Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb.

Částka 32/1982
Platnost od 13.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

145

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. prosince 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky, federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvem financí, Státní plánovací komisí, ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a dalšími zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví k provedení usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 7. října 1982 č. 284 podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, § 275 odst. 3 zákoníku práce a v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 177/1968 Sb., o věrnostním přídavku horníků:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Název vyhlášky zní:

"Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci".

2. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Vyhláška se vztahuje na pracovníky v hornictví pod zemí v hlubinných dolech, kteří vykonávají zaměstnání uvedená v části I přílohy k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví, jestliže se stali vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, pro

a) onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí nebo

b) prošlou expoziční dobu nebo

c) pracovní úraz 1) nebo

d) jiné onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí, pokud není dále stanoveno jinak (§ 7 odst. 6).".

3. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Vyhláška se dále vztahuje na pracovníky povrchových uhelných dolů, kteří vykonávají zaměstnání uvedená v části II přílohy k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb., jestliže se stali vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, pro

a) onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí nebo

b) pracovní úraz 1) nebo

c) jiné onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pracovníka uvedeného v § 1 odst. 2 organizace zpravidla

a) převede na jinou vhodnou práci na lomech a skrývkách povrchových uhelných dolů nebo

b) převede či uvolní na jinou vhodnou práci mimo lom nebo skrývku, a to i do jiné organizace téže výrobní hospodářské jednotky, nebo

c) uvolní do jiné organizace mimo výrobní hospodářskou jednotku.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

5. V § 4 odst. 1 písm. c) věta za středníkem zní: "tato zkouška se v příslušném resortu klade na roveň závěrečné učňovské zkoušce.".

6. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 a 2, kteří byli převedeni na jinou práci nebo uvolněni do jiné organizace (§ 2 odst. 1 a 2), nebo jimž byl přiznán invalidní důchod, se při splnění podmínek dále uvedených poskytne odstupné (§ 7 a 8), mzdové vyrovnání (§ 9), zvýhodnění, pokud jde o stabilizační půjčky a příspěvky na bytovou výstavbu (§ 12), a věrnostní přídavek horníků nebo jeho náhrada (§ 13). Pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 se rovněž poskytne za podmínek dále uvedených zvláštní příspěvek horníků (§ 10, 11 a 11a).".

7. V § 6 se vypouští odstavec 2.

8. V § 6 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 2 a za slova "odst. 1" se vkládají slova "a 2".

Na konci odstavce se připojuje označení poznámky pod čarou "5)".

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

"5) Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky ze dne 19. února 1980 č. 1/80 o poskytování deputátního uhlí a dříví pracovníkům, kteří se stali trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů (reg. v částce 11/1980 Sb.).".

9. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 a 2 organizace poskytne odstupné v rozsahu dále stanoveném.".

10. § 7 odst. 2, 3, 4 a 5 zní:

"(2) Odstupné ve výši průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům při převedení na jinou vhodnou práci v podzemí hlubinného dolu nebo při převedení na jinou vhodnou práci na lomech a skrývkách povrchových uhelných dolů. Až do výše dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky.

(3) Odstupné ve výši jedenapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům při převedení nebo uvolnění na jinou vhodnou práci mimo lom nebo skrývku, a to i do jiné organizace téže výrobní hospodářské jednotky. Až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky.

(4) Odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům hlubinných dolů při převedení na jinou vhodnou práci na povrchu dolu a pracovníkům povrchových uhelných dolů při uvolnění do jiné organizace mimo výrobní hospodářskou jednotku. Až do výše čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky. Obdobně se poskytne odstupné i pracovníkům, kteří se stanou v době výkonu práce na povrchových uhelných dolech plně invalidními.

(5) Odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku se poskytne pracovníkům hlubinných dolů při uvolnění do jiné organizace téže výrobní hospodářské jednotky nebo mimo výrobní hospodářskou jednotku. Až do výše šestinásobku průměrného měsíčního výdělku lze v těchto případech odstupné poskytnout při splnění podmínek stanovených v kolektivní smlouvě se zřetelem na nové pracovní zařazení pracovníků, jejich zdravotní stav a na potřeby výrobní hospodářské jednotky. Obdobně se poskytne odstupné i pracovníkům, kteří se stanou v době výkonu práce v podzemí hlubinného dolu plně invalidními.".

