Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Částka 1/1982
Platnost od 15.01.1982
Účinnost od 15.01.1982
Zrušeno k 01.01.1986 (136/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé

ze dne 18. prosince 1981

o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. , ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. , a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé stanoví:


ČÁST I

Předmět a rozsah úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování finanční, úvěrové a jiné pomoci na

a) bytovou výstavbu prováděnou stavebními bytovými družstvy (dále jen "družstevní bytová výstavba"),

b) individuální bytovou výstavbu prováděnou občany (dále jen "individuální bytová výstavba"),

c) modernizaci rodinných domků prováděnou pracovníky výrobních organizací zemědělství a lesnictví (včetně školních hospodářství) a pracovníky výrobních organizací průmyslu a stavebnictví, jakož i organizací dopravy a spojů, kteří denně dojíždějí do zaměstnání v Praze, Bratislavě, Brně, Ostravě, Plzni a Košicích tak, že cesta tam i zpět hromadným dopravním prostředkem netrvá déle než 2,5 hodiny nepočítaje v to dobu jízdy městskou hromadnou dopravou (dále jen "modernizace").

(2) Vyhláška se vztahuje na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou podle zápisu ve stavebním deníku od 1. ledna 1984 a na individuální bytovou výstavbu a modernizaci zahajovanou na základě pravomocného stavebního povolení vydaného od 1. ledna 1982.

§ 2

(1) Družstevní bytovou výstavbou se pro účely této vyhlášky rozumí

a) stavba bytového domku 1), který musí mít nejméně 2 obytná podlaží, společné schodiště, nejméně 4 byty všechny přístupné ze společných chodeb nebo podest a ze společného vchodu;

b) zřizování bytů úpravami nebytových prostor, nástavbami nebo přístavbami v objektech socialistických organizací;

c) stavební úpravy objektů získaných z národního majetku na bytový dům [písmeno a)].

(2) Individuální bytovou výstavbou se pro účely této vyhlášky rozumí

a) stavba rodinného domu 2) nebo obytného domu s byty v osobním vlastnictví; 3)

b) změna stavby rodinného domku, kterou se bez využití dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt, aniž objekt ztratí povahu rodinného domku;

c) změna stavby jiného než obytného objektu na rodinný domek, kterou se získá nový samostatný byt;

d) zřizování bytů úpravami nebytových prostor, nástavbami nebo přístavbami v obytných domech s byty v osobním vlastnictví.

(3) Modernizací se pro účely této vyhlášky rozumí stavební úpravy rodinných domků, popřípadě obytných částí zemědělských usedlostí, v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví pracovníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. c), jimiž se z bytu IV. kategorie získá byt II. nebo I. kategorie. 4)

ČÁST II

Družstevní bytová výstavba

§ 3

Podmínky poskytování pomoci

Pomoc podle této vyhlášky se stavebním bytovým družstvům (dále jen "družstvo") poskytuje na výstavbu zařazenou ve schválených režimech komplexní bytové výstavby, 5) která je projektově připravena, smluvně zajištěna a bylo na ni vydáno stavební povolení.

Státní příspěvky

§ 4

Základní příspěvek

(1) Základní příspěvek činí 11 100 Kčs na každý byt bez zřetele k jeho velikosti a 1 200 Kčs na každý m2 skutečné užitkové plochy 6) bytů v domě do výměry 85 m2 u jednotlivých bytů (dále jen "užitková plocha").

(2) Zřizuje-li družstvo byty způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) nebo c), nesmí příspěvek podle odstavce 1 přesáhnout 50 % rozpočtových nákladů, zvýšených při výstavbě způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. c) o kupní cenu objektu.

§ 5

Zvláštní příspěvky

(1) Kromě základního příspěvku podle § 4 se poskytne zvláštní příspěvek při výstavbě bytových domů

a) o 4 nebo o 9 až 12 obytných podlažích (dále jen "podlaží") v částce 240 Kčs na 1 m2 užitkové plochy,

b) stavěných ve venkovských obcích zejména pro pracující v zemědělství nebo lesnictví nebo ve městech na pozemcích, kde podle posouzení národního výboru nelze stavět vícepodlažní bytové domy, v částce

1. 470 Kčs na 1 m2 užitkové plochy, jde-li o bytové domy o 3 podlažích,

2. 670 Kčs na 1 m2 užitkové plochy, jde-li o bytové domy o 2 podlažích.

(2) Určí-li národní výbor zcela výjimečně družstvu k výstavbě bytový dům o více než 12 podlažích, poskytne se vedle základního příspěvku podle § 4 zvláštní příspěvek ve výši rozdílu mezi rozpočtovými náklady bytů v tomto domě a náklady na výstavbu srovnatelných bytů v domě o 8 podlažích; ke zvýšeným nákladům v důsledku územních vlivů (odstavec 4) se při stanovení rozdílu nepřihlíží.

(3) Za obytné podlaží se pro účely stanovení zvláštního příspěvku podle odstavců 1 a 2 považuje podlaží (nadzemní i podzemní), v němž plocha bytů přesahuje 50 % jeho celkové plochy.

(4) K úhradě zvýšených nákladů v důsledku územních vlivů 7) se poskytne zvláštní příspěvek v částce fakturované z tohoto důvodu dodavatelskou stavební organizací, popřípadě ve výši prokázaných zvýšených nákladů při výstavbě prováděné svépomocí.

(5) Provádí-li se výstavba družstevních bytů v objektech splňujících podmínky níže uvedených stavebních soustav 8) (dále jen "objekty"), poskytne se vedle zvláštního příspěvku podle předcházejících odstavců na každý m2 užitkové plochy ještě zvláštní příspěvek ve výši

a) 100 Kčs, jde-li o byty v objektech BANKS-S,

b) 150 Kčs, jde-li o byty v objektech VVÚ-ETA.

(6) Zvláštní příspěvek se dále poskytne na úhradu zvýšených nákladů výstavby bytového domu, které byly vyvolány ztíženými zakládacími podmínkami, výstavbou zvlášť upravených bytů pro invalidy nebo jinými vlivy, které nezvyšují standard bydlení a nebyly vyvolány požadavky družstva. Zvláštní příspěvek na mimořádně ztížené zakládací podmínky se poskytne pouze na náklady spodní stavby, převyšující podíl rozpočtových nákladů příslušného bytového domu, připadající na tyto náklady při běžných podmínkách zakládání; ke zvýšeným nákladům v důsledku územních vlivů se přitom nepřihlíží.

