Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 01.02.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. ledna 1982

o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí republik, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 14 odst. 6 a § 172 odst. 1, 4, 5 a 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 22 odst. 1 se částka 1 200 Kčs nahrazuje částkou 1 400 Kčs.

2. Za § 22 se vkládá § 22a, který zní:

"§ 22a

K § 14 odst. 6 a § 32 odst. 2 zákona

Invalidní (částečný invalidní) důchod pracujícího (občana), kterému vznikl nárok na tento důchod před dovršením věku 28 let, se vyměřuje z průměrného měsíčního výdělku 1 400 Kčs, pokud skutečně dosažený průměrný měsíční výdělek není pro něj výhodnější.".

3. V § 28 odst. 2 písm. a) se částka 780 Kčs nahrazuje částkou 880 Kčs a částka 1 330 Kčs částkou 1 500 Kčs.

4. Za § 29 se vkládá § 29a, který včetně nadpisu zní:

"§ 29a

Důchody občanů konajících službu v ozbrojených silách

K § 48 až 50 zákona

Invalidní (částečný invalidní) důchod občanů konajících službu v ozbrojených silách se vyměřuje z průměrného měsíčního výdělku 1750 Kčs, pokud skutečně dosažený průměrný měsíční výdělek není pro ně výhodnější.".

5. Věta nad § 31 zní:

"K § 32 odst. 2, § 46, § 63 odst. 1 a § 64 odst. 2 zákona".

6. Za § 31a se vkládá § 31b, který včetně nadpisu zní:

"§ 31b

Souběh nároků na invalidní důchod a na sirotčí důchod, přídavky na děti nebo výchovné

Jestliže orgány důchodového zabezpečení přiznávají invalidní důchod zpětně i za dobu, po kterou byl poskytován sirotčí důchod, přídavky na děti nebo výchovné, včetně příplatku na invalidní dítě, zúčtují se tyto vyplacené dávky s doplatkem důchodu.".

7. V § 36 se částka 150 Kčs nahrazuje částkou 300 Kčs a částka 650 Kčs částkou 690 Kčs.

8. V § 39 odst. 6 se za slova "§ 78 odst. 5" vkládají slova "a 6".

9. V § 45 odst. 1, § 55 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1 a 2, § 65 odst. 2, § 65a odst. 2, § 68 odst. 1 a § 69 odst. 4 se částka 1 200 Kčs nahrazuje částkou 1 400 Kčs.

10. § 110 odst. 2 zní:

"(2) Výchovné činí měsíčně

na jedno dítě Kčs na dvě děti Kčs na tři děti Kčs na čtyři děti Kčs
k důchodu invalidnímu 23061011501640
jinému18061011501640

a zvyšuje se na každé další dítě měsíčně o 330 Kčs.".

11. V § 110 odst. 3 se částka 300 Kčs nahrazuje částkou 500 Kčs.

12. V § 115 odst. 1 a 2 se částka 780 Kčs nahrazuje částkou 880 Kčs a částka 1 330 Kčs částkou 1 500 Kčs.

13. V § 118 se za slova "rodičů účastníka odboje" vkládají slova "a o úpravě důchodu, který je jediným zdrojem příjmu (§ 60a zákona)".

14. § 124 odst. 2 zní:

"(2) Přídavky na děti činí měsíčně

na 1 dítě 180 Kčs

na 2 děti 610 Kčs

na 3 děti 1 150 Kčs

na 4 děti 1 640 Kčs

a zvyšují se na každé další dítě o 330 Kčs měsíčně.".

15. V § 124 odst. 3 se částka 300 Kčs nahrazuje částkou 500 Kčs.

16. V § 136 odst. 2 písm. a) se částka 600 Kčs nahrazuje částkou 800 Kčs a částka 1 200 Kčs částkou 1 500 Kčs.

17. V § 136 odst. 2 písm. b) se částka 190 Kčs nahrazuje částkou 300 Kčs.

18. V § 136 odst. 4 se částka 650 Kčs nahrazuje částkou 690 Kčs.

19. V § 136 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Odůvodňují-li to sociální poměry rodiny oprávněného, může se poskytnout k příspěvku před umístěním do zaměstnání zvýšení až do částky 300 Kčs měsíčně též na každého dalšího rodinného příslušníka žijícího s oprávněným ve společné domácnosti. Za další rodinné příslušníky se považují vnuci a sourozenci za podmínek stanovených v § 40 odst. 3 a 4 zákona a osoby uvedené v § 27 odst. 3 písm. d) až f).".

