Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů a původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ

Částka 4/1981
Platnost od 26.02.1981
Účinnost od 26.02.1981
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. ledna 1981

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ


Dne 11. června 1976 byla ve Vídni podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ a dne 30. listopadu 1977 Protokol ke Smlouvě.

Se Smlouvou a Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky je ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 18. listopadu 1980.

Podle svého článku 16 Smlouva a Protokol k ní na základě svého článku XI vstoupí v platnost dnem 26. února 1981.

Dne 7. června 1979 byla v Praze podepsána Dohoda o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ. Dohoda podle svého článku 2 vstoupí rovněž v platnost dnem 26. února 1981.


České znění shora uvedených smluvních dokumentů se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


Smlouva

mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ

Prezident Československé socialistické republiky a

spolkový prezident Rakouské republiky

vedeni přáním chránit proti nekalé soutěži údaje o původu, označení původu a jiná označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazující na původ, dohodli se uzavřít za tím účelem Smlouvu a jmenovali svými zmocněnci:

prezident Československé socialistické republiky

Ing. Miroslava Bělohlávka

předsedu Úřadu pro vynálezy a objevy

a spolkový prezident Rakouské republiky

Dr. Otto Leberla

předsedu Rakouského patentního úřadu

Zmocněnci po výměně svých plných mocí, které shledali v dobré a náležité formě, dohodli toto:

Článek 1

Každý ze smluvních států se zavazuje učinit veškerá opatření nutná k tomu, aby účinným způsobem chránil proti nekalé soutěži v obchodním styku údaje o původu, označení původu a jiná označení zemědělských a průmyslových výrobků, odkazujících na původ, která spadají pod skupiny uvedené v článku 5 a jsou blíže označena v Dohodě podle článku 6, jakož i jména a vyobrazení zmíněná v článcích 3, 4 a 8 odstavce 2.

Článek 2

Pod údaji o původu, označeními původu a jinými označeními odkazujícími na původ se ve smyslu této Smlouvy rozumí všechny odkazy, které se přímo nebo nepřímo vztahují na původ výrobku. Takový odkaz tvoří v zásadě zeměpisné označení. Mohou jej tvořit i jiné údaje, jestliže příslušné obchodní kruhy země původu v nich spatřují v souvislosti s takto označeným výrobkem odkaz na zemi, kde byl výrobek zhotoven. Uvedená označení mohou vedle odkazu na původ z určité zeměpisné oblasti obsahovat též údaje o jakosti příslušného výrobku. Tyto zvláštní vlastnosti výrobků jsou podmíněny výhradně nebo převážně zeměpisnými nebo lidskými činiteli.

Článek 3

(1) Jména „Československá socialistická republika“, „Česká socialistická republika“, „Slovenská socialistická republika“, označení „Československo“, „Bohemia“, „Moravia“ a „Slovakia“ a historická jména jednotlivých zemí v Československé socialistické republice, jakož i československá označení uvedená v Dohodě podle článku 6 se vyhrazují v Rakouské republice výhradně československým výrobkům.

(2) Historická jména jednotlivých zemí v Československé socialistické republice jsou: Čechy, Morava, Slovensko.

(3) Shoduje-li se některé z československých označení chráněných podle odstavce 1 s označením území nebo místa mimo území Československé socialistické republiky, smí se toto označení používat v souvislosti s nečeskoslovenskými výrobky jen jako údaj o původu a jen takovým způsobem, zejména uvedením země původu, který vyloučí jakékoli klamání o původu a povaze výrobků.

(4) Odstavec 1 nebrání tomu, aby oprávněný uživatel užíval na území Rakouské republiky vlastní jméno, jestliže toto jméno je zcela nebo zčásti československým označením chráněným podle této smlouvy. V tomto případě se smí vlastní jméno užívat pouze nezměněné, rovněž ne v překladu a nikoli způsobem, který může vést ke klamání.

