Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Částka 24/1982
Platnost od 28.10.1982
Účinnost od 11.03.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. září 1982

o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky


Dne 17. února 1980 byla ve Vientiane podepsána Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dnem 11. března 1982.


Český překlad dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Řehořek v. r.


DOHODA

o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Laoské lidově demokratické republiky, uvedené dále jako "smluvní strany", vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi svými zeměmi a dále,

dohodly se takto:

Článek 1

Pro provádění této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

1. Výraz "letecké úřady" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy nebo každou osobu nebo orgán zmocněný plněním funkcí v současné době vykonávaných uvedeným ministerstvem a pokud jde o Laoskou lidově demokratickou republiku, generální ředitelství civilního letectví nebo každou osobu nebo orgán zmocněný plněním funkcí v současné době vykonávaných uvedeným ředitelstvím.

2. Výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna ze smluvních stran určí písemně druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této dohody jako podnik pověřený provozováním dohodnutých služeb.

3. Výraz "území", pokud jde o stát, znamená územní rozlohu, přilehlé teritoriální vody a letecký prostor nad nimi, spadající pod svrchovanost daného státu.

4. Výraz "letecká služba" znamená pravidelnou leteckou službu provozovanou civilními letadly za účelem přepravy cestujících, pošty a zboží.

5. Výraz "mezinárodní letecká služba" znamená leteckou službu provozovanou nad územím více než jednoho státu a spojující bod v jednom státu s bodem v jiném státu.

6. Výraz "letecký podnik" znamená každý letecký podnik, který obstarává a/nebo provozuje mezinárodní leteckou službu.

7. Výraz "přistání pro neobchodní účely" znamená technické přistání za jiným účelem než je naložení a/nebo vyložení cestujících, zboží a pošty.

Článek 2

1. Každá ze smluvních stran poskytuje druhé smluvní straně práva uvedená v této dohodě za účelem zřízení mezinárodních leteckých služeb na tratích uvedených v tabulce přílohy k této dohodě (dále nazývané "dohodnuté služby" a "stanovené tratě").

2. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude při provozu dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany v letových cestách určených k tomuto účelu každou stranou;

b) přistávat pro neobchodní účely na území druhé smluvní strany v bodech uvedených v příslušné tabulce přílohy k této dohodě;

c) přistávat na uvedeném území v určených bodech ležících na letecké trati uvedené v příslušné tabulce přílohy k této dohodě za účelem nakládání a/nebo vykládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nebude znamenat poskytnutí práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zboží a pošty za účelem jejich přepravy mezi body ležícími na území druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

4. Tratě pro lety letadel zabezpečujících provozování dohodnutých služeb, jakož i hraniční přechodové body států budou stanoveny každou ze smluvních stran na jejím vlastním území.

Článek 3

1. Každá ze smluvních stran bude mít právo určit letecký podnik k provozování dohodnutých služeb a informovat o tom písemně druhou smluvní stranu.

2. Druhá smluvní strana takto informovaná udělí v souladu s odstavci 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku příslušné oprávnění k provádění letů.

3. Letecké úřady jedné ze smluvních stran budou mít právo požádat letecký podnik určený druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tyto úřady aplikují v souladu s mezinárodními doporučeními při provozování mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá ze smluvních stran bude mít právo odmítnout uznání leteckého podniku a dočasně pozastavit nebo odejmout práva udělená tomuto podniku v odstavci 2 článku 2 této dohody nebo uložit takové podmínky, které bude považovat za nezbytné při vykonávání těchto práv určeným leteckým podnikem ve všech případech, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila tento podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

5. Letecký podnik takto určený a oprávněný bude moci kdykoli zahájit provozování dohodnutých služeb za podmínky, že pro tuto leteckou službu budou v platnosti tarify stanovené v souladu s ustanoveními článku 13 této dohody.

6. Každá smluvní strana bude mít právo pozastavit leteckému podniku výkon práv uvedených v odstavci 2 článku 2 této dohody nebo uložit takové podmínky, které bude považovat za nezbytné při výkonu těchto práv leteckým podnikem, ve všech případech, kdy tento podnik se nebude řídit zákony nebo předpisy smluvní strany, která poskytla tato práva, nebo když tento podnik neprovádí lety podle podmínek stanovených v této dohodě.

Pokud okamžité pozastavení práv nebo požadavek plnění podmínek nebudou nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 4

1. Letadla používaná v mezinárodní přepravě leteckým podnikem určeným každou ze smluvních stran, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů a zásoby na palubě letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku), nacházející se na palubě těchto letadel, budou při vstupu na území druhé smluvní strany osvobozeny ode všech celních, inspekčních a jiných poplatků a daní za podmínky, že toto vybavení a tyto zásoby zůstanou na palubě těchto letadel až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. Zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby na palubě letadla naložené na území jedné ze smluvních stran leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou nebo na jeho účet, nebo převzaté na palubu provozovaného letadla tímto určeným leteckým podnikem výlučně pro potřebu mezinárodní služby, musí být osvobozeny ode všech daní a dávek včetně celních a inspekčních poplatků, vybíraných na území první smluvní strany i v tom případě, když tyto zásoby budou použity během přeletu území smluvní strany, kde byly vzaty na palubu.

