Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1981 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech

Částka 1/1981
Platnost od 23.01.1981
Účinnost od 01.03.1981
Zrušeno k 01.06.1987 (31/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 30. prosince 1980

o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 228 odst. 4 zákoníku práce a podle § 5 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou:


ODDÍL PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje obsah, rozsah a organizaci závěrečných učňovských zkoušek konaných po úspěšném absolvování posledního ročníku studia v učebních a studijních oborech na středních odborných učilištích, odborných učilištích, učňovských školách, učňovských střediscích, střediscích praktického vyučování, odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči, středních odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči 1) a zvláštních odborných učilištích. 2)

(2) Účelem závěrečných učňovských zkoušek je zjistit, jak si učni nebo pracující osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené charakteristikou učebního nebo studijního oboru a jak jsou připraveni používat jich pro plnění úkolů, které mají vykonávat v povolání.

(3) Závěrečné učňovské zkoušky ve studijních oborech jsou součástí maturitní zkoušky. 3)

§ 2

(1) Závěrečnou učňovskou zkoušku konají:

a) učni v učebních a studijních oborech denního studia, kteří prospěli z povinných vyučovacích předmětů předepsaných učebním plánem posledního ročníku učebního nebo studijního oboru,

b) pracovníci nebo členové družstva (dále jen "pracovníci"), kteří prospěli z povinných vyučovacích předmětů předepsaných učebním plánem příslušného učebního nebo studijního oboru posledního ročníku studia při zaměstnání na středním odborném učilišti. 4)

(2) K závěrečným učňovským zkouškám se učni a pracovníci nepřihlašují.

(3) Učeň nebo pracovník koná závěrečné učňovské zkoušky na středním odborném učilišti, na němž ukončí studium. V odůvodněných případech může učeň nebo pracovník požádat ředitele středního odborného učiliště o povolení konat nebo dokončit závěrečné učňovské zkoušky na jiném středním odborném učilišti, na kterém se příslušný učební nebo studijní obor, popřípadě jeho zaměření, vyučoval; v tomto případě se postupuje obdobně podle zvláštních předpisů řešících přestup žáka nebo učně na jinou školu. 5)

(4) Jestliže se učeň nebo pracovník nemůže pro závažnou příčinu, kterou písemně oznámí a doloží řediteli středního odborného učiliště, dostavit k písemné, praktické nebo ústní zkoušce nebo je nemůže dokončit, může je vykonat v náhradním termínu, který na návrh ředitele středního odborného učiliště určí krajský národní výbor, který střední odborné učiliště odborně vede.

(5) Jestliže se učeň nebo pracovník nedostaví bez udání závažných příčin k závěrečné učňovské zkoušce, může konat závěrečnou učňovskou zkoušku nejdříve v termínu pro opravné zkoušky.

§ 3

(1) Pracovníci, kteří vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku v učebním nebo studijním oboru, mohou vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku v dalším učebním nebo studijním oboru, absolvují-li studium v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. 4)

(2) Pracovníci, kteří vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku v některém zaměření učebního nebo studijního oboru, mohou splnit požadavek doplnění, popřípadě rozšíření kvalifikace pro výkon povolání, odpovídajícího dalšímu zaměření téhož učebního nebo studijního oboru, pokud po 18. roce věku splnil 6měsíční praxi v příslušném povolání a úspěšně absolvovali studium speciálních odborných předmětů. Na výučním listě nebo na vysvědčení o maturitní zkoušce uvede střední odborné učiliště doložku tohoto znění: "Úspěšným ukončením studia ze speciálních odborných předmětů podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 5/1981 Sb., splnil pracovník požadavek doplnění, popřípadě rozšíření kvalifikace pro výkon povolání, odpovídajícího zaměření učebního oboru - studijního oboru....... kód a název zaměření).". Doložka má datum dne závěrečné klasifikace a je opatřena podpisem ředitele středního odborného učiliště a razítkem středního odborného učiliště. Organizace studia speciálních odborných předmětů v dalším zaměření učebního nebo studijního oboru se řídí zvláštními předpisy. 4)

(3) Jmenný seznam pracovníků ve dvojím vyhotovení podle odstavce 2, s vyplněnými a potvrzenými přihláškami, vysvědčením ze všech ročníků přípravy v příslušném zaměření učebního nebo studijního oboru a doklad o ukončení studia (vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list) a posudek o pracovní činnosti zašle organizace krajskému národnímu výboru, v jehož územním obvodu má sídlo do 31. března. Krajský národní výbor je postoupí středním odborným učilištím, podle odborného zaměření, do 30. dubna.

