Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1981 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami

Částka 6/1981
Platnost od 19.03.1981
Účinnost od 01.04.1981
Zrušeno k 30.09.1991 (385/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

31

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 27. února 1981,

kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 27 odst. 4 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


Úvodní ustanovení

§ 1

Tato vyhláška upravuje jednak vydávání ověřovacích doložek na vysvědčeních o maturitní nebo obdobné zkoušce vydaných cizozemskou školou v případech, kdy je mezinárodní dohodou stanovena vzájemná rovnocennost vysvědčení, jednak podmínky pro uznávání těchto vysvědčení v případech, kdy vzájemná rovnocennost mezinárodní dohodou stanovena není. 1)

§ 2

V případech, kdy je mezinárodní dohodou stanovena vzájemná rovnocennost vysvědčení o maturitní nebo obdobné zkoušce, platí na území České socialistické republiky vysvědčení vydané cizozemskou školou a opatřené ověřovací doložkou ode dne, kdy vstoupila v platnost příslušná mezinárodní dohoda; pokud vysvědčení bylo vydáno po tomto dni, platí dnem vydání.

§ 3

Ověřování vysvědčení

(1) Žádost o opatření vysvědčení ověřovací doložkou se podává krajskému národnímu výboru příslušnému podle místa bydliště (dále jen "krajský národní výbor"). K žádosti se připojí originál vysvědčení a jeho ověřený překlad v českém nebo slovenském jazyku. Při podání žádosti žadatel prokáže, že je československým státním občanem, a je-li cizinec, že má povolení k pobytu na území Československé socialistické republiky.

(2) Ministerstvo školství České socialistické republiky, u středních zdravotnických škol ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky určí ve sporných a nejasných případech, která škola je svým zaměřením nejbližší absolvovanému studiu.

§ 4

Ověřovací doložka

Ověřovací doložku vydává krajský národní výbor podle vzoru uvedeného v příloze 1.

§ 5

Uznávání vysvědčení

Vysvědčení o maturitní nebo obdobné zkoušce vydané cizozemskou školou platí, není-li mezinárodní dohodou stanovena vzájemná rovnocennost, dnem právní moci rozhodnutí o jeho uznání.

§ 6

Podmínky uznávání

(1) Uznat lze jen vysvědčení vydané cizozemskou školou téže úrovně, jako jsou školy poskytující v Československé socialistické republice úplné střední, popřípadě vyšší vzdělání . 2)

(2) Žádost o uznání se podává krajskému národnímu výboru. 2) K žádosti se připojí originál vysvědčení a jeho ověřený překlad v českém nebo slovenském jazyku. Pokud není mezinárodními dohodami stanoveno jinak, musí být pravost podpisů a otisku razítka na originálech dokladů ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo škola, která vysvědčení vydala, a příslušným československým zastupitelským úřadem. Při podání žadatel prokáže, že je československým státním občanem, a je-li cizinec, že má povolení k pobytu na území Československé socialistické republiky.

(3) Krajský národní výbor může požadovat, aby žadatel vykonal předem doplňovací zkoušku; stanoví přitom termín a místo konání zkoušky a po projednání s ministerstvem školství České socialistické republiky určí předměty, z nichž se bude doplňovací zkouška konat.

§ 7

Doplňovací zkouška

(1) Doplňovací zkouška se koná v jarním období v březnu a v podzimním období v říjnu; ve výjimečných případech může být určen mimořádný termín.

(2) Doplňovací zkouška se zpravidla skládá z ústních , popřípadě z písemných zkoušek z předmětů anebo jejich částí, které se vyučují na československé střední škole, nebyl-li z nich žadatel na cizozemské škole klasifikován, u cizinců s výjimkou českého jazyka a literatury.

(3) Doplňovací zkouška se koná před komisí. Komise je nejméně čtyřčlenná. Předsedou komise je krajský školní inspektor, členy komise jsou učitelé předmětů, ze kterých se doplňovací zkouška koná. Školu, kde se zkouška koná, určí a předsedu i členy komise jmenuje krajský národní výbor.

(4) Celkový výsledek doplňovací zkoušky hodnotí komise. Přijme se návrh, který vyslovila většina členů komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 8

Ověřovací doložka

Po právní moci rozhodnutí o uznání vysvědčení o maturitní zkoušce nebo obdobné zkoušce vydá krajský národní výbor ověřovací doložku podle vzoru uvedeného v příloze 2.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 9

(1) Vysvědčení opatřené ověřovací doložkou (§ 4 a 8) vydanou krajským národním výborem ve Slovenské socialistické republice platí i n a území České socialistické republiky.

(2) O vydání ověřovacích doložek vede krajský národní výbor evidenci .

§ 10

Tato vyhláška se nevztahuje na rovnocennost a na uznávání vysvědčení vydaných cizozemskými školami, které odpovídají v Československé socialistické republice středním vojenským školám, středním školám Sboru národní bezpečnosti a středním školám Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky.

§ 11

(1) Zrušují se směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 18. března 1957 čj. 770/57-A II/3 o nostrifikaci cizozemských vysvědčení o maturitní zkoušce (zkouška dospělosti), publikované ve Sbírce instrukcí pro výkonné orgány národních výborů, roč. 1957, částka 6, poř. č. 21.

(2) Pro střední školy neplatí:

1. vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydaných ve Svazu sovětských socialistických republik, ve znění vyhlášky č. 147/1976 Sb.;

2. vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 146/1976 Sb., o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělování titulů.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1981.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

2) § 27 odst. 2 zákona č. 77/1978 Sb.


Příloha 1 vyhlášky č. 31/1981 Sb.

Vzor ověřovací doložky

Vzor ověřovací doložky

Příloha 2 vyhlášky č. 31/1981 Sb.

Vzor ověřovací doložky

Vzor ověřovací doložky

Přesunout nahoru