Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin Intertransplant

Částka 18/1981
Platnost od 04.08.1981
Účinnost od 11.12.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. května 1981

o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“


Dne 11. prosince 1980 byla v Moskvě podepsána Dohoda o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“ mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou a Svazem sovětských socialistických republik. Dohoda vstoupila na základě svého článku 9 v platnost dnem podpisu.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“

Smluvní strany

řídíce se přáním dalšího prohlubování a zdokonalování mnohostranné spolupráce v oblasti transplantace ledvin na základě nejnovějších poznatků lékařské vědy,

opírajíce se o výsledky, dosažené při řešení otázek transplantace orgánů, tkání a transplantační imunologie v rámci spolupráce mezi státy smluvních stran

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

1. Smluvní strany s cílem zorganizovat mnohostrannou spolupráci v oblasti transplantace ledvin zřizují touto dohodou mezinárodní soustavu pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin, dále nazývanou „Intertransplant“.

2. Pro uskutečňování spolupráce v rámci „Intertransplantu“ každá smluvní strana stanoví jednu organizaci, která se bude účastnit v „Intertransplantu“ a dále se nazývá „spolupracující organizace“.
Seznam spolupracujících organizací je uveden v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí.

3. Smluvní strany se dohodly, že Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (ČSSR) bude plnit funkce hlavní spolupracující organizace, uvedené v článku 4 této dohody.

4. Smluvní strany mohou zaměňovat spolupracující organizaci svého státu druhou spolupracující organizací a sdělují to depozitáři této dohody.

5. Účast spolupracujících organizací v činnosti „Intertransplantu“ se nedotýká jejich stávajícího právního postavení. Tyto organizace si plně uchovávají svou majetkovou a organizační samostatnost.

Článek 2

Smluvní strany zabezpečí spolupracujícím organizacím svých států příslušné podmínky pro uskutečňování jejich činnosti na základě této dohody, včetně podmínek v oblasti mezinárodních a vnitřních spojů, dopravy a celního odbavení.

Za tímto účelem příslušné orgány smluvních stran:

a) zabezpečí organizaci nepřetržitého dálnopisného a telefonického a dalšího spojení pro rychlou výměnu informací, obsahujících údaje o možných příjemcích transplantace ledvin, o dárcovských ledvinách, o příslušných imunologických materiálech, jakož i o jejich dopravě;

b) zabezpečí rychlé bezplatné předání a dopravu ledvin určených k transplantaci, jakož i příslušných imunologických materiálů v souladu s Pravidly zabezpečení rychlé přepravy kontejneru s dárcovskou ledvinou člověka leteckou dopravou, uvedenými v příloze č. 2 této dohody, která je její nedílnou součástí, jakož i sanitními vozy uvnitř států smluvních stran;

c) povolí dopravu ledvin určených k transplantaci, jakož i příslušných imunologických materiálů přes hranice států smluvních stran bez vnitřní celní prohlídky, bez vybrání cla a jiných poplatků a též bez vývozního a dovozního povolení na základě osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této dohody, která je její nedílnou součástí.

Celní odbavení ledvin určených k transplantaci, jakož i příslušných imunologických materiálů, bude při dopravě přes hranice v souladu s touto dohodou prováděno přednostně.

Článek 3

1. Orgánem zajišťujícím kolektivní řízení spolupráce v rámci „Intertransplantu“ je Rada soustavy, dále nazývaná „Rada“, skládající se ze zástupců spolupracujících organizací, po jednom z každé smluvní strany.

2. Rada ve své činnosti při plnění této dohody přihlíží k usnesením a dokumentům orgánů Rady vzájemné hospodářské pomoci, které se vztahují k plnění této dohody a předkládá v případě nutnosti stálé komisi RVHP pro spolupráci v oblasti zdravotnictví informaci o činnosti „Intertransplantu“.

3. Rada volí předsedu z řad svých členů.

4. Předseda řídí zasedání Rady a organizuje její činnost v období mezi zasedáními.

5. Rada projednává a řeší následující otázky:

a) schválení plánů činnosti „Intertransplantu“;

b) schválení informací o činnosti „Intertransplantu“;

c) schválení organizačně metodické směrnice o činnosti soustavy „Intertransplant“, jakož i jejích změn a doplňků;

d) přijetí návrhů na zavádění do klinické praxe transplantace ledvin nejnovějších poznatků lékařské vědy, především výsledků dosažených při uskutečňování vědeckotechnické spolupráce členských států RVHP v oblasti transplantace orgánů a tkání a transplantační imunologie;

e) uskutečňování styků se stálou komisí RVHP pro spolupráci v oblasti zdravotnictví a sekretariátem RVHP, s institucemi a organizacemi států smluvních stran, jakož i s institucemi a organizacemi států, jež se neúčastní této dohody, a s mezinárodními organizacemi zabývajícími se otázkami transplantace ledvin;

f) příprava návrhů k projednávání smluvními stranami o vnášení změn a doplňků této dohody a návrhů spojených s přístupem vlád dalších států k této dohodě;

g) přijetí jednacího řádu činnosti Rady.

