Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968

Částka 6/1981
Platnost od 19.03.1981
Účinnost od 27.04.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. ledna 1981

o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968


Dne 8. října 1968 byla v Locarnu sjednána Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů.

Listina o schválení Československé socialistické republiky byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví - depozitáře Dohody - dne 4. srpna 1970.

Dohoda vstoupila na základě svého článku 9 odstavce 3 písmena a) v platnost dnem 27. dubna 1971 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


LOCARNSKÁ DOHODA

o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsaná v Locarnu 8. října 1968

Článek 1

Utvoření Zvláštní unie; přijetí mezinárodního třídění

1. Státy, na které se vztahuje tato dohoda, tvoří Zvláštní unii.

2. Pro průmyslové vzory a modely přijímají tyto státy totéž třídění (dále "mezinárodní třídění").

3. Mezinárodní třídění obsahuje:

I. seznam tříd a podtříd;

II. abecední seznam výrobků, které mohou být předmětem vzorů a modelů, s údajem o třídách a podtřídách, do nichž jsou zařazeny;

III. vysvětlující poznámky.

4. Seznam tříd a podtříd je seznam připojený k této dohodě jako příloha, s výhradou změn a doplňků, které v něm může provádět Výbor znalců, vytvořený podle článku 3 (dále "Výbor znalců").

5. Abecední seznam výrobků a vysvětlující poznámky přijímá Výbor znalců na základě řízení stanoveného v článku 3.

6. Mezinárodní třídění může Výbor znalců měnit a doplňovat v rámci řízení stanoveného v článku 3.

7.

a) Mezinárodní třídění je vypracováno v jazyku anglickém a francouzském.

b) Oficiální texty mezinárodního třídění v jiných jazycích, které může určit shromáždění uvedené v článku 5, pořizuje po konzultacích se zúčastněnými vládami Mezinárodní úřad pro duševní vlastnictví (dále "Mezinárodní úřad") uvedený v Úmluvě zřizující Světovou organizaci duševního vlastnictví (dále "Organizace").

Článek 2

Použití a právní dosah mezinárodního třídění

1. S výhradou závazků uložených touto dohodou má mezinárodní třídění jen správní význam. Každý stát mu však může přiznat takový právní význam, jaký uzná za vhodný. Zejména nezavazuje mezinárodní třídění státy Zvláštní unie co do způsobu a rozsahu ochrany vzorů a modelů v těchto státech.

2. Každý ze států Zvláštní unie si vyhrazuje možnost používat mezinárodního třídění buď jako hlavního třídění nebo jako pomocného třídění.

3. Úřady států Zvláštní unie budou uvádět v úředních listinách o přihlášení nebo o zápisu vzorů a modelů, a pokud se úředně zveřejňují, tedy i v těchto zveřejněních čísla tříd a podtříd mezinárodního třídění, do nichž jsou zařazeny výrobky, které jsou předmětem vzorů nebo modelů.

4. Při výběru označení, která se mají zařadit do abecedního seznamu výrobků, se Výbor znalců vyvaruje užití takových označení, k nimž mohou existovat výlučná práva, pokud je to jen možné.

Zahrnutí označení do abecedního seznamu však nelze vykládat jako vyjádření názoru Výboru znalců o tom, zda k takovému označení výlučná práva existují či nikoli.

Článek 3

Výbor znalců

1. U Mezinárodního úřadu se zřizuje Výbor znalců, který je pověřen úkoly uvedenými v článku 1, odstavcích 4, 5 a 6. Ve Výboru znalců je zastoupen každý stát Zvláštní unie; Výbor se řídí jednacím řádem, k jehož přijetí je třeba prosté většiny hlasů zastoupených států.

2. Výbor znalců přijímá abecední seznam výrobků a vysvětlující poznámky prostou většinou hlasů států Zvláštní unie.

3. Návrhy na změny nebo doplňky mezinárodního třídění může předkládat úřad každého státu Zvláštní unie nebo Mezinárodní úřad. Každý návrh předkládaný úřadem se předává Mezinárodnímu úřadu. Návrhy úřadů a Mezinárodního úřadu zašle Mezinárodní úřad členům Výboru znalců nejpozději dva měsíce před zasedáním, na němž mají být tyto návrhy zkoumány.

4. Rozhodnutí Výboru znalců o změnách a doplňcích mezinárodního třídění vyžadují prostou většinu hlasů států Zvláštní unie. Jde-li však o zřízení nové třídy nebo o přesun výrobků z jedné třídy do jiné, vyžaduje se jednomyslnost.