(4) Střední odborné učiliště písemně vyrozumí uchazeče o jeho přijetí ke studiu při zaměstnání nejpozději do 30. června.

§ 4

(1) Závěrečná učňovská zkouška se skládá v učebních oborech ze zkoušky:

a) písemné,

b) praktické,

c) ústní,

a ve studijních oborech ze zkoušky:

a) písemné,

b) praktické.

ODDÍL DRUHÝ

Organizace závěrečných učňovských zkoušek ve středních odborných učilištích

§ 5

(1) Přípravu, průběh a vykonání závěrečných učňovských zkoušek organizuje střední odborné učiliště a řídí zkušební komise.

(2) Zkušební komise se ustavují pro jeden učební nebo studijní obor, popřípadě pro více příbuzných učebních nebo studijních oborů, na dobu nejméně tří let.

(3) Zkušební komise pro učební obory je čtyřčlenná. Předsedou je ředitel nebo zástupce ředitele jiného středního odborného učiliště, popřípadě zkušený pedagogický pracovník jiného středního odborného učiliště, který má kvalifikaci odpovídající příslušnému oboru, nebo příbuzným oborům a nejméně 7 roků pedagogické praxe. Předsedu ustanovuje krajský národní výbor, který střední odborné učiliště odborně vede, nejpozději do 15. dubna. Místopředsedou je ředitel nebo zástupce ředitele středního odborného učiliště, popřípadě jiný člen pedagogického sboru, který má nejméně 5 let pedagogické praxe, toho středního odborného učiliště, které zabezpečuje závěrečné učňovské zkoušky. Dalšími členy zkušební komise jsou mistr odborné výchovy a učitel odborných předmětů pro příslušný obor. Členy komise ustanovuje ředitel středního odborného učiliště do 30. dubna.

(4) Zkušební komise ve studijních oborech je šestičlenná a její složení je určeno předpisy, které upravují maturitní zkoušky na středních školách.

(5) Práci zkušební komise řídí její předseda.

(6) Zkušební komise má zejména tyto povinnosti:

a) nejpozději měsíc před termínem zahájení závěrečných učňovských zkoušek sestavuje pracovní plán, v němž vyznačí časové údaje a místa vykonání písemných, praktických a ústních zkoušek, počty učňů a pracovníků, rozvrhne účast členů komise na přípravě, organizaci a kontrole zkoušek,

b) schvaluje témata písemných zkoušek, jestliže je vypracovalo střední odborné učiliště, na němž se závěrečné učňovské zkoušky vykonají (§ 6 odst. 3),

c) schvaluje témata praktických zkoušek,

d) schvaluje otázky ústních zkoušek,

e) hodnotí závěrečné učňovské zkoušky,

f) podává písemnou zprávu o průběhu a výsledcích závěrečných učňovských zkoušek řediteli středního odborného učiliště a krajskému národnímu výboru, který střední odborné učiliště vede.

§ 6

Písemná zkouška

(1) Účelem písemné zkoušky je zjistit, jak si učni nebo pracovníci osvojili učební látku ze všech odborných předmětů příslušného učebního nebo studijního oboru.

(2) Písemné zkoušky v učebních oborech vykonají učni nebo pracovníci v době od 16. do 30. června, ve studijních oborech v prvním pracovním dni následujícího týdne po vykonání písemných maturitních zkoušek.

