Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

Částka 32/1982
Platnost od 13.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.07.2000 (177/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 29. listopadu 1982,

kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány podle § 21 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Způsob hlášení místa, počátku a ukončení pobytu občanů a náležitostí předkládaných dokladů

Oddíl první

§ 1

Všeobecná ustanovení

(1) Občané jsou povinni hlásit úplnou adresu místa, počátek a ukončení trvalého pobytu a adresu místa, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu na ohlašovacích tiskopisech. Přitom jsou povinni vyplnit ohlašovací tiskopisy pravdivě a čitelně kuličkovou tužkou, perem nebo psacím strojem. Jméno a příjmení se vždy vyplňuje hůlkovým písmem.

(2) Vojáci z povolání uvedou při hlášení místa a počátku pobytu v rubrice "občanský průkaz" číslo osobního průkazu vojáka z povolání a v rubrice "kým vydán" zkratku federálního ministerstva národní obrany "FMNO".

Oddíl druhý

Hlášení trvalého pobytu

§ 2

(1) Jestliže měl občan dosavadní místo trvalého pobytu v obvodu té ohlašovny, kde hlásí místo a počátek nového trvalého pobytu, vyplní tiskopis "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO". 1)

(2) Jestliže měl občan dosavadní místo trvalého pobytu na území téhož okresu, ale v územním obvodu jiné ohlašovny, vyplní tiskopis "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" a tiskopis "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO".

(3) Měl-li občan dosavadní místo trvalého pobytu v jiném okrese, vyplní při hlášení nového místa a počátku trvalého pobytu dva tiskopisy "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" a tiskopis "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO".

(4) Hlásí-li občan místo a počátek trvalého pobytu v místě, kde je ohlašovnou útvar Sboru národní bezpečnosti, a měl-li dosavadní trvalý pobyt v místě, kde je ohlašovnou místní (městský) národní výbor, vyplní tiskopisy uvedené v odstavci 2.

(5) Hlásí-li občan místo a počátek trvalého pobytu na území hlavního města Prahy v místě,

a) kde je ohlašovnou útvar Sboru národní bezpečnosti a jeho dosavadní místo trvalého pobytu bylo rovněž na území hlavního města Prahy, vyplní tiskopis uvedený v odstavci 1,

b) kde je ohlašovnou místní národní výbor a jeho dosavadní místo trvalého pobytu bylo rovněž na území hlavního města Prahy, vyplní tiskopisy uvedené v odstavci 2.

(6) Hlásí-li občan místo a počátek trvalého pobytu podle odstavce 1 a odstavce 5 písm. a) a nemůže předložit doklad o oprávnění užívat byt nebo jinou obytnou místnost (např. dohodu o odevzdání a převzetí bytu uzavřenou mezi organizací hospodařící s byty a občanem, doklad o nabytí vlastnictví domu nebo bytu, rozhodnutí stavebního úřadu o kolaudaci domu), je povinen vyplnit také tiskopis "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" a dát si na něm vyznačit potvrzení ubytovatele.

(7) Hlásí-li prvé místo a počátek trvalého pobytu občan starší 15 let, který nabyl československé státní občanství jinak než narozením anebo měl dosud trvalý pobyt v cizině, vyplní dva tiskopisy "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" a tiskopis "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO". Jako místo dosavadního trvalého pobytu uvede stát, ze kterého se přistěhoval.

§ 3

Ukončení trvalého pobytu se hlásí na tiskopise "Odhlašovací lístek" ohlašovně nového místa trvalého pobytu.

§ 4

Občané, kterým byl vydán cestovní doklad opravňující je k trvalému pobytu v cizině, hlásí ukončení trvalého pobytu na území Československé socialistické republiky na stejném tiskopise jako ostatní občané (§ 3) ohlašovně dosavadního místa trvalého pobytu.