Článek 4

(1) Jméno „Rakouská republika“, označení „Rakousko“ a „Austria“ a jména rakouských spolkových zemí, jakož i rakouská označení uvedená v Dohodě podle článku 6 se vyhrazují v Československé socialistické republice výhradně rakouským výrobkům.

(2) Rakouské spolkové země jsou: Burgenland, Korutany, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Salzbursko, Štýrsko, Tyroly, Vorarlbersko, Vídeň.

(3) Shoduje-li se některé z rakouských označení chráněných podle odstavce 1 s označením území nebo místa mimo území Rakouské republiky, smí se toto označení používat v souvislosti s nerakouskými výrobky jen jako údaj o původu a jen takovým způsobem, především uvedením země původu, který vyloučí jakékoli klamání o původu a povaze výrobků.

(4) Odstavec 1 nebrání tomu, aby oprávněný uživatel užíval na území Československé socialistické republiky vlastní jméno, jestliže toto jméno je zcela nebo zčásti rakouským označením chráněným podle této smlouvy. V tomto případě se smí vlastní jméno užívat pouze nezměněné, rovněž ne v překladu a nikoli způsobem, který může vést ke klamání.

Článek 5

(1) Skupiny československých výrobků jsou tyto:

A.

Vína

B.

Výživa a zemědělství (bez vín)

1. Pekařské a cukrářské výrobky

2. Pivo

3. Ryby

4. Masné výrobky

5. Zemědělské výrobky

6. Zahradnické výrobky

7. Mléčné a sýrařské výrobky

8. Vody a minerální vody

9. Lihoviny

10. Různé zboží

C.

Průmyslová výroba

1. Skleněné a porcelánové zboží

2. Výrobky uměleckoprůmyslové a uměleckořemeslné

3. Šperky, bižuterie

4. Stroje, ocelové a železné zboží

5. Hry, hračky, hudební nástroje

6. Kamenina, kámen, zeminy

7. Textilní výrobky

8. Soli a slatiny

9. Různé zboží

(2) Skupiny rakouských výrobků jsou tyto:

A.

Vína

B.

Výživa a zemědělství (bez vín)

1. Pečivo

2. Piva

3. Minerální vody

4. Sýry

5. Lihoviny (likéry a pálenky)

6. Cukrovinky

7. Rakouské speciality

8. Různé zboží

C.

Průmyslová výroba

1. Textilní výrobky

2. Jiné průmyslové a řemeslnické výrobky

3. Kamenina, kámen a zeminy

4. Různé zboží

Článek 6

Označení jednotlivých výrobků, která splňují předpoklady článku 2 a 5, která požívají ochrany podle této smlouvy a nejsou tudíž označeními druhu, budou uvedena v Dohodě, již uzavřou vlády obou smluvních států.

Článek 7

(1) Budou-li se jména a označení chráněná podle článků 3, 4, 6 a článku 8 odstavec 2 této smlouvy užívat v obchodním styku v rozporu s těmito ustanoveními pro výrobky, zejména pro jejich úpravu nebo balení, nebo na účtech, přepravních dokladech nebo jiných obchodních papírech nebo v reklamě, použijí se všechna soudní a správní opatření, která podle zákonodárství smluvního státu, v němž se uplatňuje ochrana, přicházejí v úvahu pro potírání nekalé soutěže nebo pro potlačení nepřípustných označení, a to za předpokladů stanovených v tomto zákonodárství a podle ustanovení článku 9.

(2) Pokud je v obchodním styku nebezpečí záměny, použije se odstavec 1 též tehdy, jestliže se označení chráněná podle této smlouvy užívají v pozměněné formě nebo pro jiné výrobky, než pro které jsou určena v Dohodě podle článku 6.

(3) Odstavec 1 se použije tehdy, jestliže se označení chráněná podle této smlouvy užívají v překladu nebo s odkazem na skutečný původ nebo s dovětky „druh“, „typ“, „způsob“, „napodobení“ nebo podobně.