Materiály shora uvedené mohou být na žádost dány pod celní dohled nebo kontrolu.

3. Obvyklé vybavení letadla, náhradní díly, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů ponechávané na palubě letadla každé ze smluvních stran mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice této strany. V takovém případě mohou být tyto materiály uloženy pod dohledem celnice až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

Článek 5

Za účelem zajištění bezpečnosti letů při dohodnutých službách, každá ze smluvních stran poskytne letadlům druhé smluvní strany radiové spojení, světelnou signalizaci a meteorologické informace, jakož i další služby nezbytné k provozování těchto letů. Rovněž sdělí druhé smluvní straně údaje o těchto prostředcích a poskytne informace týkající se náhradních letišť a hlavních letišť, na kterých letadla budou moci přistávat, jakož i letových cest, které budou muset používat na jejím území.

Článek 6

Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území jedné smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni pouze zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných obdobných poplatků.

Článek 7

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující na jejím území vstup a výstup letadel používaných k mezinárodním letům nebo upravující provoz a létání těchto letadel na jejím území, se budou rovněž vztahovat na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující na jejím území vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, zboží a pošty, a zejména formality, které se týkají celních, pasových, devizových a zdravotních předpisů, se budou vztahovat na cestující, posádky, zboží a poštu, přepravované letadly leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, pokud se nacházejí na zmíněném území.

3. Při provádění zákonů a předpisů předvídaných tímto článkem žádná smluvní strana neučiní opatření zvýhodňující její vlastní letecký podnik ve vztahu k leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou.

Článek 8

1. Letadla leteckého podniku určeného jednou ze smluvních stran provádějící lety v rámci území druhé smluvní strany musí mít značku státní příslušnosti stanovenou pro mezinárodní lety a musí být vybavena osvědčením o zápisu do rejstříku, osvědčením letové způsobilosti a dalšími palubními doklady předepsanými leteckými úřady smluvních stran, jakož i povolení ke zřízení radiové stanice. Piloti a jiní členové posádky musí být vybaveni příslušnými doklady.

2. Všechny výše uvedené doklady vydané nebo prohlášené za platné jednou ze smluvních stran budou uznány za platné na území druhé smluvní strany.

3. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo neuznat za platné pro lety na svém území diplomy způsobilosti a osvědčení vydané jejím příslušníkům nebo uznané jim za platné druhou smluvní stranou nebo kterýmkoliv jiným státem.

4. Jestliže z nějakého důvodu jeden nebo několik členů posádky letadla určeného leteckého podniku jedné ze smluvních stran, která zajišťuje dohodnutou leteckou službu na území druhé smluvní strany, by měl být nahrazen posádkou, jejíž členové nejsou občany smluvní strany, která určila tento letecký podnik, pak jejich účast na letu jako člena posádky bude podléhat schválení úřadů druhé smluvní strany.

Článek 9

1. Při provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích mezi jejich příslušnými územími letecké podniky obou smluvních stran budou mít rovné a spravedlivé možnosti.

2. Při provozování dohodnutých služeb určený letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby nedošlo k jeho újmě pokud provozuje dohodnutou službu na stejné trati nebo na části této trati.

Článek 10

1. V případě nouzového přistání nebo při každé jiné nehodě na území jedné ze smluvních stran, která se stala letadlu leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, strana, na jejímž území se uvedená nehoda přihodila, o tom bez prodlení uvědomí druhou stranu, podnikne všechna nezbytná opatření ke zjištění příčin nehody, jakož i poskytne okamžitou pomoc postiženým členům posádky a cestujícím a zajistí integritu letadla, které mělo nehodu, jakož i zavazadel, zboží a pošty nacházející se na palubě tohoto letadla a odešle je co možná nejdříve jinými dopravními prostředky do místa určení. Dopravní náklady uhradí letecký podnik, v jehož zájmu byla tato opatření učiněna.

2. Strana, která povede šetření nehody, bude povinna informovat druhou smluvní stranu o jeho výsledcích, a strana, jež letadlo vlastní, bude oprávněna jmenovat své pozorovatele k účasti na šetření nehody.

Článek 11

Poplatky a jiné platby za používání každého letiště včetně jeho zařízení, technických a jiných prostředků a služeb, jakož i všechny platby související s používáním prostředků a služeb letového provozu a leteckého spojení budou vybírány podle tarifů a platebních sazeb stanovených v příslušné zemi pro mezinárodní lety.

Článek 12

Za účelem koordinace otázek týkajících se letecké dopravy a údržby letadel poskytne každá smluvní strana leteckému podniku, určenému druhou smluvní stranou a efektivně provozujícímu dohodnuté služby, právo udržovat na území první smluvní strany personál, jehož počet a složení bude periodicky koordinováno mezi leteckými úřady smluvních stran.

Zástupci uvedení v tomto článku, jakož i členové posádek leteckých podniků určených smluvními stranami, musí být příslušníky smluvních stran.