6. Zasedání Rady se konají podle potřeby, zpravidla jednou ročně, postupně ve státech smluvních stran v pořadí podle ruské abecedy.

Článek 4

Československá strana zabezpečí, že Institut klinické a experimentální medicíny v Praze v souladu s touto dohodou a usneseními Rady, svými silami a prostředky:

a) organizuje a uskutečňuje s využitím výpočetního střediska ústavu shromažďování, zpracování a výměnu informací o všech možných příjemcích transplantace ledvin, o dárcovských ledvinách a výsledcích transplantace ledvin;

b) rozpracovává a připravuje pro projednání Radou návrhy na nutné změny a doplňky organizačně metodické směrnice o činnosti soustavy „Intertransplant“;

c) vypracovává pro projednání Radou přehledy o vědeckých poznatcích v oblasti transplantace ledvin a návrhy doporučení na zavedení nejnovějších poznatků lékařské vědy do klinické praxe transplantace ledvin;

d) na základě rozhodnutí Rady uskutečňuje pracovní styky se sekretariátem RVHP a s institucemi a organizacemi států smluvních stran, jakož i s institucemi a organizacemi států, jež se neúčastní této dohody, a s mezinárodními organizacemi zabývajícími se otázkami transplantace ledvin;

e) zpracovává pro projednání Radou návrhy plánů práce „Intertransplantu“ a informací o činnosti „Intertransplantu“;

f) organizuje spolupráci pro zvyšování kvalifikace lékařských a jiných odborných kádrů;

g) na základě rozhodnutí Rady plní ostatní úkoly nezbytné pro dosažení cíle této dohody uvedeného v odstavci 1 článku 1 této dohody.

Článek 5

Pro splnění cíle uvedeného v odstavci 1 článku 1 této dohody spolupracující organizace uskutečňují:

a) jednotnou evidenci a výměnu informací o všech možných příjemcích transplantace ledvin a dárcovských ledvinách, jakož i o výsledcích transplantace ledvin;

b) předání dárcovských ledvin pro nejvhodnější příjemce. Rozhodnutí o předání dárcovských ledvin přijímá příslušná spolupracující organizace států, kde byla ledvina odebrána;

c) urychlené zavedení do klinické praxe transplantace ledvin nejnovějších poznatků lékařské vědy, především výsledků dosažených při uskutečňování vědeckotechnické spolupráce členských států RVHP v oblasti transplantace orgánů a tkání a transplantační imunologie;

d) vzájemné pracovní styky.

Článek 6

1. Spolupracující organizace nesou náklady spojené s vysíláním svých zástupců a odborníků na zasedání Rady.

2. Spolupracující organizace, která organizuje zasedání Rady, zajišťuje na svůj náklad poskytnutí místností a technických prostředků k provedení tohoto zasedání.

Článek 7

Pracovním jazykem při provádění spolupráce v rámci „Intertransplantu“ je ruský jazyk.

Článek 8

Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a závazků smluvních stran a spolupracujících organizací, vyplývajících pro ně z dříve sjednaných dohod a smluv.

Článek 9

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu neomezenou.

2. Se souhlasem všech smluvních stran může být tato dohoda změněna nebo doplněna. Takovéto změny a doplňky vstupují v platnost stejným způsobem jako sama dohoda, pokud nebude při přijetí těchto změn a doplňků dohodnuto jinak.

3. Každá ze smluvních stran může tuto dohodu vypovědět tím, že o tom písemně uvědomí depozitáře dohody. Výpověď nabude platnosti po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy depozitář obdrží oznámení o výpovědi dohody.

Článek 10

1. K této dohodě mohou se souhlasem všech smluvních stran přistoupit vlády dalších států.

2. Vláda státu, přející si přistoupit k této dohodě uvědomí o tom písemně depozitáře s uvedením spolupracující organizace, kterou navrhuje za svůj stát.

3. Podmínky přístupu k této dohodě stanoví smluvní strany po dohodě s vládou přistupujícího státu a upravují je formou podpisu zvláštního protokolu.

Článek 11

1. Tato dohoda bude předána k uložení sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkci depozitáře této dohody.

2. Depozitář zašle všem smluvním stranám ověřené kopie této dohody a bude rovněž sdělovat stranám všechna oznámení a sdělení týkající se této dohody.