(4) Odstavec 1 se nepoužije pro překlady označení jednoho smluvního státu, jestliže překlad do jazyka druhého smluvního státu je slovem hovorové řeči.

Článek 8

(1) Článek 7 této smlouvy se rovněž použije, jestliže se pro výrobky, zejména pro jejich úpravu nebo balení, anebo na účtech, přepravních dokladech nebo jiných obchodních papírech nebo v reklamě užívají značky, známky, jména, nápisy nebo vyobrazení, které obsahují přímo nebo nepřímo nepravé nebo klamavé údaje o původu, povaze, druhu nebo podstatných vlastnostech výrobků.

(2) Užívají-li se v obchodním styku jména nebo vyobrazení míst, budov, památníků, řek, hor, nebo podobně jednoho smluvního státu, která tam požívají zvláštní pověsti nebo mají zvláštní reklamní sílu, pro výrobky, které nepocházejí z tohoto státu, v druhém smluvním státě, považuje se toto užívání za klamavé, pokud jde o původ takto označených výrobků, ledaže již za daných okolností nelze klamání rozumně předpokládat.

Článek 9

(1) Nároky z jednání odporujících ustanovením této smlouvy mohou před soudy Rakouské republiky uplatnit kromě fyzických a právnických osob, jež jsou k tomu oprávněné podle zákonodárství Rakouské republiky, též svazy, sdružení a zařízení se sídlem v Československé socialistické republice, které zastupují zúčastněné výrobce nebo obchodníky, pokud to zákonodárství Československé socialistické republiky československým svazům, sdružením a zařízením umožňuje.

(2) Nároky z jednání odporujících ustanovením této smlouvy mohou před soudy Československé socialistické republiky uplatnit kromě fyzických a právnických osob, jež jsou k tomu oprávněné podle zákonodárství Československé socialistické republiky, též svazy, sdružení a zařízení se sídlem v Rakouské republice, které zastupují zúčastněné výrobce nebo obchodníky, pokud to zákonodárství Rakouské republiky rakouským svazům, sdružením a zařízením umožňuje.

Článek 10

(1) Známky zapsané a platné před dnem 1. ledna 1973, s nimiž jsou v rozporu označení uvedená v článcích 3 a 4 nebo v seznamech obsažených v Dohodě předvídané v článku 6, mohou se dále užívat nejdéle do uplynutí osmi let po vstupu v platnost této smlouvy (rozhodný den).

(2) Známky zapsané a platné přede dnem 1. ledna 1973, které porušují výhradně článek 8 odst. 2, mohou se dále užívat nejdéle do uplynutí deseti let po vstupu v platnost této smlouvy (rozhodný den).

(3) Na označení, která podléhají této smlouvě teprve na podkladě změny anebo doplnění seznamů obsažených v Dohodě předvídané v článku 6, se použijí odstavce 1 a 2 s tím, že za rozhodný den se považuje den, kdy vstoupí v platnost pozměněná Dohoda.

Článek 11

(1) Výrobky, obaly, reklamní prostředky, jakož i účty, přepravní doklady a jiné obchodní papíry, které jsou při vstupu v platnost Dohody předvídané v článku 6 na území jednoho ze smluvních států a jsou řádně opatřeny údaji, jež se podle této smlouvy nesmějí používat, se mohou užívat po dobu jednoho roku po vstupu Dohody v platnost.

(2) V případě, že se seznamy označení obsažené v Dohodě, kterou předvídá článek 6, změní nebo rozšíří, použije se odstavce 1 s tím, že jednoroční lhůta počíná vstupem pozměněné Dohody v platnost.

Článek 12

Tato smlouva se nepoužije na označení výrobků, které se územím jednoho ze smluvních států pouze provážejí.