§ 5

(1) Jestliže objekt, v němž jsou hlášeni k trvalému pobytu občané vykonávající vojenskou základní (náhradní) službu nebo občané dlouhodobě pobývající ve zdravotnických zařízeních s ústavní péčí nebo občané vykonávající trest odnětí svobody, zanikl (např. v důsledku demolice), nebo jestliže jim bylo zrušeno právo užívat byt, je ohlašovna dosavadního místa jejich trvalého pobytu v součinnosti s příslušnou okresní (obvodní) správou Sboru národní bezpečnosti povinna poté, kdy jim byl přidělen náhradní byt nebo náhradní ubytování, zajistit odhlášení těchto občanů z dosavadního místa trvalého pobytu a jejich přihlášení k novému trvalému pobytu v místě, kde jim byl přidělen náhradní byt nebo náhradní ubytovaní.

(2) Dojde-li u občanů vykonávajících vojenskou základní (náhradní) službu nebo dlouhodobě pobývajících ve zdravotnických zařízeních s ústavní péčí nebo vykonávajících trest odnětí svobody ke změně místa trvalého pobytu současně se změnou místa trvalého pobytu členů jejich rodin nebo jiných osob žijících s nimi ve společné domácnosti, splní ohlašovací povinnost za uvedené občany tyto osoby. Vyznačení nového místa trvalého pobytu v občanských průkazech občanů vykonávajících vojenskou základní (náhradní) službu nebo občanů vykonávajících trest odnětí svobody zajistí ohlašovna u té okresní (obvodní) správy Sboru národní bezpečnosti, kde mají tito občané uloženy občanské průkazy.

(3) Hlásí-li občané umístění do ústavů sociální péče ukončení trvalého pobytu postupují podle § 4 odst . 4 zákona.

(4) Osamělí občané dlouhodobě pobývající ve zdravotnických zařízeních s ústavní péčí se mohou, není-li podle vyjádření ošetřujícího lékaře předpoklad, že se vrátí do místa dosavadního trvalého pobytu, z tohoto místa odhlásit a přihlásit se k trvalému pobytu v tomto zdravotnickém zařízení. Při hlášení trvalého pobytu těchto osob se postupuje podle § 4 odst. 2 až 4 zákona.

Oddíl třetí

Hlášení přechodného pobytu

§ 6

(1) Místo , počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu hlásí občan

a) na dvou tiskopisech "Přihlašovací lístek pro přechodný pobyt" a na tiskopise "Oznámení o přihlášení k přechodnému pobytu pro CRO", má-li místo trvalého pobytu na území jiného okresu,

b) na tiskopise "Přihlašovací lístek pro přechodný pobyt" a na tiskopise "Oznámení o přihlášení k přechodnému pobytu pro CRO", má-li místo trvalého pobytu na území téhož okresu, ale v obvodu jiné ohlašovny,

c) na tiskopise "Oznámení o přihlášení k přechodnému pobytu pro CRO", má-li místo trvalého pobytu v obvodu téže ohlašovny.

(2) Hlásí-li občan místo, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu na území hlavního města Prahy v místě,

a) kde je ohlašovnou útvar Sboru národní bezpečnosti, a místo jeho trvalého pobytu je rovněž na území hlavního města Prahy, vyplní tiskopis uvedený v odstavci 1 písm. c),

b) kde je ohlašovnou místní národní výbor, a místo jeho trvalého pobytu je rovněž na území hlavního města Prahy, vyplní tiskopisy uvedené v odstavci 1 písm. b).

§ 7

Skončí-li přechodný pobyt před uplynutím předpokládané doby, vyznačí ohlašovna, požádá-li o to občan, v jeho občanském průkazu ukončení přechodného pobytu. 2)

§ 8

Občané trvale žijící v cizině hlásí místo, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu n a území Československé socialistické republiky orgánům pasů a víz příslušné okresní (obvodní) správy Sboru národní bezpečnosti na zvláštním ohlašovacím tiskopise; povinnost hlásit přechodný pobyt plní tito občané v následujících lhůtách:

a) občané trvale žijící v Bulharské lidové republice, Maďarské lidové republice, Mongolské lidové republice, Německé demokratické republice, Polské lidové republice, Rumunské socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik do 3 dnů po vstupu na území Československé socialistické republiky, jestliže doba jejich pobytu bude delší než 30 dnů,

b) občané trvale žijící v jiných státech do 48 hodin po vstupu na území Československé socialistické republiky bez ohledu na dobu pobytu; při průjezdu územím Československé socialistické republiky pobyt nehlásí.