Sjednáno v Moskvě 11. prosince 1980 v jednom vyhotovení v ruském jazyku.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

R. Popivanov v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky:

E. Sulteisz v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

K. Spies v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

T. Szelachowski v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

B. Petrovskij v. r.

Za vládu Československé socialistické republiky:

J. Prokopec v. r.

Příloha 1

k Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“

Seznam spolupracujících organizací „Intertransplant“

1. BLR Středisko nefrologie a urologie Lékařské akademie 21, bul. Totleben ,
1606 Sofie
2. MLR Státní institut hematologie a krevní transfuze, Daroczy ut. 24,
1113 Budapest
3. NDR Hlavní středisko transplantace, městská nemocnice, Friedrichshain, Leninallee 49,
1017 Berlin
4. PLR Institut transplantologie Lékařské akademie, ul. Nowogrodzka 59,
02-006 Warszawa
5. SSSR Vědeckovýzkumný institut transplantologie a umělých orgánů ministerstva zdravotnictví SSSR,
ul. Pěchotnaja 2/3,
Moskva-123436
6. ČSSR Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 800,
146 22 Praha 4-Krč

Příloha 2

K Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“

PRAVIDLA

zabezpečení rychlé přepravy kontejneru s dárcovskou ledvinou člověka leteckou dopravou

1. Letecký podnik každé smluvní strany Dohody o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“ (dále nazývané „Dohoda“) zabezpečí bezplatně rychlou přepravu kontejneru s dárcovskou ledvinou na vyžádání národní kompetentní lékařské organizace - odesílatele na letiště státu určení.

2. Na kontejner s ledvinou se nalepí osvědčení (příloha 3 k Dohodě) ze dvou stran tak, aby byla zabezpečena nedotknutelnost jeho obsahu.

3. Pro přepravu kontejneru s ledvinou se vyplní průvodní list, který bude předán příjemci spolu s kontejnerem.

4. Lékařská organizace - odesilatel kontejneru s ledvinou odsouhlasí s dispečinkem odesílajícího letiště svého státu konkrétní datum, číslo linky a čas odletu. Dohodnuté datum a čas odeslání lékařská organizace - odesílatel sdělí lékařské organizaci - příjemci.

5. Kontejner s ledvinou v dohodnutém termínu před odbavením letadla je dodán lékařskou organizací - odesílatelem na letiště, je celně odbaven a bezprostředně dodán k letadlu.

6. Zástupce lékařské organizace v přítomnosti zástupce služby přepravy leteckého podniku předává kontejner s ledvinou kapitánu letadla dříve dohodnuté letecké linky pro převoz do místa určení nebo místa předání.

7. Po dobu přepravy kontejner s ledvinou nesmí být vystaven mechanickým vlivům, vlivům teplot nad + 30 °C a pod + 4 °C. Uložení kontejneru musí odpovídat na něm nalepenému znaku. Hermetičnost kontejneru musí být zachována. Přepravce nenese odpovědnost za porušení hermetičnosti kontejneru, jestliže bylo způsobeno příčinami na něm nezávislými.
Přepravce rovněž nenese odpovědnost za znehodnocení nebo změnu kvality obsahu kontejneru v důsledku změny atmosferického tlaku, teploty, uchování v normálních podmínkách nebo vlivem jiných změn, závislých na podmínkách letu.

8. V případě odeslání kontejneru letadlem leteckého podniku druhého státu, dispečink leteckého podniku na letišti, které přijalo kontejner k přepravě, se neprodleně spojí se zástupcem leteckého podniku, jehož letadlem se plánuje další přeprava kontejneru, s cílem napomoci při předání kontejneru kapitánu letadla.

9. V případě, že nelze kontejner s ledvinou odeslat přímou linkou, dispečink na letišti, které přijalo kontejner k přepravě, uvědomí příslušný dispečink na letišti, kde se uskuteční předání kontejneru kapitánu letadla druhého leteckého podniku na nejbližší spoj na letiště určení, o nutnosti pomoci rychlé přepravě kontejneru. Dispečink leteckého podniku na letišti předání je povinen zabezpečit odeslání kontejneru do místa určení nejbližším následujícím spojem a sdělit to dispečinku leteckého podniku v místě určení.

10. V případě, že z jakékoliv příčiny není možná přeprava kontejneru v odsouhlaseném termínu a spojení, služba přepravy leteckého podniku ihned informuje lékařskou organizaci - odesílatele.

11. Lékařská organizace - příjemce zabezpečí dopravní prostředek na letišti určení k době příletu letadla a převzetí kontejneru s ledvinou na palubě letadla od kapitána letadla s následným celním odbavením.

Příloha 3

k Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“

Přesunout nahoru