Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex

Částka 2/1981
Platnost od 30.01.1981
Účinnost od 01.02.1981
Zrušeno k 01.07.1992 (228/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

8

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí

ze dne 8. ledna 1981

o odběrních poukazech PZO Tuzex

Federální ministerstvo zahraničního obchodu a federální ministerstvo financí po dohodě se Státní bankou československou, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 11 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje právní povahu odběrních poukazů Tuzexu, podniku zahraničního obchodu, Praha (dále jen "odběrní poukazy").

(2) Odběrní poukaz je listinou, s níž je spojeno právo jejího držitele uhradit jí v tuzemsku ve výši její nominální hodnoty vyjádřené na této listině v Kčs kupní cenu zboží prodávaného nebo služby poskytované Tuzexem, podnikem zahraničního obchodu, Praha (dále jen "Tuzex") za devizové prostředky; má-li odběrní poukaz sloužit výjimečně pouze k úhradě kupní ceny určitého druhu zboží nebo určitého druhu služeb anebo sloužit k použití v určitém místě, musí v něm být toto omezení vyznačeno.

§ 2

(1) Odběrní poukazy vydává Tuzex a jeho jménem československé devizové banky a jiné osoby jím zmocněné za devizové prostředky, které Státní banka československá nakupuje v souladu s devizovými předpisy 1) podle platného kursovního lístku, popřípadě i za jiné devizové prostředky podle podmínek stanovených Státní bankou československou.

(2) Pro přepočet devizových prostředků na nominální hodnoty vyjádřené na odběrních poukazech je rozhodný den, kdy jsou v tuzemsku předány devizové prostředky Tuzexu, popřípadě československé devizové bance nebo jiné osobě jím zmocněné. Při úhradě devizových prostředků ze zahraničí se za takový den považuje den, v němž platba dojde československé devizové bance; jsou-li však v zahraničí podle zmocnění Tuzexu vydány při předání devizových prostředků odběrní poukazy, je pro přepočet rozhodný den jejich vydání.

§ 3

Osoba, která má nárok na vydání odběrních poukazů podle této vyhlášky, může požádat, aby jejich celková nominální hodnota určená ve smyslu § 2 odst. 2 byla vedena na účtě u československé devizové banky za účelem pozdějšího vydání odběrních poukazů nebo provedení přímé úhrady kupní ceny zboží prodávaného nebo služeb poskytovaných Tuzexem za devizové prostředky. Československá devizová banka může stanovit minimální částku vyžadovanou pro zřízení tohoto účtu.

§ 4

(1) Odběrní poukaz platí jeden rok, pokud v něm není uvedena delší doba platnosti. Doba platnosti počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, který je v odběrním poukazu uveden jako měsíc jeho vydání.

(2) Tuzex je povinen přijmout k úhradě kupní ceny podle § 1 odst. 2 odběrní poukazy v době jejich platnosti. Tuzex může odběrní poukaz k účelu uvedenému v § 1 přijmout i po uplynutí doby jeho platnosti.

(3) Použije-li držitel k úhradě podle § 1 odběrního poukazu vyšší hodnoty, než činí kupní cena zboží nebo služeb, je Tuzex povinen vydat mu ve výši tohoto rozdílu odběrní poukaz, popřípadě poukazy, s dobou platnosti nikoliv kratší, než byla doba platnosti použitého odběrního poukazu.

(4) Tuzex může prodloužit dobu platnosti vydaného odběrního poukazu, a to i po ukončení doby jeho platnosti, vyznačením nového počátku lhůty jeho platnosti.

§ 5

Držitel odběrního poukazu, který jej nepoužil k úhradě podle § 1 odst. 2, je po zániku jeho platnosti oprávněn od osob uvedených v § 2 odst. 1 požadovat v československé měně částku na odběrním poukazu uvedenou, zvýšenou o příplatek poskytovaný při směně volně směnitelných měn za československou měnu v oblasti neobchodních platů podle kursovního lístku Státní banky československé, platného v den uplatnění tohoto nároku; před zánikem platnosti odběrního poukazu může držitel požadovat za odběrní poukaz československou nebo jinou měnu jen za podmínek stanovených Státní bankou československou.


§ 6

(1) Touto vyhláškou se řídí i odběrní poukazy vydané před její účinností.

(2) Ve směrnicích ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1960 Věst. MZO, o nákupu zboží čs. občany pracujícími v zahraničí a krátkodobými cestovateli do zahraničí u podniku Tuzex (oznámení v částce č. 31/1966 Sb.), se v článku 1

1. zrušuje ustanovení odstavce 2,

2. vypouští v odstavci 9

a) v první větě slova "s výjimkou osobních aut",

b) poslední věta.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1981.


Ministr financí Československé socialistické republiky: Ing. Lér CSc. v. r.

Ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky: Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství a předpisy vydané k jeho provedení.

Přesunout nahoru