5. Znalci mohou hlasovat písemně.

6. Jestliže některý stát nejmenuje pro určité zasedání Výboru znalců svého zástupce nebo neodevzdá-li jmenovaný zástupce během zasedání nebo ve lhůtě stanovené jednacím řádem svůj hlas, má se za to, že příslušný stát souhlasí s usnesením Výboru.

Článek 4

Oznamování a zveřejňování třídění a jeho změn a doplňků

1. Abecední seznam výrobků a vysvětlující poznámky, které Výbor znalců přijal, jakož i jím rozhodnuté změny a doplňky mezinárodního třídění, oznamuje Mezinárodní úřad úřadům států Zvláštní unie. Rozhodnutí Výboru znalců vstupuje v účinnost při obdržení oznámení. Dochází-li však k vytvoření nové třídy nebo k převodu výrobků z jedné třídy do jiné, vstupují tyto změny v účinnost 6 měsíců po odeslání oznámení.

2. Mezinárodní úřad, jakožto depozitář mezinárodního třídění, do něho zařadí změny a doplňky, které vstoupily v účinnost. Změny a doplňky se zveřejní v časopisech, které určí Shromáždění.

Článek 5

Shromáždění Zvláštní unie

1.

a) Zvláštní unie má shromáždění skládající se ze států Zvláštní unie.

b) Vláda každého státu Zvláštní unie je zastoupena jedním delegátem, který může mít své zástupce, poradce a znalce.

c) Výdaje každé delegace hradí vláda, která tuto delegaci vyslala.

2.

a) S výhradou ustanovení článku 3 Shromáždění

I. projednává všechny otázky týkající se chodu a rozvoje Zvláštní unie, jakož i uplatňování této dohody;

II. dává Mezinárodnímu úřadu pokyny pro přípravu revizních konferencí;

III. přezkoumává a schvaluje zprávy a činnost generálního ředitele Organizace (dále jen "generální ředitel") týkající se Zvláštní unie a dává mu potřebné pokyny v otázkách spadajících do kompetence Zvláštní unie;

IV. stanoví program, schvaluje dvouletý rozpočet Zvláštní unie a schvaluje její závěrečné účty;

V. schvaluje finanční řád Zvláštní unie;

VI. schvaluje pořízení oficiálních textů mezinárodního třídění v jiných jazycích než v angličtině a francouzštině;

VII. zřizuje, kromě Výboru znalců uvedeného v článku 3, jiné výbory znalců a pracovní skupiny, které považuje za účelné pro uskutečňování cílů Zvláštní unie;

VIII. rozhoduje o tom, které státy, jež nejsou členy Zvláštní unie a které mezinárodní nevládní organizace mohou být připuštěny jako pozorovatelé k jeho zasedání;

IX. schvaluje úpravy článků 5 až 8;

X. činí další vhodná opatření zaměřená na dosažení cílů Zvláštní unie;

XI. plní všechny ostatní úkoly, které vyplývají z této dohody.

b) O otázkách, které zajímají rovněž jiné unie spravované Organizací, rozhoduje Shromáždění po vyslechnutí Koordinačního výboru Organizace.

3.

a) Každý členský stát Shromáždění má 1 hlas.

b) Polovina členských států Shromáždění tvoří kvorum (nejnižší nezbytný počet pro schopnost usnášet se).

c) Je-li na zasedání počet zastoupených států nižší než polovina, avšak činí-li nebo převyšuje-li jednu třetinu členských států Shromáždění, může Shromáždění činit rozhodnutí, a to bez ohledu na ustanovení písmene b); rozhodnutí Shromáždění, s výjimkou rozhodnutí o jednacím řádu, se však stanou vykonavatelnými teprve po splnění dále uvedených podmínek. Mezinárodní úřad oznámí tato rozhodnutí těm členským státům Shromáždění, které nebyly zastoupeny, a vyzve je, aby ve lhůtě tří měsíců, která je počítána od data tohoto sdělení, odevzdaly písemně svůj hlas nebo abstenci. Jestliže po uplynutí této lhůty je počet států, které takto odevzdaly svůj hlas nebo abstenci, roven nejméně počtu států chybějících k dosažení kvora na zasedání, tato rozhodnutí se stanou vykonavatelnými za předpokladu, že je současně dosaženo potřebné většiny.

d) S výjimkou ustanovení článku 8 odstavce 2 jsou Shromážděním přijímána rozhodnutí dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů.

e) Abstence se nepočítá jako hlas.

f) Delegát může zastupovat pouze jeden stát a může hlasovat pouze jeho jménem.

g) Členské státy Zvláštní unie, které nejsou členy Shromáždění, jsou připuštěny na jeho schůze jako pozorovatelé.

