Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 1/1981
Platnost od 23.01.1981
Účinnost od 29.10.1980
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. prosince 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 11. ledna 1980 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Podle svého článku 8 Dohoda vstoupila v platnost dnem 29. října 1980.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maltské republiky,

vedeny přáním rozvíjet a podporovat spolupráci v oblasti zdravotnictví,

v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaným dne 1. srpna 1975 v Helsinkách,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat:

a) výměnu zkušeností v otázkách organizace zdravotnictví a jeho řízení, zvláště na úsecích léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotní výchovy a při používání lékařských přístrojů, nástrojů a léků;

b) výměnu odborníků ke studijním pobytům a konzultacím;

c) přímou spolupráci mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi obou zemí;

d) výměnu plánů a materiálů, týkajících se sjezdů, konferencí a porad, které se zabývají otázkami organizace zdravotnictví a lékařské vědy. Budou vzájemně zvát občany druhé strany k účasti na vědeckých sjezdech a konferencích, pořádaných na jejich území;

e) vysílání odborníků k pracovním pobytům na základě dohod mezi příslušnými organizacemi smluvních stran.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran si budou za účelem společného boje proti přenosným nemocem vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, názorné pomůcky a jiný materiál z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 5

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku školení a doškolování zdravotnických pracovníků zejména tím, že

a) budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků nebo jim umožní postgraduální školení v určitém speciálním oboru a studium určitých druhů nemocí;

b) budou si vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Článek 6

2. Smluvní strany umožní na žádost druhé strany přijetí nemocných k speciálnímu léčení nebo lázeňskému léčení.

Článek 7

Za účelem provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na období tří let plány spolupráce, které budou obsahovat též finanční a organizační podmínky provádění této dohody.

Článek 8

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 9

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let a její platnost se bude prodlužovat vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Praze dne 11. ledna 1980 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

MUDr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu Maltské republiky:

Dr. Vincent Moran v. r.

Přesunout nahoru