Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

Částka 18/1981
Platnost od 04.08.1981
Účinnost od 01.09.1981
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

74

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 27. července 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

Federální ministerstvo dopravy, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, a § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 40 odst. 6 se slova "o nedělích a svátcích" nahrazují slovy "v sobotu, pokud není pracovním dnem, a v den pracovního klidu, 1)".

2. V § 50 odst. 1 se slova "o nedělích a svátcích" nahrazují slovy "v sobotu, pokud není pracovním dnem, a v den pracovního klidu".

3. V § 50 odst. 2 se slova "v neděli nebo ve svátek" nahrazují slovy "v sobotu, pokud není pracovním dnem, nebo v den pracovního klidu".

4. § 59 odst. 7 zní:

"(7) Organizace zúčastněná na přepravě jako přepravce, která

a) neoprávněně odmítne odevzdat dopravci zásilku k přepravě nebo ji od něho převzít,

b) neoprávněnou dispozici se zásilkou znemožní její odevzdání k přepravě dopravci určenému přepravní smlouvou nebo na základě právního předpisu, 2)

c) nesplní povinnost podat nebo odebrat zásilku (§ 50)

1. v pracovní den v době od 6 do 16 hodin,

2. ač jí byla v její pracovní době podána dopravcem o zamýšleném převzetí nebo vydání zásilky předem zpráva

- v pracovní den v době od 16 do 22 hodin,

- v sobotu, pokud není pracovním dnem v době od 6 do 22 hodin,

- v den pracovního klidu v době od 6 do 22 hodin,

zaplatí dopravci pokutu ve výši 500 Kčs; tím není dotčeno právo dopravce na náhradu za provedené výkony stanovené tarifem podle odstavce 1.

5. § 59 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

"(8) Organizace zúčastněná na přepravě jako dopravce, která nepřevezme nebo nevydá zásilku do tří hodin po uplynutí doby oznámené přepravci podle § 50 odst. 2, nejpozději však, nejde-li o podej a odběr zásilky v nočních hodinách podle § 50 odst. 2 druhé věty, do 22 hodin, zaplatí přepravci pokutu ve výši 300 Kčs; tím není dotčeno právo odesílatele odstoupit od přepravní smlouvy podle odstavce 2.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1981.


První náměstek ministra: Ing. Lajčiak v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 91 a 94 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Např. § 6 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel.

Přesunout nahoru