4.

a) Shromáždění se schází jednou za dva roky na řádné zasedání svolané generálním ředitelem, a to s výjimkou mimořádných případů, ve stejné době a na stejném místě jako Valné shromáždění Organizace.

b) Shromáždění se schází na mimořádné zasedání svolané generálním ředitelem na žádost jedné čtvrtiny členských států Shromáždění.

c) Generální ředitel připraví pro každé zasedání pořad jednání.

5. Shromáždění schvaluje svůj jednací řád.

Článek 6

Mezinárodní úřad

1.

a) Administrativní úkoly Zvláštní unie zajišťuje Mezinárodní úřad.

b) Mezinárodní úřad zejména připravuje zasedání Shromáždění a Výboru znalců a všech ostatních výborů znalců nebo pracovních skupin, které mohou být Shromážděním nebo Výborem znalců zřízeny a zajišťuje sekretariát těchto orgánů.

c) Generální ředitel je nejvyšším úředníkem Zvláštní unie a zastupuje ji.

2. Generální ředitel a jím určení spolupracovníci se účastní bez hlasovacího práva všech zasedání Shromáždění, Výboru znalců nebo všech ostatních výborů nebo pracovních skupin, které Shromáždění nebo Výbor znalců mohou ustavit. Generální ředitel nebo jím určený spolupracovník je z úřední povinnosti tajemníkem těchto orgánů.

3.

a) Mezinárodní úřad připravuje podle pokynů Shromáždění revizní konference o ustanoveních dohody, kromě článků 5 až 8.

b) Mezinárodní úřad se může radit o přípravě revizních konferencí s mezivládními organizacemi a s mezinárodními nevládními organizacemi.

c) Generální ředitel a osoby jím určené se účastní bez hlasovacího práva jednání revizních konferencí.

4. Mezinárodní úřad plní všechny ostatní úkoly, kterými byl pověřen.

Článek 7

Financování

1.

a) Zvláštní unie má svůj rozpočet.

b) Rozpočet Zvláštní unie obsahuje vlastní příjmy a výdaje Zvláštní unie, její příspěvek do rozpočtu společných výdajů unií a případně částku danou k dispozici rozpočtu Konference Organizace.

c) Za společné výdaje unií se považují výdaje, které se nevztahují výlučně na Zvláštní unii, nýbrž vztahují se také na jednu nebo více dalších unií spravovaných Organizací. Podíl Zvláštní unie na těchto společných výdajích je úměrný zájmu, který na nich Zvláštní unie má.

2. Rozpočet Zvláštní unie se sestavuje s přihlédnutím k požadavkům koordinace s rozpočty ostatních unií spravovaných Organizací.

3. Rozpočet Zvláštní unie zahrnuje tyto příjmy:

I. příspěvky členských států Zvláštní unie;

II. poplatky a dávky za služby poskytované Mezinárodním úřadem z titulu Zvláštní unie;

III. výtěžek z prodeje publikací Mezinárodního úřadu týkajících se Zvláštní unie a z dávek za tyto publikace;

IV. dary, odkazy a subvence;

V. nájemné, úroky a další různé příjmy.

4.

a) Při určování částky příspěvků uvedených v odstavci 3 I, patří každý členský stát Zvláštní unie do téže třídy, do níž je zařazen v Pařížské unii na ochranu průmyslového vlastnictví, a platí své roční příspěvky podle počtu jednotek, jaký je stanoven pro takovou třídu v této unii.

b) Roční příspěvek každého členského státu Zvláštní unie sestává z částky, jejíž poměr k celkové částce ročních příspěvků všech států pro rozpočet Zvláštní unie je stejný jako poměr mezi počtem jednotek třídy, do které je zařazen, a celkovým počtem jednotek všech států.

c) Příspěvky jsou splatné prvního ledna každého roku.

d) Stát, který je v prodlení s placením svých příspěvků, nemá právo hlasovat v žádném orgánu Zvláštní unie, rovná-li se částka nedoplatků celkové částce příspěvků, které má platit tento stát za dva předcházející plné roky, nebo překračuje-li ji. Orgán Zvláštní unie může však dovolit takovému státu, aby v daném orgánu i nadále vykonával své hlasovací právo, má-li tento orgán za to, že k prodlení došlo za mimořádných a nevyhnutelných okolností.

e) V případě, kdy rozpočet nebude schválen před začátkem nového finančního období, bude převeden rozpočet z minulého roku, a to způsobem stanoveným finančním řádem.