(3) Ústřední orgán, který odpovídá za přípravu mládeže pro dělnická povolání 6) stanoví čtyři témata písemných prací pro střední odborná učiliště v oboru své působnosti, nejpozději týden před zahájením zkoušek. Stanovením témat písemných zkoušek může ústřední orgán pověřit střední odborné učiliště, na němž se závěrečné učňovské zkoušky vykonají; v tomto případě témata schvaluje zkušební komise. V případě, že témata písemných zkoušek určí ústřední orgán, konají se v učebních oborech v prvém pracovním dnu po 16. červnu.

(4) Předseda zkušební komise, nebo její člen, kterého určil předseda, otevře v učebně za přítomnosti učňů a pracovníků a dalšího člena zkušební komise obálku s tématy písemné zkoušky. Člen zkušební komise seznámí učně a pracovníky s tématy, případně s připojenými pokyny. Učeň nebo pracovník si do 15 minut zvolí jedno ze stanovených témat.

(5) Na vypracování písemné zkoušky se stanoví pět hodin souvislého času; pro účel písemné zkoušky se považuje za jednu hodinu čas 60 minut.

(6) Při písemné zkoušce mohou učni nebo pracovníci používat odborné pomůcky nutné pro její vypracování, povolené při zadání písemné práce.

(7) Dohlížející člen zkušební komise nebo pověřený pedagogický pracovník dbá na to, aby zkoušení pracovali samostatně. Čas jejich pobytu mimo zkušební místnost se zaznamenává do protokolu o průběhu písemné zkoušky. Mimo zkušební místnost se smí zdržovat jen jeden zkoušený.

(8) Výsledek písemné zkoušky hodnotí a klasifikuje učitel odborných předmětů podle stupnice určené klasifikačním řádem 7) a zapíše jej do kontrolního listu zkoušeného.

§ 7

Praktická zkouška

(1) Účelem praktické zkoušky je ověřit praktické dovednosti učňů nebo pracovníků a schopnost uplatnit teoretické vědomosti získané v příslušném učebním nebo studijním oboru při vykonávání konkrétních činností.

(2) Praktické zkoušky se konají v učebních oborech v době od 10. do 31. prosince; ve studijních oborech v období po výroční klasifikaci, nejpozději však do začátku studijního volna určeného pro přípravu k ústní maturitní zkoušce.

(3) Témata praktické zkoušky navrhují pedagogičtí pracovníci, které určí ředitel středního odborného učiliště, pokud ústřední orgán, který odpovídá za přípravu mládeže pro dělnická povolání, 6) nestanoví jednotná témata.

(4) Praktická zkouška se koná na pracovištích středního odborného učiliště a na typické práci učebního nebo studijního oboru. Podle náročnosti učebního nebo studijního oboru trvá zpravidla 1 až 2 po sobě jdoucí pracovní dny za dozoru mistra odborné výchovy pověřeného zkušební komisí.

(5) V učebních oborech, kde jejich charakter neumožňuje organizovat praktickou zkoušku v období stanoveném v odstavci 2, je možné ji zahájit již 1. srpna. Přesný termín stanoví, v dohodě s ministerstvem školství České socialistické republiky ústřední orgán, v jehož působnosti se učební obory vyučují.

(6) Při praktické zkoušce se hodnotí:

a) kvalita výrobku (služby), správnost volby pracovního postupu a pracovních metod,

b) dodržení výrobních a technických norem, plnění výkonových norem (pokud jsou stanoveny),

c) obsluha a údržba strojů a zařízení, údržba výrobních pomůcek, uspořádání pracoviště a dodržování zásad bezpečnosti práce.

(7) Výsledek praktické zkoušky hodnotí a klasifikuje mistr odborné výchovy, pod jehož vedením učeň nebo pracovník zkoušku vykonal, podle stupnice určené klasifikačním řádem 7) a zapíše jej do kontrolního listu zkoušeného.

7) Klasifikační řád pro střední školy, střediska praktického vyučování a pro učňovská střediska, čj. 31 568/73-210 ze dne 28. 12. 1973 (Věstník MŠ a MK ČSR 1974 str. 1), oznámený v částce 2/1974 Sb., ve znění výnosu čj. 22 927/80-210 ze dne 29. 7. 1980 (Věstník MŠ a MK ČSR 1980 str. 95), oznámeného v částce 25/1980 Sb.

