Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Částka 22/1981
Platnost od 02.09.1981
Účinnost od 02.07.1981
Zrušeno k 10.02.1999 (14/2001 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

87

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. července 1981

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou


Dne 17. února 1980 byla ve Vientiane podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 2. července 1981.

Podle svého článku 10 Smlouva vstoupila v platnost dne 2. července 1981.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


SMLOUVA

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

Československá socialistická republika a Laoská lidově demokratická republika,

přihlížejíce ke vztahům přátelství, solidarity a bratrské spolupráce, které se vytvořily mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou ve společném boji proti imperialismu a reakci a v procesu budování socialismu,

jsouce přesvědčeny, že další upevňování přátelství a prohlubování všestranné spolupráce na zásadách marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu odpovídá zájmům lidu obou zemí a slouží upevnění míru a bezpečnosti ve světě,

vyjadřujíce pevnou vůli i nadále aktivně přispívat věci mezinárodního míru a bezpečnosti, boji proti imperialismu, kolonialismu, neokolonialismu, rasismu, expansionismu a jakékoli formě nadvlády a útisku, přispívat k semknutosti všech sil bojujících za národní nezávislost, demokracii a sociální pokrok ve světě,

přikládajíce velký význam dalšímu rozvoji a upevňování smluvně právního základu svých vzájemných vztahů,

se dohodly takto:

Článek 1

Vysoké smluvní strany budou v souladu se zásadami socialistického internacionalismu nadále prohlubovat vztahy trvalého přátelství a solidarity. Budou cílevědomě rozvíjet všestrannou spolupráci mezi oběma státy, vyměňovat si zkušenosti z výstavby socialismu a poskytovat si vzájemnou pomoc a podporu, vycházejíce přitom ze vzájemného respektování státní svrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí.

Článek 2

Vysoké smluvní strany, sledujíce vzájemný prospěch, budou využívat všech možností k rozšíření a zintenzívnění vzájemně výhodné dvoustranné i vícestranné hospodářské a vědeckotechnické spolupráce na dlouhodobém základě a tím přispívat ke zvyšování blahobytu lidu obou států.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou i nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi oběma státy v oblasti vědy a kultury, školství, zdravotnictví, hromadných sdělovacích prostředků, sportu a turistiky, jakož i v jiných oblastech.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou napomáhat spolupráci mezi orgány státní moci a mezi společenskými organizacemi pracujících za účelem prohloubení jejich účasti na budování socialistické společnosti a v zájmu lepšího poznávání a trvalého sbližování lidu obou zemí.

Článek 5

Vysoké smluvní strany vyjadřují své pevné odhodlání dále prohlubovat vztahy přátelství a bratrské spolupráce se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními socialistickými zeměmi, aktivně přispívat k upevňování jednoty a semknutosti socialistického společenství a provést nezbytné kroky k zabezpečení obrany vymožeností socialismu.

Článek 6

Vysoké smluvní strany budou i nadále usilovat o důsledné uskutečňování zásad mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením, o rozšíření a prohloubení procesu uvolňování napětí v mezinárodních vztazích a budou aktivně přispívat k definitivnímu vyloučení agrese a války ze života národů. I nadále povedou rozhodný boj proti intrikám a útokům nepřátel míru, proti imperialismu, expanzionismu a hegemonismu, za zastavení závodů ve zbrojení, za všeobecné a úplné odzbrojení.

Budou podporovat boj nezúčastněných zemí, národů Asie, Afriky a Latinské Ameriky za definitivní odstranění kolonialismu, neokolonialismu a rasismu ve všech jeho podobách a projevech, jejich boj proti imperialismu, za upevnění nezávislosti a svrchovanosti, za právo volně disponovat vlastními přírodními zdroji a za nastolení rovnoprávných mezinárodních hospodářských vztahů bez diktátu a vykořisťování.

Článek 7

Vysoké smluvní strany budou i nadále usilovat o zajištění bezpečnosti v Evropě a Asii, o udržení a upevnění míru a bezpečnosti ve světě. Přitom za nejdůležitější předpoklad zajištění míru a bezpečnosti pokládají respektování zásady neporušitelnosti hranic a územní celistvosti.

Článek 8

Vysoké smluvní strany se budou navzájem informovat a radit o všech významných mezinárodních otázkách včetně otázek svých vzájemných vztahů, sledujíce zájmy obou smluvních stran i zájmy socialistického společenství jako celku.

Článek 9

Tato smlouva se nedotýká práv a závazků obou stran vyplývajících z platných dvoustranných a mnohostranných dohod, jimiž jsou vázány, a není namířena proti žádné třetí zemi.

Článek 10

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost výměnou ratifikačních listin, která se uskuteční co nejdříve v Praze.

Článek 11

Tato smlouva se uzavírá na dobu 25 let a bude se automaticky prodlužovat vždy o dalších deset let, nebude-li jednou z vysokých smluvních stran dvanáct měsíců před uplynutím období platnosti vypovězena.

Dáno ve Vientiane, dne 17. února 1980, ve dvou vyhotoveních v jazyku českém a laoském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Gustáv Husák v. r.

Za Laoskou lidově demokratickou republiku:

Kaysone Phomivihane v. r.

Přesunout nahoru