5. Výše poplatků a dávek za služby poskytované Mezinárodním úřadem z titulu Zvláštní unie určí generální ředitel, který o tom podá zprávu Shromáždění.

6.

a) Zvláštní unie má provozovací kapitálový fond, který se vytvoří jednorázovou platbou poskytnutou každým státem Zvláštní unie. Stane-li se fond nedostatečným, rozhodne Shromáždění o jeho zvýšení.

b) Výše počáteční platby každého státu do uvedeného fondu nebo jeho účasti na zvýšení tohoto fondu je úměrná ročnímu příspěvku toho kterého státu platnému v roce, během něhož se fond vytvoří nebo během něhož se učiní rozhodnutí o jeho zvýšení.

c) Poměrnou částku a způsob platby určí Shromáždění na návrh generálního ředitele poté, co vyslechlo názor Koordinačního výboru Organizace.

7.

a) Dohoda o sídle Organizace uzavřená se státem, na jehož území Organizace sídlí stanoví, že tento stát poskytuje zálohy v případech, kdy je provozní kapitálový fond nedostačující. Výše těchto záloh a podmínky, za nichž jsou poskytovány, jsou v každém jednotlivém případě předmětem samostatných dohod mezi tímto státem a Organizací.

b) Stát uvedený pod písmenem a) a Organizace mají každý právo vypovědět závazek poskytovat zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpověď se stane účinnou tři roky po uplynutí roku, ve kterém byla oznámena.

8. Revize účtů je zajišťována způsobem, který je stanoven finančním řádem, jedním nebo více státy Zvláštní unie nebo externími revizory, které s jejich souhlasem ustanoví Shromáždění.

Článek 8

Úpravy článků 5 až 8

1. Návrhy na úpravy článků 5, 6, 7 a tohoto článku může předložit každý členský stát Shromáždění nebo generální ředitel. Tyto návrhy oznamuje generální ředitel členským státům Shromáždění alespoň šest měsíců před jejich projednáváním ve Shromáždění.

2. Úpravy článků uvedených v odstavci 1 schvaluje Shromáždění. Jejich schválení vyžaduje tříčtvrtinové většiny odevzdaných hlasů; avšak jakékoliv úpravy článku 5 a tohoto odstavce vyžadují čtyři pětiny odevzdaných hlasů.

3. Úpravy článků uvedených v odstavci 1 vstoupí v platnost měsíc poté, co generální ředitel obdrží písemné oznámení o jejich přijetí. Úpravy musí být přijaty třemi čtvrtinami počtu států, které byly členy Zvláštní unie v době, kdy úprava byla schválena. Přijetí musí být učiněno v souladu s příslušnými ústavními pravidly. Každá úprava uvedených článků takto přijatá váže všechny státy, které jsou členy Zvláštní unie v době, kdy úprava vstoupí v platnost, nebo které se stanou jejími členy později; avšak každá úprava, která má za následek zvýšení finančních závazků států Zvláštní unie, váže pouze ty státy, které takovou úpravu notifikovaly.

Článek 9

Ratifikace a přístup; vstup v účinnost

1. Každý ze států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, který podepsal tuto dohodu, ji může ratifikovat, a nepodepsal-li ji, může k ní přistoupit.

2. Ratifikační listiny a listiny o přístupu se ukládají u generálního ředitele.

3.

a) Pro prvních 5 států, které uložily své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato dohoda v účinnost 3 měsíce po uložení páté takové listiny.

b) Pro každou další zemi vstoupí tato dohoda v účinnost 3 měsíce poté, co generální ředitel notifikuje její ratifikaci nebo přístup k ní, pokud v ratifikační listině nebo v listině o přístupu není udáno pozdější datum. V takovém případě vstoupí tato dohoda pro tento stát v účinnost k udanému datu.

