Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky

Částka 10/1981
Platnost od 30.04.1981
Účinnost od 25.02.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. března 1981

o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky


Dne 23. dubna 1979 byla v Bogotě podepsána Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 25. února 1981.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kolumbijské republiky,

přejíce si přispívat k rozvoji výměn v oblasti kultury, školství, vědy mezi oběma zeměmi s cílem dále prohlubovat vzájemné porozumění,

dohodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Josefa Kolka,

velvyslance Československé socialistické republiky v Kolumbijské republice,

prezident Kolumbijské republiky

dr. Indalecia Lievana Aguirreho,

ministra zahraničních věcí,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany se touto dohodou zavazují, že budou spolupracovat v oblasti vědy, školství, kultury, filmu, rozhlasu, televize a tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědců, kulturních a školských pracovníků, umělců, pracovníků sdělovacích prostředků a představitelů tělesné výchovy a sportu.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat poznávání druhého státu zejména těmito formami:

a) pořádáním výstav kulturního a informačního charakteru,

b) pořádáním koncertů, divadelních představení a vystoupení umělců,

c) překládáním a vydáváním literárních děl,

d) výměnou publikací kulturní a vědecké povahy,

e) výměnou rozhlasových, televizních a dalších audiovizuálních materiálů nekomerční povahy,

f) promítáním uměleckých, vědeckých, výchovných a dokumentárních filmů.

Článek 4

Smluvní strany budou poskytovat občanům druhého státu stipendia ke studiu a studijním pobytům na svých vědeckých, vzdělávacích, kulturních a sportovních zařízeních.

Smluvní strany kromě toho usnadní v rámci svých vnitrostátních předpisů přístup školským, vědeckým a výzkumným pracovníkům do svých knihoven, archivů, muzeí, galerií a vědeckých a kulturních institucí.

Článek 5

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy uznávat vědecké hodnosti, tituly, vysvědčení a diplomy udělené nebo vydané příslušnými orgány druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou usilovat o další prohloubení styků na úseku tělesné výchovy a sportu zejména tím, že budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, tělovýchovných expertů, sportovních družstev, jakož i pořádání sportovních soutěží.

Článek 7

Smluvní strany usnadní výměnu kinematografických a hudebních děl, mikrofilmů, rozhlasových pořadů, televizních zpravodajských pořadů ve formě šotů a reportáží, prostředků fotoreprodukce, jakož i knih a časopisů, které budou vyňaty z celních i jakýchkoliv jiných poplatků v případě, že půjde o nekomerční účely.

Článek 8

Smluvní strany zabezpečí na svém území ochranu autorských práv občanů druhého státu k dílům literárním, vědeckým a uměleckým podle mnohostranných autorskoprávních úmluv, jimiž jsou obě strany vázány. V případě potřeby sjednají o takové ochraně samostatnou dohodu.

Článek 9

Osoby pozvané školskými, vědeckými, kulturními nebo sportovními institucemi jedné strany k přednáškám, konferencím nebo výzkumu či studiu v jejich národních zařízeních budou vyjmuty z placení vízových poplatků.

Pro získání této úlevy předloží držitel pasu vedoucímu diplomatické nebo konzulární mise, která má vizum vydat, potvrzení vydané příslušným úřadem, že jde o návštěvu instituce za účelem, zmíněným v tomto článku.

Článek 10

Za účelem plnění této dohody budou smluvní strany sjednávat na období dvou let prováděcí plány, v nichž budou stanovena konkrétní opatření a výměny, které se budou realizovat, včetně organizačních a finančních podmínek jejich plnění.

Článek 11

Každá smluvní strana umožní na území svého státu zřízení výborů, sekcí, kulturních institucí nebo společností přátel, které se budou věnovat šíření znalostí o druhém státě a jeho kultuře, případně o obou státech, a to v souladu se svými zákony a nařízeními.

Ke zřízení výborů, sekcí, kulturních institucí nebo společností přátel je třeba předchozího souhlasu příslušných orgánů státu, na jehož území mají být založeny.

Článek 12

Smluvní strany budou ve své dvoustranné spolupráci pokračovat i v rámci mezinárodních vědeckých, vzdělávacích a kulturních organizací, kterých jsou obě země členy.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost po výměně ratifikační listiny a listiny o schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude se prodlužovat vždy o stejnou dobu, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Sepsáno v Bogotě dne 23. dubna 1979 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Josef Kolek v. r.

Za vládu Kolumbijské republiky:

Dr. Indalecia Lievana Aguirre v. r.

Přesunout nahoru