Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Částka 6/1981
Platnost od 19.03.1981
Účinnost od 30.12.1980
Zrušeno k 26.11.2009 (120/2009 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. ledna 1981

o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku


Dne 15. dubna 1980 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost podle svého článku 29 dnem 30. prosince 1980.


Český překlad textu Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky,

vědomy si potřeby usnadňovat obchod a podporovat hospodářskou spolupráci v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

se rozhodly uzavřít Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Osoby, na které se Smlouva vztahuje

Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech.

Článek 2

Daně, na které se smlouva vztahuje

1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku vybírané ve prospěch každého smluvního státu, jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.

2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z veškerého majetku nebo z jednotlivých částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků pocházejících ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku a daní z celkového objemu mezd placených podniky.

3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou

a) v Československu:

odvod ze zisku a daň ze zisku

daň ze mzdy,

daň z příjmů z literární a umělecké činnosti,

zemědělská daň,

daň z příjmů obyvatelstva,

domovní daň a

odvod z jmění

(dále nazývané "československá daň");

b) na Kypru:

daň z příjmu a

zvláštní příspěvek

(dále nazývané "kyperská daň")

4. Smlouva se bude také vztahovat na všechny totožné nebo podstatně podobné daně, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si budou oznamovat všechny významné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.

Článek 3

Všeobecné definice

1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:

a) Výraz "Československo" označuje Československou socialistickou republiku.

b) Výraz "Kypr" označuje Kyperskou republiku a zahrnuje jakoukoli oblast přiléhající k teritoriálním vodám Kypru, která byla nebo může být v souladu s mezinárodním právem označena podle zákonů Kypru o pevninské mělčině za oblast, nad níž mohou být vykonávána práva Kypru k mořskému dnu a jeho podzemí a k jejich přírodním zdrojům.

c) Výrazy "jeden smluvní stát" a "druhý smluvní stát" označují podle souvislosti Československo nebo Kypr.

d) Výraz "osoba" zahrnuje fyzické osoby, společnosti a všechna jiná sdružení osob.

e) Výraz "společnost" označuje každou právnickou osobu nebo každou podstatu, která je posuzována jako právnická osoba pro daňové účely.

f) Výrazy "podnik jednoho smluvního státu" a "podnik druhého smluvního státu" označují podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, popřípadě podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě.

g) Výraz "příslušník" označuje:

(i) každou fyzickou osobu, která je státním občanem některého smluvního státu;

(ii) každou právnickou osobu, společnost a sdružení, které jsou zřízeny podle práva platného v některém smluvním státě

h) Výraz "mezinárodní doprava" označuje jakoukoli dopravu uskutečněnou lodí nebo letadlem, které jsou provozovány podnikem, jehož skutečné vedení je umístěno v některém smluvním státě, pokud loď nebo letadlo nejsou využívány pouze mezi místy ležícími v druhém smluvním státě.

i) Výraz "příslušný úřad" označuje:

(i) v případě Československa ministra financí Československé socialistické republiky nebo jeho zmocněného zástupce;

(ii) v případě Kypru ministra financí nebo jeho zmocněného zástupce

2. Každý výraz, který není ve smlouvě definován, má pro její aplikaci smluvním státem význam, který mu náleží podle práva tohoto smluvního státu upravujícího daně, jež jsou předmětem této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.

Článek 4

Daňový domicil

1. Výraz "osoba mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě" označuje pro účely této smlouvy jakoukoli osobu, která je podle práva tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, pobytu, místa vedení nebo každého jiného podobného kritéria.

2. Jestliže fyzická osoba má podle ustanovení odstavce 1 bydliště v obou smluvních státech, rozhodne se případ podle těchto pravidel:

a) Předpokládá se, že tato osoba má bydliště v tom smluvním státě, v němž má stálý byt. Jestliže má stálý byt v obou smluvních státech, předpokládá se, že má bydliště v tom smluvním státě, s nímž jsou její osobní a hospodářská pouta nejužší (středisko životních zájmů).

b) Nemůže-li být určen smluvní stát, v němž má tato osoba středisko svých životních zájmů, nebo nemá-li stálý byt v žádném smluvním státě, předpokládá se, že má bydliště v tom smluvním státě, ve kterém se obvykle zdržuje.

c) Jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou smluvních státech nebo jestliže se obvykle nezdržuje v žádném z nich, předpokládá se, že má bydliště v tom smluvním státě, jehož je příslušníkem.

d) Jestliže je tato osoba příslušníkem obou smluvních států nebo jestliže není příslušníkem žádného z nich, příslušné úřady smluvních států upraví otázku vzájemnou dohodou.

