Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství

Částka 17/1981
Platnost od 31.07.1981
Účinnost od 05.07.1981
Zrušeno k 28.02.2000 (81/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. června 1981

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství


Dne 6. června 1980 byla v Moskvě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 4. června 1981.

Podle svého článku 8 odstavce 1 Smlouva vstupuje v platnost dnem 5. července 1981.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství

Prezident Československé socialistické republiky a prezídium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik,

vedeni snahou zamezit vzniku dvojího státního občanství,

rozhodli se uzavřít tuto smlouvu a jmenovali za tím účelem svými zmocněnci:

prezident Československé socialistické republiky

Jaromíra Obzinu,

ministra vnitra Československé socialistické republiky,

prezídium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik

Viktora Fjodoroviče Malceva,

prvního náměstka ministra zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických republik,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na tomto:

Článek 1

(1) Rodiče, z nichž jeden je státním občanem jedné smluvní strany a druhý státním občanem druhé smluvní strany, mohou svému dítěti narozenému po vstupu této smlouvy v platnost zvolit státní občanství jedné ze smluvních stran. Rodiče volí státní občanství souhlasným prohlášením podaným do tří měsíců ode dne narození dítěte.

(2) Jestliže k nezletilému dítěti narozenému mimo manželství státní občance jedné ze smluvních stran po vstupu této smlouvy v platnost bude určeno otcovství státního občana druhé smluvní strany, mohou rodiče tomuto dítěti zvolit souhlasným prohlášením státní občanství jedné ze smluvních stran do tří měsíců ode dne určení otcovství. Při volbě státního občanství pro nezletilé dítě starší 14 let je platnost souhlasného prohlášení rodičů podmíněna jeho písemným souhlasem.

(3) Rodiče, kteří zvolí dítěti narozenému na území jedné smluvní strany státní občanství druhé smluvní strany, podají souhlasné prohlášení diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu smluvní strany, jejíž státní občanství dítěti zvolili.

(4) Rodiče dítěte narozeného na území třetího státu podávají souhlasné prohlášení podle odstavců 1 a 2 diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu smluvní strany, jejíž státní občanství pro dítě zvolili.

(5) Souhlasné prohlášení rodičů a souhlas nezletilého dítěte staršího 14 let se podávají písemně ve dvou vyhotoveních. Jestliže prohlášení podle odstavců 3 a 4 nepodávají rodiče osobně, musí být jejich podpisy ověřeny příslušným orgánem.

(6) Diplomatická mise nebo konzulární úřad, kterému bylo prohlášení o volbě státního občanství podáno, potvrdí podatelům jeho přijetí.

(7) Prohlášení o volbě státního občanství a v souvislosti s ním vydané dokumenty o jeho přijetí nepodléhají poplatkům.

(8) Státní občanství dítěte zvolené podle odstavce 1 se pokládá za nabyté dnem narození dítěte. Státní občanství dítěte zvolené podle odstavce 2 se pokládá za nabyté dnem podání prohlášení.

Článek 2

(1) Jestliže společně žijící rodiče, z nichž jeden je státním občanem jedné smluvní strany a druhý státním občanem druhé smluvní strany, nepodají souhlasné prohlášení o volbě státního občanství podle článku 1 odstavce 1, zachová si dítě výlučně státní občanství smluvní strany, na jejímž území se narodilo. Dítě narozené na území třetího státu si zachová státní občanství smluvní strany, na jejímž území měli jeho rodiče poslední společný trvalý pobyt před odjezdem do třetího státu. Pokud rodiče takový pobyt neměli, zachová si dítě státní občanství smluvní strany, které má matka.

(2) Jestliže rodiče nepodali souhlasné prohlášení o volbě státního občanství pro dítě podle článku 1 odstavce 2, zachová si dítě státní občanství smluvní strany, které má matka.

(3) Státní občanství dítěte určené podle odstavců 1 a 2 se pokládá za nabyté dnem narození dítěte.

Článek 3

(1) Jestliže rodiče dítěte, žijící odděleně, nepodají souhlasné prohlášení podle článku 1, zachová si dítě státní občanství smluvní strany, které má ten z rodičů, v jehož výchově se dítě nachází ke dni uplynutí lhůty uvedené v článku 1.

(2) Dítě narozené po vstupu této smlouvy v platnost, jehož jeden z rodičů do dne uplynutí lhůty uvedené v článku 1 zemřel nebo je neznámého pobytu nebo byl zbaven rodičovských práv, zachová si státní občanství smluvní strany, které má druhý z rodičů.

(3) Dítě, jehož rodiče do dne uplynutí lhůty uvedené v článku 1 zemřeli nebo není znám jejich pobyt nebo byli zbaveni rodičovských práv, zachová si státní občanství smluvní strany, na jejímž území se narodilo. Jestliže se dítě narodilo na území třetího státu, zachová si státní občanství smluvní strany, které má, popřípadě měla matka.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat diplomatickou cestou v prvním čtvrtletí každého roku seznam dětí, pro které rodiče podali v uplynulém kalendářním roce souhlasné prohlášení podle článku 1. K seznamu připojí po jednom vyhotovení každého prohlášení rodičů a při volbě státního občanství pro nezletilé dítě starší 14 let též jedno vyhotovení jeho písemného souhlasu.

Článek 5

Ode dne vstupu této smlouvy v platnost budou příslušné orgány smluvních stran činit rozhodnutí o nabytí státního občanství jedné smluvní strany závislé na předložení dokladu o propuštění ze státního svazku druhé smluvní strany.

Článek 6

(1) Všechny otázky, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním této smlouvy, se budou řešit diplomatickou cestou.

(2) Smluvní strany vypracují jednotný vzor souhlasného prohlášení o volbě státního občanství.

Článek 7

Dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbývá platnosti článek 5 Úmluvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím, která byla podepsána v Praze dne 5. října 1957.

Článek 8

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost po uplynutí třiceti dnů od výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

(2) Tato smlouva se uzavírá na 5 let. Její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím její platnosti.

Dáno v Moskvě dne 6. června 1980 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

J. Obzina v. r.

Za Svaz sovětských socialistických republik:

V. F. Malcev v. r.

Přesunout nahoru