Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1982 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

Částka 19/1982
Platnost od 10.09.1982
Účinnost od 01.10.1982
Zrušeno k 01.09.1989 (76/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 27. července 1982

k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška upravuje postup orgánů a organizací při navrhování, projektování, konstruování, výrobě, montáži, opravách, rekonstrukcích, při uskutečňování výstavby, včetně zkoušek, provozu a trvalém vyřazování dále uvedených zařízení z provozu. Podle této vyhlášky postupují též organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti.

(2) Zařízeními podle této vyhlášky jsou

a) tlakové nádoby a parní generátory pracující s radioaktivními látkami, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a jejichž objem je větší než 10 litrů,

b) potrubí, rozdělovače, sběrače z potrubí, včetně armatur s nejvyšším pracovním přetlakem vyšším než 0,07 MPa o vnitřní světlosti nad Js 70 systémů zabezpečujících chlazení jaderného reaktoru, systémů plnění, systémů normálního a havarijního doplňování, systémů dochlazování reaktoru, zařízení pro skladování vyhořelého paliva a čerpadla, která jsou součástí těchto systémů,

c) zařízení, která zabezpečují napájení, ovládání, regulaci, ochranu, signalizaci a měření havarijních systémů a systémů dochlazování reaktoru,

d) stavební část hermetické zóny dimenzovaná na vnitřní přetlak, včetně zařízení zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové nehodě (dále jen "zařízení").

(3) Zařízeními podle předchozího odstavce nejsou palivové články, tyče systému regulace a ochrany a zařízení, která jsou předmětem výzkumu a nejsou součástí projektem určených funkčních systémů nezbytných pro provoz zařízení uvedených v odstavci 2, jakož i zařízení podléhající dozoru orgánů podle zvláštních předpisů. 1)

§ 2

Předkládání dokumentace a dokladů

(1) Stavebník je povinen předložit příslušnému orgánu státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení (dále jen "orgán dozoru") 2)

a) před podáním návrhu na vydání územního rozhodnutí 3) návrh projektového úkolu a zadávací program zajištění jakosti, 4)

b) před podáním žádosti o stavební povolení 5) úvodní projekt a program zajištění jakosti, 6)

c) před zahájením stavebních prací, části prováděcích projektů vybraných a vyžádaných orgánem dozoru,

d) 3 měsíce před prvým zavážením paliva do reaktoru

1. předprovozní bezpečnostní zprávu,

2. program uvádění zařízení do provozu,

e) před podáním návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí 7) doklady o provedené evidenci zařízení podle § 13.

(2) Stavebník je povinen provést kontrolu předkládané dokumentace uvedené v odstavci 1 před jejím předložením orgánu dozoru a o výsledku této kontroly vyhotovit záznam.

§ 3

Požadavky na dokumentaci

Organizace, které navrhují, projektují a konstruují zařízení jsou povinny v dokumentaci uplatňovat požadavky zvláštních předpisů, technických norem, případně nových poznatků vědy a techniky, 8) přičemž dokumentace musí řešit zejména

a) konstrukční provedení zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejich náhlému porušení za všech zkušebních a provozních stavů,

b) umožnění prohlídek, kontrol, funkčních zkoušek a revizí, čistění, profukování, odvzdušňování, odvodňování, omývání dezaktivačními roztoky, opravy a údržbu zařízení, kontrolních zkoušek základního materiálu, svarových spojů a návarů,

c) snímatelnost a odolnost izolace proti změnám tvaru a izolačních vlastností u části zařízení, případně uzlů, které se musí periodicky kontrolovat a mají tepelnou izolaci,

d) kontrolu prodloužení potrubí a správnost funkce podpěr a závěsů u potrubí Js 150 a větší světlosti s teplotou pracovního média 250 “C a vyšší,

e) dimenzování zařízení a jejich zdrojů energie, polohové řešení armatur v potrubích, konstrukci, počet a polohu indikátorů hladin pracovních médií v zařízeních, signalizaci dolní a horní mezní polohy hladin, dimenzování, umístění a určení druhu pojistných zařízení a měřicích přístrojů včetně přístupu k nim,

f) bezpečné a nezávislé trasy elektrických vedení zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. c).