3. Jestliže osoba jiná než osoba fyzická má podle ustanovení odstavce 1 sídlo v obou smluvních státech, předpokládá se, že má sídlo v tom smluvním státě, v němž je místo jejího skutečného vedení.

Článek 5

Stálá provozovna

1. Výraz "stálá provozovna" označuje pro účely této smlouvy trvalé zařízení pro podnikání, v němž podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji činnost.

2. Výraz "stálá provozovna" zahrnuje obzvláště:

a) místo vedení,

b) závod,

c) kancelář,

d) továrnu,

e) dílnu,

f) důl, lom, nebo jiné místo, kde se těží přírodní zdroje,

g) staveniště nebo montáž, které trvají déle než šest měsíců, ne však montáž uvedenou v odstavci 3 písm. f).

3. Výraz "stálá provozovna" nezahrnuje:

a) zařízení, které se využívá k uskladnění, vystavení nebo k dodání zboží podniku;

b) zásobu zboží podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání;

c) zásobu zboží podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování jiným podnikem;

d) trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik;

e) trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pouze za účelem reklamy, poskytování informací, vědeckých rešerší nebo podobných činností pro podnik, které mají přípravný nebo pomocný charakter;

f) montáž prováděnou podnikem jednoho smluvního státu ve spojení s dodávkou strojů nebo zařízení z tohoto státu do druhého smluvního státu.

4. Bude se předpokládat, že podnik jednoho smluvního státu má stálou provozovnu v druhém smluvním státě, jestliže:

a) vykonává v tomto druhém smluvním státě po dobu delší než šest měsíců dozor ve spojení s montáží prováděnou v tomto druhém smluvním státě; to však neplatí, jde-li o činnosti uvedené v odstavci 3 písm. f) tohoto článku;

b) vykonává v tomto druhém smluvním státě činnost, která pozůstává ze zajišťování služeb veřejně vystupujících umělců a sportovců, kteří jsou uvedeni v článku 17.

5. Osoba jednající v jednom smluvním státě za podnik druhého smluvního státu bude s výhradou ustanovení odstavce 6 tohoto článku považována za stálou provozovnu v prvním smluvním státě, jestliže:

a) má a obvykle využívá v tomto prvním smluvním státě plnou moc uzavírat smlouvy jménem podniku, pokud její činnosti nejsou omezeny na nákup zboží pro podnik, nebo

b) udržuje v prvním smluvním státě zásobu zboží podniku, ze které pravidelně vyřizuje objednávky za podnik.

6. Za stálou provozovnu podniku jednoho smluvního státu se v druhém smluvním státě nepovažuje pouhá skutečnost, že podnik v tomto druhém státě vykonává svoji činnost prostřednictvím makléře, generálního komisionáře nebo jakéhokoli jiného zástupce majícího nezávislé postavení, pokud tyto osoby jednají v řádném rámci své obchodní činnosti.

7. Skutečnost, že společnost, která má sídlo v jednom smluvním státě ovládá společnost nebo je ovládána společností, která má sídlo v druhém smluvním státě nebo která v tomto druhém státě vykonává svoji činnost (ať prostřednictvím stálé provozovny nebo jinak), neučiní sama o sobě z kterékoli této společnosti stálou provozovnu druhé společnosti.

Článek 6

Příjmy z nemovitého majetku

1. Příjmy z nemovitého majetku včetně příjmů ze zemědělského nebo lesního hospodářství mohou být zdaněny v tom smluvním státě, v němž je takový majetek umístěn.

2.

a) Výraz "nemovitý majetek" se s výhradou ustanovení odstavců b) a c) definuje ve shodě s právem toho smluvního státu, v němž je takový majetek umístěn.

b) Výraz "nemovitý majetek" zahrnuje v každém případě příslušenství nemovitého majetku, živý a mrtvý inventář zemědělských a lesních hospodářství, práva, na která se aplikují ustanovení občanského práva vztahující se na nemovitý majetek, požívání nemovitého majetku a práva na proměnlivé nebo pevné platy za těžení nebo za právo na těžení nerostných ložisek, pramenů a jiných přírodních zdrojů.

c) Lodi a letadla se nepovažují za nemovitý majetek.

3. Ustanovení odstavce 1 se použijí na příjmy z přímého užívání, nájmu a každého jiného způsobu užívání nemovitého majetku.