§ 8

Ústní zkoušky

(1) Účelem ústní zkoušky je zjistit, jak dovede učeň nebo pracovník uplatnit vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon dělnického povolání.

(2) Průběh ústní zkoušky má dvě části. V prvé části se vychází z výsledků písemné a praktické zkoušky. Ve druhé části si zkoušený volí otázky ze souboru 30 dvojic otázek vypracovaného učiteli odborných předmětů. Na přípravu k ústní zkoušce se stanoví doba 15 minut; je-li součástí otázky grafické řešení, může se tato doba prodloužit o dalších 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 20 minut.

(3) Ústní zkoušku vykonají učni nebo pracovníci po složení praktické zkoušky, nejdříve 10. prosince a nejpozději do 31. prosince.

(4) Výsledek ústní zkoušky se hodnotí podle stupnice určené klasifikačním řádem 7) a zapíše se do kontrolního listu zkoušeného.

§ 9

Hodnocení závěrečné učňovské zkoušky

(1) Při celkovém hodnocení závěrečné učňovské zkoušky vychází zkušební komise z výsledků písemné a praktické zkoušky, u učebních oborů též z ústní zkoušky a přihlíží k výsledkům studia ve všech ročnících učebního nebo studijního oboru, především v posledním roce studia; u pracovníků studujících při zaměstnání přihlíží komise též k posudku o pracovní činnosti v organizaci.

(2) O výsledku závěrečné učňovské zkoušky rozhodují všichni členové zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Závěrečné hodnocení v učebních oborech provede komise ihned po skončení ústní zkoušky, nejpozději do 31. prosince.

(3) Závěrečnou učňovskou zkoušku učně nebo pracovníka v učebních oborech hodnotí zkušební komise podle této stupnice:

a) prospěl s vyznamenáním,

jestliže z praktické zkoušky má známku výbornou a z písemné nebo ústní zkoušky jednu známku výbornou a druhou alespoň chvalitebnou, nemá podle posledního hodnocení odborného výcviku a všech povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů ani z jednoho předmětu horší známku než dobrou, průměrný prospěch nejvýše 1,50 a chování velmi dobré;

b) prospěl velmi dobře,

jestliže má z písemné praktické a ústní zkoušky známku alespoň chvalitebnou, popřípadě z písemné nebo ústní zkoušky jednu známku výbornou a druhou alespoň dobrou, nemá podle posledního hodnocení odborného výcviku a všech povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů ani z jednoho předmětu známku horší než dobrou, průměrný prospěch 2,25 a chování velmi dobré;

c) prospěl,

jestliže má z písemné, praktické a ústní zkoušky alespoň dostatečnou;

d) neprospěl,

jestliže z písemné, praktické nebo ústní zkoušky byl hodnocen stupněm 5 (nedostatečně).

(4) Závěrečnou učňovskou zkoušku ve studijních oborech hodnotí zkušební komise podle této stupnice:

a) stupeň 1 - výborný,

jestliže učeň má z praktické zkoušky známku výbornou, z písemné zkoušky alespoň známku chvalitebnou a z odborného výcviku podle posledního hodnocení známku výbornou;

b) stupeň 2 - chvalitebný,

jestliže učeň má z praktické zkoušky známku chvalitebnou, z písemné zkoušky alespoň známku dobrou a z odborného výcviku podle posledního hodnocení známku alespoň chvalitebnou;

c) stupeň 3 - dobrý,

jestliže učeň má z praktické i písemné zkoušky známku alespoň dobrou a z odborného výcviku podle posledního hodnocení známku alespoň dobrou;

d) stupeň 4 - dostatečný,

jestliže učeň má z praktické i písemné zkoušky známku alespoň dostatečnou a z odborného výcviku podle posledního hodnocení známku alespoň dostatečnou;

e) stupeň 5 - nedostatečný,

jestliže učeň z písemné nebo praktické zkoušky byl hodnocen stupněm 5 - nedostatečně.

§ 10

(1) Učeň nebo pracovník, který s úspěchem vykonal závěrečnou učňovskou zkoušku v učebním oboru, obdrží výuční list od středního odborného učiliště, v němž závěrečnou učňovskou zkoušku vykonal.