§ 4

Seznam zařízení

Generální projektant je povinen v etapě zpracování úvodního projektu vypracovat seznam zařízení uvedených v § 1 a návrh jejich zařazení do bezpečnostních tříd, pokud se na ně vztahují zvláštní předpisy, 9) a předložit jej orgánu dozoru před jeho odevzdáním stavebníkovi. Stavebník tento seznam odevzdá generálnímu dodavateli.

§ 5

Oprávnění organizací

(1) Vyrábět, montovat, rekonstruovat, opravovat a provádět stavební práce zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. a), b) a d), montovat, rekonstruovat a opravovat zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. c), vyrábět přídavné materiály pro svařování a navařování zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. a), b) a d) a základní materiály zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) a provádět zkoušky podle § 8 smějí jen organizace, které mají pro tuto činnost oprávnění (dále jen "oprávněné organizace").

(2) Oprávnění vydává orgán dozoru na základě písemné žádosti organizace doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.

(3) Organizace v žádosti o vydání oprávnění uvede

a) název a adresu,

b) název a adresu závodu (provozu), pro který žádá oprávnění, pokud není v sídle organizace,

c) název a adresu svého nadřízeného orgánu,

d) označení druhu požadovaného oprávnění a jeho rozsahu,

e) způsob zabezpečení výkonu činností, pro které požaduje oprávnění, z hlediska technického vybavení a odborné kvalifikace pracovníků.

(4) Orgán dozoru po prověření odborné způsobilosti organizace k činnosti, pro kterou je oprávnění žádáno, vydá oprávnění s uvedením podmínek pro výkon činnosti, nebo žádost s odůvodněním zamítne.

(5) Zjistí-li orgán dozoru, že oprávněná organizace nedodržuje podmínky uvedené v oprávnění nebo porušuje předpisy k zajištění bezpečnosti technických zařízení, oprávnění organizací odebere.

§ 6

Povinnosti oprávněných organizací

(1) Oprávněné organizace jsou povinny před započetím činností uvedených v § 5 odst. 1 předložit orgánu dozoru dokumentaci, ke které vydá orgán dozoru stanovisko. Dokumentace musí být předložena orgánu dozoru nejméně 30 dní před započetím činnosti pokud orgán dozoru nerozhodne jinak.

(2) Dokumentací podle odstavce 1 se rozumí zejména

a) konstrukční a montážní výkresy sestav a částí zařízení, které musí obsahovat

1. označení předepsané jakosti a stavu hutních polotovarů, případně jiných částí a dílů a přídavných materiálů, se stanovením technických dodacích podmínek použitých materiálů,

2. rozměry, tloušťky stěn a potřebné údaje pro jejich dimenzování,

3. umístění, druh, rozměry, součinitele hodnoty svarových spojů a jejich klasifikační stupeň,

4. druh zkoušek, zkušební média a jejich parametry,

5. zkušební přetlak kompletně smontovaného zařízení,

b) výpočty (pevnostní, dimenzování elektrických obvodů apod.) vypracované podle příslušných technických norem, technických podmínek, případně nových poznatků vědy a techniky, pokud se zainteresované organizace nedohodnou s orgánem dozoru jinak,

c) výpočty a důležité technické údaje o parametrech pojistných zařízení (druh, velikost, propustnost, umístění, jištění, ochrany, selektivita apod.),

d) technologické postupy pro nové nebo neobvyklé výrobní metody včetně návrhu na jejich ověření i pro případné opravy a rekonstrukce,

e) montážní předpisy,

f) technické podmínky pro výrobu (montáž, opravy a rekonstrukce) nebo jim na úroveň postavené jiné doklady, 10) které musí obsahovat zejména

1. způsob, druh a rozsah tepelného zpracování u zařízení podle § 1 odst. 2 písm. a) a b),

2. mezioperační a výrobní (montážní) kontroly včetně určení přípustných stavů zjištěných kontrolou a zkouškami (mezní hodnoty),

3. požadavky na kvalifikaci výrobních a montážních pracovníků, pracovníků provádějících zkoušky a revize zařízení, jakož i pracovníků provádějících kontrolu a vyhodnocování svarů,

4. průběhy zkoušek, jakož i způsob a rozsah ověřování technického stavu zařízení v provozu po celou dobu jejich životnosti,

5. plánovanou dobu životnosti zařízení.