4. Ustanovení odstavců 1 a 3 se použijí také na příjmy z nemovitého majetku podniku a na příjmy z nemovitého majetku užívaného k výkonu svobodného povolání.

Článek 7

Zisky podniků

1. Zisky podniku jednoho smluvního státu podléhají zdanění pouze v tomto státě, pokud podnik nevykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna. Jestliže podnik vykonává svoji činnost tímto způsobem, mohou být zisky podniku zdaněny v tomto druhém státě, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této stálé provozovně.

2. Jestliže podnik jednoho smluvního státu vykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, přisuzují se v každém smluvním státě této stálé provozovně zisky, které by mohla podle očekávání docílit, kdyby jako samostatný podnik vykonávala stejné nebo podobné činnosti za stejných nebo podobných podmínek a obchodovala zcela nezávisle s podnikem, jehož je stálou provozovnou.

3. Při stanovení zisků stálé provozovny se povoluje odečíst náklady vynaložené na cíle sledované touto stálou provozovnou včetně výloh vedení a všeobecných administrativních výloh takto vynaložených, ať ve státě, v němž je tato stálá provozovna umístěna, či jinde.

4. Pokud je v některém smluvním státě obvyklé stanovit zisky, které mají být přičteny stálé provozovně, na základě rozdělení celkových zisků podniku jeho různým částem, nevylučuje ustanovení odstavce 2, aby tento smluvní stát stanovil zisky, jež mají být zdaněny, takovým rozdělením, jaké je obvyklé. Přijatá metoda rozdělení zisků musí být však taková, aby výsledek byl v souladu se zásadami, stanovenými v tomto článku.

5. Stálé provozovně se nepřičtou žádné zisky na základě skutečnosti, že pouze nakupovala zboží pro podnik.

6. Zisky, které se mají přičíst stálé provozovně, se pro účely předchozích odstavců stanoví každý rok podle stejné metody, pokud neexistují závažné a dostatečné důvody pro jiný postup.

7. Jestliže zisky zahrnují příjmy, o nichž se pojednává odděleně v jiných článcích této smlouvy, nebudou ustanovení oněch článků dotčena ustanoveními tohoto článku.

Článek 8

Námořní a letecká doprava

1. Zisky z provozování lodí nebo letadel v mezinárodní dopravě podléhají zdanění jen ve smluvním státě, v němž je umístěno skutečné vedení podniku.

2. Jestliže místo skutečného vedení podniku námořní dopravy je na palubě lodi, považuje se za umístěné ve smluvním státě, v němž tato loď má domovský přístav, nebo nemá-li loď domovský přístav, považuje se za umístěné ve smluvním státě, ve kterém má provozovatel lodi má bydliště či sídlo.

3. Ustanovení odstavce 1 se použijí také na zisky z účasti na poolu, společném provozu nebo na mezinárodní provozní organizaci.

Článek 9

Sdružené podniky

1. Jestliže

a) se podnik jednoho smluvního státu podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění podniku druhého smluvního státu, nebo

b) tytéž osoby se přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění podniku jednoho smluvního státu i podniku druhého smluvního státu a jestliže v jednom i v druhém případě byly mezi oběma podniky v jejich obchodních nebo finančních vztazích sjednány nebo jim uloženy podmínky, které se liší od podmínek, které by byly sjednány mezi podniky nezávislými, mohou být zisky, které by byly docíleny bez těchto podmínek jedním z podniků, které však vzhledem k těmto podmínkám docíleny nebyly, včleněny do zisků tohoto podniku a následkem toho zdaněny.

Článek 10

Dividendy

1. Dividendy vyplácené společností, která má sídlo v jednom smluvním státě, osobě mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.

2. Tyto dividendy však mohou být zdaněny ve smluvním státě, v němž má sídlo společnost, která je vyplácí, a to podle práva tohoto státu. Daň takto uložená však nepřesáhne 10 % hrubé částky dividend.

3. Dokud Kypr nebude ukládat daň z dividend vedle daně vybírané ze zisků nebo z příjmu společnosti, budou dividendy vyplácené společností, která má sídlo na Kypru, osobě mající bydliště či sídlo v Československu osvobozeny od jakékoli daně na Kypru, která se může vybírat z dividend vedle daně vybírané ze zisků nebo z příjmu společnosti.

4. Příslušné úřady smluvních států upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace odstavců 2 a 3.

5. Ustanovení odstavců 2 a 3 se nedotknou zdanění zisků společnosti, ze kterých jsou dividendy vypláceny.

6. Výraz "dividendy", použitý v tomto článku, označuje příjmy z akcií nebo z jiných práv, s výjimkou pohledávek, s účastí na zisku, právě tak jako příjmy z jiných společenských práv, které jsou podle daňových předpisů státu, v němž má sídlo společnost vyplácející dividendy, podrobeny stejnému zdanění jako příjmy z akcií.

7. Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 se nepoužijí, jestliže příjemce dividend, mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, vykonává v druhém smluvním státě, v němž má sídlo společnost vyplácející dividendy, průmyslovou nebo obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, nebo vykonává v tomto druhém státě svobodné povolání pomocí stálé základny tam umístěné, a jestliže účast, na jejímž základě se dividendy vyplácejí, je skutečně spojena s takovou stálou provozovnou nebo stálou základnou. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7 nebo článku 14 podle toho, o jaký případ jde.

8. Jestliže společnost mající sídlo v jednom smluvním státě dosahuje zisky nebo příjmy z druhého smluvního státu, nemůže tento druhý stát zdanit dividendy vyplácené touto společností osobám majícím bydliště či sídlo v prvním státě ani podrobit nerozdělené zisky společnosti dani z nerozdělených zisků, i když vyplácené dividendy nebo nerozdělené zisky pozůstávají zcela nebo zčásti ze zisků nebo z příjmů docílených v tomto druhém státě.

Článek 11

Úroky

1. Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě a placené osobě mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě mohou být zdaněny v tomto druhém státě.

2. Úroky pobírané z jednoho smluvního státu osobou mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, která je jejich skutečným vlastníkem, mohou být také zdaněny v prvním smluvním státě sazbou nepřevyšující 10 % hrubé částky úroků.

3. Úroky z úvěrů nebo půjček poskytnutých vládou některého smluvního státu nebo některou bankou nebo jinou institucí ve jménu nebo na účet této vlády podléhají zdanění pouze v tomto státě.

4. Výraz "úroky" použitý v tomto článku označuje příjmy z pohledávek jakéhokoli druhu, zajištěných i nezajištěných zástavním právem na nemovitosti, poskytujících i neposkytujících právo na účast na zisku dlužníka a obzvláště příjmy z veřejných dluhopisů a obligací, včetně prémií a výher spojených s těmito obligacemi.

5. Předpokládá se, že úroky mají zdroj v jednom smluvním státě, jestliže plátcem je tento stát sám, jeho nižší správní útvar nebo místní úřad nebo osoba mající bydliště či sídlo v tomto státě. Jestliže však osoba, která platí úroky, bez ohledu na to, zda má nebo nemá bydliště či sídlo v některém smluvním státě, má v jednom smluvním státě stálou provozovnu, ve spojení s níž vznikl závazek, ze kterého se úroky platí, a jestliže tato stálá provozovna nese tyto úroky, předpokládá se, že tyto úroky mají zdroj ve smluvním státě, ve kterém je stálá provozovna umístěna.

6. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže příjemce úroků, který má bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, vykonává v druhém smluvním státě, ve kterém mají úroky zdroj, průmyslovou nebo obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, nebo vykonává v tomto druhém státě svobodné povolání pomocí stálé základny tam umístěné a jestliže pohledávka, ze které jsou úroky placeny, je skutečně spojena s takovou stálou provozovnou nebo stálou základnou. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7 nebo článku 14 podle toho, o jaký případ jde.

7. Jestliže částka placených úroků, posuzováno se zřetelem k pohledávce, ze které jsou placeny, přesahuje v důsledku zvláštních vztahů existujících mezi plátcem a příjemcem nebo mezi oběma a třetí osobou částku, kterou by byl smluvil plátce s příjemcem, kdyby nebylo takových vztahů, použijí se ustanovení tohoto článku jen na tuto poslední částku. Část platu, která ji přesahuje, zůstane v tomto případě podrobena zdanění podle práva každého smluvního státu a s přihlédnutím k jiným ustanovením této smlouvy.

Článek 12

Licenční poplatky

1. Licenční poplatky mající zdroj v jednom smluvním státě a placené osobě, která má bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.

2. Licenční poplatky uvedené v odstavci 3 písm. a) mohou však být zdaněny ve smluvním státě, ve kterém je jejich zdroj, a to podle práva tohoto státu. Daň takto uložená nesmí však překročit 5 % hrubé částky licenčních poplatků. Příslušné úřady smluvních států upraví dohodou způsob aplikace tohoto omezení.