(2) Výuční list podepisuje předseda zkušební komise, ředitel středního odborného učiliště a třídní učitel; datuje se dnem závěrečného hodnocení.

(3) Učeň nebo pracovník, který s úspěchem vykonal maturitní zkoušku, jejíž součástí je závěrečná učňovská zkouška, obdrží po skončení maturitních zkoušek vysvědčení o maturitní zkoušce, které zároveň plní funkci výučního listu. 8)

(4) Vysvědčení o maturitní zkoušce podepisuje předseda zkušební komise, ředitel středního odborného učiliště a třídní učitel.

(5) Učeň, který při závěrečné učňovské zkoušce nebo při maturitní zkoušce neprospěl, obdrží od organizace, s níž měl sjednaný učební poměr, potvrzení o tom, po jakou dobu a pro který učební nebo studijní obor byl připravován. 9)

§ 11

O závěrečných učňovských zkouškách vyhotoví zkušební komise protokol, který podepíší všichni členové zkušební komise. Protokol o závěrečných učňovských zkouškách předá předseda zkušební komise spolu s kontrolními listy a písemnými pracemi zkoušených řediteli středního odborného učiliště, v němž se zkoušky konaly. Ředitel středního odborného učiliště zabezpečí uložení dokladů a stejnopis protokolu zašle nejpozději do týdne po skončení závěrečných učňovských zkoušek krajskému národnímu výboru, který střední odborné učiliště odborně vede, a organizaci, která střední odborné učiliště zřídila. 10) Shrnuté výsledky závěrečných učňovských zkoušek s jejich vyhodnocením zašle krajský národní výbor ministerstvu školství České socialistické republiky nejpozději do měsíce po skončení závěrečných učňovských zkoušek.

§ 12

Opravné zkoušky

(1) Neprospěl-li učeň nebo pracovník v učebním oboru při písemné zkoušce, stanoví zkušební komise termín opravné zkoušky nejpozději do doby konání praktické zkoušky.

(2) Učňům nebo pracovníkům, kteří neprospěli při závěrečné učňovské zkoušce v učebním oboru, stanoví zkušební komise termín opravné zkoušky v období od 1. března do 31. března.

(3) Opravné závěrečné učňovské zkoušky ve studijních oborech se konají:

a) písemné zkoušky v pátek druhého úplného týdne září a února,

b) praktické zkoušky v pondělí až úterý ve třetím úplném týdnu září a února.

(4) Témata opravných závěrečných učňovských zkoušek schválí na návrh metodické komise ředitel středního odborného učiliště, v němž se opravné zkoušky konají; ředitel středního odborného učiliště opravné závěrečné učňovské zkoušky organizačně zabezpečuje.

§ 13

Dozor nad závěrečnými učňovskými zkouškami konají orgány státního dozoru nad výchovou mládeže pro dělnická povolání. 11)

§ 14

Věcné náklady a náhrady cestovních výdajů členů komise spojené s organizací závěrečných učňovských zkoušek hradí organizace, která střední odborné učiliště zřídila, u krajských národních výborů organizace řízená nebo spravovaná krajským národním výborem. 12) Pokud ve středním odborném učilišti vykonají závěrečné učňovské zkoušky i učni vychovávají v jiném středním odborném učilišti nebo pracovníci jiné organizace, uhradí poměrnou část nákladů organizace, pro kterou se učni nebo pracovníci připravovali.

§ 15

Organizace závěrečných učňovských zkoušek na středních odborných učilištích, v učebních oborech podle dosavadních předpisů 13) se provádí podle zvláštních předpisů 14) s tím, že přípravu a vykonání zkoušek může zabezpečit střední odborné učiliště na žádost organizace odpovědné za zajištění závěrečných učňovských zkoušek a se souhlasem organizace, která střední odborné učiliště zřídila.