4. Ratifikace nebo přístup právem znamená přijetí všech ustanovení a přiznání všech výhod plynoucích z této dohody.

Článek 10

Účinnost a doba trvání dohody

Tato dohoda má stejnou účinnost a dobu trvání jako Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.

Článek 11

Revize článků 1 až 4 a 9 až 15

1. Články 1 až 4 a 9 až 15 této dohody je možno revidovat, aby bylo dosaženo žádoucích zlepšení.

2. Každá revize má být předmětem konference, kterou konají delegáti členských států Zvláštní unie.

Článek 12

Výpověď

1. Každý stát může vypovědět tuto dohodu oznámením zaslaným generálnímu řediteli. Tato výpověď je účinná pouze pro stát, který ji podal. Vůči ostatním státům Zvláštní unie zůstává dohoda platná a vykonatelná.

2. Výpověď nabývá účinnosti jeden rok po dni, kdy o tom generální ředitel obdrží oznámení.

3. Právo výpovědi obsažené v tomto článku nemůže žádný stát využít, dokud neuplyne pět let ode dne, kdy se stal členem Zvláštní unie.

Článek 13

Území

Pro tuto dohodu se použijí ustanovení článku 24 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Článek 14

Podpisy, jazyky, oznámení

1.

a) Tato dohoda je podepsána v jednom originálním exempláři vyhotoveném v anglickém a francouzském jazyku, přičemž obě znění jsou stejně závazná. Originální znění je uloženo u švýcarské vlády.

b) Tato dohoda zůstává otevřena k podpisu do 30. června 1969 v Bernu.

2. Generální ředitel pořídí po konzultacích se zúčastněnými vládami oficiální texty v jiných jazycích, jež může určit Shromáždění.

3. Generální ředitel předá dvě vládou Švýcarska ověřené kopie podepsaného textu této dohody vládám těch států, které ji podepsaly, a vládě každého jiného státu, který o to požádá.

4. Generální ředitel dá zaregistrovat tuto dohodu u sekretariátu Organizace spojených národů.

5. Generální ředitel oznamuje vládám všech států Zvláštní unie datum vstupu této dohody v účinnost, podepsání, uložení ratifikačních listin nebo listin o přístupu, přijetí změn této dohody a datum jejich vstupu v účinnost a notifikace výpovědí.

Článek 15

Přechodná ustanovení

Do doby, kdy první generální ředitel nastoupí do funkce, považují se v této dohodě odkazy na Mezinárodní úřad nebo na generálního ředitele za odkazy na Spojené mezinárodní kanceláře na ochranu duševního vlastnictví (BIRPI) nebo na jejich ředitele.

Příloha k vyhlášce č. 28/1981 Sb.