(3) Opravou nebo rekonstrukcí zařízení se pro účely této vyhlášky rozumí takový zásah do provozovaného zařízení, který by mohl mít za následek změnu jeho původních požadovaných vlastností z hlediska pevnosti, těsnosti, funkční způsobilosti, spolehlivosti a celkové bezpečnosti.

§ 7

Všeobecné požadavky

(1) Jakost a vlastnosti materiálů, které se použijí při činnostech uvedených v § 5 odst. 1, jakož i jakost a vlastnosti zařízení musí být doloženy atesty nebo protokoly s výsledky zkoušek.

(2) Pokud není provádění činností uvedených v § 5 odst. 1 upraveno technickými normami a předpisy, jsou oprávněné organizace povinny dodržovat dohodnuté technické podmínky.

§ 8

Zkoušky zařízení

(1) Po ukončení výroby zařízení a před uvedením nových, rekonstruovaných nebo opravených zařízení do provozu jsou oprávněné organizace povinny

a) u zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b)

1. provést stavební zkoušku, při které se kontroluje zejména, zda souhlasí s předloženou dokumentací

- hlavní rozměry zařízení, umístění hrdel a průlezů, výstroje, patek, podstavců a smontování jednotlivých částí podle výkresů,

- značky materiálů, taveb, vývalků, výkovků,

- záznamy o tepelném zpracování,

- svarové spoje (vnější a vnitřní prohlídkou), radiogramy a jejich vyhodnocení,

- značky svářečů,

- údaje na štítku nádoby a údaje vyražené na tlakových částech;

2. případně projektem stanovenou individuální zkoušku, kterou se rozumí zkouška zařízení v rozsahu potřebném pro prověření úplnosti a funkce zařízení a řádného provedení montáže;

3. po úspěšně provedené stavební zkoušce (individuální zkoušce), první tlakovou zkoušku, případně zkoušku těsnostní;

b) u zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) provést

1. revize podle zvláštních předpisů, 11)

2. funkční zkoušky po ukončení montáže,

3. funkční zkoušky za podmínek odpovídajících provozu včetně odchylek od hodnot stanovených projektem,

c) u zařízení podle § 1 odst. 2 písm. d)

1. provést kontrolu kompletnosti dokladů o jakosti,

2. vyhotovit protokol o dokončení a kompletnosti stavebních prací a montážních prací,

3. provést těsnostní zkoušku tlakem.

(2) Oprávněná organizace je povinna nejméně 14 dní předem oznámit orgánu dozoru termín konání zkoušky, pokud se organizace nedohodne s orgánem dozoru jinak, jakož i zabezpečit technická, organizační a bezpečnostní opatření k jejímu provedení.

(3) Pro každé zařízení je výrobce povinen vyhotovit, případně dodavatel zajistit samostatný pasport (revizní knihu).

(4) Pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) se pasport (revizní kniha) vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden je určen výrobci zařízení a druhý provozovateli zařízení. Výrobce je povinen uschovávat pasport (revizní knihu) po dobu plánované životnosti zařízení; provozovatel je povinen uschovávat pasport (revizní knihu) do trvalého vyřazení zařízení z provozu.

(5) Při stavební zkoušce musí oprávněná organizace předložit kompletní průvodní technickou dokumentaci potvrzenou pracovníky, kterým bylo vydáno osvědčení podle § 11.

§ 9

Průvodní technická dokumentace

(1) Oprávněná organizace je povinna vyhotovit a odevzdat odběrateli spolu s vyrobenými, smontovanými a odzkoušenými zařízeními průvodní technickou dokumentaci a po obdržení stanoviska vydaného orgánem dozoru k tomuto zařízení i toto stanovisko.