(7) Na základní technické vybavení nezahrnované do rozpočtových nákladů bytového domu, 9) které pořizuje družstvo v souvislosti s výstavbou bytového domu a které se stane jeho vlastnictvím (studny, septiky apod.), se poskytne zvláštní příspěvek ve výši nákladů spojených s jeho pořízením.

§ 6

Poskytování státních příspěvků

(1) Státní příspěvky na družstevní bytovou výstavbu poskytuje družstvu krajský národní výbor 10) (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) nebo jim určený národní výbor (dále jen "národní výbor") z účelové státní subvence.

(2) O příspěvcích rozhoduje národní výbor ve správním řízení na základě žádosti družstva, kterou družstvo podává zpravidla nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením výstavby. Příspěvek převede národní výbor na účet státního příspěvku stavebním bytovým družstvům u příslušné pobočky Státní banky československé (dále jen "banka"). Na investiční účet družstva převádí banka příspěvek až po vyčerpání vlastních finančních prostředků družstva určených na výstavbu, a to postupně.

(3) Částka zvláštních příspěvků přiznaných podle § 5 odst. 4, 6 a 7 se upřesní podle výše skutečných nákladů po dokončení stavby. Potřebné podklady, zejména původní rozpočet a konečnou fakturu včetně nezbytné specifikace, předloží družstvo národnímu výboru zpravidla do 3 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí.

Účelový investiční úvěr na družstevní bytovou výstavbu

§ 7

Podmínky a výše úvěru

(1) Účelový investiční úvěr na družstevní bytovou výstavbu (dále jen "úvěr") poskytuje banka za podmínky, že financování výstavby je zajištěno vlastními prostředky družstva (členské podíly v penězích, popřípadě v hodnotě smluvně zajištěného osobního nebo věcného plnění členů družstva) částkou, která odpovídá nejméně 26 % základního příspěvku přiznaného podle § 4.

(2) Banka poskytuje úvěr do výše celkových nákladů výstavby bytů nekrytých příspěvky podle § 4 a 5 a vlastními prostředky družstva podle odstavce 1, nejvýše však do částky 15 000 Kčs na každý byt bez zřetele k jeho velikosti a 1 000 Kčs na každý m2 užitkové plochy. Do celkových nákladů výstavby se pro tento účel zahrnují vedle rozpočtových nákladů bytového domu, snížených o náklady na vestavěná nebytová zařízení, i náklady na projekt, na inženýrskou a kompletační činnost a na předprojektovou přípravu, pokud není poskytována bezplatně podle § 9 odst. 1 písm. d).

(3) Banka může odmítnout úvěr na náklady vyvolané nehospodárným řešením nebo prováděním výstavby.

(4) U objektů, kde příspěvky podle § 4 a 5, úvěr podle odstavce 2 a vlastní prostředky družstva podle odstavce 1 nekryjí plně celkové náklady výstavby, zvyšují se vlastní prostředky družstva (členské podíly) nad minimální částku podle odstavce 1 tak, aby celkové náklady výstavby byly finančně kryty.

(5) Úvěr se poskytuje se splatností nejdéle 30 let při úrokové sazbě 1 %.

§ 8

Poskytování a splácení úvěru

(1) Banka poskytuje úvěr na základě žádosti družstva a dalších podkladů předkládaných družstvem podle § 15 odst. 2. Žádost o poskytnutí úvěru předkládá družstvo s rozhodnutím národního výboru podle § 6 odst. 2 tak, aby úvěr mohl být povolen před zahájením výstavby. V úvěrové smlouvě mezi bankou a družstvem se uvedou podrobnější podmínky čerpání a splácení úvěru.

(2) Náklady na výstavbu se hradí z úvěru až po vyčerpání vlastních prostředků družstva (členských podílů) a příspěvků poskytovaných družstvu podle § 4 a 5. Družstvo je povinno převést členské podíly, popřípadě jejich část, která není smluvně zajištěna osobním nebo věcným plněním jeho členů, před zahájením výstavby na svůj investiční zdrojový účet u banky.

(3) Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími i úrok. První pololetní splátka je splatná nejdéle do 2 let, u svépomocné výstavby nejdéle do 3 let ode dne zahájení výstavby.

Jiná pomoc poskytovaná při družstevní bytové výstavbě

§ 9

Pomoc národních výborů

(1) Národní výbor

a) odevzdá družstvu bezplatně do trvalého užívání 11) potřebný stavební pozemek ve stavu způsobilém k výstavbě (např. zbavený porostů a staveb);

b) jako investor zajistí výstavbu a uhradí z účelové státní subvence náklady na vybudování objektů základní technické vybavenosti bytové výstavby včetně připojení bytového domu družstva na veřejnou síť komunikační, elektrovodní, vodovodní, kanalizační, plynovodní, teplovodní apod.;

c) nevyžaduje od družstva případnou náhradu odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě; 12)

d) u soustředěné výstavby zajistí bezplatně družstvu předprojektovou přípravu.

(2) Pokud je družstvu uloženo vybavit bytový dům světelným označením, stálými kryty CO, hydroforovou stanicí, případně jiným zařízením vyvolaným obecnou potřebou, uhradí národní výbor družstvu

a) náklady na jejich pořízení zvláštním příspěvkem podle § 5 odst. 6,

b) náklady na jejich provoz, údržbu a opravy v rámci nesubvencovaných prostředků, a to i u těch zařízení, jejichž výstavba byla zahájena nebo provedena před 1. lednem 1982.

§ 10

Pomoc socialistických organizací při pracích prováděných svépomocí družstva

(1) Pro práce prováděné při výstavbě bytových domů svépomocí družstva mohou socialistické organizace 13) na podkladě hospodářské smlouvy přenechat k dočasnému užívání družstvům své stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky potřebné pro výstavbu bytů nebo k výrobě stavebních hmot a dílců pro tuto výstavbu za náhradu příslušného podílu odpisů, mzdy obsluhy včetně částky odpovídající pojistnému nemocenského pojištění 14) a nákladů na pohonné hmoty, energii apod., pokud si obsluhu, pohonné hmoty, energii apod. nezajistí družstvo samo. Tuto pomoc mohou socialistické organizace poskytnout pouze družstvům, jejichž členy jsou jejich pracovníci.