Seznam tříd a podtříd mezinárodního tříděn

Třída 1Potravinářské výrobky včetně dietetických potravin
01Pečivo, suchary, jemné pečivo, těstoviny
02Čokoláda, cukrovinky, zmrzliny
03Sýry, máslo a ostatní mléčné výrobky, jakož i jejich náhražky
04Výrobky řeznické a uzenářské
05Krmiva
99Různé
Třída 2Oděvní zboží včetně obuvi
01Oděvní součásti
02Spodní odívání, prádlo, šněrovačky, podprsenky
03Pokrývky hlavy
04Obuv (včetně vysokých bot, bot a domácí obuvi)
05Punčochy a ponožky
06Kravaty, šátky a šály
07Rukavičkářské výrobky
08Krátké zboží
99Různé
Třída 3Cestovní potřeby, předměty osobní potřeby neobsažené v jiných třídách
01Cestovní kufry, příruční kufry a pouzdra
02Kabely, náprsní tašky, peněženky, pouzdra
03Deštníky, hole
04Vějíře
99Různé
Třída 4Kartáčnické zboží
01Kartáče a košťata na čištění
02Toaletní kartáče a kartáče na šaty
03Kartáče průmyslové
04Štětce
99Různé
Třída 5Textilní výrobky nikoli konfekční, fólie z umělých hmot nebo látek a kůže
01Příze
02Textilní látky (tkané, pletené nebo vyrobené jiným způsobem)
03Fólie z umělých hmot nebo látek
04Plsť
05Potahové fólie (tapety, linoleum atd.)
06Krajky
07Výšivky
99Různé
Třída 6Bytové vybavení
01Nábytek
02Matrace a polštáře
03Záclony (hotové k použití)
04Koberce
05Rohože a běhouny
06Zrcadla a rámy
07Ramínka na šaty
08Pokrývky
09Prádlo pro domácnost a stolní prádlo
99Různé
Třída 7Potřeby pro domácnost, neobsažené v ostatních třídách
01Nádobí a skleněné zboží
02Přístroje a nádoby kuchyňské
03Nože, vidličky, lžíce
04Sporáky, opékače topinek atd.
05Přístroje na sekání, mletí a míchání
06 Žehličky, přístroje na mytí, čištění a sušení
99Různé
Třída 8Nářadí a železářské zboží
01Nástroje a nářadí pro zemědělství, lesnictví a zahradnictví
02Ostatní nástroje a nářadí
03Zámky a kování
04Hřebíky, šrouby, matky, svorníky atd.
99Různé
Třída 9Obaly a nádoby
01Lahve, lahvičky, demižóny a hrnce
02Uzávěry
03Konve a sudy
04Krabice, bedny
05Košíčky na potraviny, koše
06Pytle, schránky, tuby a pouzdra
07Konzervové krabice
08Lana, provazy, pásy atd. pro balicí účely
99Různé
Třída 10Hodinářské a měřicí přístroje
01Hodiny pokojové a kyvadlové
02Hodinky kapesní a náramkové
03Budíky
04Ostatní hodiny
05Všechny ostatní časoměrné přístroje
06Ciferníky, ručičky a všechny ostatní součásti hodin a jiných časoměrných přístrojů
07Geodetické, námořní, akustické a meteorologické přístroje
08Přístroje na měření fyzikálních veličin, např. délky, tlaku atd.
09Přístroje na měření teploty
10Přístroje na měření elektrických veličin (voltmetry atd.)
11Zkušební přístroje
99Různé
Třída 11Ozdoby
01Šperky
02Bibeloty, ozdoby na stůl, na krb, na zeď, včetně nádob na květiny
03Medaile a odznaky
04Umělé květiny, rostliny a plody
05Sváteční dekorační předměty
99Různé
Třída 12Vozidla
01Vozidla tažená zvířaty
02Ruční vozíky a kolečka
03Lokomotivy a vagóny pro železnice a ostatní kolejová vozidla
04Lanovky a sedačkové výtahy
05Zdvihadla
06Lodě a čluny
07Letadla a kosmická vozidla
08Automobily a autobusy
09Nákladní auta a traktory
10Přívěsy a obytné přívěsy
11Motocykly a kola
12Dětské vozíky a vozíky pro tělesně postižené
13Vozidla pro speciální potřebu
14Pneumatiky a obruče pro vozidla, jiná výstroj a výzbroj pro vozidla neobsažená v jiných třídách
99Různé
Třída 13Zařízení pro výrobu, rozvod nebo transformaci elektrické energie
01Generátory a motory
02Transformátory, usměrňovače, baterie, akumulátory
03Materiál a zařízení pro rozvod a řízení elektrické energie
99Různé
Třída 14Elektrické a elektronické přístroje
01Přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu
02Přístroje pro záznam, reprodukci a zpracování informací
03Telekomunikační a zpravodajské přístroje (přístroje telegrafické, dálnopisné, televizní a rozhlasové)
04Zesilovače
99Různé
Třída 15Stroje pro průmysl a domácnost
01Neelektrické motory
02Pumpy a kompresory
03Zemědělské stroje
04Stavební stroje
05Stroje pro průmysl jinde neuvedené
06Stroje na mytí a čištění pro průmyslové účely
07Stroje na mytí a čištění pro použití v domácnosti