3. Výraz "licenční poplatky" použitý v tomto článku označuje platy jakéhokoli druhu placené za užití nebo za právo na užití

a) jakéhokoli patentu, ochranné známky, vzoru nebo modelu, plánu, tajného vzorce nebo postupu nebo průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení nebo za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké;

b) jakéhokoli práva autorského k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému včetně kinematografických filmů a filmů nebo pásek pro televizní nebo rozhlasová vysílání.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže příjemce licenčních poplatků mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě vykonává v druhém smluvním státě, ve kterém mají licenční poplatky zdroj, průmyslovou nebo obchodní činnosti prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, nebo vykonává v tomto druhém státě svobodné povolání pomocí stálé základny tam umístěné a jestliže právo nebo majetek, pro které jsou licenční poplatky placeny, jsou skutečně spojeny s takovou stálou provozovnou nebo stálou základnou. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7 nebo článku 14 podle toho, o jaký případ jde.

5. Předpokládá se, že licenční poplatky mají zdroj v jednom smluvním státě, jestliže plátcem je tento smluvní stát sám, nižší správní útvar nebo místní úřad tohoto smluvního státu nebo osoba mající bydliště či sídlo v tomto smluvním státě. Jestliže však osoba, která platí licenční poplatky, ať má nebo nemá bydliště či sídlo v některém smluvním státě, má v jednom smluvním státě stálou provozovnu, ve spojení s níž vznikl závazek platit licenční poplatky, a tato stálá provozovna nese ke své tíži tyto licenční poplatky, předpokládá se, že tyto licenční poplatky mají zdroj v tom smluvním státě, ve kterém je stálá provozovna umístěna.

6. Jestliže částka placených licenčních poplatků, posuzováno se zřetelem na užívání, právo nebo informaci, za které jsou placeny, přesahuje v důsledku zvláštních vztahů existujících mezi plátcem a příjemcem nebo mezi oběma a třetí osobou částku, kterou by byl smluvil plátce s příjemcem, kdyby nebylo takových vztahů, použijí se ustanovení tohoto článku jen na tuto poslední částku. Část platu, která ji přesahuje, zůstane v tomto případě podrobena zdanění podle práva každého smluvního státu a s přihlédnutím k jiným ustanovením této smlouvy.

Článek 13

Kapitálové zisky

1. Zisky ze zcizení nemovitého majetku, jehož definice je uvedena v článku 6 odstavci 2, mohou být zdaněny ve smluvním státě, ve kterém je takový nemovitý majetek umístěn.

2. Zisky ze zcizení movitého majetku tvořícího část provozního majetku stálé provozovny, kterou podnik jednoho smluvního státu má v druhém smluvním státě, nebo movitého majetku příslušejícího ke stálé základně, kterou osoba mající bydliště v jednom smluvním státě má v druhém smluvním státě pro výkon svobodného povolání, včetně zisků ze zcizení takové stálé provozovny (samotné nebo spolu s celým podnikem) nebo takové stálé základny, mohou být zdaněny v tomto druhém státě. Zisky ze zcizení movitého majetku uvedeného v článku 22 odst. 3 však podléhají zdanění jen ve smluvním státě, ve kterém takový movitý majetek podléhá zdanění podle zmíněného článku.

3. Zisky ze zcizení majetkových hodnot jiných než těch, o nichž se pojednává v odstavcích 1 a 2, podléhají zdanění jen ve smluvním státě, ve kterém má zcizitel bydliště či sídlo.

Článek 14

Nezávislá povolání

1. Příjmy, které osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá za služby poskytované při výkonu svobodného povolání nebo jiné nezávislé činnosti podobné povahy, podléhají zdanění pouze v tomto státě, pokud tato osoba nemá pravidelně k dispozici v druhém smluvním státě stálou základnu pro výkon svých činností. Jestliže má takovou stálou základnu, mohou být tyto příjmy zdaněny v druhém smluvním státě, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této stálé základně.

2. Výraz "svobodné povolání" zahrnuje obzvláště nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelské, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních.

Článek 15

Závislá zaměstnání

1. Mzdy, platy a jiné podobné odměny, které osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá ze zaměstnání, podléhají s výhradou ustanovení článků 16, 18 a 19 zdanění jen v tomto státě, pokud zaměstnání není vykonáváno v druhém smluvním státě. Je-li tam zaměstnání vykonáváno, mohou být odměny přijaté z tohoto zaměstnání zdaněny v tomto druhém státě.