(2) Pomoc podle odstavce 1 mohou socialistické organizace poskytovat jen způsobem a v rozsahu, který nenarušuje plnění jejich plánovaných úkolů.

Výstavba družstevních bytů pro stabilizaci a nábor pracovních sil

§ 11

Jednorázový příspěvek socialistických organizací družstvům

(1) Socialistické organizace 13) poskytnou při výstavbě družstevních bytů určených státním plánem ke stabilizaci a náboru pracovních sil (dále jen "stabilizační výstavba") družstvu k úhradě nákladů vznikajících mu v souvislosti s výstavbou těchto bytů a při hospodaření s nimi jednorázový příspěvek ve výši 3000 Kčs za každý byt určený pro jejich pracovníky. Povinnost k úhradě tohoto příspěvku vzniká dnem uzavření smlouvy o spolupráci při přidělování družstevních bytů určených ke stabilizaci a náboru pracovních sil 15) mezi organizací a družstvem.

(2) Jestliže družstvo přidělí na návrh socialistické organizace uvolněný byt ze stabilizační výstavby, na který při jeho výstavbě nebyl poskytnut jednorázový příspěvek nebo bezplatná pomoc podle dříve platných předpisů, 16) poskytne tato organizace družstvu jednorázový příspěvek ve výši 1 000 Kčs.

(3) Jednorázové příspěvky hradí státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu v rámci ostatního použití zisku, rozpočtové organizace v rámci schváleného rozpočtu, 17) příspěvkové organizace z příspěvku na provoz poskytnutého jim z příslušného rozpočtu. 18)

§ 12

Stabilizační příspěvky na složení členských podílů do družstev pracovníků socialistických organizací

(1) Socialistické organizace zabezpečující činnosti uvedené v odstavcích 2 až 4 mohou poskytovat svým pracovníkům stabilizační příspěvky na složení členských podílů do družstev. Stabilizační příspěvky lze poskytovat nejvýše na počty bytů k tomuto účelu zvláště stanovené rozpisem státního plánu v rámci celkového počtu družstevních bytů určených pro nábor a stabilizaci pracovních sil (dále jen "prioritní byty"). Stabilizační příspěvky (dále jen "příspěvky") je možno poskytovat do výše 100 %, nebo 75 %, nebo 50 % minimálního členského podílu (§ 7 odst. 1).

(2) Do výše plného minimálního členského podílu mohou být příspěvky poskytovány dělníkům a provozním technikům bezprostředně pracujícím na těžbě paliv, radioaktivních surovin, rud a nerudných surovin pod zemí (včetně výstavby, rekonstrukce a geologického průzkumu).

(3) Do výše 75 % minimálního členského podílu mohou být příspěvky poskytovány dělníkům a provozním technikům pracujícím

a) v povrchové těžbě uhlí, radioaktivních surovin, rud, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy, a vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem 19) (včetně výstavby, rekonstrukce a geologického průzkumu),

b) na výstavbě a v provozu jaderných elektráren,

c) na výstavbě a rekonstrukci dálkových sítí 20) a v provozu stokových sítí pod zemí,

d) v nebezpečných výrobách, 21)

e) v základní provozní činnosti železniční dopravy, 22)

f) ve vybraných činnostech s vysokým rizikem profesionálního poškození zdraví v hutnictví včetně strojírenské metalurgie a sklářského hutnictví, v těžké chemii, v koksovnách, v plynárnách, v cementárnách a vápenkách, ve výrobě keramiky, minerálních vláken a při zpracování osinku a magnezitu, 23)

g) na investiční výstavbě v místech s nedostatkem stavebních kapacit (na výstavbu bytů pro stavební organizace v těchto místech), 24)

h) v odvětví zemědělství (včetně školních hospodářství) v horských a podhorských oblastech, jakož i ve vybraných výrobních zemědělských organizacích dlouhodobě zaostávajících pro nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, stanovených nadřízeným ústředním orgánem.

(4) Do výše 50 % minimálního členského podílu mohou být příspěvky poskytovány

a) dělníkům a provozním technikům pracujícím

1. při těžbě živic a zemního plynu (včetně výstavby a geologického průzkumu),

2. při výstavbě podzemních zásobníků plynu (včetně geologického průzkumu),

3. při úpravě uhlí, rud a vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem, 19)

4. ve vybraných organizacích zajišťujících výroby stanovené státními cílovými programy, a to za podmínky, že je dosahována směnnost dělníků alespoň 1,5 nebo je prokázáno konkrétním závazným programem její dosažení nejpozději do konce roku 1985,

5. ve vybraných organizacích s vysoce efektivní vývozní produkcí 25) průmyslu strojírenského, elektrotechnického, dřevozpracujícího, průmyslu skla, keramiky a porcelánu, průmyslu textilního, konfekčního, kožedělného, polygrafického, zdravotnického a farmaceutického s dobrou odbytovou perspektivou a dlouhodobým odbytovým růstem.

6. ve vybraných povoláních externích montáží organizací federálních ministerstev hutnictví a těžkého strojírenství a elektrotechnického průmyslu,

7. v zemědělských organizacích (včetně školních hospodářství) mimo organizace uvedené v odstavci 3 písm. h),

b) vybraným pracovníkům organizací s dlouhodobě mimořádně obtížnými podmínkami pro zabezpečování pracovních sil, jednotlivě vybraných příslušným ústředním orgánem v dohodě s federálním ministerstvem financí, Státní plánovací komisí a federálním ministerstvem práce a sociálních věcí; u organizací řízených orgány republik se výběr provede též po projednání s ministerstvem financí, ministerstvem práce a sociálních věcí a plánovací komisí republiky.

(5) Nadřízené ústřední orgány ve spolupráci s příslušnými odborovými orgány stanoví organizace, které mohou příspěvky poskytovat (dále jen "vybrané organizace"). Tyto orgány mohou také podrobněji vymezit konkrétní profese dělníků a provozních techniků, pro které jsou přednostně určeny prioritní byty.