08Textilní stroje pro průmyslové účely na šití, pletení a vyšívání
09Textilní stroje pro domácnost na šití, pletení a vyšívání
10Chladicí stroje k průmyslovým účelům
11Chladicí stroje pro domácnost
12Stroje pro výrobu a přípravu potravin
99Různé
Třída 16Výrobky pro fotografii, kinematografii a optiku
01Fotografické přístroje
02Filmovací přístroje
03Projekční přístroje pro statické obrazy
04Přístroje na promítání filmů
05Fotokopírovací a zvětšovací přístroje
06Vyvolávací přístroje
07Příslušenství
08Optické zboží jako brýle, mikroskopy atd.
99Různé
Třída 17Hudební nástroje
01Klávesové nástroje (včetně elektronických a jiných varhan)
02Dechové nástroje
03Strunné nástroje
04Bicí nástroje
05Mechanické hudební nástroje
99Různé
Třída 18Tiskařské a kancelářské stroje
01Psací a počítací stroje s výjimkou elektronických
02Tiskařské stroje pro knihtisk
03Tiskařské stroje pro jiné způsoby tisku (mimo fotokopírovacích)
04Typografická písma a znaky
05Stroje na ořezávání papíru
99Různé
Třída 19Papírnické zboží, kancelářské potřeby, potřeby pro umělce a pro vyučování
01Psací papír a obálky
02Kancelářské potřeby
03Kalendáře
04Vazby
05Pohlednice a ostatní tiskoviny
06Materiál a potřeby pro ruční psaní
07Materiál a potřeby pro malování s výjimkou štětců pro sochaře, rytce a pro jiné umělecké techniky
08Učební pomůcky
99Různé
Třída 20Zařízení pro prodej a propagaci
01Prodejní automaty
02Potřeby pro výstavy a prodejny
03Reklamní tabule a návěstidla
99Různé
Třída 21Hry, hračky a sportovní potřeby
01Hry
02Hračky
03Nářadí a předměty pro gymnastiku a sport
04Ostatní předměty pro zábavu a obveselení
05Stany
99Různé
Třída 22Zbraně a potřeby pro lov, rybaření, pro hubení škodlivých zvířat
01Sečné a bodné zbraně
02Střelné zbraně
03Munice, rozněcovadla a střely
04Lovecké potřeby (s výjimkou zbraní)
05Rybářské pruty
06Navijáky
07Háčky
08Ostatní potřeby rybářské
09Pasti a potřeby k hubení škodlivých zvířat
99Různé
Třída 23Zařízení sanitární, topná, ventilační a vzduchotechnická
01Přístroje pro rozvod tekutin a plynů (včetně kohoutů a potrubí)
02Sanitární zařízení (vany, sprchy, umyvadla, WC, sanitární bloky atd.)
03Topná zařízení
04Ventilační a klimatizační zařízení
05Pevná paliva
99Různé
Třída 24Lékařství a laboratoře
01Zařízení pro převoz nemocných a pro umísťování nemocných v nemocnici
02Přístroje a zařízení pro nemocnice (pro diagnózy, vyšetření, operace a ošetření, jakož i pro vyšetření očí)
03Lékařské, chirurgické a zubolékařské nástroje
04Protézy
05Obvazy, bandáže a prostředky pro léčebnou péči
99Různé
Třída 25Stavby a stavební prvky
01Stavební materiál a stavební prvky jako kámen, cihly, trámy, tašky, břidlice, panely
02Okna, dveře, rolety atd.
03Profily
04Domy, garáže a ostatní stavby
05Stavební díly pro hlubinné stavby
99Různé
Třída 26Osvětlovací zařízení
01Elektrické a jiné zdroje světla jako žárovky, osvětlovací trubice a osvětlovací desky
02Lampy, stojací lampy, lustry, nástěnné a stropní lampy
03Přístroje veřejného osvětlení (venkovní lampy, osvětlení scénické, světlomety)
04Pochodně, přenosné lampy a lucerny
05Svíčky, svícny
06Stínidla
99Různé
Třída 27Tabák, kuřácké potřeby
01Tabák, doutníky a cigarety
02Dýmky, špičky na doutníky a špičky na cigarety
03Popelníky
04Zápalky
05Zapalovače
06Pouzdra na doutníky a na cigarety, tabatěrky, dózy
99Různé
Třída 28Výrobky a předměty kosmetické a farmaceutické, toaletní potřeby a zařízení
01Farmaceutické výrobky a předměty
02Kosmetické výrobky a předměty
03Toaletní předměty a zařízení pro pěstění krásy
99Různé
Třída 29Zařízení a výstroj pro záchranu a pro ochranu lidí
01Protipožární zařízení a výstroj
02Zařízení a výstroj pro záchranu na vodě a pod vodou
03Zařízení a výstroj pro záchranné akce v horách
04Zařízení a výstroj pro záchranu před jiným nebezpečím (dopravní, důlní, pracovní nehody apod.)
99Různé
Třída 30Pěstování a chov zvířat
01Boudy a ohrady
02Zařízení pro krmení a napájení
03Sedlářské zboží
04Zařízení a výstroj pro záchranu zvířat
99Různé
Třída 31Různé (všechny výrobky neobsažené v předchozích třídách)
Přesunout nahoru