Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1981 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb

Částka 12/1981
Platnost od 21.05.1981
Účinnost od 01.07.1981
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

57

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 27. dubna 1981,

o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle § 22 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):


Udělování, změna a odnímání povolení

§ 1

(1) Ministerstvo kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury") v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělí povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb (dále jen "služby"), 1) jestliže poskytování služeb

a) je v souladu s kulturně politickými zájmy a potřebami národního hospodářství státu,

b) není dosud zabezpečeno jiným způsobem a činnost při poskytování služeb má být podle údajů žadatele 2) prováděna formou, která odpovídá účelu poskytování těchto služeb,

c) pro něž se povolení žádá, nepovede k neúčelnému organizačnímu uspořádání služeb stejného nebo obdobného druhu.

(2) V žádosti o udělení povolení je žadatel povinen uvést zejména

a) název (jméno), sídlo (bydliště) a předmět činnosti,

b) přesné vymezení předmětu, rozsahu a způsobu poskytování služeb,

c) koncepci poskytování služeb, jakož i předpokládané hospodářské výsledky za první rok činnosti,

d) způsob organizačního, personálního, věcného a finančního zabezpečení služeb, popřípadě požadavky na devizový plán.

(3) Žádost, která nemá stanovené náležitosti a která nebude v určené lhůtě doplněna, ministerstvo kultury odmítne.

§ 2

(1) Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení změnit, nastanou-li změny v podmínkách, za nichž bylo povolení uděleno, nebo nebyly-li ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole poskytovaných služeb.

(2) Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejmout, jestliže osoba mající povolení k poskytování služeb

a) poruší při své činnosti obecně závazné právní předpisy nebo podmínky stanovené v povolení anebo

b) neplní úkoly z povolení vyplývající.

(3) Ministerstvo kultury v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejme, jestliže

a) pominul účel, k němuž bylo povolení uděleno nebo

b) to vyžadují důležité zájmy státní kulturní politiky nebo potřeby národního hospodářství státu anebo

c) osoba mající povolení k poskytování služeb o odnětí povolení sama požádá.

§ 3

Kontrola

(1) Poskytování služeb kontroluje ministerstvo kultury. Při kontrole 3) sledují kontrolní orgány zejména též, zda poskytované služby jsou v souladu se zájmy státní kulturní politiky a s požadavky efektivního zapojení národního hospodářství do mezinárodní dělby práce.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit kontrolnímu orgánu podmínky pro nerušený a rychlý výkon kontroly; zejména jsou povinny

a) předložit požadované písemnosti a poskytnout informace a vysvětlení potřebné pro posouzení kontrolované činnosti,

b) umožnit nahlížení do účetních a jiných záznamů a dokladů vztahujících se ke kontrolované činnosti a pořizovat z nich výpisy,

c) ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné závady a jejich příčiny a podat kontrolnímu orgánu písemnou zprávu o opatřeních k odstranění zjištěných závad a o plnění těchto opatření.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

(1) Výhradní oprávnění podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, udělená před nabytím účinnosti této vyhlášky se považují za povolení udělená podle ní.

(2) Úkoly organizací v oboru působnosti ministerstva kultury, stanovené zvláštními předpisy, 4) zůstávají nedotčeny.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1981.


Ministr: Klusák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 zákona.

2) § 3 zákona.

3) § 21 zákona.

4) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti.
§ 3 písm. f) zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.
§ 9 odst. 2 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon).

Přesunout nahoru