(6) Pokud bude v organizaci s prioritní činností přidělen prioritní byt pracovníkovi nezařazenému do prioritní skupiny pracovníků, může mu organizace poskytnout příspěvek pouze do výše

a) 50 % minimálního členského podílu, jde-li o organizaci s prioritní činností uvedenou v odstavci 2 nebo 3,

b) 40 % minimálního členského podílu, jde-li o organizaci s prioritní činností uvedenou v odstavci 4. U organizací, ve kterých jsou vedle prioritních činností uvedených v odstavci 2 nebo 3 také prioritní činnosti uvedené v odstavci 4 se při poskytnutí příspěvku postupuje podle písmene b) tohoto odstavce.

(7) Příspěvky mohou vybrané organizace poskytovat po předchozím souhlasu závodního výboru ROH 26) pouze pracovníkům, kteří dosud neobdrželi nenávratnou finanční pomoc ve složení členského podílu na byt v družstevní výstavbě nebo na pořízení, popřípadě modernizaci rodinného domku (bytu v osobním vlastnictví), nebo jednorázový příspěvek na opatření náhradního bydlení, nebo tuto pomoc vrátili. Přitom není rozhodující, zda taková pomoc byla poskytnuta podle této vyhlášky, jiných předpisů nebo dříve platných předpisů.

(8) Příspěvky poskytují vybrané organizace s podmínkou, že pracovník se zaváže u nich nepřetržitě pracovat a bude jako člen družstva užívat družstevní byt

a) po dobu 15 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 2,

b) po dobu 12 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 3,

c) po dobu 10 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 4 nebo odstavce 6, jakož i podle odstavce 2 nebo odstavce 3, avšak jen u pracovníka, který ze zdravotních důvodů nemůže ve stanovené profesi pracovat déle než 10 let. Doba stabilizačního závazku se počítá ode dne, kdy byla uzavřena smlouva o poskytnutí stabilizačního příspěvku.

(9) Uvolní-li pracovník vybrané organizace, jemuž byl poskytnut příspěvek, prioritní byt ze stabilizační výstavby a jeho právo užívat tento byt zanikne, může tato organizace dalšímu pracovníkovi prioritní skupiny, jemuž družstvo na její návrh tento byt přidělí, poskytnout příspěvek do plné výše, popřípadě do 75 % nebo 50 % zůstatkové hodnoty minimálního členského podílu. Obdobně mohou vybrané organizace postupovat i v případě, kdy jejich pracovník (popřípadě bývalý pracovník) uvolní družstevní byt, jehož výstavba byla zahájena před 1. lednem 1982, pokud podle předpisů platných v době zahájení výstavby 27) bylo možno na složení členského podílu poskytnout stabilizační půjčku (příspěvek). V tomto případě je možno poskytnout pracovníkovi prioritní skupiny příspěvek do částky odpovídající zůstatkové hodnotě (popř. její procentem stanovené části) minimálního členského podílu vypočteného podle předpisů platných v době zahájení výstavby družstevních bytů.

(10) Příspěvek poskytuje vybraná organizace na základě písemné smlouvy, v níž se pracovník zaváže příspěvek vrátit v případě, že nedodrží některou z podmínek (odstavec 8), za nichž byl příspěvek poskytnut. Organizace je povinna sledovat plnění podmínek smlouvy a v případě jejich porušení požadovat vrácení příspěvku. Vrácený příspěvek odvede organizace na zvláštní účet příslušného ministerstva financí, z něhož byl příspěvek při poskytnutí čerpán. 28)

(11) Před uplynutím smluvené doby stabilizačního závazku se vrácení příspěvku nevyžaduje v případě, že

a) pracovník zemře nebo se stane plně invalidním v důsledku jím nezaviněného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;

b) pracovník se stane vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilým k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, a to pro onemocnění nemocí z povolání, nebo ohrožení touto nemocí, nebo pro prošlou expoziční dobu, nebo jím nezaviněný pracovní úraz, nebo jiné onemocnění, vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí.

V jiných zřetelehodných sociálních případech může organizace od vrácení příspěvku upustit v dohodě se závodním výborem ROH jen se souhlasem bezprostředně nadřízeného orgánu.

(12) V případě, že pracovník přejde v důsledku organizačních změn do jiné organizace, nepožaduje se vrácení příspěvku, jestliže se pracovník u organizace, do které přešel, dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku u ní splnit a tento závazek splní. Přejde-li pracovník do jiné organizace ve veřejném zájmu, lze v dohodě se závodním výborem ROH a se souhlasem ústředního orgánu nadřízeného organizaci, která příspěvek poskytla, postupovat obdobně.

(13) Příspěvky se poskytují z účelové dotace na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě obsažené ve státních rozpočtech federace republik. Postup při jejich úhradě stanoví zvláštní pokyny. 28)

§ 13

Zálohování členských podílů

(1) Při stabilizační výstavbě určené pro pracovníky z náboru, kteří nejsou před zahájením výstavby bytového domu známi, složí za tyto pracovníky zálohově do družstva členské podíly

a) organizace, které vytvářejí fond výstavby, z prostředků tohoto fondu,

b) organizace, které fond výstavby nevytvářejí, z neinvestičních prostředků, 18) a to nejpozději do 30 dnů před plánovaným zahájením výstavby.

(2) V případě nedostatku prostředků určených na financování investic může banka organizaci, která vytváří fond výstavby, poskytnout překlenovací investiční úvěr.

(3) Družstvo je povinno zálohově složené prostředky na členské podíly vrátit organizaci nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy touto organizací určení pracovníci splatili členské podíly.

(4) Jestliže organizace při uvolnění bytu ze stabilizační výstavby nenavrhne družstvu pracovníka k dalšímu přidělení bytu do lhůty, ve které je družstvo povinno vyplatit členský podíl dřívějšímu uživateli postupuje organizace obdobně podle odstavce 1.

§ 14

Půjčky státních spořitelen

Na složení členského podílu na družstevní byt může státní spořitelna poskytnout členu družstva půjčku s dobou splatnosti až 10 let při úrokové sazbě 2,7 %.

