Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c33/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 01.10.1981
Zrušeno k 01.04.1999 (239/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizací a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, Českým úřadem bezpečnosti práce, Českou odborovou radou a se zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 23. července 1981 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1981 a je uveřejněn pod č. 16/1981 v částce 5/1981 Ústředního věstníku ČSR.

Dnem účinnosti pozbývá platnost

— IV. oddíl dílu pátého, dále díl osmý, desátý, jedenáctý a dvanáctý bezpečnostního předpisu Ústředního bánského úřadu ze dne 1. prosince 1963 čj. 8000/1963 pro těžbu ropy a zemního plynu a pro vrtné a geofyzikální práce při vyhledávání a průzkumu nerostných ložisek ve znění výnosu Českého báňského úřadu čj. 559/1971 ze dne 5. února 1971

— bezpečnostní předpis Ústředního báňského úřadu ze dne 1. dubna 1968 čj. 2400/1968, o velkoprůměrových vrtech (reg. v částce 17/1968 Sb.)

— § 07 001 odst. 3, § 10 005 odst. 2 druhá věta, § 13 046 a § 15 004 odst. 2 písm. c) a m) výnosu Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon) - (reg. v částce 7/1971 Sb.)

— článek 1, č. 1 písm. b), č. 6 písm. b) a č. 7 písm. b), jakož i článek II, č. 3 výnosu Českého báňského úřadu č. 24/1972 Ú. v. ČSR, kterým se rozšiřuje platnost některých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na činnosti, práce a provozy, podléhající státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy (reg. v částce 28/1972 Sb.).

Český báňský úřad vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, Českým úřadem bezpečnosti práce, Českou odborovou radou a dalšími zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 30. června 1986 čj. 4601/86, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. července 1981 č. 17/1981 Ú. v. ČSR čj. 4600/81 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách. Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1986.

Výnosem ze dne 18. prosince 1986 čj. 6365/86 se zrušuje § 67, 68 a 69 výnosu Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 33/1981 Sb.).

Zrušuje se díl pátý výnosu Českého báňského úřadu ze dne 23. července 1981 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy (reg. v částce 33/1981 Sb.).

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto výnos Českého báňského úřadu č. j. 4600/1981 ze dne 23. července 1981 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 33/1981 Sb. a uveřejněný v částce 5/1981 Ú. v. ČSR), ve znění výnosu Českého báňského úřadu č. j. 4601/1986 ze dne 30. června 1986 (reg. v částce 18/1986 Sb. a uveřejněný v částce 6/1986 Ú. v. ČSR). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 23. 7. 1981 č. j. 4600/81 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu ČBU ze dne 30. 6. 1986 č. j. 4601/86, vyhlášky ČBÚ č. 72/1988. Sb, o výbušninách, a výnosu ČBÚ č. 443/1990 Sb, se mění takto:

V § 2 odst. 2, § 3, § 25 odst. 1 písm. a), § 33 odst. 1, § 36 odst. 4 písm. a), § 39 odst. 1, § 40 odst. 3, § 47 odst. 3 písm. a), § 61 odst. 1, 2 a 3, § 64 odst. 1 a 2, § 70 odst. 2, § 123 a § 131 odst. 1 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "vedoucí pracovník".

Výnos Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú. v. ČSR, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu č. 18/1986 Ú. v. ČSR, vyhlášky č. 72/1988 Sb., výnosu č. 443/1990 Sb. a vyhlášky č. 340/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 46 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Konstrukci a vybavení sondy musí řešit projekt. Úvodní i technická kolona musí být zapuštěna do takové hloubky, aby po zacementování spolu s krycími vrstvami odolala nejméně 1,5 násobku největších projektovaných tlaků ložiskového nebo zásobníkového média. Patu úvodní kolony je nutné situovat do nejbližší nepropustné vrstvy. Cementace kolon musí být provedena s hlavou cementu po povrch, popřípadě po hlavu kolony. Těsnost cementového sloupce musí být prověřena podle projektu. Pod patou těžební kolony musí být rozšířený volný prostor a pod ním ještě vhodný předvrt, jehož parametry určí projekt.".

Dosavadní odstavce 1, 2 a 3 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

2. V § 46 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Produkční kříž vtlačně těžební sondy musí být vybaven závěsem čerpacích trubek s možností použití zátky pro jeho tlakovou zkoušku a pro možnost výměny horní části produkčního kříže.".

Dosavadní odstavce 4 až 13 se označují jako odstavce 6 až 15.

3. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který včetně nadpisu zní:

"§ 119a

Bezpečnostní opatření

(1) Oplocení areálu vrtu na uhlovodíky nebo sondy pro těžbu zemního plynu nebo ropy nebo vtlačně těžební sondy podzemního zásobníku pro uskladňování zemního plynu nebo svítiplynu nesmí zasahovat do prostoru se stupněm nebezpečí výbuchu.

(2) Povrchové zařízení mezi sondou a izolačním spojem potrubí musí být uzemněné přímo. Ostatní zařízení ve směru proudění zemního plynu nebo svítiplynu se uzemňují nepřímo.

(3) V areálu sondy není dovoleno skladovat hořlavé látky s výjimkou metanolu, pokud je na sondě používán. Zásobník metanolu může obsahovat nejvíce 3,5 m3 náplně, musí mít uzamykatelné poklopy a musí být nad havarijní sběrnou jímkou. Havarijní jímka musí být tak velká, aby při poškození zásobníků nemohlo dojít k úniku metanolu mimo havarijní jímku a aby nejvyšší hladina metanolu v havarijní jímce byla alespoň 30 cm pod horním okrajem jímky.

(4) V areálu sondy a na jeho oplocení musí být bezpečnostní tabulky a značky:

a) na všech stranách oplocení areálu tabulka "Nebezpečí požáru" a tabulka "Vstup zakázán",

b) na vstupní brance tabulka "Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm" a tabulka s číslem sondy,

c) na zásobníku metanolu tabulka "Prudký jed METANOL",

d) na produkčním kříži tabulka s číslem sondy.

Elektrická zařízení se označují podle zvláštního předpisu.".

Přesunout nahoru