§ 9

(1) Pro občany, kteří mají každoročně přechodný pobyt (§ 8 odst. 1 zákona) ve vlastním rekreačním objektu 3) nebo v rekreačním objektu člena domácnosti nebo osoby blízké, 4) platí obdobně ustanovení § 6 a 7, přičemž předpokládaná doba přechodného pobytu nemůže být delší než 5 let; trvá-li přechodný pobyt i po uplynutí této doby, hlásí občan přechodný pobyt znovu

Oddíl čtvrtý

Plnění ohlašovací povinnosti jinými osobami

§ 10

(1) Při hlášení pobytu občanů, za které plní ohlašovací povinnost jiné osoby, se používá stejných tiskopisů a postupuje stejným způsobem jako při plnění ohlašovací povinnosti ostatních občanů.

(2) Při hlášení pobytu občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům předloží osoby povinné plněním ohlašovací povinnosti ohlašovně svůj občanský průkaz a rodný list občana, za kterého plní ohlašovací povinnost.

§ 11

(1) Osoby povinné plněním ohlašovací povinnosti za občany mladší 15 let hlásí místo a počátek jejich trvalého pobytu na samostatných ohlašovacích tiskopisech, a to jde-li o

a) občany žijící ve společné domácnosti s rodiči, 5) na tiskopise "Oznámení změny trvalého pobytu pro CRO",

b) občany žijící ve společné domácnosti s jinou osobou než s rodiči nebo v dětském domově, ve zvláštním výchovném zařízení nebo v ústavech sociální péče, na stejných tiskopisech jako ostatní občané (§ 2),

c) nově narozené dítě, do 3 dnů po obdržení rodného listu, a o občany, kteří dosud měli trvalý pobyt v cizině, do 3 dnů po vstupu na území Československé socialistické republiky anebo do 3 dnů po obdržení československého rodného listu, na tiskopisech uvedených v písmenu a) nebo b).

(2) Při hlášení ukončení trvalého pobytu občanů mladších 15 let se postupuje podle § 3.

(3) Místo, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu občanů mladších 15 let hlásí osoby uvedené v odstavci 1 na tiskopisech "Oznámení o přihlášení k přechodnému pobytu pro CRO".

(4) Při hlášení pobytu občanů mladších 15 let předloží osoby povinné plněním ohlašovací povinnosti ohlašovně svůj občanský průkaz a pokud v něm není občan, za kterého plní ohlašovací povinnost, zapsán, též jeho rodný list.

(5) Po dosažení věku 15 let jsou občané, kteří byli do této doby hlášeni k pobytu podle odstavce 1 písm. a), povinni znovu hlásit svůj trvalý pobyt vyplněním dvou tiskopisů "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt"; v místě, kde je ohlašovnou útvar Sboru národní bezpečnosti, vyplňují pouze jeden tiskopis.

§ 12

Na území Československé socialistické republiky bez doprovodu svého zákonného zástupce, popřípadě opatrovníka, plní ohlašovací povinnost ubytovatel. Přitom předloží ohlašovně cestovní doklad občana, za kterého tuto povinnost plní.

Oddíl pátý

Ubytovatelé a jejich povinnosti

§ 13

(1) Jestliže je ubytovatelem organizace, může pověřit písmeně plněním povinností ubytovatele svého pracovníka nebo zmocnit jiného občana.

(2) Jestliže je ubytovatelem fyzická osoba, 6) která nebydlí v domě, kde ubytovala jiného občana, může plněním povinností ubytovatele písemně zmocnit jinou osobu.