Článek 13

Ochranou označení výrobků podle této smlouvy nejsou dotčena ustanovení platná v každém ze smluvních států o dovozu a deklarování takových výrobků.

Článek 14

Tato smlouva nevylučuje širší ochranu, která se ve smluvních státech poskytuje nebo v budoucnu poskytne podle vnitrostátních právních předpisů nebo jiných mezinárodních dohod označením chráněným podle této smlouvy.

Článek 15

Příslušné úřady smluvních států budou pravidelně ve vzájemném styku, aby se radily o návrzích na změnu nebo rozšíření Dohody předvídané v článku 6, jakož i o otázkách, které by mohly vzniknout při provádění Smlouvy.

Článek 16

(1) Tato smlouva vyžaduje ratifikaci; ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost 100 dní po výměně ratifikačních listin a není časově omezena.

(3) Tuto smlouvu může každý ze smluvních států vypovědět ve lhůtě alespoň jednoho roku písemně diplomatickou cestou.

(4) Dohoda podle článku 6 může být uzavřena již před vstupem Smlouvy v platnost, vstoupí však v platnost nejdříve současně se Smlouvou.

Na doklad toho zmocněnci obou smluvních států tuto smlouvu podepsali a opatřili pečetěmi.

Dáno ve Vídni dne 11. června 1976, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyku, přičemž každé znění má stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za vládu Rakouské republiky:

Dr. Otto Leberl v. r.

Protokol

Smluvní strany vedeny přáním blíže upravit používání určitých předpisů Smlouvy ze dne 11. června 1976 o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ,

se dohodly na těchto ustanoveních:

Článek I

Ustanovení Smlouvy zásadně neomezují užívání označení vinných odrůd samostatně nebo ve spojení se zeměpisným nebo jiným označením.

Rakouskými označeními vinných odrůd jsou zejména:

Bouviertraube

Blaufränkisch

Blauer Portugieser

Blauer Wildbacher

Klevner, Blauburgunder, Grauburgunder, Weissburgunder

Cabernet

Cabernet-Sauvignon

Jubiläumsrebe

Mädchentraube

Malvasier

Merlot

Morillon (nebo Chardonnay)

Riesling x Sylvaner (Müller-Thurgau)

Muskat

Muskateller

Muskat-Ottonel

Muskat-Sylvaner

Neuburger

Rheinriesling (nebo Riesling)

Rotgipfler

Ruländer (nebo Grauer Burgunder)

St. Laurent (nebo Laurenzitraube)

Sauvignon (nebo Muskat-Sylvaner)

Sylvaner

Traminer (Roter Traminer, Gewürztraminer)

Veltliner (Grüner Veltliner, Roter Veltliner, Frühroter Veltliner)

Welschriesling (nebo Riesling)

Zierfandler (nebo Spätrot)

Zweigeltrebe

Článek II

Stejnou ochranu jako označení chráněná Smlouvou a Dohodou, která se má uzavřít podle Smlouvy, požívají i gramatické odvozeniny těchto označení jako například odvozená přídavná nebo podstatná jména.

Článek III

Pod vlastními jmény ve smyslu článku 3 odstavce 4 a článku 4 odstavce 4 Smlouvy se rozumějí jak osobní jména, tak i zeměpisná označení.

Článek IV

Údaji o podstatných vlastnostech ve smyslu článku 8 odstavce 1 smlouvy jsou zejména:

a) u vín:

obsah alkoholu, výrobce (producent), lahvovna, obchodník, označení: bílé, červené, rosé, vzrůst, vzrůst vína, krescence, originál, původní plnění, původní stáčení, plněno ve sklepě, stáčeno ve sklepě, samorodné, pozdní sběr, víno z pozdního sběru, výběr, výběrové víno, výběr z bobulí, víno z výběrových bobulí, vznik, samotok, výběr ze suchých bobulí, vysoké vedení, špičková odrůda, klaret, kabinet (cabinet), stolní víno, tabulové víno, víno k pečením, kvalitní víno, kvalitní víno zvláštní zralosti a způsobu sběru (predikátní víno), víno s pečetí, desertní víno, aromatizované víno, vermuth (vermouth), perlivé víno, šumivé víno, sekt, kvalitní šumivé víno, kvalitní sekt;

b) u pálenek:

V. O., V. O. S., V. S. O. P., extra; jedna, tři hvězdy.

Článek V

Smlouva se nevztahuje na čerstvá jídla prodávaná nebo podávaná bezprostředně přímému spotřebiteli, například v pohostinství nebo výčepnictví.

Článek VI

(1) Zařazením rakouských označení „Marillenbrand“, „Marillenlikör“, „Ribiselbrand“, „Ribisellikör“, „Ribiselwein“, „Ribiselsaft“ do Dohody, která se má uzavřít podle této smlouvy, se nevylučuje užívání překladů jako československé označení „Rybíz“, nebo synonymních pojmů jako „Aprikosenlikör“, „Aprikosenbrand“, „Johannisbeerbrand“, „Johannisbeerlikör“, „Johannisbeerwein“, „Johannisbeersaft“.

(2) Odstavec 1 nevylučuje užívání československého označení „Marila“ samostatně nebo ve spojení s vyobrazením ovoce, např. meruněk, především jako obchodního jména nebo známky, jestliže bude zřetelně vyznačen československý původ.

(3) Užívají-li se rakouská označení „Marillenbrand“, „Marillenlikör“, „Ribiselbrand“, „Ribisellikör“, „Ribiselwein“, „Ribiselsaft“ na území Československé socialistické republiky, musí být zřetelně vyznačen rakouský původ.

Článek VII

(1) Zařazením dále uvedených označení pro rakouské výrobky do Dohody, která se má uzavřít podle Smlouvy, se nevylučuje užívání jejich překladu do jiných jazyků:

Inländerrum

Kremser Senf.

(2) Označení „Karpatenbitter“, „Karpatensalami“ a „Olmützer Quargel“ se mohou užívat pro rakouské výrobky jen v německé řeči ve spojení s jednoznačným a zřetelně čitelným odkazem na rakouský původ a jen bez dodatků jako „pravý“, „originál“ a podobně.

Článek VIII

Označení „Heuriger“ se smí užívat v německé řeči pouze pro rakouská vína. To platí též pro gramatické odvozeniny a složení slov, v nichž se toto označení vyskytuje.

Článek IX

(1) Zařazením československého označení „Liptovská bryndza“ do Dohody, která se má uzavřít podle Smlouvy, se nevylučuje, že se označení „Liptauer“ užívá pro rakouskou specialitu (třený sýr).

(2) Zařazením označení „Jablonec“ do Dohody, která se má uzavřít podle Smlouvy, se nevylučuje užívání označení „Gablonzer Waren“, „Gablonzer Bijouterie“, „Gablonzer Schmuck“, „Gablonzer Schmuckwaren“, „Gablonzer Kristallerie“ a „Gablonzer Schmucksteine“ pro rakouské výrobky, pokud je vyznačen rakouský původ.

Článek X

(1) Zařazením označení „Plzeň“, „Pilsen“, „Plzeňské“, „Pilsner“, „Pilsener“ a „Pils“ do Dohody, která se má uzavřít podle Smlouvy, se nevylučuje užívání označení „Pils“ pro pivo v Rakousku ve spojení slov, jež obsahuje připojení například slovní známky, obchodního jména nebo jiného odkazu na vyrábějící pivovar nebo na zemi výroby. K takovému spojení slov dochází nejen tehdy, jde-li o složené slovo nebo o několik slov spojených pomlčkou, ale i tehdy, jsou-li tato slova na břišní etiketě láhve nebo na etiketě plechovky bezprostředně prostorově spojena.

