Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 14/1981
Platnost od 30.06.1981
Účinnost od 11.03.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. května 1981

o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci


Dne 28. června 1979 byl v Moskvě podepsán Protokol o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci. Smluvními stranami Protokolu jsou Československá socialistická republika, Bulharská lidová republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika, Svaz sovětských socialistických republik a Vietnamská socialistická republika.

S Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, depozitáře Protokolu, dne 12. února 1980.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dnem 11. března 1981.


Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


PROTOKOL

o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Vietnamské socialistické republiky, Německé demokratické republiky, Kubánské republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,

přihlížejíce k získaným zkušenostem z mnohostranné spolupráce uskutečňované v rámci Rady, přejíce si působit k dalšímu zdokonalování této spolupráce a činnosti Rady a přihlížejíce též k usnesení XXXIII. Zasedání Rady týkající se změn Statutu Rady,

majíce na zřeteli ustanovení čl. XVII Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci,

dohodly se takto:

Článek 1

Provést ve Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který byl podepsán 14. prosince 1959 a změněn Protokolem z 21. června 1974, změny uvedené v příloze k tomuto protokolu.

Článek 2

Protokol bude ratifikován státy, které jej podepsaly, a vstoupí v platnost dnem, kdy všechny státy, které tento protokol podepsaly, uloží u depozitáře ratifikační listiny, o čemž depozitář uvědomí tyto státy.

Článek 3

Jakmile vstoupí Protokol v platnost, bude depozitářem registrován v souladu s čl. 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek 4

Protokol byl sepsán v jednom vyhotovení v ruském jazyku. Bude dán do úschovy vládě Svazu sovětských socialistických republik, která bude depozitářem tohoto protokolu.

Vláda SSSR rozešle ověřené kopie tohoto Protokolu vládám ostatních členských států Rady, které podepsaly tento protokol, a bude rovněž zpravovat tyto vlády a sekretáře Rady o uložení ratifikačních listin do úschovy u vlády SSSR.

Dáno v Moskvě dne 28. června 1979.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

A. Lukanov v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky:

J. Marjaiv. r.

Za vládu Vietnamské socialistické republiky:

Le Thanh Nghi v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

G. Weiss v. r.

Za vládu Kubánské republiky:

C. R. Rodriguez v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky:

M. Pelžee v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

M. Jagielskiv. r.

Za vládu Rumunské socialistické republiky:

P. Niculescu v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

K. Katušev v. r.

Za vládu Československé socialistické republiky:

R. Rohlíček v. r.

Příloha

ZMĚNY

Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci

1. Čl. II bod 4 odst. d) se doplní slovy:

a) ujednání, která učinily v rámci Rady.“.

2. Čl. III bod 1 odst. b) bude znít takto:

b) napomáhá zdokonalování mezinárodní socialistické dělby práce organizací vzájemných konzultací k hlavním otázkám hospodářské politiky, koordinací plánů rozvoje národního hospodářství, zpracováním dlouhodobých programů spolupráce, specializací a kooperací výroby členských států Rady s přihlédnutím k celosvětové dělbě práce;“.

3. Čl. III bod 1 se doplní novým odst. e):

e) napomáhá členským státům Rady v sepětí jejich mnohostranné spolupráce v rámci Rady s dvoustrannou spoluprací těchto států při zabezpečení co nejúplnější výměny informací států o nejdůležitějších opatřeních, která zpracovávají a uskutečňují na dvoustranném základě za účelem realizace opatření dlouhodobých programů mnohostranné spolupráce;“.

Dosavadní odstavec e) se označí jako odstavec f).

4. V čl. IV v druhém odstavci bodu 1 se před slovo „příslušných“ vloží slovo „jiných“.

5. V čl. IV bod 3 se vloží jako druhý odstavec tento text:

„Neúčast jednoho nebo několika členských států Rady na jednotlivých opatřeních, na nichž jsou zainteresovány ostatní členské státy Rady, není na překážku uskutečňování spolupráce u těchto opatření zainteresovanými státy v Radě.“.

6. V čl. IV bod 3 druhý odstavec bude prvá věta znít takto:

„Doporučení a rozhodnutí se nevztahují na státy, které prohlásily svou neúčast při jejich usnášení nebo že o danou otázku nemají zájem.“.

7. Čl. IV se doplní novým bodem 4:

4. Projednávání otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v orgánech Rady může být završeno ujednáním mezi členskými státy Rady o provádění jimi dohodnutých opatření. Ujednání vstupují v platnost způsobem stanoveným státy, které jsou stranami ujednání, a vycházejícím z jejich zákonodárství a provádějí se způsobem v těchto státech platným.“.

8. Čl. VII bod 4 odst. a) za slovy „Zasedání Rady“ bude znít takto:

„organizuje a provádí soustavné sledování, jak členské státy Rady plní závazky vyplývající z jimi přijatých doporučení orgánů Rady a platných ujednání dosažených v rámci těchto orgánů, a jak probíhá spolupráce uskutečňovaná v rámci mnohostranných dohod, uzavřených na základě uvedených doporučení a ujednání;“.

9. V čl. X bod 2 odst. a) se za slovy „těchto orgánů“ vloží slova:

„poskytuje operativní součinnost orgánům Rady v období mezi jejich zasedáními k dojednání posuzovaných otázek“.

10. Čl. X bod 2 odst. d) se doplní slovy:

„jakož i ujednání dosažených v rámci těchto orgánů;“.

11. V čl. X bod 2 odst. e) se za slovy „orgánů Rady“ vloží slova:

„jakož i ujednání dosažených v rámci těchto orgánů“.

12. Do čl. X bod 2 se za odst. e) vloží nový odst. f) tohoto znění:

f) napomáhá komplexní přípravě otázek projednávaných v orgánech Rady a sepětí jejich práce;“.

Dosavadní odst. f) se označí jako odst. g).

13. Dosavadní text čl. XII se označí jako bod 1 a uvedený článek se doplní bodem 2:

2. Mezinárodní organizace zřízené členskými státy Rady pro uskutečňování spolupráce v jednotlivých oblastech hospodářství, vědy a techniky se uvádějí ve smluvní vztah k Radě.
Rada koordinuje činnost těchto organizací s činností Rady na základě dohod, které s nimi uzavře.“.

Přesunout nahoru