Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 32/1982
Platnost od 13.12.1982
Účinnost od 19.05.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 8. října 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 12. února 1981 byla v Adenu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 19. května 1982.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Řehořek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské lidové demokratické republiky,

vedeny přáním posilovat přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Čl. 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví.

Čl. 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb, především v oblasti prevence a léčení nemocí, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnického vzdělávání a zkušeností s používáním lékařských nástrojů, přístrojů a léčiv.

Čl. 3

Smluvní strany si budou vyměňovat programy a materiály o studijních cestách, konferencích a zasedáních týkajících se otázek zdravotnictví. V případě, že na území jedné ze smluvních stran bude pořádán kongres s mezinárodní účastí, pozve tato smluvní strana druhou smluvní stranu k účasti na tomto kongresu.

Čl. 4

Smluvní strany si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury, filmů o zdravotnické péči, učební a názorné pomůcky a jiné pomůcky z oblasti zdravotnické výchovy.

Čl. 5

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti z oblasti prevence, diagnostiky a léčení infekčních nemocí a budou si navzájem zasílat přehledy o epidemiologické situaci.

Čl. 6

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti školení zdravotnického personálu:

1. Obě strany budou podporovat výměnu lékařů a dalšího zdravotnického personálu za účelem školení a poskytnou jim možnosti pro studium některých typů nemocí.

2. Rozsah výměny odborníků obou zemí a podmínky jejich vysílání a přijímání včetně formy odměňování budou dohodnuty mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

3. Smluvní strany si budou vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Čl. 7

Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran budou přijímat nemocné občany druhé smluvní strany na léčení v nemocnicích za podmínek dohodnutých v plánech spolupráce sjednaných v souladu s článkem 8.

Čl. 8

Za účelem plnění této dohody budou smluvní strany sjednávat konkrétní plány spolupráce na určitá časová období, které budou obsahovat též finanční a organizační podmínky provádění této dohody.

Čl. 9

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení. Je sjednána na dobu 5 let a její platnost se bude automaticky prodlužovat vždy o dalších 5 let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví 6 měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Adenu dne 12. února 1981 ve dvou vyhotoveních každé v jazyku českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické

republiky:

Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu

Jemenské lidové demokratické

republiky:

Abdel Aziz Ad-Dali v. r.

Přesunout nahoru