Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1981 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.

Částka 18/1981
Platnost od 04.08.1981
Účinnost od 01.09.1981
Zrušeno k 01.01.2002 (440/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 9. července 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky v dohodě s Českou odborovou radou a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 203 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 3 se vypouští. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2. § 4 odst. 3 se vypouští. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

3. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Výše odškodnění

(1) Výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění se určuje částkou Kčs 15,- za jeden bod.

(2) Celková výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění z jednoho poškození na zdraví nesmí přesáhnout částku Kčs 60 000; z toho odškodnění za bolest nesmí přesáhnout částku Kčs 18 000, a to ani s připočtením odškodnění podle § 3 odst. 2.

(3) Ve zcela výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může rozhodčí orgán nebo soud odškodnění přiměřeně zvýšit, a to i nad stanovené nejvyšší výměry odškodnění.".

4. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Jde-li o nemoc z povolání, profesionální otravu nebo jiné poškození na zdraví z práce, 1) podává posudek výhradně oddělení (klinika) nemocí z povolání nemocnice s poliklinikou, příslušná podle sídla pracoviště poškozeného; jde-li o taková poškození na zdraví v oboru vojenské správy, podává posudek vojenská nemocnice.".

5. § 12 zní:

"§ 12

Posudek lze přezkoumat podle předpisů o rozhodování při výkonu zdravotnických služeb. 2)".

6. Příloha k vyhlášce se v části B mění a doplňuje takto:

a) oddíl III se doplňuje o položku 41b), která zní:

"41b) Onemocnění kostí, kloubů, šlach a nervů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení 30-150",

b) v oddílu IV položka 100 zní:

"100. Těžká nedoslýchavost až hluchota z hluku 200-650",

c) oddíl IV se doplňuje o položky 106 a 107, které zní:

"106. Profesionální asthma bronchia 200-1 300

107. Onemocnění kostí, kloubů, šlach a nervů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení 150-400".


Čl. II

Bolesti a ztížení společenského uplatnění z poškození na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1981.


Ministr spravedlnosti České socialistické republiky: JUDr. Kašpar v. r.

Ministr zdravotnictví České socialistické republiky: Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Instrukce ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 25/1973 Věst. MZ ČSR, o hlášení a evidenci nemocí z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození na zdraví z práce.

2) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Přesunout nahoru