2. Odměny, které osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá ze zaměstnání vykonávaného v druhém smluvním státě, podléhají bez ohledu na ustanovení odstavce 1 zdanění jen v prvním státě, jestliže:

a) příjemce se zdržuje v druhém státě během jednoho nebo více období, která vcelku nepřekročí 183 dní v příslušném kalendářním roce, a

b) odměny jsou placeny zaměstnavatelem nebo na účet zaměstnavatele, který nemá bydliště či sídlo v druhém státě, a

c) odměny nejdou k tíži stálé provozovně nebo stálé základně, kterou má zaměstnavatel v druhém státě.

3. Odměny ze zaměstnání vykonávaného na palubě lodi nebo letadla v mezinárodní dopravě mohou být bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku zdaněny ve smluvním státě, ve kterém je umístěno skutečné vedení podniku.

Článek 16

Tantiémy

Tantiémy a podobné platy, které osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá jako člen správní nebo dozorčí rady nebo jiného podobného orgánu společnosti, která má sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.

Článek 17

Umělci a sportovci

1. Příjmy, které pobírají umělci, jako např. divadelní, filmoví, rozhlasoví nebo televizní umělci, hudebníci a sportovci jako takoví ze své osobní činnosti, mohou být bez ohledu na ustanovení článků 14 a 15 zdaněny ve smluvním státě, ve kterém jsou tyto činnosti vykonávány.

2. Jestliže činnosti zmíněné v odstavci 1 tohoto článku jsou zajišťovány v jednom smluvním státě podnikem druhého smluvního státu, osvobodí se příjmy za zajišťování těchto činností takovým podnikem od zdanění v prvním smluvním státě, jestliže je podnik přímo nebo nepřímo, zcela nebo podstatně, podporován z veřejných fondů vlády onoho druhého smluvního státu v souvislosti se zajišťováním takových činností.

Článek 18

Veřejné funkce

1. Platy, jiné než penze, vyplácené některým smluvním státem, jeho nižším správním útvarem nebo místním úřadem fyzické osobě za služby prokázané tomuto státu, jeho nižšímu správnímu útvaru nebo místnímu úřadu, podléhají zdanění pouze v tomto státě.

2. Platy zmíněné v odstavci 1 však podléhají zdanění jen v druhém smluvním státě, jestliže služby byly prokázány v tomto státě, fyzická osoba má bydliště v tomto státě a

a) je státním občanem tohoto státu, nebo

b) nezískala bydliště v tomto státě jen za účelem prokazování těchto služeb.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí na platy za služby prokázané ve spojení s průmyslovou nebo obchodní činností prováděnou některým smluvním státem, jeho nižším správním útvarem nebo místním úřadem.

Článek 19

Penze

Penze, renty a jiné podobné platy vyplácené osobě mající bydliště v některém smluvním státě podléhají zdanění pouze v tomto státě.

Článek 20

Studující

1. Platy, které na výživu, vzdělání nebo praxi dostávají studující nebo učni, kteří se zdržují v některém smluvním státě pouze za účelem svého vzdělání nebo praxe a kteří mají nebo měli bezprostředně před takovou návštěvou bydliště v druhém smluvním státě, se nezdaní v prvním smluvním státě, pokud takové platy jim byly poukázány ze zdrojů mimo tento stát.

2. Studující na univerzitě nebo na jiném ústavu pro vyšší vzdělání v některém smluvním státě nebo učni, kteří se zdržují v druhém smluvním státě po jedno nebo více období, nepřesahující 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a kteří mají nebo měli bezprostředně před takovou návštěvou bydliště v prvním státě, nebudou v druhém smluvním státě podrobeni dani z odměny za služby vykonané v tomto druhém státě, pokud tyto služby jsou spojeny s jejich studiem nebo praxí a odměna představuje výdělek nutný pro jejich výživu.

Článek 21

Příjmy výslovně neuvedené

Příjmy osoby mající bydliště či sídlo v některém smluvním státě, které nejsou výslovně uvedeny v předcházejících článcích této smlouvy, podléhají zdanění jen v tomto státě.

Článek 22

Majetek

1. Nemovitý majetek ve smyslu článku 6 odst. 2 může být zdaněn ve smluvním státě, ve kterém je takový nemovitý majetek umístěn.

2. Movitý majetek, který je částí provozního majetku stálé provozovny podniku, nebo movitý majetek příslušející ke stálé základně používané k výkonu svobodného povolání může být zdaněn ve smluvním státě, ve kterém je umístěna stálá provozovna nebo stálá základna.

3. Lodi a letadla používané v mezinárodní dopravě a movitý majetek sloužící k provozování takových lodí a letadel podléhají zdanění jen ve smluvním státě, ve kterém je umístěno skutečné vedení podniku.