ODDÍL TŘETÍ

Závěrečné učňovské zkoušky na odborných učilištích, učňovských školách, učňovských střediscích, odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči, na středních odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilištích

§ 16

(1) Ustanovení § 3 až 14 této vyhlášky se vztahuje i na závěrečné učňovské zkoušky v nově koncipovaných učebních oborech na odborných učilištích, učňovských školách, učňovských střediscích, odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči, na středních odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči 1) a zvláštních odborných učilištích 2) s těmito odchylkami:

a) výuční listy dostanou učni a pracovníci, kteří vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku na odborném učilišti, učňovské škole a učňovském středisku od organizace, která byla pověřena organizací závěrečných učňovských zkoušek. Výuční list podepisuje předseda zkušební komise a vedoucí organizace, ve které učeň nebo pracovník vykonal závěrečnou učňovskou zkoušku, s datem dne závěrečného hodnocení. Výuční listy potvrzuje krajský národní výbor; bez tohoto potvrzení je výuční list neplatný,

b) v odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči, ve středních odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči a ve zvláštních odborných učilištích se závěrečné učňovské zkoušky (písemné, praktické a ústní) vykonají v období od 15. do 30. června, opravné zkoušky v období od 1. do 15. září,

c) ve zvláštních odborných učilištích se na vypracování písemné závěrečné zkoušky stanoví čtyři hodiny souvislého času.

(2) Kde vyhláška užívá termín mistr odborné výchovy, rozumí se tím i učitel dílenského vyučování v odborných učilištích a středních odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči a ve zvláštních odborných učilištích.


ODDÍL ČTVRTÝ

Závěrečná ustanovení

§ 17

Zrušují se pokyny ministerstva školství a kultury ze 16. dubna 1962 čj. 17 515/1962-II/1 pro kvalifikační zkoušky a pro závěrečné učňovské zkoušky žáků středních škol, kteří konají práci ve výrobě podle zásad schválených usnesením vlády č. 106/1961 Sb., oznámené v částce 27/1962 Sb.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1981.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Jedná se o nově koncipované učební a studijní obory stanovené přílohou č. 1 oddíl A a E vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich, vyhláškou ministerstva školství České socialistické republiky č. 70/1978 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek ministerstva školství České socialistické republiky č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb. a vyhláškou ministerstva školství České socialistické republiky č. 24/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.

2) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 99/1979 Sb., o soustavě zvláštních učebních oborů.

3) § 6 odst. 3 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

4) § 5 vyhlášky č. 102/1979 Sb. Výnos ministerstva školství ČSR o započítávání předchozího studia, kursů a zkoušek pro účely dalšího studia při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání čj. 12 921/77-211 ze dne 31. 5. 1977 (Věstník MŠ a MK ČSR 1977, str. 64), oznámený v částce 14/1977 Sb.

5) § 15 odst. 2 směrnic ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterými se stanoví podrobnosti o středních školách, střediscích praktického vyučování a učňovských střediscích čj. 22 912/79-210 ze dne 26. 7. 1979 (Věstník MŠ a MK ČSR 1979 str. 109) oznámených v částce 19/1979 Sb.

6) § 18 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb.

7)  Klasifikační řád pro střední školy, střediska praktického vyučování a pro učňovská střediska, čj. 31 568/73-210 ze dne 28. 12. 1973 (Věstník MŠ a MK ČSR 1974 str. 1), oznámený v částce 2/1974 Sb., ve znění výnosu čj. 22 927/80-210 ze dne 29. 7. 1980 (Věstník MŠ a MK ČSR 1980 str. 95), oznámeného v částce 25/1980 Sb.

8) § 228 odst. 1 zákoníku práce.

9) § 228 odst. 2 zákoníku práce.

10) § 16 zákona č. 63/1978 Sb.

11) § 6 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 60/1979 Sb., o inspekci výchovy a vzdělávání, a čl. 2 přílohy k této vyhlášce.

12) § 12 a 13 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 61/1979 Sb., o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť.

13) § 7 a příloha č. 2 vyhlášky č. 102/1979 Sb.

14) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek ministerstva školství č. 11/1968 Sb., ministerstva školství České socialistické republiky č. 143/1969 Sb., a č. 14/1976 Sb.
 

Přesunout nahoru