(2) Fyzické a právnické osoby včetně osobních společností podle obchodního práva, které užívaly označení „Pilsner“ nebo „Pilsener“ pro jimi v Rakousku vyráběné pivo nepřetržitě nebo s přerušením od 1. 1. 1967 až do vstupu Smlouvy v platnost, mohou toto označení dále užívat až do uplynutí 9ti let po vstupu Smlouvy v platnost spolu s jednoznačným a zřetelně čitelným odkazem na rakouský původ.

(3) Právo na další užívání podle odstavce 2 lze zcizit nebo zdědit pouze s tou částí podniku, na kterou se tato označení vztahují.

Článek XI

Tento protokol tvoří nedílnou součást Smlouvy, která byla podepsána dne 11. června 1976 mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ.

Na důkaz toho podepsali zmocněnci tento protokol.

Dáno ve Vídni, dne 30. listopadu 1977 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyku, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za vládu Rakouské republiky:

Dr. Otto Leberl v. r.

Dohoda

o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ

Vláda Československé socialistické republiky a spolková vláda Rakouské republiky se podle článku 6 Smlouvy uzavřené ve Vídni dne 11. června 1976 mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ dohodly takto:

Článek 1

Označení, jimž se poskytuje ochrana podle Smlouvy o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, uzavřené 11. června 1976, jsou uvedena v přílohách k této dohodě. Příloha A k této dohodě obsahuje chráněná rakouská označení, příloha B chráněná československá označení.

Článek 2

(1) Tato dohoda se uzavírá na stejnou dobu platnosti jako Smlouva zmíněná v článku 1 a vstupuje v platnost současně s touto smlouvou.

(2) Přílohy k této dohodě se mohou měnit nebo doplňovat se souhlasem obou stran uzavírajících Smlouvu.

Dáno v Praze dne 7. června 1979 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyku, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Miroslav Bělohlávek v. r.

Za vládu Rakouské republiky:

Dr. Otto Leberl v. r.

Příloha A

Rakouská označení zemědělských a průmyslových výrobků

A.

VÍNA*)

a) Vinařské oblasti

Burgenland

Niederösterreich (Donauland)

Steiermark

Wien (též vinařský kraj a vinařská obec)

b) Vinařské kraje

Burgenland:

Eisenberg

Rust-Neusiedlersee

Niederösterreich (Donauland):

Falkenstein

Gumpoldskirchen

Klosterneuburg

Krems

Langenlois

Retz

Vöslau

Wachau

Steiermark:

Klöch-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

c) Vinařská pásma

Burgenland:

Goldbachtal

Kaisergarten

Pinkatal

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

Niederösterreich:

Bisamberg-Kreuzenstein

Carnuntum

Frauenweingarten

Kaiserstiege

Kapellenweg

Kirchberger Wagram

Kremstal

Marthal-Kegelberg

Matzner Hügel

Schatzberg

Schönberger Kalvarienberg

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Traismaurer Weinberge

Weisser Stein

Steiermark:

Oststeirisches Hügelland

Sausal

Steirisches Vulkanland

Südsteirisches Rebenland

Wien:

Bisamberg-Wien

Kahlenberg

Nussberg

d) Vinařské obce a jiná označení místního původu

Burgenland:

Andau

Apetlon

Breitenbrunn

Burg

Csaterberg

Deutschkreutz

Deutsch Schützen

Donnerskirchen

Edelstal

Eisenberg

Eisenstadt

Frauenkirchen

Gols

Grosshöflein

Halbturn

Heiligenbrunn

Horitschon

Illmitz

Jois

Kaisersteinbruch

Kitsee

Kleinhöflein im Burgenland

Klostermarienberg

Lutzmannsburg

Mattersburg

Mönchhof

Mörbisch am See

Müllendorf

Neckenmarkt

Neudörfl an der Leitha

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Oggau

Oslip

Pamhagen

Podersdorf

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach am Neusidler See

Raiding

Rechnitz

Rust

Rusterberg

Schützen am Gebirge

Siegendorf im Burgenland

St. Andrä

St. Georgen am Leithagebirge

St. Katherin

St. Margarethen

Tadten

Wallern

Weiden am See

Winden

Zagersdorf

Niederösterreich:

