Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c16/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1981
Platnost od 17.07.1981
Účinnost od 01.07.1981
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a § 10 písm. a) zákona SNR č. 42/1972 Zb. o organizácií a o rozšíření dozoru štátnej banskej správy

1. úpravu č. 8/1981 zo 4. januára 1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a ťažbu, úpravu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach.

Úprava sa vzťahuje na organizácie, ktoré vykonávajú práce a činnosti ňou upravené a podliehajú dozoru štátnej banskej správy SSR. Obsahuje podrobné ustanovenia o vrtných prácach, ťažbe, doprave, úprave a skladovaní plynov a kvapalín, geofyzikálnych prácach, trhacích prácach, o elektrických zariadeniach v podzemí a na povrchu a o ochrane zdravia:

Slovenský banský úrad vydal podľa § 57 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona SNR č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s poslušnými výbormi odborových zväzov a príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy úpravu zo 7. júla 1986 č. 88/1986, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Slovenského banského úradu zo 4. januára 1981 č. 8/1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a pre ťažbu, úpravu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach registrovaná v čiastke 16/1981 Zb. Úprava sa vzťahuje na organizácie, ktoré vykonávajú práce a činnosti ňou upravené a podliehajú dozoru štátnej banskej správy. Obsahuje zmeny a doplnenie niektorých ustanovení o vrtných prácach a ťažbe, doprave, úprave a uskladňovaní plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu, a to úprava Slovenského banského úradu zo 4. januára 1981 č. 8/1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a pre ťažbu, úpravu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach (reg. v čiastke 16/1981 Zb. a uverejnená v čiastke 5/1981 Ú. v. SSR) v znení úpravy Slovenského banského úradu zo 7. júla 1986 č. 88/1986 (reg. v čiastke 20/1986 Zb.). Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Úpravy nadobudli účinnosť 1. júlom 1981. Uverejňujú sa v Ústrednom vestníku SSR a možno do nich nazrieť tiež na Slovenskorn banskom úrade v Bratislave a obvodných banských úradoch Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru