Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů

Částka 21/1982
Platnost od 29.09.1982
Účinnost od 04.05.1982
Zrušeno k 04.05.2007 (30/2007 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. srpna 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů


Dne 24. června 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 4. května 1982.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské demokratické republiky, přejíce si dále rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti školství a vědy, která významně přispívá k prohlubování přátelských styků mezi lidem obou zemí,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou vzájemně uznávat rovnocennost dokladů o vědeckých hodnostech, diplomů a vysvědčení ze středních škol, universit a jiných vysokých škol a vědeckých institucí, vydaných v Československé socialistické republice a v Afghánské demokratické republice v oblasti humanitních, přírodních a společenských věd, jakož i v oblasti techniky, zemědělství a veterinárního lékařství.

Článek 2

Vysvědčení o úplném středním vzdělání

Vysvědčení o ukončení úplného středního vzdělání, vydané v Československé socialistické republice se uznává za rovnocenné s vysvědčením střední školy (předuniversitním vysvědčením) v Afghánské demokratické republice a naopak.

Vysvědčení vydaná po ukončení čtrnáctiletého studia středními strojnickými školami, středními technickými školami, Kábulskou automechanickou střední školou, báňskými středními technickými školami, pedagogickými školami, Mazari-Sharif naftářskou střední technickou školou, jakož i obdobnými školami v Afghánské demokratické republice, se uznávají za rovnocenná vysvědčením vydaným obdobně zaměřenými středními školami v Československé socialistické republice.

Článek 3

Diplomy a doklady o vědeckých hodnostech v humanitních, přírodních a společenských vědách

a) Diplom o ukončení vysokoškolského studia, vydaný universitami nebo jinými vysokými školami v Československé socialistické republice, se uznává za rovnocenný dokladu o získání hodnosti "Master", vydanému universitami nebo jinými vysokými školami v Afghánské demokratické republice a naopak.

b) Doklad o udělení vědecké hodnosti "kandidát věd", vydaný universitami nebo jinými vysokými školami a vědeckými institucemi v Československé socialistické republice, se uznává za rovnocenný dokladu o udělení hodnosti Ph.D., vydanému universitami nebo jinými vysokými školami a vědeckými institucemi v Afghánské demokratické republice v příslušném oboru a naopak.

c) Doklad o udělení vědecké hodnosti "doktor věd", vydaný universitami nebo jinými vysokými školami a vědeckými institucemi v Československé socialistické republice, se uznává za rovnocenný dokladu o udělení hodnosti "doktor věd", vydanému universitami nebo jinými vysokými školami a vědeckými institucemi v Afgánské demokratické republice v příslušném oboru a naopak.

Článek 4

Diplomy a doklady o vědeckých hodnostech v oblasti techniky, zemědělství a veterinárního lékařství

Diplomy a doklady o vědeckých hodnostech v uvedených oblastech budou uznávány na základě ustanovení obsažených v článku 3.

Článek 5

Smluvní strany se budou vzájemně informovat a radit o všech otázkách týkajících se provádění této dohody.

Článek 6

Každá ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje dnem posledního z těchto oznámení.

Článek 7

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude se prodlužovat vždy na stejnou dobu, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Praze dne 24. června 1981 ve dvou vyhotoveních v jazyku anglickém.

Za vládu
Československé socialistické republiky:
B. Chňoupek v. r.

Za vládu
Afghánské demokratické republiky:
S. M. Dost v. r.

Přesunout nahoru