4. Všechny ostatní části majetku osoby mající bydliště či sídlo v některém smluvním státě podléhají zdanění jen v tomto státě.

Článek 23

Vyloučení dvojího zdanění

1. V Československu se dvojí zdanění vyloučí tímto způsobem:

a) Jestliže osoba mající bydliště či sídlo v Československu pobírá příjmy nebo vlastní majetek, které mohou být podle ustanovení této smlouvy zdaněny na Kypru, vyjme Československo s výhradou ustanovení uvedeného pod písmenem b) tohoto odstavce takové příjmy nebo takový majetek ze zdanění. Při výpočtu daně z ostatního příjmu nebo majetku této osoby však může použít sazbu daně, která by se použila, kdyby vyňaté příjmy nebo majetek nebyly takto vyňaty ze zdanění.

b) Československo může při ukládání daní osobám, které mají na jeho území bydliště či sídlo, zahrnout do základu, ze kterého se takové daně ukládají, příjmy, které mohou být podle ustanovení článků 10, 11, 12, 16 a 17 této smlouvy takto zdaněny na Kypru. Československo však povolí snížit částku daně vypočtenou z takového základu o částku, rovnající se dani zaplacené na Kypru. Částka, o kterou se daň sníží, nepřekročí však takovou část československé daně, vypočtené před tím, než snížení daně bylo povoleno, která poměrně připadá na příjmy, které mohou být podle ustanovení článků 10, 11, 12, 16 a 17 této smlouvy zdaněny na Kypru.

2. Pro účely odstavce 1 se předpokládá, že označení "kyperská daň", kterou má platit na Kypru osoba mající bydliště či sídlo v Československu, zahrnuje:

a) kyperskou daň, která by se měla platit ze zisků nebo z úroků, požívajících na Kypru daňové osvobození nebo daňové úlevy stimulačního charakteru, kdyby nebylo takového stimulačního daňového osvobození nebo takové stimulační daňové úlevy;

b) kyperskou daň, která by se měla vybrat srážkou z dividend vyplácených ze zisků požívajících na Kypru daňového osvobození nebo daňové úlevy stimulačního charakteru, kdyby nebylo takového stimulačního daňového osvobození nebo takové stimulační daňové úlevy.

3. V případě Kypru se daň vybíraná v Československu ze zisků nebo z příjmu z československých zdrojů odečte od Kyperské daně vybírané z takových zisků nebo z takového příjmu, pokud kyperské zákony neumožňují snížení daně nebo úlevu ve větším rozsahu; tím nejsou dotčena existující ustanovení kyperského zákona, která upravují zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň vybíranou na Kypru, ani pozdější modifikace těchto ustanovení, pokud se nedotknou základní zásady těchto ustanovení.

Článek 24

Omezení daňové úlevy

Jestliže je v jednom smluvním státě poskytována podle ustanovení této smlouvy úleva na dani z příjmu a jestliže podle práva platného v druhém smluvním státě je osoba pobírající takový příjem podrobena dani jen z částky příjmu, která byla uhrazena do tohoto druhého smluvního státu nebo která byla přijata v tomto druhém smluvním státě, a nikoli z celé částky příjmu, bude se daňová úleva, která se má povolit v prvním smluvním státě podle této smlouvy, aplikovat jen na takovou část příjmu, která byla uhrazena do druhého smluvního státu nebo která byla přijata v tomto druhém smluvním státě.

Článek 25

Zákaz diskriminace

1. Příslušníci jednoho smluvního státu nebudou podrobeni v druhém smluvním státě žádnému zdanění nebo povinnosti s ním spojené, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a s ním spojené povinnosti, kterým jsou nebo mohou být za stejných okolností podrobeni příslušníci tohoto druhého státu.

2. Zdanění stálé provozovny, kterou podnik jednoho smluvního státu má v druhém smluvním státě, nebude v tomto druhém státě nepříznivější než zdanění podniků tohoto druhého státu, které vykonávají stejnou činnost. Toto ustanovení nebude vykládáno jako závazek jednoho smluvního státu, aby přiznal osobám majícím bydliště v druhém smluvním státě osobní srážky, úlevy a snížení daně z důvodu osobního stavu nebo povinností k rodině, které přiznává osobám, které na jeho území mají bydliště.

3. Podniky jednoho smluvního státu, jejichž jmění je zcela nebo zčásti, přímo nebo nepřímo vlastněno nebo kontrolováno osobou nebo osobami majícími bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, nebudou podrobeny v prvním smluvním státě žádnému zdanění nebo povinnosti s ním spojené, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a s ním spojené povinnosti, kterým jsou nebo mohou být podrobeny jiné podobné podniky tohoto prvního státu.