11. V § 7 se dosavadní odstavce 5 až 8 označují jako odstavce 6 až 9 a v odstavci 7 se slova "v odstavcích 2 až 4" nahrazují slovy "v odstavcích 2 až 5".

12. V § 8 odst. 1 se slova "lze poskytnout" nahrazují slovy "se poskytne".

Odstavec 3 se vypouští.

13. V § 9 odst. 1 větě první se slova "v § 1 odst. 1" nahrazují slovy "v § 1 odst. 1 a 2" a slova "(§ 2 odst. 1)" nahrazují slovy "(§ 2 odst. 1 a 2)". Ve větě druhé se slova "(§ 7 odst. 8)" nahrazují slovy "(§ 7 odst. 9)".

14. V § 10 odst. 1 se za slovo "Pracovníkům" vkládají slova "hlubinných dolů".

15. § 12 zní:

"§ 12

Stabilizační půjčky a příspěvky na bytovou výstavbu

Od pracovníků uvolňovaných do jiné organizace nebude uvolňující organizace požadovat vrácení příspěvků poskytnutých na bytovou výstavbu podle předpisů platných po 31. prosinci 1981. 10b). Vrácení půjček a příspěvků poskytnutých na bytovou výstavbu podle předpisů platných před 1. lednem 1982 10c) se nevyžaduje, jestliže je pracovník uvolňován do jiné organizace v rámci téže výrobní hospodářské jednotky [§ 2 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 2 písm. b)] a zaváže-li se nesplněnou dobu stabilizačního závazku splnit v nové organizaci a tento závazek splní.

Poznámky pod čarou č. 10b) a 10c) zní:

10b) § 12 odst. 11 a § 18 odst. 4 vyhlášky č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.

10c) Vyhláška č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků.

Vyhláška č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., popřípadě vyhlášky č. 26/1969 Sb.

Vyhláška č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb.".

16. V § 13 odst. 1 se slova "§ 1 odst. 1" nahrazují slovy "§ 1 odst. 1 a 2" a slova "[§ 2 odst. 1 písm. a) až c)]" nahrazují slovy "[§ 2 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 písm. a) a b)]".

17. V § 14 se za slova "odst. 1" doplňují slova "a 2".

18. Příloha k vyhlášce včetně nadpisu zní:

"SEZNAM ONEMOCNĚNÍ

vznikajících nebo podstatně se zhoršujících vlivem pracovního prostředí na pracovištích v hornictví

1. Chronická obstruktivní plicní choroba

Rámcový návod pro hodnocení: Za podstatné zhoršení se považuje objektivně prokazatelné zhoršení spirometrických funkcí na 75 % náležité hodnoty a pod tuto hranici. Při hodnocení se přihlíží též ke zhoršujícímu vlivu nadměrného kuřáctví.

2. Přetlaková choroba (primární esenciální hypertenze)

Rámcový návod pro hodnocení: Objektivně prokazatelná změna stadia hypertenze, vznik komplikací.

3. Rozsáhlé žilní městky (varixy) dolních končetin

Rámcový návod pro hodnocení: Rozšíření varixů na celou dolní končetinu, vznik atrofických změn, chronický kožní vřed u varikózního komplexu.

4. Bolestivé páteřní syndromy (bolestivé vertebrogenní syndromy)

Rámcový návod pro hodnocení: Opakovaný výskyt po dobu nejméně jednoho roku se zkracováním intervalu mezi atakami, průkaz objektivních známek.

5. Reumatické zánětlivé choroby kloubů a svalů (progresívní polyartritida, Spondylartritida ankylopoetica)

Rámcový návod pro hodnocení: Přechod do vyššího stadia postižení, průkaz aktivity onemocnění, práce ve vlhkém a studeném pracovním prostředí.

6. Deformační artrózy na velkých kloubech

Rámcový návod pro hodnocení: Výrazné anatomické (rentgenové) změny a funkční zhoršování, soustavně léčené po dobu nejméně jednoho roku, práce ve vlhkém a studeném pracovním prostředí.

