Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě

Částka 23/1981
Platnost od 04.09.1981
Účinnost od 03.07.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 21. července 1981

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě


V Praze dne 3. července 1981 byla podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokol k Dohodě. Dohoda vstoupila na základě svého článku 8 dnem podpisu a tímto dnem vstoupil v platnost i Protokol.


České znění Dohody a Protokolu se vyhlašují současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsané v Praze 10. dubna 1978, vedeny přáním

- napomáhat dalšímu zvyšování vzájemné informovanosti o úspěších dosažených při budování socialismu, při všestranném politickém, společensko-ekonomickém a kulturním rozvoji obou zemí,

- prohlubovat ještě více přátelské vztahy mezi oběma zeměmi na základě principů marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu,

- přispívat k ještě lepšímu seznamování a dalšímu sbližování národů obou zemí,

- aktivně se zúčastňovat všestranné spolupráce mezi zeměmi socialistického společenství při propagaci socialistické ideologie v boji proti buržoazní ideologii a propagandě,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě reciprocity všestranně podporovat činnost kulturních a informačních středisek (dále jen střediska).

Článek 2

1. Střediska jsou právnickými osobami.

2. Činnost střediska se uskutečňuje v souladu s právními předpisy přijímajícího státu.

3. V čele střediska je ředitel, jmenovaný vysílající stranou. Ředitel odpovídá za činnost střediska.

Článek 3

Činnost střediska zahrnuje:

a) součinnost při plnění plánů, podepsaných v souvislosti s prováděním Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci;

b) informování o politickém, sociálně ekonomickém, kulturním a vědeckém životě své země a o všestranné spolupráci mezi zeměmi socialistického společenství;

c) vydávání a rozšiřování publikací;

d) pořádání besed, literárních vystoupení, filmových představení, organizování koncertů, přednášek a setkání s představiteli z oblasti kultury, průmyslu, zemědělství, vědy, techniky apod.;

e) udržování a vedení knihoven a čítáren, které jsou součástí středisek;

f) půjčování knih, časopisů, filmů, gramofonových desek, magnetofonových nahrávek a pásků, diapozitivů, výstav apod.;

g) pořádání výstav z různých oblastí života a tvorby, o přátelství a spolupráci mezi národy obou zemí a všech států socialistického společenství;

h) pořádání kursů výuky češtiny a slovenštiny a bulharštiny;

ch) pořádání veřejných akcí s organizacemi přijímající země a se středisky ostatních zemí socialistického společenství;

i) pořádání Dnů přátelství;

j) prodej výrobků, které mají kulturně propagační charakter; tato činnost je podrobně upravena Protokolem k této Dohodě.

Článek 4

1. Obě smluvní strany zajistí střediskům vhodné prostory potřebné k vykonávání jejich činnosti.

2. V případě nutnosti přemístění některého ze středisek z důvodů přestavby města zavazuje se přijímající strana dát k dispozici druhé straně místnosti a umístění stejné hodnoty.

3. Přijímající strana dá k dispozici prostřednictvím Správy služeb diplomatickému sboru odpovídající byty řediteli, jeho zástupcům a ostatním pracovníkům střediska vyslaným druhou stranou.

4. Pro plnění technicko-administrativních a organizačních úkolů ve střediscích mohou být zaměstnáni i občané přijímající strany.

Článek 5

1. Prostředky potřebné k vybavení středisek a pro jejich kulturně propagační činnost se osvobozují od dovozního a vývozního cla, daní a poplatků.

2. Zboží určené k prodeji podle protokolu k této Dohodě je osvobozeno od daní, dávek a celních poplatků.

3. Střediska jsou osvobozena od všech daní, dávek a poplatků daňového charakteru s výjimkou daní, poplatků a příspěvků, které jsou střediska povinna podle předpisů přijímajícího státu odvádět jako zaměstnavatel.

Článek 6

Zástupci příslušných orgánů smluvních stran se budou podle potřeby setkávat za účelem výměny zkušeností a k projednání otázek spojených s prováděním této Dohody.

Článek 7

Další otázky činnosti středisek upravuje Protokol, který je nedílnou součástí Dohody.

Článek 8

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu 10 let, poté se prodlužuje vždy na období pěti let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Praze dne 3. července 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dušan Spáčil v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

Živko Popov v. r.

PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v ČSSR a v BLR

Článek I

Kulturní a informační střediska (dále jen střediska) uskutečňují prodej zboží, které má kulturně propagační charakter.

Článek II

Střediska uskutečňují prodej zboží těmito formami:

- individuálním prodejem ve střediscích;

- zásilkovým prodejem na objednávku;

- prodejními výstavami mimo střediska;

- v rámci akcí mimo střediska.

Článek III

Sortiment zboží určují ředitelé středisek v rámci dané nomenklatury obsažené v příloze č. 1 k tomuto protokolu.

Článek IV

Výše kontingentů zboží určeného pro prodej středisky se stanoví v ročních protokolech o výměně zboží a platech mezi ČSSR a BLR při poměru 33:43.

Článek V

Zboží určené k prodeji dodávají střediskům příslušné organizace zahraničního obchodu přijímajícího státu.

Dodávky zboží mezi organizacemi oprávněnými k provádění zahraniční obchodní činnosti v zemích smluvních stran se uhrazují podle podmínek platné Dohody o výměně zboží a platech mezi ČSSR a BLR. Střediskům se fakturují dodávky zboží v maloobchodních cenách v měně přijímajícího státu. Zmíněné organizace poskytnou střediskům 40 % rabat z maloobchodní ceny.

Článek VI

Čistý zisk z prodejní činnosti je nepřevoditelný a zůstává k použití střediskům v přijímajícím státě na krytí provozních a jiných výdajů.

Článek VII

Střediska mají v příslušné státní bance přijímajícího státu otevřeny běžné účty v měně tohoto státu.

Střediska vedou účetnictví podle systému, formou a v jazyku vysílajícího státu.

Dáno v Praze dne 3. července 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dušan Spáčil v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

Živko Popov v. r.

Příloha

Nomenklatura

skupin zboží dováženého pro kulturní a informační střediska

1. skupina - Tiskové publikace (knihy, noviny, časopisy, pohlednice, reprodukce)

2. skupina - Gramofonové desky

3. skupina - Sklo, keramika, porcelán

4. skupina - Lidové textilie

5. skupina - Výrobky uměleckých řemesel včetně bižuterie

6. skupina - Výrobky z kůže

7. skupina - Upomínkové předměty

8. skupina - Filatelie

9. skupina - Hračky

Přesunout nahoru