(2) Průvodní technická dokumentace zařízení podle odstavce 1 musí být zpracována v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, příslušnými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami, případně dalšími požadavky stanovenými orgánem dozoru, přičemž

a) pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) musí obsahovat zejména

1. pasport (revizní knihu) vyhotovený oprávněnou organizací, po montáži doplněný

- záznamy o zabudovaných armaturách a bezpečnostní výstroji, atesty, schematickým výkresem zapojení armatur a bezpečnostní výstroje, základními údaji o armaturách a přístrojích měření a regulace, které musí být potvrzeny pověřeným pracovníkem (§ 11) oprávněné organizace,

- protokoly o výsledcích předepsaných zkoušek provedených v průběhu a skončení montáže,

- osvědčením o jakosti a kompletnosti montážních prací;

2. návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování technického stavu během provozu po celou dobu životnosti. zařízení; 12)

b) pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. c) musí obsahovat zejména

1. pasport (revizní knihu) zařízení oprávněné organizace obsahující zejména

- atesty (osvědčení) dílčích zařízení,

- protokoly vyhotovené podle § 8 odst. 1 písm. b),

- protokoly o individuálním vyzkoušení zabudovaného zařízení nebo prvku,

- montážní výkresy s označením odchylek odpovídajících skutečnému provedení, potvrzené pověřeným pracovníkem (§ 11) oprávněné organizace;

2. návod k obsluze a pokyny pro údržbu zařízení včetně ověřování jejich technického stavu během provozu po celou dobu jejich životnosti.

(3) Oprávněné organizace musí po skončení montáže, případně stavby zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) a d), odevzdat odběrateli průvodní technickou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, zvláštními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami, případně dalšími požadavky určenými orgánem dozoru, která musí obsahovat zejména

a) pasport (revizní knihu) zařízení oprávněné organizace obsahující

1. výkresy s vyznačením odchylek odpovídajících skutečnému provedení potvrzené pověřeným pracovníkem (§ 11) oprávněné organizace s identifikovatelným označením svárů, zabudovaných armatur a měřících přístrojů (nebo průchodek a podobně) s uvedením základních parametrů a rozměrů zařízení nebo jejich částí,

2. atesty použitých materiálů (hutních polotovarů, přídavných materiálů, betonů, zabudovaných armatur), protokoly o výsledku zkoušek vstupní kontroly, protokoly o individuálním vyzkoušení zabudovaného zařízení nebo prvku, ze záznamových listů o svarech včetně protokolů o výsledcích předepsaných zkoušek provedených v průběhu i po skončení montáže,

3. seznam svářečů (s vyznačením druhu a doby platnosti oprávnění, kteří prováděli svářečské práce,

4. osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací,

5. zápisy o kontrole a potvrzení o vnitřní čistotě zařízení,

6. seznamy pracovníků, kteří vykonali defektoskopické zkoušky s vyznačením druhu a platnosti jejich oprávnění,

b) návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování technického stavu v průběhu provozního využití po celou dobu životnosti zařízení.

(4) Správnost a úplnost dokladů uvedených v odst. 3 písm. a) bod 1 až 5 potvrzuje pověřený pracovník (§ 11) oprávněné organizace, kterému bylo vydáno orgánem dozoru příslušné osvědčení.

§ 10

Oznamování rozsahu a sortimentu výroby orgánu dozoru a archivace dokumentace

(1) Oprávněná organizace musí oznámit orgánu dozoru rozsah a sortiment výroby zařízení plánovaný pro následující kalendářní rok se specifikací zařízení určených k vývozu včetně termínů realizace a seznámit orgán dozoru se strukturou a zabezpečením vnitřní kontroly.

(2) Oprávněná organizace je povinna archivovat prvotní technickou dokumentaci o jakosti výroby nejméně 5 let od ukončení výroby zařízení v rozsahu dohodnutém s orgánem dozoru. Po uplynutí této lhůty je oprávněná organizace povinna odevzdat tuto dokumentaci provozovateli zařízení. Stanoviska orgánu dozoru je oprávněná organizace povinna uschovávat po celou dobu plánované životnosti zařízení, pokud orgán dozoru nestanoví jinak.

