Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru

Částka 21/1981
Platnost od 17.08.1981
Účinnost od 21.08.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. července 1981

o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru


Dne 19. května 1978 byla v Moskvě podepsána Úmluva o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru. Smluvními stranami Úmluvy jsou Československá socialistická republika, Bulharská lidová republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem 21. srpna 1979 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad textu Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


ÚMLUVA

o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru

Státy, které jsou stranami této úmluvy, dále označované jako „smluvní strany“,

považujíce kosmický prostor za volný pro využívání všemi státy bez jakékoli diskriminace, na základě rovnosti a v souladu s mezinárodním právem včetně Charty OSN a Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, za účelem dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru;

věříce, že při provádění této činnosti je třeba respektovat svrchovaná práva států, zejména jejich nezadatelné právo disponovat svými přírodními zdroji a informacemi o těchto zdrojích;

potvrzujíce, že činnost v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru a mezinárodní spolupráce za tímto účelem má přispívat míru a porozumění mezi státy a má být prováděna pro blaho a v zájmu všech národů bez ohledu na stupeň jejich hospodářského a vědeckého rozvoje;

přesvědčeny o tom, že kosmická technologie může poskytnout nové hodnotné informace nutné pro průzkum přírodních zdrojů Země, geologii, zemědělství a lesní hospodářství, hydrologii, oceánografii, geografii a kartografii, meteorologii, kontrolu životního prostředí a pro řešení jiných otázek spojených se systematickým výzkumem Země a ji obklopujícího prostoru v zájmu vědy a hospodářské činnosti států;

rozhodnuty vytvořit příznivé podmínky a nutné technické a ekonomické předpoklady pro rozšíření spolupráce k účinnému praktickému využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru, dohodly se na následujícím:

Článek I

Pro účely této úmluvy:

a) pojem „dálkový průzkum Země z kosmického prostoru“ znamená pozorování a měření energetických a polarizačních charakteristik přímého a odráženého záření prvků souše, oceánů a atmosféry Země v různých rozpětích elektromagnetických vln, což umožňuje lokalizaci a popis přirozených a časových změn přírodních zákonů, jevů, přírodních zdrojů Země, životního prostředí a antropogenních objektů a útvarů;

b) pojem „údaje dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru“ znamená prvotní údaje získané snímacími čidly umístěnými na kosmických objektech a odevzdané telemetricky v podobě elektromagnetických signálů nebo přímo jako fotografické filmy nebo magnetofonové záznamy a rovněž předběžně zpracované údaje získané z uvedených nosičů informací pro účely pozdějšího rozboru;

c) pojem „informace“ znamená konečný produkt, který je výsledkem analytického zpracování, dešifrování a interpretace kosmických údajů dálkového průzkumu Země ve spojení s údaji a skutečnostmi získanými z jiných zdrojů;

d) pojem „přírodní zdroje Země“ znamená přírodní zdroje, jež jsou součástí celého souhrnu přirozených podmínek existence lidstva a důležitými složkami jeho přirozeného životního prostředí, využívané ve společenské výrobě za účelem uspokojování hmotných a kulturních potřeb společnosti.

Článek II

Smluvní strany budou spolupracovat při předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru.

Článek III

Přesný souhrn, technické charakteristiky a objem výše zmíněných údajů, rozvrh jejich získávání a podmínky předávání, stejně jako stupeň účasti zainteresovaných smluvních stran na jejich zpracování a tematické interpretaci se stanoví dohodou mezi zainteresovanými smluvními stranami na dvoustranném nebo mnohostranném základě.

Článek IV

Smluvní strana, která má prvotní údaje dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru týkající se území jiné smluvní strany s lepší rozlišovací schopností terénu než 50 m, tyto údaje nezveřejní a nikomu neposkytne bez výslovného souhlasu smluvní strany, o jejíž území se jedná, ani nepoužije těchto či jiných údajů jakýmkoli způsobem, který by mohl této smluvní straně způsobit újmu.

Článek V

Smluvní strana, jež získala dešifrováním a tématickou interpretací jakýchkoli údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru informace o přírodních zdrojích nebo ekonomickém potenciálu jiné smluvní strany, tyto informace nezveřejní a nikomu je neposkytne bez výslovného souhlasu smluvní strany, které snímané území a přírodní zdroje patří, ani nepoužije těchto či jakýchkoli jiných informací způsobem, který by mohl této smluvní straně způsobit újmu.

Článek VI

Smluvní strany nesou odpovědnost za národní činnost při využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru týkajících se území jiných smluvních stran.

Článek VII

Smluvní strany budou podle dohod na dvoustranném nebo mnohostranném základě spolupracovat při vytváření a rozvoji technických prostředků a metod nutných k provádění měření, zpracování a k tematické interpretaci údajů získaných dálkovým průzkumem Země z kosmického prostoru a budou rovněž spolupracovat při přípravě příslušných odborníků s cílem co nejdříve a nejúčinněji prakticky používat soudobou kosmickou technologii a údaje dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru.

Článek VIII

1. Smluvní strany budou řešit otázky, které mohou vzniknout při provádění této úmluvy v duchu vzájemné úcty jednáním a konzultacemi.

2. K řešení otázek, jež vzniknou v souvislosti s prováděním této úmluvy, mohou být podle potřeby svolávány porady zástupců zainteresovaných smluvních stran na základě jejich dohody.

Článek IX

Každá smluvní strana může navrhnout změny této úmluvy. Změny nabudou platnosti pro každou smluvní stranu, která je přijme, po jejich schválení dvěma třetinami smluvních stran. Změna, která nabyla platnosti, stane se pro další smluvní strany závaznou poté, co ji tyto smluvní strany přijmou.

Článek X

1. Tato úmluva podléhá schválení v souladu s právními předpisy států, které ji podepsaly. Úmluva vstoupí v platnost po uložení listin o schválení pěti vládami, včetně vlády, která plní funkci depozitáře.
Pro smluvní strany, jejichž listiny o schválení budou uloženy po vstupu Úmluvy v platnost, vstoupí Úmluva v platnost v den uložení listiny o schválení.

2. Tato úmluva zůstane v platnosti po dobu pěti let. Pro každou ze smluvních stran, která Úmluvu nevypoví šest měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období, jakož i každého následujícího pětiletého období, zůstane Úmluva v platnosti vždy po následující pětileté období.

Článek XI

1. Jiné státy, které sdílejí cíle a zásady této úmluvy, mohou k ní přistoupit. Listiny o přístupu budou ukládány u depozitáře Úmluvy.

2. Přístup nového státu nabývá platnosti po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy listiny o přístupu obdržel depozitář, který to bez odkladu oznámí všem smluvním stranám.

Článek XII

1. Každá smluvní strana může Úmluvu vypovědět oznámením depozitáři Úmluvy. Výpověď nabude účinnosti 12 měsíců ode dne, kdy depozitář obdržel takové oznámení.

2. Výpověď této úmluvy se nedotýká závazků spolupracujících organizací smluvních stran vyplývajících ze sjednaných pracovních dohod nebo smluv.

Článek XIII

1. Tato úmluva bude uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, která plní funkci depozitáře.

2. Depozitář zašle všem smluvním stranám ověřené kopie této úmluvy a bude je informovat o všech obdržených oznámeních.

3. Depozitář této úmluvy provede její registraci podle článku 102 Charty OSN.

Článek XIV

Tato úmluva je vyhotovena ve čtyřech zněních v ruském, anglickém, francouzském a španělském jazyku, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Dáno v Moskvě dne 19. května 1978.

Přesunout nahoru