Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1981 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o provádění inspekce na vysokých školách

Částka 1/1981
Platnost od 23.01.1981
Účinnost od 01.02.1981
Zrušeno k 01.07.1990 (172/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1980

o provádění inspekce na vysokých školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 22 odst. 2 a § 98 odst. 1 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Úkoly inspekce

(1) Ministerstvo školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství") inspekcí na vysokých školách kontroluje zejména

a) úroveň řízení a kontroly výchovně vzdělávací činnosti,

b) obsah, organizaci, metody a výsledky výchovně vzdělávací činnosti,

c) zabezpečení studia učebnicemi, učebními pomůckami, texty a didaktickou technikou a jejich kvalitu,

d) dodržování zásad pro prověřování hodnocení vědomostí studentů,

e) výběr, rozmísťování, zvyšování pedagogické a vědecké kvalifikace učitelů a plnění jejich povinností,

f) úroveň řízení vědecké nebo umělecké a výzkumné činnosti se zřetelem k činnosti výchovně vzdělávací,

g) tvorbu a plnění plánu výchovy nových vědeckých pracovníků a využívání školící kapacity vysokých škol,

h) plánování, realizaci a využívání styků vysokých škol se zahraničními vysokými školami a jinými vědeckými, výzkumnými, vývojovými a uměleckými zařízeními v zahraničí se zvláštním zřetelem k vědeckopedagogickému nebo uměleckopedagogickému růstu učitelů,

ch) organizaci, průběh a úroveň přijímacího řízení ke studiu na vysokých školách.

(2) Úkolem inspekce je dále

a) seznamovat funkcionáře vysokých škol s výsledky inspekční činnosti spolu s návrhy na řešení problémů a odstranění zjištěných nedostatků; podle potřeby předkládat příslušné návrhy ministrovi školství České socialistické republiky (dále jen "ministr školství"),

b) zobecňovat a rozšiřovat pokrokové pracovní metody ve výchovně vzdělávací činnosti a dobré zkušenosti z organizátorské a kontrolní činnosti vysokých škol,

c) metodicky usměrňovat kontrolní činnost funkcionářů vysokých škol ve výchovně vzdělávací činnosti.

§ 2

Inspektoři

(1) Inspekci provádějí inspektoři ministerstva školství (dále jen "inspektoři").

(2) Inspekce se mohou podle potřeby pod vedením inspektorů účastnit i učitelé vysokých škol, popřípadě významní odborníci z praxe, které s jejich souhlasem a v případě odborníků z praxe se souhlasem organizace, s níž jsou v pracovním, služebním nebo členském poměru, určí do inspekčních skupin ministerstvo školství; tito pracovníci po dobu provádění inspekce mají stejná práva a povinnosti jako inspektoři.

§ 3

Práva a povinnosti inspektorů

(1) Inspektoři při provádění inspekce mají právo

a) s vědomím rektora (děkana samostatné fakulty) vstupovat do prostorů vysokých škol a jejich součástí a nahlížet do písemných dokladů a dokumentů týkajících se úkolů inspekce (§ 1),

b) zúčastňovat se jednání poradních orgánů rektora a děkana, zasedání kateder a komisí zřízených na vysokých školách a jejich fakultách,

c) kontrolovat všechny formy výchovně vzdělávací činnosti,

d) navrhovat funkcionářům vysokých škol, popřípadě ministrovi školství, zrušení pokynů a rozhodnutí vydaných funkcionáři vysokých škol, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny ministerstva školství a příkazy ministra školství,

e) navrhovat ministrovi školství nebo funkcionářům vysokých škol morální nebo hmotné ocenění učitelů vysokých škol, kteří dosáhli mimořádných pracovních výsledků; v případě porušení pracovní kázně učitelů vysokých škol navrhovat odpovídající opatření.

(2) Inspektoři jsou povinni

a) provádět inspekci podle plánu nebo podle pokynu ministra školství,

b) vyhotovovat o výsledcích inspekce záznamy,

c) projednávat s funkcionáři vysoké školy poznatky, výsledky a závěry inspekce spolu s navrhovanými opatřeními pro řešení problému a odstranění zjištěných nedostatků,

d) provádět kontrolu plnění opatření přijatých na základě předcházející inspekce.

§ 4

Povinnosti funkcionářů vysokých škol

Funkcionáři vysokých škol jsou povinni vytvářet podmínky pro výkon inspekce zejména

a) napomáhat inspektorům v jejich činnosti,

b) poskytovat inspektorům požadované informace a vyjádření včetně informací o plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků,

c) umožňovat určeným učitelům vysokých škol (§ 2 odst. 2) účast při provádění inspekce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1981.


Ministr: Vondruška v. r.

Přesunout nahoru