§ 11

Osvědčení pracovníků

(1) Zkoušky zařízení podle § 8 a prohlídky, zkoušky a revize provozovaných zařízení (§ 15) mohou provádět jen pracovníci

a) s předepsanou kvalifikací (odstavec 2),

b) které touto činností organizace pověřila,

c) mají osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky a

d) nejméně pětiletou praxi v oboru příslušných zařízení nebo dvouletou praxi, pokud jde o pracovníky s vysokoškolským technickým vzděláním v příslušném oboru (odstavec 2).

(2) Uchazeči o osvědčení musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání

a) strojnického směru pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) a b),

b) elektrotechnického směru pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. c),

c) stavebního směru pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. d).

(3) Pracovníka přihlašuje ke zkoušce k vydání osvědčení organizace, se kterou je v pracovním poměru.

(4) V odůvodněných případech může orgán dozoru na požádání organizace povolit výjimku z požadovaného odborného vzdělání a praxe.

§ 12

Dovoz zařízení

Organizace před uzavřením smlouvy na dovoz zařízení s organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti nebo organizace mající oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 13) je povinna požádat orgán dozoru o stanovisko k dovozu. V žádosti musí uvést zamýšlený dovoz, stručný popis, základní technické údaje a množství dováženého zařízení.

§ 13

Podmínky evidence

(1) Orgán dozoru eviduje zařízení uvedená v seznamu podle § 4.

(2) Finální dodavatel nebo finální poddodavatel 14) (dále jen "dodavatel") po dodání zařízení, které podléhá evidenci, na stavbu je povinen do 14 dní písemně požádat orgán dozoru o jeho evidenci, pokud se s orgánem dozoru nedohodne jinak. V žádosti musí být uveden termín počátku a skončení montáže zařízení podle platného časového plánu.

(3) Dodavatel je povinen předložit orgánu dozoru při výkonu dozoru na stavbě průvodní technickou dokumentaci zařízení včetně vydaného stanoviska (§ 9), pokud smontované zařízení neodevzdal odběrateli.

(4) Orgán dozoru posoudí průvodní technickou dokumentaci a po ukončení montáže zařízení eviduje.

(5) Dodavatel je povinen vyznačit do průvodní technické dokumentace skutečné provedení dodávek a prací

a) v období před prvním zavezením paliva do reaktoru v rozsahu, který určí orgán dozoru,

b) před odevzdáním zařízení odběrateli v plném rozsahu.

§ 14

Uvádění zařízení do provozu

(1) Stavebník je povinen požádat orgán dozoru, pokud orgán dozoru nestanoví jinak, nejpozději 14 dní před prvním zavážením paliva do reaktoru, energetickým spouštěním, uváděním do zkušebního provozu 15) a před uváděním do trvalého provozu zařízení (dále jen "etapy"), o vydání stanoviska o způsobilosti zařízení k příslušné etapě.

(2) Stavebník v žádosti uvede

a) pro které zařízení a etapu vydání stanoviska žádá,

b) vyhodnocení předcházející etapy z hlediska bezpečnosti technických zařízení a funkční spolehlivosti, nejedná-li se o první zavážení paliva do reaktoru,

c) splnění dalších požadavků stanovených orgány dozoru.

(3) Organizace odpovědná za bezpečný provoz zařízení 16) je povinna předložit orgánu dozoru, pokud orgán dozoru nerozhodne jinak, nejméně 14 dní před prvním zavážením paliva do reaktoru, energetickým spouštěním, uváděním do zkušebního a trvalého provozu zařízení doklad o

a) zaškolení obsluhujících a technicko-řídících pracovníků se jmenným seznamem a uvedením jejich funkcí,

b) způsobilosti pracovníků obsluhovat zařízení,

c) splnění dalších požadavků stanovených orgány dozoru.

