Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci

Částka 15/1981
Platnost od 08.07.1981
Účinnost od 12.02.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. května 1981

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci


Dne 4. června 1980 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 12. února 1981.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Grenady (dále uváděny jako smluvní strany), přejíce si dále rozšířit rozvoj vzájemné vědeckotechnické spolupráce s cílem posílit přátelské vztahy a podpořit hospodářské styky mezi oběma zeměmi,

dohodly se takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou spolupracovat v oblastech vědy a technologie tak, aby co nejefektivněji využívaly nejnovějších vědeckých a technologických poznatků pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek 2

Spolupráce mezi smluvními stranami podle článku 1 této dohody bude zahrnovat:

a) poskytování odborníků, poradců a techniků k provádění služeb;

b) organizování teoretického a praktického výcviku státních příslušníků obou smluvních stran;

c) spolupráci v jakékoli jiné formě vědeckotechnických činností, které budou oboustranně dohodnuty.

Článek 3

Obory a podrobné podmínky vědeckotechnické spolupráce včetně úrovně a způsobu odměňování budou dohodnuty mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

Článek 4

Každá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany vyslaným na její území za podmínek této dohody veškerou potřebnou pomoc v souladu se zákony a předpisy platnými v dané zemi.

Článek 5

Obě smluvní strany zabezpečí, aby s experty jedné smluvní strany vykonávajícími povinnosti podle této dohody na území druhé smluvní strany bylo zacházeno stejně, jako s experty kterékoli jiné třetí země.

Článek 6

Všechny osoby vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody se budou při své činnosti řídit ustanoveními danými pro splnění svých úkolů a zdrží se jakéhokoliv vměšování do jiných záležitostí.

Článek 7

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v souvislosti s prováděním této dohody nebudou sděleny třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 8

Ustanovení této dohody se nevztahují na experty, techniky, úředníky a jiné osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze smluvních stran za podmínek individuálních kontraktů o dodávkách zboží nebo poskytování služeb spojených s těmito dodávkami zboží.

Článek 9

Obě smluvní strany se budou vzájemně konzultovat o jakékoli záležitosti vztahující se k provádění této dohody.

Článek 10

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s předpisy každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících toto schválení.

Tato dohoda bude platná tři roky a bude se mlčky prodlužovat vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nejméně šest měsíců před ukončením příslušného období platnosti písemně nevypoví.

Dáno a podepsáno v Praze dne 4. června 1980 ve dvou originálech v českém a anglickém jazyku, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Rudolf Rohlíček v. r.

Za vládu Grenady:

Bernard Goard v. r.

Přesunout nahoru