§ 15

Kontrola banky

(1) Banka provádí financování družstevní bytové výstavby a vykonává namátkou ekonomickou kontrolu výstavby a hospodaření družstva. 29)

(2) Družstvo předkládá bance podklady pro financování 30) popřípadě další podklady, které si banka vyžádá.

ČÁST III

Individuální bytová výstavba

Příspěvky

§ 16

Podmínky poskytování příspěvků

Příspěvek na individuální bytovou výstavbu podle této vyhlášky může být stavebníkovi poskytnut pouze za podmínek, že

a) stavba bude řádně povolena 31) a provádí se v souladu s koncepcí dlouhodobého vývoje osídlení, 32)

b) stavba splňuje podmínky stanovené technickými předpisy a bude získán samostatný byt řešený nejméně pro 3 osoby, 1)

c) na stavbu nebylo ještě vydáno kolaudační rozhodnutí,

d) stavebník dosud neobdržel nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu na byt v družstevní výstavbě nebo na pořízení, popřípadě modernizaci rodinného domku (bytu v osobním vlastnictví) nebo jednorázový příspěvek na opatření náhradního bydlení, nebo tuto pomoc vrátil; přitom není rozhodující, zda taková pomoc byla poskytnuta podle této vyhlášky, jiných předpisů nebo dříve platných předpisů.

§ 17

Stabilizační příspěvky pracovníkům socialistických organizací

(1) Pracovníkům socialistických organizací 13) (dále jen "organizace") může být na individuální bytovou výstavbu poskytnut v zájmu stabilizace příspěvek do výše 25 000 Kčs.

(2) Příspěvek podle odstavce 1 lze zvýšit

a) až o 20 000 Kčs, jde-li o pracovníka výrobní organizace pro těžbu paliv, rud, radioaktivních surovin a vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem, 19) pro výrobu koncentrátů obsahujících radioaktivní prvky, pro výstavbu a provoz jaderných elektráren, o pracovníka v železniční dopravě nebo o pracovníka zemědělské výrobní organizace (včetně školních hospodářství) v horských a podhorských oblastech nebo zemědělské výrobní organizace dlouhodobě zaostávající pro nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, stanovené nadřízeným ústředním orgánem;

b) až o 10 000 Kčs, jde-li o pracovníka výrobní organizace odvětví 33) základní hutní výroby, zpracování a zušlechťování paliv, rud a vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem, 19) výroby svítiplynu, chemického a gumárensko-osinkového průmyslu, strojírenství, elektrotechnického a kovodělného průmyslu, průmyslu stavebních hmot, dřevozpracujícího průmyslu, průmyslu papíru a celulózy, průmyslu skla, keramiky a porcelánu, průmyslu textilního, konfekčního, kožedělného, polygrafického, průmyslu potravin a pochutin, výroby mrazírenské, zřídelní a tabákové, výroby vodárenské (včetně kanalizace), výroby průmyslových krmiv, stavební výroby, spojů, geologické činnosti, lesnictví, energetického průmyslu, dopravy a zemědělství [kromě organizací uvedených v písm. a)] nebo o učitele a vychovatele škol a školských zařízení ve venkovské obci, jestliže v obci svého pracoviště provádějí výstavbu;

c) až o 10 000 Kčs, provádí-li se výstavba formou skupinových domků splňující technické podmínky stanovené ministerstvy výstavby a techniky 34) nebo formou bytu do osobního vlastnictví;

d) až o 10 000 Kčs, provádí-li se stavba na pozemcích se ztíženými zakládacími podmínkami (pozemky svažité, podmáčené apod.) 35) nebo na pozemcích získaných demolicí starých nevyhovujících objektů.

Zvýšení podle písmena a) nebo b) lze při splnění stanovených podmínek sčítat se zvýšením podle písmen c) a d).

(3) Podmínkou poskytnutí příspěvku podle odstavců 1 a 2 je, že pracovník se ve smlouvě (§ 18 odst. 1) zaváže

a) výstavbu provést v souladu s platným stavebním povolením a v organizaci 10 let od uzavření smlouvy nepřetržitě pracovat; pracovníkům, u kterých vzhledem k věkové hranici stanovené pro vznik jejich nároku na starobní důchod nejsou předpoklady ke splnění tohoto stabilizačního závazku, je možno příspěvek a uvedených podmínek poskytnout, zaváží-li se od uzavření smlouvy v organizaci nepřetržitě pracovat nejméně 5 let před vznikem nároku na starobní důchod;

b) domek (byt) po dobu 10 let od uzavření smlouvy nepřevést na jinou osobu a užívat ho k trvalému bydlení;

c) výstavbu provést v místě pracoviště, popřípadě v místě umožňujícím denní dojížďku do zaměstnání hromadným dopravním prostředkem tak, aby cesta tam i zpět netrvala déle než 2,5 hodiny nepočítaje v to dobu jízdy městskou hromadnou dopravou; ústřední orgány mohou stanovit kategorie pracovníků, u nichž lze od této podmínky upustit.

(4) Provádí-li výstavbu rodinného domku s několika byty společně několik stavebníků, je možno poskytnout příspěvek podle odstavců 1 a 2 každému z nich; počet příspěvků přitom nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. Manželům lze poskytnout pouze jeden příspěvek.

(5) K podpoře urychleného dokončování individuální bytové výstavby může krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) příslušný podle místa stavby stanovit, že horní hranice stabilizačního příspěvku podle odstavce 1 v obvodu jeho působnosti činí 21 000 Kčs. V takovém případě po dokončení stavby bude stavebníkům uhrazen příspěvek v částce 4 000 Kčs na byt, jestliže stavba byla provedena v souladu s platným stavebním povolením a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno do 36 měsíců ode dne vydání stavebního povolení. Příspěvek 4 000 Kčs uhradí státní spořitelna na základě potvrzení národního výboru, které jí o uvedených skutečnostech předloží stavebník. Tohoto příspěvku se použije k úhradě případné půjčky, kterou mu spořitelna na výstavbu poskytla (§ 21). Nebyla-li taková půjčka poskytnuta, vyplatí spořitelna tento příspěvek stavebníkovi.

§ 18

Smlouva o poskytnutí stabilizačního příspěvku

(1) Příspěvek podle § 17 odst. 1 a 2 se poskytuje na základě písemné smlouvy, kterou uzavře organizace se svým pracovníkem - stavebníkem po předchozí dohodě se závodním výborem ROH a okresním národním výborem příslušným podle místa stavby. Tiskopis smlouvy vydá stavebníkovi pobočka státní spořitelny.

