Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci

Částka 21/1981
Platnost od 17.08.1981
Účinnost od 08.03.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. července 1981

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci


Dne 31. března 1980 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila na základě svého článku 11 v platnost dnem 8. března 1981.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské demokratické republiky (dále uváděny jako smluvní strany), přejíce si dále rozšířit rozvoj vzájemné vědeckotechnické spolupráce s cílem posílit přátelské vztahy a podpořit hospodářské styky mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou spolupracovat v oblastech vědy a technologie tak, aby co nejefektivněji využívaly nejnovějších vědeckých a technologických poznatků pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek 2

Spolupráce mezi smluvními stranami podle článku 1 této dohody bude zahrnovat:

a) poskytování odborníků, poradců a techniků k provádění služeb;

b) organizování teoretického a praktického výcviku státních příslušníků obou smluvních stran;

c) spolupráci v jakékoli jiné formě vědeckotechnických činností, které budou oboustranně dohodnuty.

Článek 3

Obory a podrobné podmínky vědeckotechnické spolupráce včetně úrovně a způsobu odměňování budou dohodnuty mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

Článek 4

Každá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany vyslaným na její území za podmínek této dohody veškerou potřebnou pomoc v souladu se zákony a předpisy platnými v dané zemi.

Článek 5

Obě smluvní strany zabezpečí, aby s experty jedné smluvní strany vykonávajícími povinnosti podle této dohody na území druhé smluvní strany bylo zacházeno stejně, jako s experty kterékoli jiné třetí země.

Článek 6

Všechny osoby vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody se budou při své činnosti řídit ustanoveními danými pro splnění svých úkolů a zdrží se jakéhokoliv vměšování do jiných záležitostí.

Článek 7

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v souvislosti s prováděním této dohody nebudou sděleny třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 8

Ustanovení této dohody se nevztahují na experty, techniky, úředníky a jiné osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze smluvních stran za podmínek individuálních kontraktů o dodávkách zboží nebo poskytování služeb spojených s těmito dodávkami zboží.

Článek 9

Obě smluvní strany se budou vzájemně konzultovat o jakékoli záležitosti vztahující se k provádění této dohody. Tyto konzultace se budou konat, nebude-li dohodnuto jinak, v rámci Smíšené komise ustavené v souladu s ustanoveními platné Obchodní dohody mezi oběma zeměmi.

Článek 10

Tato dohoda nahrazuje Dohodu o vědeckotechnické spolupráci podepsanou 30. prosince 1960.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s předpisy každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících toto schválení.

Tato dohoda zůstane v platnosti tři roky a poté bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud kterákoli ze smluvních stran neukončí její platnost notifikací tři měsíce před vypršením uvedené lhůty.

Dáno a podepsáno v Praze dne 31. března 1980 ve dvou originálech v anglickém jazyku.

Za vládu Československé

socialistické republiky:

Rudolf Rohlíček v. r.

Za vládu Afghánské

demokratické republiky:

Sultan Ali Kištmand v. r.

Přesunout nahoru