§ 14

Po ubytování občana ubytovatel potvrdí občanovi na jeho žádost ubytováni na zadní straně jednoho tiskopisu "Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt" v rubrice "potvrzení ubytovatele" vyznačením

a) svého jména, příjmení, rodného čísla, čísla občanského průkazu a vlastnoručního podpisu, je-li ubytovatelem fyzická osoba,

b) názvu a sídla a ověřením těchto údajů otiskem razítka, podpisem pověřeného pracovníka, je-li ubytovatelem organizace.

§ 15

Ubytovatelé v hraničním pásmu jsou povinni neprodleně zapisovat do knihy ubytovaných [§ 13 odst. 1 písm. b) zákona] hodinu a datum počátku i ukončení trvalého i přechodného pobytu ubytovaných občanů.

ČÁST DRUHÁ

Povinnosti ohlašoven a vedení evidence pobytu občanů

Oddíl první

Povinnosti ohlašoven

§ 16

(1) Ohlašovny zaznamenávají hlášení místa, počátku, ukončení, popřípadě předpokládané doby pobytu otištěním a vyplněním příslušného ohlašovacího razítka do občanských průkazů nebo na "Potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu", popřípadě do cestovního dokladu.

(2) Ohlašovny vydávají potvrzení o hlášení místa, počátku a ukončení trvalého pobytu vojákům z povolání, které musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, číslo osobního průkazu vojáka z povolání a vyplněný otisk příslušného ohlašovacího razítka. Při hlášení přechodného pobytu vydávají ohlašovny toto potvrzení jen na žádost vojáka z povolání.

(3) Jestliže do občanského průkazu nelze zaznamenávat údaje o hlášení místa, počátku, popřípadě ukončení pobytu, vydá ohlašovna občanu při hlášení pobytu potvrzení o hlášení místa a počátku, popřípadě ukončení pobytu, které musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo občana, číslo jeho občanského průkazu a vyplněný otisk ohlašovacího razítka.

§ 17

(1) Ohlašovny vydávají na žádost zákonného zástupce, opatrovníka nebo ubytovatele potvrzení o hlášení trvalého, popřípadě přechodného pobytu občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, na tiskopise "Potvrzení o hlášení pobytu".

(2) Ohlašovny potvrzují hlášení trvalého pobytu občanů mladších 15 let žijících v dětských domovech nebo ve zvláštních výchovných zařízeních v knize ubytovaných nebo v jiných jejich záznamech.

§ 18

Záznam ohlašovny o místě a počátku nového trvalého pobytu v občanském průkazu současně zrušuje záznam o dosavadním trvalém pobytu.

§ 19

Ohlašovna je povinna se přesvědčit při každém hlášení místa, počátku a předpokládané doby přechodného pobytu, zda občan je hlášen k trvalému pobytu.

§ 20

Je-li na základě zjištění příslušných orgánů prokázáno, že občan trvale opustil území Československé socialistické republiky, aniž ohlásil ukončení trvalého pobytu, ohlašovna místa jeho dosavadního trvalého pobytu vyplní z úřední povinnosti tiskopis "Odhlašovací lístek".

§ 21

(1) Pokud bylo příslušným orgánem prokázáno, že doklad, na jehož základě občan hlásil místo a počátek trvalého pobytu, je neplatný, padělaný nebo vědomě pozměněný, zruší ohlašovna záznam o tomto hlášení ve svých evidencích a v občanském průkazu občana.

(2) Zruší-li ohlašovna záznam o hlášení trvalého pobytu podle odstavce 1, upozorní občana, že je povinen v zákonem stanovené lhůtě (§ 4 odst. 2 zákona) znovu hlásit místo a počátek trvalého pobytu

Oddíl druhý

Vedení evidence pobytu občanů

§ 22

(1) Místní evidence pobytu občanů vedou ohlašovny a eviduje se v nich pobyt všech občanů hlášených v obvodu ohlašovny k trvalému i přechodnému pobytu.