(2) Za organizaci podpisuje smlouvu její statutární orgán nebo její zástupce. 36) Smlouvu předloží organizace okresnímu národnímu výboru uvedenému v odstavci 1, který ji potvrdí a zašle státní spořitelně příslušné podle místa stavby (dále jen "státní spořitelna"); neodpovídá - li smlouva dohodě podle odstavce 1, národní výbor smlouvu organizaci vrátí.

(3) Organizace zaváže ve smlouvě pracovníka stabilizační příspěvek vrátit pro případ, že pracovník nedodrží některou z podmínek (§ 17 odst. 3) ve smlouvě dohodnutých. Organizace je povinna sledovat plnění podmínek smlouvy a v případě jejich porušení požadovat neprodleně vrácení příspěvku. Vrácený příspěvek odvede organizace do státního rozpočtu prostřednictvím státní spořitelny.

(4) Před uplynutím smluvené doby stabilizačního závazku se vrácení příspěvku nevyžaduje v případě, že

a) pracovník zemře nebo se stane plně invalidním v důsledku jím nezaviněného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;

b) pracovník se stane vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilým k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, a to pro onemocnění z povolání nebo ohrožení touto nemocí, nebo pro prošlou expoziční dobu, nebo jím nezaviněný pracovní úraz, nebo jiné onemocnění, vznikají nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí.

(5) V jiných zřetelehodných sociálních případech může být po dohodě se závodním výborem ROH a s okresním národním výborem příslušným podle místa stavby před uplynutím smluvené doby stabilizačního závazku od vrácení příspěvku upuštěno jen se souhlasem bezprostředně nadřízeného orgánu.

(6) V případě, že pracovník přejde v důsledku organizační změny do jiné organizace, nepožaduje se vrácení příspěvku, jestliže se pracovník u organizace, do které přešel, dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku splnit a tento závazek splní; přejde-li pracovník do jiné organizace ve veřejném zájmu, lze se souhlasem závodního výboru ROH a ústředního orgánu nadřízeného organizaci, která příspěvek poskytla, postupovat obdobně.

§ 19

Příspěvky ostatním občanům

(1) Občanům vykonávajícím povolání, v němž nevstupují do pracovního poměru nebo do poměru obdobného poměru pracovnímu, pracovníkům, kteří vzhledem k svému věku nesplňují podmínky pro uzavření smlouvy podle § 17 se stabilizačním závazkem ani na 5 let, a důchodcům může být při splnění podmínek uvedených v § 16 poskytnut příspěvek ve výši stanovené v § 17 odst. 1 a 2 písm. c) a d) na základě smlouvy, kterou s nimi uzavře okresní národní výbor příslušný podle místa stavby. Podmínkou přitom je, že občan

a) výstavbu provede v souladu s platným stavebním povolením a

b) domek (byt) nepřevede do 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na jinou osobu a po tuto dobu ho bude užívat k trvalému bydlení.

Tiskopis smlouvy vydá stavebníkovi pobočka státní spořitelny. Smlouvu zašle okresní národní výbor státní spořitelně.

(2) Ustanovení § 17 odst. 4 a 5 a § 18 odst. 3 platí přitom obdobně.

(3) Ve zřetelehodných sociálních případech může být od vrácení příspěvku upuštěno jen se souhlasem krajského národního výboru.

§ 20

Úhrada a použití příspěvku na výstavbu

(1) Na základě smlouvy uzavřené a předložené podle § 18, popřípadě § 19 uhradí státní spořitelna příspěvek na bezúročný účet stavebníka, který se zřizuje i bez příkazu občana.

(2) Příspěvky se hradí z účelové dotace na individuální bytovou výstavbu obsažené ve státních rozpočtech republik. Částky uhrazené na bezúročné účty stavebníků vypořádá státní spořitelna s příslušným ministerstvem financí na vrub účelové dotace.

(3) Prostředky na bezúročném účtě může stavebník použít pouze k úhradě nákladů spojených s výstavbou. Při uvolňování těchto prostředků postupuje státní spořitelna obdobně jako při výplatách z půjček na bytovou výstavbu, která sama poskytuje.

(4) V případě, že po vydání kolaudačního rozhodnutí zůstane část prostředků na bezúročném účtě stavebníka nevyčerpána, lze jí použit pouze na úhradu půjčky poskytnuté státní spořitelnou podle § 21. Nepoužité prostředky vrátí státní spořitelna do státního rozpočtu příslušné republiky. Toto ustanovení se netýká použití příspěvku 4 000 Kčs podle § 17 odst. 5, který v případě, že jej nelze použít na úhradu půjčky, vyplatí spořitelna stavebníkovi.

§ 21

Půjčky státních spořitelen

(1) Státní spořitelna může poskytovat stavebníkům na individuální bytovou výstavbu půjčky nejvýše do částky 200 000 Kčs, při výstavbě rodinného domku se dvěma a více byty nejvýše do částky 250 000 Kčs. Výši půjček dohodne státní spořitelna se stavebníky individuálně s ohledem na finanční zajištění výstavby a na zásady návratnosti. Jestliže se na výstavbě podílí více stavebníků, nesmí součet poskytnutých půjček přesáhnout uvedené horní hranice.

(2) Splatnost půjčky se stanoví nejvýše na dobu 30 let od vydání stavebního povolení. Úroková sazba z půjčky činí 2,7 %. U půjček na výstavbu skupinových domků splňující technické podmínky ministerstev výstavby a techniky 34) nebo na výstavbu bytů do osobního vlastnictví činí úroková sazba ze zůstatku půjček do výše 100 000 Kčs, u rodinných domků se dvěma a více byty ze zůstatku půjček do výše 125 000 Kčs, 1 %. Pokud se v rámci této výstavby poskytuje na výstavbu domku nebo bytu do osobního vlastnictví více půjček, nesmí součet poskytnutých půjček úročených 1 % přesáhnout stanovenou hranici 100 000 Kčs, popř. 125 000 Kčs. Nad tyto hranice až do výše částek uvedených v odstavci 1 se půjčky poskytují s úrokovou sazbou 2,7 %.

