Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou

Částka 24/1982
Platnost od 28.10.1982
Účinnost od 20.07.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 8. září 1982

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou


Dne 14. září 1981 byla v Adenu podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 20. července 1982.

Podle svého článku 14 Smlouva vstoupila v platnost dnem 20. července 1982.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou Československá socialistická republika a Jemenská lidová demokratická republika

oceňujíce význam rozšiřování a prohlubování vztahů přátelství a všestranné vzájemné spolupráce v souladu se životními zájmy lidu obou zemí a v zájmu upevnění mezinárodního míru a bezpečnosti,

rozhodnuty i nadále přispívat k upevňování jednoty a spolupráce všech sil bojujících za mír a národní nezávislost, za demokracii a sociální pokrok,

vyjadřujíce svou podporu boji proti imperialismu, hegemonismu, kolonialismu, neokolonialismu, sionismu a rasismu ve všech jeho formách a projevech,

potvrzujíce svou věrnost cílům a zásadám Charty Organizace spojených národů, zejména zásadám respektování svrchovanosti, územní celistvosti a nevměšování do vnitřních záležitostí,

přikládajíce velký význam spolupráci obou zemí směřující k dosažení trvalého a spravedlivého míru na Blízkém východě,

podtrhujíce význam upevňování a rozvoje plodné spolupráce mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a dohodly se na tomto:

Čl. 1

Vysoké smluvní strany slavnostně vyhlašují své odhodlání upevňovat pevné přátelství mezi oběma zeměmi, trvale rozvíjet vzájemné vztahy v politické oblasti, jakož i všestrannou spolupráci na základě rovnoprávnosti, respektování národní svrchovanosti, územní celistvosti a nevměšování do vnitřních záležitostí.

Čl. 2

Vysoké smluvní strany budou dále rozvíjet vzájemnou spolupráci za účelem vytváření podmínek k upevnění a dalšímu prohloubení společenských a ekonomických vymožeností v obou zemích a budou respektovat suverenitu každé z nich nad všemi jejími přírodními zdroji.

Čl. 3

Vysoké smluvní strany budou usilovat o další rozvoj oboustranně výhodné hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Budou tuto spolupráci rozvíjet v jednotlivých oblastech národního hospodářství, při rozšiřování vzájemného obchodu a důsledném respektování zásady rovnosti a vzájemné výhodnosti.

Čl. 4

Vysoké smluvní strany budou aktivně podporovat vzájemný rozvoj styků a výměnu zkušeností rovněž v oblasti vědy a kultury, školství, zdravotnictví, tisku, rozhlasu, televize, kinematografie, sportu a turistiky, jakož i v jiných oblastech.

Čl. 5

Vysoké smluvní strany budou rovněž podporovat rozšiřování kontaktů mezi státními orgány a společenskými organizacemi a přímých styků mezi kulturními a vědeckými institucemi za účelem poznání života, práce, zkušeností a vymožeností lidu obou zemí.

Čl. 6

Československá socialistická republika si váží politiky nezúčastněnosti prováděné Jemenskou lidovou demokratickou republikou, která je významným vkladem k upevňování mezinárodní spolupráce a mírového soužití.

Jemenská lidová demokratická republika si váží mírové zahraniční politiky prováděné Československou socialistickou republikou, zaměřené k upevňování přátelství a spolupráce se všemi zeměmi a národy.

Čl. 7

Vysoké smluvní strany ve své zahraniční politice vynaloží veškeré úsilí k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a k upevnění a rozvoji procesu uvolňování napětí, k zákazu strategických zbraní, ukončení závodů ve zbrojení a dosažení všeobecné a úplné dohody o odzbrojení. Budou usilovat o důsledné uplatňování zásad mírového soužití ve vztazích mezi státy s rozdílným společenským zřízením, jakož i přispívat ke spravedlivému boji národů za svobodu, nezávislost, svrchovanost a sociální pokrok. Budou rovněž podporovat úsilí mladých nezávislých států, osvobodivších se od koloniální závislosti, o demokratizaci současného systému mezinárodních ekonomických vztahů a boj za plné respektování svrchovanosti těchto států nad jejich přírodními zdroji.

Čl. 8

Vysoké smluvní strany budou pokračovat v aktivním boji proti agresívní politice světového imperialismu a hegemonismu, za definitivní odstranění kolonialismu, sionismu a rasismu ve všech jeho formách a projevech.

Čl. 9

Vysoké smluvní strany budou všemožně napomáhat ke komplexnímu urovnání krize na Blízkém východě a dosažení spravedlivého a trvalého míru v této oblasti. Obě strany budou svůj postup vzájemně konzultovat a koordinovat v zájmu nalezení komplexního řešení a jeho uskutečnění.

Čl. 10

Vysoké smluvní strany se budou vzájemně radit o všech významných mezinárodních otázkách dotýkajících se bezprostředně zájmů obou stran. V případě vzniku situací, ohrožujících nebo porušujících mír ve světě, vstoupí obě strany bez prodlení do styku za účelem koordinace svých stanovisek v zájmu odstranění hrozby či porušení míru.

Čl. 11

Vysoké smluvní strany slavnostně prohlašují, že nevstoupí do vojenských nebo jiných svazků a nezúčastní se žádného seskupení států, ani žádných vojenských akcí nebo opatření namířených proti druhé Vysoké smluvní straně.

Čl. 12

Vysoké smluvní strany prohlašují, že tato smlouva se nedotýká jejich mezinárodních práv a závazků a není namířena proti žádné třetí zemi. Obě strany se současně zavazují, že v budoucnu nebudou sjednávat žádné mezinárodní dokumenty, které by byly s touto smlouvou v rozporu.

Čl. 13

Všechny otázky, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem nebo prováděním kteréhokoli ustanovení této smlouvy, budou řešeny v duchu přátelství, vzájemné úcty a porozumění přímým jednáním mezi oběma Vysokými smluvními stranami.

Čl. 14

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční co nejdříve v Praze.

Čl. 15

Tato smlouva se sjednává na dobu 20 let a její platnost bude automaticky prodlužována vždy o dalších 5 let, nebude-li jednou ze smluvních stran v lhůtě 12 měsíců před uplynutím doby platnosti vypovězena.

Dáno v Adenu dne 14. září 1981 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyku českém a arabském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za

Československou socialistickou republiku:

G. Husák v. r.

Za

Jemenskou lidovou demokratickou republiku:

Alí Násir Muhammad v. r.

Přesunout nahoru