Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1981 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Částka 1/1981
Platnost od 23.01.1981
Účinnost od 01.02.1981
Zrušeno k 01.09.1986 (49/1986 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 22. prosince 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 23 odst. 4 a § 25 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol a podle § 14 odst. 2 písm. a) a § 22 odst. 2 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství po projednání s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Příprava v učebních a studijních oborech zavedených vyhláškami ministerstva školství České socialistické republiky č. 24/1980 Sb. a č. 70/1978 Sb., kterými se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb. a vyhláškou ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava studijních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich se u dvouletých a tříletých učebních oborů v odborných učilištích pro smyslově postiženou mládež a ve středních odborných učilištích pro smyslově postiženou mládež prodlužuje o šest měsíců; u čtyřletých studijních oborů ve středních odborných učilištích pro smyslově postiženou mládež se tato příprava prodlužuje o jeden rok. Prodloužení přípravy se započítává do přípravného období.".

2. V § 12 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4 a na konci se připojuje tato věta:

"Uchazeč o přijetí do odborného učiliště nebo středního odborného učiliště pro mládež vyžadující zvláštní péči musí prokázat vyjádřením příslušného lékaře zdravotní způsobilost k vykonávání zvoleného dělnického povolání; zařazení uchazeče, který je občanem se změněnou pracovní schopností, musí být v souladu s doporučením posudkové komise sociálního zabezpečení příslušného okresního národního výboru.".

3. V § 12 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 5 a dosavadní odstavec 5 jako odstavec 6.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1981.


Ministr: Vondruška v. r.

Přesunout nahoru