§ 22

Ostatní pomoc poskytovaná na výstavbu

(1) Pro skupinovou výstavbu rodinných domků splňující technické podmínky stanovené ministerstvem výstavby a techniky 34) zřídí národní výbor stavebníkům právo osobního užívání k pozemku do výměry 300 m2 na 1 domek bezplatně. Na plochu převyšující tuto výměru zřídí národní výbor právo osobního užívání za úhradu. Bezplatně zřídí právo osobního užívání národní výbor rovněž k pozemku určenému pro výstavbu obytného domu s byty v osobním vlastnictví.

(2) Jestliže národní výbor přidělí stavebníkovi pozemek zařazený do seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků, 37) nevyžaduje od stavebníka případnou náhradu odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

(3) Při individuální bytové výstavbě prováděné svépomocí mohou organizace zapůjčit svým pracovníkům pro jejich vlastní výstavbu stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky obdobně podle § 10.

(4) Ostatní pomoc podle odstavců 1 až 3 lze poskytnout pouze při splnění podmínek uvedených v § 16 písm. a) až c).

(5) Náklady spojené se zřizováním přístupové komunikace k pozemku (včetně chodníku) a rozšíření zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, popřípadě vody, plynu, kanalizace a tepla hradí národní výbor z účelové státní subvence.

§ 23

Sdružení stavebníků k výstavbě

Sdruží-li se občané - stavebníci do družstva pro výstavbu rodinných domků, vztahuje se na ně pomoc v rozsahu stanoveném touto vyhláškou pro individuální bytovou výstavbu. Příspěvky na výstavbu podle § 17 a 19 a půjčky státní spořitelny podle § 21 lze převést na bezúročný účet družstva pro výstavbu rodinných domků u státní spořitelny. Pro použití těchto prostředků platí obdobně ustanovení § 20 odst. 3 a 4; uvolňování prostředků může státní spořitelna vázat na předchozí použití vlastních prostředků družstva.

ČÁST IV

Modernizace

§ 24

Příspěvky

(1) Příspěvek na modernizaci podle této vyhlášky může být pracovníkovi výrobní organizace poskytnut pouze za podmínky, že

a) stavební úpravy rodinného domku (obytné části zemědělské usedlosti) se provádějí na základě stavebního povolení,

b) objekt, na němž se provádějí stavební úpravy, je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pracovníka,

c) pracovník dosud neobdržel nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu na byt družstevní výstavbě nebo na pořízení, popřípadě modernizaci rodinného domku (bytu v osobním vlastnictví), nebo jednorázový příspěvek na opatření náhradního bydlení, nebo tuto pomoc vrátit, přitom není rozhodující, zda taková pomoc byla poskytnuta podle této vyhlášky, jiných předpisů nebo dříve platných předpisů.

(2) Příspěvek může být poskytnut do výše 50 % nákladů na pořízení a dovoz materiálu a výrobků a na dodávky stavebních prací. Horní hranice příspěvku činí 15 000 Kčs. Podkladem pro stanovení výše příspěvku je rozpočet k projektu stavebních úprav.

(3) Příspěvek se poskytne na základě písemné smlouvy. Obsah smlouvy, postup při jejím uzavírání a sledování podmínek jejího plnění se řídí ustanovením § 17 odst. 3 a 4 a § 18.

(4) O úhradě a použití příspěvku na modernizaci platí obdobně ustanovení § 20.

§ 25

Půjčky státních spořitelen

Půjčky státních spořitelen na modernizaci se řídí ustanovením § 28.

§ 26

Ostatní pomoc na modernizaci

Při modernizaci prováděné svépomocí mohou socialistické organizace 13) zapůjčit svým pracovníkům na modernizaci jejich rodinných domků stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky obdobně podle § 10.

ČÁST V

Ustanovení společná a závěrečná

§ 27

Účelový investiční úvěr na rozsáhlejší opravy, modernizace a stavební úpravy družstevních bytových domů

(1) Banka může poskytnout družstvu účelový investiční úvěr na provedení potřebných materiálově a kapacitně zajištěných rozsáhlejších oprav, modernizací a stavebních úprav družstevních bytových domů při úrokové sazbě 1 % a se splatností nejdéle 10 let.

(2) Úvěr se poskytuje družstvu, které ještě splácí úvěr poskytnutých podle § 7, popřípadě obdobný úvěr poskytnutý podle dříve platných předpisů.

(3) Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími i úrok. První pololetní splátka je splatná nejdéle koncem pololetí následujícího po termínu plánovaného dokončení akce.

§ 28

Další půjčky státních spořitelen

Na nákladnější opravy, výměny konstrukcí, stavební úpravy zejména modernizace rodinných domků a obytných domů s byty v osobním vlastnictví, a na úhradu závazků vzniklých ze smluv podle § 12 odst. 10, § 18 odst. 1, § 19 odst. 1 a § 24 odst. 3 může státní spořitelna poskytnout půjčku s úrokovou sazbou 2,7 % a s dobou splatnosti do 10 let, pokud odůvodněných případech nebude dohodnuta lhůta delší.

§ 29

Výjimky

(1) V odůvodněných případech mohou být na návrh ústředního orgánu, popřípadě krajského národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy, Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) povoleny výjimky, popřípadě odchylky z ustanovení § 12 odst. 2 až 4, § 17 odst. 1 a § 19 odst. 1. Výjimky z těchto ustanovení povoluje pro organizace řízené orgány federace federální ministerstvo financí; pro organizace řízené orgány republik povoluje výjimky ministerstvo financí příslušné republiky v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Státní banka československá může na žádost družstva povolit výjimky z ustanovení § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 a 3, § 15 odst. 2 a § 27 odst. 2 a 3.

§ 30

Ustanovení přechodná

(1) Pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. lednem 1984 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. lednem 1982 se použije dosavadních předpisů; u družstevní bytové výstavby s odchylkou uvedenou v odstavci 2.

(2) U družstevních bytových domů k 1. lednu 1984 rozestavěných, na které byl příspěvek poskytnut podle dosavadních předpisů, rozhodne národní výbor, který poskytl příspěvek, na základě podkladů předložených družstvem do 30. září 1984 o přiznání příspěvku ve výši celého rozdílu rozpočtových nákladů neprostavěné části bytového domu v důsledku přestavby velkoobchodních cen. 38) Řídí se přitom ustanovením § 6 odst. 2 a 3.