§ 15

Provoz zařízení

Po dobu provozu zařízení je provozovatel povinen

a) zabezpečovat provádění prohlídek, zkoušek a revizí zařízení podle této vyhlášky, zvláštních předpisů, pokynů a návodů výrobců, případně dalších požadavků orgánu dozoru,

b) oznámit nejpozději do 14 dní předem orgánu dozoru, ke kterému dni podle harmonogramu je zařízení připraveno k provedení revizí, prohlídek, zkoušek a oprav; pokud se orgán dozoru chce zúčastnit revize, prohlídky, zkoušky nebo opravy zařízení, oznámí to provozovateli,

c) uschovávat a přehledně evidovat průvodní technickou dokumentaci, jakož i dokumentaci, o kontrolách, prohlídkách, zkouškách, revizích a opravách zařízení po celou dobu jejich provozování až po úplné vyřazení z provozu,

d) vést pravidelné záznamy o průběhu provozu, o dosahovaných parametrech, jakož i provozních hodinách a dalších důležitých skutečnostech souvisejících s provozem,

e) bezodkladně informovat orgány dozoru o potřebě a rozsahu oprav nebo rekonstrukcí uvedených v § 6 odst. 3.

§ 16

Trvalé vyřazení zařízení z provozu

Provozovatel je povinen nejméně 30 dní předem oznámit orgánu dozoru úmysl trvale vyřadit zařízení z provozu s uvedením programu a postupu trvalého vyřazování zařízení z provozu. Po oznámení orgán dozoru přešetří skutečný stav a rozhodne o zrušení evidence zařízení.

Všeobecná ustanovení

§ 17

(1) Každou změnu nebo dodatek k dokumentaci posouzené orgánem dozoru musí zpracovatel projednat s orgánem dozoru.

(2) Orgán dozoru vydává o výsledcích dozoru podle této vyhlášky, pokud se nedohodne lhůta jiná,

a) stanovisko do 30 dní od předložení dokumentace podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 4.

b) oprávnění do 30 dní od podání žádosti podle § 5 odst. 2,

c) stanovisko do 30 dní od předložení dokumentace podle § 6 odst. 1 a § 9 odst. 1

d) osvědčení do 30 dní od vykonání zkoušky podle § 11 odst. 1,

e) stanovisko do 30 dní od podání žádosti podle § 12 a 13,

f) stanovisko do 14 dní od podání žádosti podle § 14.

§ 18

(1) Orgány státního odborného dozoru spolupracují při výkonu dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení zejména s orgány státního dozoru nad jadernou bezpečností a s orgány hygienické služby. 17)

(2) Organizace při plnění povinností podle této vyhlášky úzce spolupracují s orgány společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. 18)

§ 19

Přechodné ustanovení

(1) Organizace provádějící činnost podle § 5, které nemají pro tuto činnost oprávnění vydané orgánem dozoru, jsou povinny požádat o vydání oprávnění do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Oprávnění vydaná orgánem dozoru k činnostem uvedeným v § 5 vydaná před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti.

(2) Pro zařízení vyrobená, rozpracovaná, rozestavěná nebo provozovaná ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky musí organizace v případech, ve kterých nejsou splněny požadavky ustanovení této vyhlášky, vypracovat návrh náhradního řešení. Návrh musí organizace předložit a projednat s orgánem dozoru nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 20

Zrušující ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 6/1979 Sb., o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení,

2. výnos Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 1. 4. 1980, kterým se určují další vybraná tlaková zařízení jaderně energetických zařízení, registrovaný v částce 20/1981 Sb.


§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1982.


Předseda:

Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) Zákon č. 174/1968 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 111/1973 Sb.
§ 20 a § 65 odst. 4 písm. f) vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

3) § 7 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

4) § 6 výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979 o zajištění jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice z hlediska jaderné bezpečnosti registrovaném ve Sbírce zákonů, částka 29 ze dne 29.12.1979.

5) § 20 vyhlášky č. 85/1976 Sb.

6) § 7 výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979.

7) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Sb.

8) § 37 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

9) § 5 výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979.

10) Např. § 8 výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979.

11) Např. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů.

12) Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů, např. výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979.

13) § 7 odst. 1 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

14) § 2 odst. 4 a 6 vyhlášky federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 44/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky strojírenských vyšších a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu.

15) § 84 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

16) § 35 písm. f) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb.

17) § 7 zákona č. 174/1968 Sb.

18) Směrnice ÚRO č. 124/1973 Sb. o postavení a úlohách orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přesunout nahoru