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

20. V § 137 odst. 4 se částka 190 Kčs nahrazuje částkou 300 Kčs.

21. § 137 odst. 6 zní:

"(6) O zvýšení příspěvku na manželku a na každého dalšího rodinného příslušníka platí § 136 odst. 4 a 5. Toto zvýšení příspěvku náleží i tehdy, pobírá-li oprávněný v době přípravy nemocenské.".

22. V § 140 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li v ústavech pro mládež umístěn občan starší 18 let pobírající invalidní důchod, stanoví se výše příspěvku na úhradu nákladů ústavní péče v rozsahu, jako kdyby byl umístěn v ústavu pro dospělé občany (§ 141 a násl.).".

23. V § 141 odst. 1 se slova "15 %, nejméně však 120 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "190 Kčs měsíčně".

24. V § 145 se částka 120 Kčs nahrazuje částkou 190 Kčs.

25. § 160 včetně nadpisu zní:

"§ 160

Součinnost zdravotnických zařízení

K § 47 odst. 3, § 63 odst. 2 a § 115 zákona

(1) Zdravotnická zařízení ústavní péče jsou povinna podávat hlášení o důchodcích přijatých do ústavní péče (propuštěných z ústavní péče), kterým byl důchod zvýšen pro bezmocnost (§ 47 odst. 1 zákona), pokud ústavní ošetřování potrvá (trvalo) déle než čtyři měsíce.

(2) Psychiatrické léčebny jsou povinny podávat hlášení o občanech přijatých do ústavní péče (propuštěných z ústavní péče) a požívajících jakoukoliv dávku z důchodového zabezpečení (pojištění) nebo zaopatřovací příspěvek, pokud ústavní ošetřování potrvá (trvalo) déle než tři měsíce.

(3) Hlášení musí obsahovat příjmení, jméno, osobní data a bydliště poživatele důchodu (zaopatřovacího příspěvku), jeho rodné číslo, den, kdy byl přijat do ústavního ošetřování nebo kdy byl propuštěn z ústavního ošetřování, a při přijetí do ústavní péče též údaje o občanech jím vyživovaných. Jde-li o poživatele důchodu z důchodového zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti nebo příslušníků sborů nápravné výchovy, musí hlášení obsahovat mimo uvedené údaje též číslo rozhodnutí o přiznání důchodu. Hlášení se podává na základě sdělení občanů přijatých do ústavní péče nebo jejich rodinných příslušníků.

(4) Hlášení nutno odeslat do 15 dnů před koncem čtvrtého měsíce ústavního ošetřování, jde-li o zdravotnická zařízení ústavní péče, a do 15 dnů před koncem třetího měsíce ústavního ošetřování, jde-li o psychiatrickou léčebnu; při propuštění z ústavního ošetřování se hlášení odesílá do 15 dnů ode dne propuštění. Hlášení se zasílá příslušnému orgánu důchodového zabezpečení republiky; jde-li o poživatele sociálního důchodu nebo zaopatřovacího příspěvku, zasílá se hlášení příslušnému národnímu výboru, v jehož obvodu má ošetřovaný bydliště a jde-li o poživatele důchodu z důchodového zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti nebo příslušníků sborů nápravné výchovy, zasílá se hlášení orgánům federálních ministerstev národní obrany a vnitra, ministerstev vnitra a spravedlnosti republik, podle toho, který orgán přiznal důchod.".


Čl. II

(1) Za průměrný měsíční výdělek (hrubý výdělek) učňů, studentů, žáků a občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění (čl. I č. 9) se považuje částka 1400 Kčs, a jde-li o občany konající službu v ozbrojených silách (čl. I č. 4) částka 1 750 Kčs, i za období přede dnem účinnosti této vyhlášky, jestliže nárok na důchod vznikl po 31. 1. 1982.

(2) Zvýšení důchodu podle čl. I č. 12 této vyhlášky se provede na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 81/1979 Sb., o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1982.


První náměstek:

Ing. Tomášek v. r.

Přesunout nahoru