(2) Okresní evidence pobytu občanů vedou okresní správy Sboru národní bezpečnosti a eviduje se v nich pobyt všech občanů hlášených na území okresu k trvalému i přechodnému pobytu.

(3) Městské evidence pobytu občanů vedou ve městech, kde jsou zřízeny, městské správy Sboru národní bezpečnosti, popřípadě městské správy Veřejné bezpečnosti; eviduje se v nich trvalý i přechodný pobyt všech občanů hlášených na území těchto měst.

(4) Ústřední evidenci pobytu občanů vede federální správa Veřejné bezpečnosti v Praze a eviduje se v ní trvalý i přechodný pobyt všech občanů hlášených k pobytu na území Československé socialistické republiky.

(5) Evidence pobytu občanů trvale žijících v cizině vedou při jejich pobytu na území Československé socialistické republiky okresní a v místě sídla kraje krajské správy Sboru národní bezpečnosti.

Oddíl třetí

Sdělování údajů o místě pobytu občanů

§ 23

Sdělování údajů o místě pobytu občanů

(1) Ohlašovny, jakož i útvary Policie České republiky pověřené vedením evidence pobytu občanů, (dále jen "evidenční místo") poskytují písemné sdělení o místě pobytu občana, který je hlášen k pobytu v jejich obvodu, na základě písemné žádosti (dále jen "žádost") podané státním orgánem, právnickou osobou nebo občanem.

(2) Žádá-li o sdělení údaje o místě pobytu občana občan, uvede v žádosti své jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu a opatří ji úředně ověřeným podpisem;7) podmínka úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před pracovníkem evidenčního místa a současně předloží občanský průkaz.

(3) Žádá-li o sdělení údaje o místě pobytu občana státní orgán, uvede v žádosti svůj název a sídlo. Žádost dále opatří svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).

(4) Žádá-li o sdělení údaje o místě pobytu občana právnická osoba, uvede v žádosti svůj název, sídlo a identifikační číslo. Žádost dále opatří svým razítkem a jménem, příjmením a úředně ověřeným podpisem7) oprávněné osoby (statutárního orgánu); podmínka úředního ověření podpisu neplatí, pokud oprávněná osoba podepíše žádost před pracovníkem evidenčního místa a současně předloží občanský průkaz.

(5) Státní orgán, právnická osoba nebo občan žádající o sdělení místa pobytu občana (dále jen "žadatel") uvedou v žádosti jeho jméno a příjmení, důvod žádosti a další údaje, podle nichž je možno občana jednoznačně identifikovat, jako např. rodné číslo, datum narození, místo narození, rodné příjmení, údaje o rodičích nebo o manželovi.

(6) Evidenční místo sdělí žadateli údaje o místě pobytu občana do čtyř týdnů po obdržení žádosti. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v odstavcích 2 až 4 nebo nelze-li na základě údajů uvedených v žádosti podle odstavce 5 občana jednoznačně identifikovat, evidenční místo neprodleně vrátí takovou žádost žadateli k doplnění; doplněnou žádost evidenční místo vyřídí do čtyř týdnů po jejím obdržení. Zjistí-li evidenční místo, že u něho není evidován pobyt občana, postoupí žádost Ústřední evidenci pobytu občanů.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 24

Při hlášení a evidenci pobytu občanů se používá tiskopisů a ohlašovacích razítek, jejichž vzory vydá federální ministerstvo vnitra.

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Ministr:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) CRO - Centrální registr občanů.

2) § 1 odst. 1 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
§ 7 písm. c) vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 135/1978 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech.

3) Zejména § 47 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č . 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

4) § 115 a 116 občanského zákoníku.

5) § 32 a násl. a § 63 odst. 1 zákona o rodině.

6) Například:
a) vlastník budovy,
b) majitel bytu v osobním vlastnictví,
c) osoba, jíž vzniklo právo užívat byt nebo jinou obytnou místnost rozhodnutím příslušného oprávněného orgánu.

7) Zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.
Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

8) Oddíl A položka 1 písm. b) Sazebníku I vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.

Přesunout nahoru