Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím

Částka 22/1981
Platnost od 02.09.1981
Účinnost od 01.10.1981
Zrušeno k 01.01.1989 (227/1988 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

86

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 24. července 1981

o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 32 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):


§ 1

Smlouvou o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím (dále jen "smlouva") se rozumí pro účely této vyhlášky jakékoliv ujednání mezi československou právnickou osobou a zahraniční osobou upravující vědeckotechnickou spolupráci podle § 29 zákona.

§ 2

Všechny smlouvy o vědeckotechnické spolupráci se zahraničními osobami, s výjimkou stanovenou v § 31 odst. 3 písm. a) zákona a s výjimkou smluv, které obsahují pouze závazky k zabezpečení úkolů oborového, podnikového nebo ústavního plánu rozvoje vědy a techniky, mohou československé právnické osoby uzavírat jen na základě a v mezích povolení, které udělil věcně příslušný ústřední orgán státní správy.

§ 3

(1) Žádost o povolení k uzavření smlouvy o vědeckotechnické spolupráci podle § 31 odst. 2 zákona se podává věcně příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.

(2) Žádost musí obsahovat zejména:

a) název a sídlo československé právnické osoby;

b) název a sídlo zahraniční osoby, s níž má být smlouva uzavřena;

c) účel, předmět a rozsah vědeckotechnické spolupráce;

d) názvy a čísla státních a resortních úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, které budou smlouvou zabezpečovány;

e) způsob zabezpečení plnění smluvních závazků v oblasti organizační, věcné, personální a finanční;

f) vyčíslení nebo popis přínosu navrhované vědeckotechnické spolupráce;

g) návrh textu smlouvy nebo návrh zásad smluvního ujednání se zahraniční osobou.

§ 4

(1) Týká-li se návrh na uzavření smlouvy úkolů zařazených do státního plánu rozvoje vědy a techniky, vyžádá si věcně příslušný ústřední orgán státní správy před udělením povolení k uzavření smlouvy souhlas

a) federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, jde-li o úkoly státního plánu schvalované vládou Československé socialistické republiky;

b) příslušného ministerstva výstavby a techniky republiky, jde-li o úkoly schvalované vládami republik.

(2) Má-li být podle smlouvy zřízen dočasný mezinárodní vědeckotechnický kolektiv, který má nepřetržitě pracovat déle než 6 měsíců, nebo společná laboratoř, vyžádá si věcně příslušný ústřední orgán státní správy i souhlas federálního ministerstva financí.

§ 5

(1) Všechny smlouvy o vědeckotechnické spolupráci, s jejichž plněním jsou spojena devizová inkasa nebo platby, jakož i všechny smlouvy o vědeckotechnické spolupráci, jejichž předmětem je vývoj nových technologií, strojů, zařízení, přístrojů, výpočetních programů, materiálů a jiných výrobků, uzavírají československé právnické osoby prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Polytechna. Se souhlasem federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu mohou být tyto smlouvy uzavřeny prostřednictvím jiné organizace zahraničního obchodu. 1)

(2) Výjimku z povinnosti uzavírat smlouvy o vědeckotechnické spolupráci uvedené v odstavci 1 prostřednictvím organizací zahraničního obchodu může československé právnické osobě povolit nadřízený ústřední orgán státní správy. Výjimka nemůže být povolena u smluv, s jejichž realizací jsou spojena devizová inkasa nebo platby.

(3) Ostatní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci mohou československé právnické osoby uzavírat se zahraničními osobami přímo. 1)

§ 6

Československá právnická osoba může při uzavírání smluv o vědeckotechnické spolupráci převzít devizový závazek pouze v rámci devizových prostředků plánovaných Polytechnou nebo jiným příslušným podnikem zahraničního obchodu.

§ 7

Smlouvami o vědeckotechnické spolupráci se nemohou zajišťovat hmotné dodávky opakované výroby, které jsou zahraničně obchodní činností (§ 6 zákona).

§ 8

Kopii každé smlouvy uzavřené prostřednictvím Polytechny nebo jiného podniku zahraničního obchodu je příslušná československá právnická osoba povinna předložit do jednoho měsíce od jejího uzavření v jednom vyhotovení věcně příslušnému ústřednímu orgánu státní správy a v jednom vyhotovení k registraci Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI) v Praze.


§ 9

(1) Zrušuje se směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 15. března 1974 pro uzavírání smluv mezi československými státními organizacemi a organizacemi v socialistických státech na kooperované a společné řešení výzkumných a vývojových problémů, uveřejněná ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR ročník VI, částka 1-2 ze dne 22. dubna 1974 a ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu částka 6/1974 ze dne 11. července 1974.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1981.


Ministr: Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

1) V případě, že mezi Československou socialistickou republikou a jiným státem nebo v mezinárodních organiza­cích, jichž je Československá socialistická republika členem, byly dohodnuty vzorové texty smluv o vědecko­technické spolupráci, přihlížejí československé právnické osoby při sestavování smluv k těmto vzorovým textům.

Přesunout nahoru