§ 31

Ustanovení zrušovací

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb.


§ 32

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Ministr financí ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Ministr financí SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Předseda Státní banky československé:

Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 73 4301 Obytné budovy.

2) § 128 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

3) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb.

4) § 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

5) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 128/1978 Sb., o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují.

6) Užitkovou plochou se rozumí plocha ve smyslu ČSN 73 4301 (bez plochy lodžií a balkónů).

7) Výnos Federálního cenového úřadu č. 8065/10/81 z 23.4.1981 uveřejněný v Cenovém věstníku č. 20/1981.

8) Podmínky určují cenové výměry FCÚ, jimiž se stanoví ceny za m2 užitkové plochy bytů jednotlivých stavebních soustav.

9) Pokyny ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky ze dne 21. dubna 1969 a pokyny ministerstva výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky ze dne 15. června 1970, o vymezení věcného rozsahu rozpočtových nákladů bytového domu.

10) § 30 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v úplném znění vyhlášeném předsednictvem Slovenské národní rady pod č. 27/1972 Sb. a předsednictvem České národní rady pod č. 28/1972 Sb.

11) § 10 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

12) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 103/1976 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

13) Organizace uvedené v § 14 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a v nařízení vlády ČSSR č. 91/1974 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a jejich statutech.

14) 10% mezd podle § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

15) Směrnice Českého svazu bytových družstev č. 9/1981 Zpravodaje ČSBD č. 6/1981, směrnice Slovenského svazu bytových družstev č. 1/1976 Věstníku SSBD.

16) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č.160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.
Výnos federálního ministerstva financí čj. II/3-28 560/75 uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 1/1976.

17) Příspěvek poskytnou ústředně řízené organizace z neinvestičních prostředků zahrnutých do odd. 45 § 09, položka 5909 rozpočtové skladby, organizace řízené NV z neinvestičních prostředků zahrnutých v ČSR do kap. 740, v SSR do kap. 940, odd. 45 § 29 položka 5909.

18) Pro družstevní, společenské a jiné organizace stanoví zdroj úhrady jednorázových příspěvků příslušné ústřední orgány zmocněné k úpravě jejich finančního hospodaření.

19) Jde o tyto nerosty: magnezit, osinek, tuha, kaolin, žáruvzdorné jíly, keramické lupky, sádrovec, živec, křemen, křemenec, vápenec, a dolomit k chemicko-technologickému zpracování nebo ke zpracování tavením.

20) Přenosové soustavy elektřiny, dálkových napáječů vody a tepla, magistrálních plynovodů a produktovodů, dálkových kabelových sítí spojů.

21) Výroba a hromadné zpracování výbušnin, radioaktivních surovin, prokázaných chemických karcinogenů a zvlášť nebezpečných jedů s vysokou koncentrací fibroplastického prachu.

22) Sestavení a pohyb vlaku, včetně postavení vlakové cesty, údržba a obnova tratí.

23) V hutnictví zejména ve výrobě železa, oceli, ferroslitin, předvalků, olova, hliníku, rtuti, odlitků z litin a ocelí, při tavení a formulování skloviny, v těžké chemii ve výrobě kyseliny dusičné, dusíkatého vápna, kyseliny sírové, sloučenin chloru, fluoru a bromu, ve výrobě karbidu vápníku a křemíku, korundů, frit, glazur a smaltů, při zpracování černouhelného dehtu, benzenu, aminu, kyanových sloučenin a kyseliny fenyloctové; v plynárnách při zpracování a štěpení uhlí a uhlovodíkových surovin; v keramice při vyvážení a zavážení kruhových, šachtových a komorových pecí; ve výrobě osinkové při jeho prvotním zpracování za sucha.

24) Podle výměru FCÚ č. 8065/10/81 jsou to města Praha a Bratislava, okres Bratislava-venkov a všechny okresy Severočeského kraje.

25) Rozumí se tím organizace splňují tyto podmínky:
- podstatná část její produkce je určena pro vývoz za volné měny nebo za ekvivalentní dovozy surovin ze socialistických zemí, přičemž tento vývoz činí nejméně 20% (nebo nejméně 15 %, jestliže celkový vývoz dosahuje nejméně 30 %) z celkového odbytu,
- relace fco/VC u tohoto vývozu v podmínkách roku 1980 je vyšší než 150 % ve strojírenství a v průmyslu dřevozpracujícím a vyšší než 130 % v lehkém průmyslu, zdravotnictví a farmaceutické výrobě,
- směnnost dělníků dosahuje alespoň 1,5 nebo je prokázáno konkrétním závazným programem její dosažení nejpozději do roku 1985.

26) Příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí.

27) Zejména vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí č. 191/1964 SB., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, a vyhláška č. 160/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb.

28) Pokyny federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a Státní banky československé k postupu při úhradě a čerpání stabilizačních příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě, uveřejněná ve Finančním zpravodaji č. 15/1981.

29) § 6 odst. 1 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance Československé.

30) § 16 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

31) § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

32) Usnesení vlády České socialistické republiky č. 283/1971 a usnesení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1972.

33) Zařazení organizací se řídí jednotnou klasifikací odvětví národního hospodářství vyhlášenou výnosem Federálního statistického úřadu pod č. 6 Zpravodaje ústředních statistických orgánů, částka 5 z roku 1979.

34) Technické podmínky ministerstva financí SSR ze dne 2. ledna 1973 pro přípravu, výstavbu a financování skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví (zpravodaj) FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 1/1973).

35) Ztížené zakládací podmínky stanoví FMTIR.

36) § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1 hospodářského zákoníku.
§ 12 odst. 2 a § 14 nařízení vlády ČSSR č. 91/1974 Sb.

37) § 6 zákona č. 50/1976 Sb.

38) Výnos FMTIR a SPK č. 8 ze dine 10. Června 1983 o úpravě nákladů v dokumentaci staveb na cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1984 a o souvisících opatřeních (Zpravodaj FMŤIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4—5/ 1983).

Přesunout nahoru