7. Plísňová onemocnění, psoriáza a chronické ekzémy kůže

Rámcový návod pro hodnocení: Šíření chorobného procesu na další oblasti kůže, opakovaný výskyt i při soustavném léčení po dobu nejméně jednoho roku, který znemožňuje nebo výrazně omezuje zdravotní způsobilost k práci na pracovištích hlubinného hornictví.

8. Zhoršení funkce zraku nebo sluchu

Rámcový návod pro hodnocení: Stavy po onemocněních se zhoršující se tendencí, pokles zrakových funkcí nebo oblastí sluchu pod hodnoty stanovené bezpečnostními předpisy.

9. Vředová choroba žaludku a dvanáctníku

Rámcový návod pro hodnocení: Zvýšený počet recidiv, zřetelné zkrácení klidových intervalů v posledních dvou letech, zhoršující se stav výživy (pokles tělesné váhy), nutnost trvalého dietního stravování.

10. Onemocnění srdce s ergonometricky prokázaným snížením srdeční funkce

Rámcový návod pro hodnocení: Všechna onemocnění srdce (vady, záněty, ischemická choroba srdeční, kardiopatie), která mají za následek dušnost v klidu či námahovou dušnost nebo jsou spojena s projevy bolesti (angina pectoris všech typů).

11. Ischemická choroba končetin prokázaná objektivně arteriograficky nebo jinou metodou

Rámcový návod pro hodnocení: Klaudiační potíže se zhoršující se tendencí, práce ve vlhkém a studeném prostředí.

12. Chronická nebo recidivující onemocnění močového ústrojí

Rámcový návod pro hodnocení: Všechna chronická onemocnění ledvin, chronická nebo recidivující onemocnění močového měchýře, zejména záněty a novotvary s poruchami močení, zhoršující se při práci ve vlhkém a studeném prostředí.

13. Chronické záněty středouší (i jednostranné) s opakovanými recidivami

Rámcový návod pro hodnocení: Opakované exacerbace v posledních dvou letech s hnisavým výtokem, práce na pracovištích s významným rizikem hluku (stanoví orgány hygienické služby).

14. Akutní reakce psychotického charakteru s klinickými projevy, které vznikly do tří měsíců od havarijní příhody na pracovišti

Rámcový návod pro hodnocení: Anxiózní reakce, pro něž pracovník opakovaně žádá o rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů; diagnózu lze stanovit až po vyšetření na psychiatrickém oddělení nebo v psychiatrické léčebně.

15. Zánět zevního zvukovodu

Rámcový návod pro hodnocení: Opakovaný těžší zánět zevního zvukovodu se zřejmou příčinnou souvislostí se zvýšenou prašností na pracovišti.

Pro doly s rizikem ionizujícího záření (uranové doly a ostatní doly s tímto rizikem):

16. Rakovina hrtanu

Rámcový návod pro hodnocení: Pro diagnózu je nutný histologický průkaz.

17. Rakovina kůže

Rámcový návod pro hodnocení: Při opakovaném výskytu v posledních dvou letech. Je nutný histologický průkaz.

18. Trvalé poruchy krvetvorby

Rámcový návod pro hodnocení: Anemie trvající déle než jeden rok s poklesem červených krvinek pod 3,5 miliónu v mm3 obtížně léčitelné; pokles bílých krvinek pod 3500 a jejich trvalý vzestup nad 10 000 v mm3.

Poznámky:

- Lékařská poradní komise (LPK) 13) při vydávání posudku se řídí rámcovými návody uvedenými u jednotlivých položek.

- Posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání se řídí zvláštními předpisy. 14)".

- Hlášení a evidence nemocí z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození na zdraví z práce.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

13) Ustanovení § 26 odst. 3 směrnic č. 49/1967 Věst. ministerstva zdravotnictví, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. ministerstva zdravotnictví ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci a směrnic č. 17/1970 Věst. ministerstva zdravotnictví SSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, doplněk - Závazné opatření č. 8/1972 Věst. MZ SSR.

14) Instr. č. 25/1973 Věst. ministerstva zdravotnictví ČSR a instr. č. 4/1974 Věst. ministerstva zdravotnictví SSR

Přesunout nahoru