4. Výraz "zdanění" označuje v tomto článku daně jakéhokoli druhu a pojmenování.

Článek 26

Řešení případů dohodou

1. Jestliže se osoba mající bydliště či sídlo v některém smluvním státě domnívá, že opatření jednoho nebo obou smluvních států mají nebo budou mít pro ni za následek zdanění, které není v souladu s touto smlouvou, může nezávisle na opravných prostředcích podle vnitrostátního práva těchto států předložit svůj případ příslušnému úřadu smluvního státu, ve kterém má bydliště či sídlo.

2. Bude-li příslušný úřad považovat námitku za oprávněnou a nebude-li sám s to dospět k uspokojivému řešení, bude se snažit, aby případ upravil dohodou s příslušným úřadem druhého smluvního státu tak, aby se vyloučilo zdanění, které není ve shodě s touto smlouvou.

3. Příslušné úřady smluvních států se budou snažit vyřešit dohodou obtíže nebo pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo aplikaci této smlouvy. Mohou se také poradit za účelem vyloučení dvojího zdanění v případech, které nejsou upraveny touto smlouvou.

4. Příslušné úřady smluvních států mohou vejít v přímý styk za účelem dosažení dohody ve smyslu předchozích odstavců. Bude-li se ústní výměna názorů zdát účelnou pro dosažení dohody, může se taková výměna konat v rámci komise složené ze zástupců příslušných úřadů smluvních států.

Článek 27

Výměna informací

1. Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat informace nutné pro provádění této smlouvy a vnitrostátních zákonů smluvních států ve věci daní, na které se tato smlouva vztahuje, pokud zdanění podle nich bude v souladu s touto smlouvou. Všechny informace takto vyměněné budou považovány za tajné a mohou být sděleny jen osobám nebo úřadům a soudům pověřeným vyměřováním, vybíráním nebo vymáháním daní, které jsou předmětem této smlouvy, nebo trestním stíháním ve věci těchto daní.

2. Ustanovení odstavce 1 nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají jednomu ze smluvních států povinnost:

a) provést správní opatření, která by se odchylovala od zákonů nebo správní praxe tohoto nebo druhého smluvního státu;

b) sdělit údaje, které by nemohly být získány na základě zákonů nebo v řádném správním řízení tohoto nebo druhého smluvního státu;

c) poskytnout informace, který by odhalily živnostenské, podnikové, průmyslové, obchodní nebo profesionální tajemství nebo obchodní postup nebo informace, jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným pořádkem (ordre public).

Článek 28

Diplomatičtí a konzulární úředníci

Tato smlouva se nedotýká daňových výsad, které přísluší diplomatickým a konzulárním úředníkům podle obecných pravidel mezinárodního práva nebo podle ustanovení zvláštních dohod.

Článek 29

Nabytí platnosti

1. Vlády smluvních států si vzájemně oznámí, že ústavní předpoklady pro nabytí platnosti Smlouvy byly splněny.

2. Smlouva nabude platnosti dnem posledního oznámení ve smyslu odstavce 1 a její ustanovení se budou aplikovat:

a) pokud jde o daně vybírané u zdroje, na částky přijaté 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Smlouva nabude platnosti, nebo později;

b) pokud jde o jiné daně z příjmu a daně z majetku, na daně ukládané za daňové roky počínající 1. lednem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém smlouva nabude platnosti, nebo později.

Článek 30

Výpověď

Tato smlouva zůstane v platnosti, dokud nebude jedním ze smluvních států vypovězena. Kterýkoli smluvní stát může Smlouvu vypovědět výpovědí zaslanou diplomatickou cestou nejméně šest měsíců před koncem kteréhokoli kalendářního roku následujícího po období pěti roků ode dne, kterého Smlouva nabyla platnosti. V takovém případě Smlouva pozbude účinnosti:

a) pokud jde o daně vybírané u zdroje, na částky přijaté 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla dána výpověď, nebo později;

b) pokud jde o jiné daně z příjmu a o daně z majetku, na daně ukládané za daňové roky počínající 1. lednem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla dána výpověď, nebo později.

Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tuto smlouvu.

Dáno ve dvou vyhotoveních v Praze dne 15. dubna 1980 v anglickém jazyku.

Za vládu Československé socialistické republiky: Lér v. r.

Za vládu Kyperské republiky: Afxentiou v. r.

Přesunout nahoru