Článek 13

1. Tarify za každou dohodnutou službu musí být stanoveny v přiměřených sazbách, přičemž bude přihlíženo ke všem určujícím činitelům, jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk, povaha provozovaných služeb (například rychlost a pohodlí) a tarify používané jinými leteckými podniky, které uskutečňují provoz na stanovené trati nebo její části. Tarify musí být stanoveny podle níže uvedených podmínek tohoto článku.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku, jakož i sazby zprostředkovatelských odměn budou dle možnosti stanoveny dohodou mezi leteckými podniky určenými pro každou ze stanovených tratí. Určené letecké podniky smluvních stran budou moci provést za tím účelem porady s jinými leteckými podniky, které uskutečňují provoz na téže trati nebo její části. Takto dohodnuté tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran.

3. Nebudou-li se moci letecké podniky smluvních stran dohodnout na stanovení tarifů nebo nemůže-li být tarif stanoven podle podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku, budou o dohodu týkající se stanovení tarifu usilovat letecké úřady smluvních stran.

4. V případě, že letecké úřady nemohou dospět k dohodě týkající se schválení tarifu, který jim byl předložen podle odstavce 2 tohoto článku nebo ke stanovení tarifu podle odstavce 3, bude tento spor řešen podle ustanovení článku 17 této dohody.

5. Žádný tarif nemůže definitivně vstoupit v platnost bez schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

6. Tarify stanovené podle ustanovení tohoto článku budou platit až do sjednání nových tarifů podle podmínek předvídaných tímto článkem.

Článek 14

1. Každá smluvní strana na svém území osvobodí letecký podnik druhé smluvní strany ode všech poplatků a daní z příjmu a zisků, které tento letecký podnik nabyl z provozu dohodnutých služeb.

2. Každá smluvní strana na svém území osvobodí letecký podnik určený druhou smluvní stranou ode všech poplatků a daní z jeho majetku.

3. Pracovníci zastoupení jedné smluvní strany, provádějící svou činnost na území druhé smluvní strany, budou osvobozeni touto druhou smluvní stranou ode všech poplatků a daní ze svých platů.

Článek 15

Finanční vypořádání pohledávek a závazků, které vzniknou v souvislosti s prováděním této dohody, se bude uskutečňovat v souladu s platebními dohodami uzavřenými mezi smluvními stranami.

Článek 16

Letecké úřady smluvních stran budou provádět pravidelně porady za účelem zajištění úzké spolupráce o všech otázkách týkajících se provádění ustanovení této dohody.

Článek 17

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody a její přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran.

Nebude-li mezi leteckými úřady dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

Článek 18

1. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit ustanovení této dohody, bude moci požádat o konsultaci u obou leteckých úřadů smluvních stran, pokud se týká navrhovaných změn. Taková konsultace započne do šedesáti (60) dnů ode dne přijetí požadavku. Změny, které takto letecké úřady dohodnou, vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou nót diplomatickou cestou.

2. Tato dohoda a její příloha budou sladěny s každou mnohostrannou úmluvou o civilním letectví, k níž by obě smluvní strany přistoupily.

Článek 19

Každá smluvní strana bude moci kdykoli oznámit druhé straně svůj úmysl skončit platnost této dohody. Pokud je taková výpověď dána, skončí platnost Dohody za dvanáct (12) měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, nebude-li výpověď dohodou obou smluvních stran zrušena před uplynutím této lhůty.

Článek 20

1. Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje dnem posledního z těchto oznámení.

2. Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

Na důkaz toho zmocněnci, jsouce k tomu řádně zplnomocněni příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve Vientiane dne 17. února 1980 ve dvou původních vyhotoveních v jazyku francouzském.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Laoské lidově demokratické republiky:

Phoune Sipraseuth v. r.

Příloha

Oddíl I

(1) Letecký podnik určený vládou Československé socialistické republiky může provozovat pravidelné letecké služby na následující trati v obou směrech: Body v Československé socialistické republice - mezilehlé body - body v Laoské lidově demokratické republice - body za Laoskou lidově demokratickou republikou.

Body v Československé socialistické republice - mezilehlé body - body v Laoské lidově demokratické republice - body za Laoskou lidově demokratickou republikou.

(2) Mezilehlé body a body za Laoskou lidově demokratickou republikou budou stanoveny dohodou leteckých úřadů.

Oddíl II

(1) Letecký podnik určený vládou Laoské lidově demokratické republiky může provozovat pravidelné letecké služby na následující trati v obou směrech:

Body v Laoské lidově demokratické republice - mezilehlé body - body v Československé socialistické republice - body za Československou socialistickou republikou.

(2) Mezilehlé body a body za Československou socialistickou republikou budou stanoveny dohodou leteckých úřadů.

Poznámky:

1) Určené letecké podniky mohou vynechat všechny nebo některé mezilehlé body na stanovených tratích při provozování jednoho nebo všech letů.

2) Určené letecké podniky budou mít právo ukončit své lety na území druhé smluvní strany.

3) V duchu spolupráce a při respektování vzájemných zájmů určený letecký podnik jedné ze stran bude mít možnost využívat přepravní práva 5. svobody, ale v každém případě bude muset o ně požádat letecký úřad druhé strany, která tuto žádost posoudí.

Přesunout nahoru