Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže

Částka 21/1981
Platnost od 17.08.1981
Účinnost od 23.04.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. července 1981

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže


Dne 19. listopadu 1980 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 23. dubna 1981.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže

Vláda Československé socialistické republiky a Lidová revoluční rada Kambodže, vycházejíce ze snahy rozvíjet a upevňovat bratrské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou lidovou republikou na základě marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu, vedeny přáním rozšiřovat kulturní a vědecké styky mezi oběma zeměmi, rozvíjet svazky přátelství a posilovat vzájemné porozumění mezi národy obou států, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou upevňovat a rozšiřovat vzájemně výhodné kulturní a vědecké výměny na základě respektování zásad svrchovanosti, rovnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí druhé strany a v souladu se zákony obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany budou přispívat k rozvoji spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a umění, literatury a vydávání knih, hromadných sdělovacích prostředků, zdravotnictví, tělesné výchovy, sportu a turistiky. Za tím účelem budou podporovat navazování a rozvoj styků mezi státními orgány a nevládními organizacemi působícími ve vědecké a kulturní oblasti.

Článek 3

1. Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství. Za tím účelem budou podporovat:

a) výměnu informací o svých školských systémech a učebních osnovách;

b) výměnu školních učebnic, pedagogických a laboratorních pomůcek;

c) výměnu profesorů na stáže pro zvýšení jejich odborné kvalifikace a vysílání profesorů k výuce nebo k přednáškové činnosti;

d) vzájemné poskytování stipendií ke studiu, jakož i výměnu informací o nabídnutých studijních oborech a o podmínkách přijímání studentů na školy.

2. Smluvní strany prozkoumají podmínky pro uzavření zvláštní dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o školním vzdělání, vědeckých hodnostech, jakož i vědecko-pedagogických i akademických titulech získaných na území druhé smluvní strany.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat výměny vědeckých pracovníků, představitelů vědeckých společností a dalších odborníků k provádění vědeckého výzkumu, přednášek a k seznamování se s činností vědeckých zařízení, jakož i výměny publikací a dalších vědeckých materiálů, o které budou mít společný zájem.

2. Smluvní strany budou usnadňovat účast odborníků druhé smluvní strany na národních nebo mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích, které se budou konat na jejich území.

Článek 5

Každá smluvní strana bude usnadňovat poznávání kulturního dědictví a současné národní kultury lidu druhého státu. Za tím účelem budou obě strany podporovat:

a) výměny uměleckých souborů a umělců k uměleckému vystupování;

b) navazování styků a rozšiřování výměn mezi svými národními knihovnami, muzei, vydavatelstvími, archivy a jinými kulturními zařízeními;

c) překládání knih a vydávání literárních, uměleckých a kulturních děl druhé strany;

d) výměny celovečerních, dokumentárních, výchovných nebo zdravotnických filmů na obchodním i neobchodním základě, popř. výměny filmových natáčecích týmů, jakož i pořádání filmových týdnů, premiér a festivalů;

e) vzájemné návštěvy spisovatelů, malířů, skladatelů, pracovníků filmu a kulturních pracovníků.

Článek 6

Smluvní strany přistoupí k aktivní spolupráci v oblasti tisku a rozhlasu. Za tím účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi svými tiskovými agenturami a rozhlasy a novinářskými organizacemi. Budou rovněž uskutečňovat výměny novinářů a tiskových zpravodajů, jakož i výměny informačních materiálů a dokumentace z politického, hospodářského a kulturního života svých zemí.

V budoucnu, po vytvoření nutných předpokladů, budou rozvíjet spolupráci i na úseku televize.

Článek 7

Smluvní strany budou rozvíjet v souladu se zvláštní dohodou spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Článek 8

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji styků mezi tělovýchovnými a sportovními organizacemi obou zemí.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji přímých styků mezi odborovými a mládežnickými organizacemi a organizacemi žen obou států.

Článek 10

K provádění této dohody budou smluvní strany vždy na určité období vypracovávat plány spolupráce, ve kterých budou stanoveny rovněž finanční podmínky uskutečňování jednotlivých akcí.

Článek 11

Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 12

Tato dohoda se uzavírá na pětileté období. Bude mlčky prodlužována vždy o další pětileté období, dokud ji jedna nebo druhá smluvní strana písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.

Článek 13

Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, pozbývá platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím ze dne 27. listopadu 1960.

Dáno v Praze dne 19. listopadu 1980 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém, khmerském a francouzském. V případě rozdílnosti ve výkladu bude použito francouzské znění.

Za vládu Československé socialistické republiky:

ministr zahraničních věcí

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Lidovou revoluční radu Kambodže:

ministr zahraničních věcí

Hun Sen v. r.

Přesunout nahoru