Alberndorf

Altlichtenwarth

Auersthal

Bad Deutsch Altenburg

Baden

Bad Pirawarth (Pirawarth)

Bad Vöslau (Vöslau)

Berg

Bisamberg

Bockfliess

Brunn/Gebirge

Deizendorf

Dobermannsdorf

Dürnstein

Egelsee

Engabrunn

Engelmannsbrunn

Etsdorf/Kamp

Falkenstein

Fels am Wagram

Feuersbrunn

Furth bei Göttweig

Gaiselberg

Gaweinstahl

Gedersdorf

Gneixendorf

Gobelsburg

Göttlesbrunn

Gross-Weikersdorf

Gumpoldskirchen

Guntramsdorf

Gut/Steg

Hadersdorf

Hadres

Hainburg a. d. Donau

Hainburger Kogel

Haugsdorf

Hauskirchen

Heiligenstein

Herrnbaumgarten

Herzogenburg

Hirtenberg

Hohenwarth

Hollabrunn

Hollenburg

Hundsheim

Inzersdorf/Tr.

Jetzelsdorf

Joching

Kamptal

Kirchberg am Wagram

Klein Schweinbarth

Klosterneuburg

Königsbrunn

Kottingsbrunn

Krems

Langenlois

Lengenfeld

Leodagger

Loiben

Loidesthal

Mailberg

Manhartsberg

Mannersdorf an der March

Matzen

Mautern

Mistelbach

Mödling

Mollands

Neusiedl a. d. Zaya

Nussdorf/Traisen

Obermarkersdorf

Ollersdorf

Perchtoldsdorf

Petronell-Carnuntum (Petronell)

Pfaffstätten

Pillersdorf

Poysdorf

Prellenkirchen

Pulkau

Pulkautal

Raggendorf

Rehberg

Retz

Retzbach

Rohrendorf

Römerberg

Röschitz

Rossatz

Schönberg am Kamp

Schönkirchen

Schrattenberg

Schrattenthal

Seefeld-Kandolz

Senftenberg

Sitzendorf

Soss (Sooss)

Spitz a. d. Donau

Spitzerberg

St. Michael

Stein a. d. Donau

Straning

Strass im Strasserthal

Strasserthal

Tattendorf

Tausendeimerberg

Thallern

Traiskirchen

Traismauer

Trumau

Unter-Retzbach

Wagram

Weissenkirchen i. d. Wachau

Wilfersdorf

Wolkersdorf

Wösendorf

Zellerndorf

Ziersdorf

Zistersdorf

Zöbing am Kamp

Steiermark:

Arnfels

Berghausen an der Weinstrasse

Deutschlandsberg

Ehrenhausen

Eichberg Trautenburg

Eibiswald

Fehring

Gamlitz an der Weinstrasse

Glanz an der Weinstrasse

Greisdorf/Weststeiermark

Hartberg

Höch

Kaindorf

Kapfenstein

Kittenberg

Kitzeck

Klöch

Leibnitz

Leutschach an der Weinstrasse

Ligist

Platsch an der Weinstrasse

Pössnitzberg

Ratsch an der Weinstrasse

Sausal

Schlossberg bei Leutschach

Silberberg

Spielfeld

St. Anna an Aigen

St. Johann bei Herberstein

St. Nikolai im Sausal

St. Stefan ob Stainz

Stainz

Straden

Sulz bei Deutschlandsberg

Sulztal an der Weinstrasse

Tieschen

Wien:

Alsegg

Grinzing

Gross-Jedlersdorf

Heiligenstadt

Hernals

Kahlenberg

Mauer

Neustift

Nussberg

Nussdorf

Oberlaa

Ottakring

Rodaun

Salmannsdorf

Sievering

Stammersdorf

Strebersdorf

B.

VÝŽIVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (bez vín)

Pekařské výrobky

Badner Oblaten

Feldbacher Backwaren

Feldbacher Toast

Feldbacher Zwieback

Gramastettner Krapfen

Gramastettner Zwieback

Piva

Ausserferner Bier

Bludenzer Bier

Dornbirner Bier

Frastanzer Bier

Gösser Bier

Grazer Bier

Hainfelder Bier

Hirter Bier

Insbrucker Bier

Kaltenhauser Bier

Klagenfurter Bier

Liesinger Bier

Linzer Bier

Murauer Bier

Ottakringer Bier

Piestinger Bier

Puntigamer Bier

Schärdinger Bier

Schladminger Bier

Schremser Bier

Schwechater Bier

Villacher Bier

Weitraer Bier

Wieselburger Bier

Wolfsberger Bier

Zeller Bier (Zell am Ziller)

Zipfer Bier

Zwettler Bier

Minerální vody

Ausseer Heilquelle (Bad Aussee)

Badner Peregriniquelle (Baden bei Wien)

Carinthia-Lithion Quelle (Eisenkappel)

Deutsch-Goritzer Peterquelle (Deutsch-Goritz)

Edelstaler Römelquelle (Edelstal)

Fentscher Heilquelle (St. Lorenzen bei Knittelfeld)

Gasteiner Thermaltafelwasser (Badgastein)

Gleichenberger Konstantin - und Emmaquelle (Bad Gleichenberg)

Gleichenberger Johannisbrunnen (Bad Gleichenberg)

Güssinger Vitaquelle (Sulz bei Güssing)

Hengsberger Sauerbrun (Hengsberg)

Juvina Sauerbrunn (Deutschkreuz)

Kalsdorfer Sauerbrunn (Kalsdorf bei Graz)

Kobersdorfer Mineralwasser (Kobersdorf)

Obladiser Säuerling (Obladis in Tirol)

Preblauer Paracelsus Quelle (Bad St. Leonhard)

Preblauer Auen-Quelle (Wolfsberg)

Preblauer Ebriachquelle (Eisenkappel)

Preblauer Klieningerquelle (Bad St. Leonhard)

Sicheldorfer Mineralwasser (Sicheldorf bei Radkersburg)

Stainzer Johanisquelle (Bad Sauerbrunn bei Stainz)

Stainzer Michelquelle (Gams bei Stainz)

Sulzegger Sauerbrunn (St. Nikolai ob Drassling)

Thalheimer Schlossbrunn (Thalheim ob Judenburg)

Vöslauer Mineral-, Kur- und Tafelwasser (Bad Vöslau)

Sýry

Achleitner Schlosskäse

Amertaler

Mondseer Schachtelkäse

Murecker Butterkäse

Pinzgauer Bierkäse

Schärdinger Quargel

Schlierbacher Klosterkäse

Tullner Quargel

Waldviertler Romadur

Lihoviny (likéry a pálenky)

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenbrand

Wachauer Marillenlikör

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Cukrářské výrobky

Grazer Drops

Grazer Honigmalz

Grazer Fruchtfourree

Rakouské speciality

Heuriger

Inländer Rum

Ischler Krapfen

Ischlerschnitten

Kremser Senf

Marillenbrand

Marillenlikör

Mozartkugeln

Ribiselbrand

Ribisellikör

Ribiselsaft

Ribiselwein

Schilcher

Různé výrobky

Königsberger Wurst

Lustenauer Senf

Stadlauer Malz

C.

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

Textilní výrobky

Ausseer Hüte

Ausseer Trachten

Ausseer Tücher

Friesacher Leinen

Ischler Hut

Kottingbrunner Strickgarne

Lechtaler Teppiche

Linzer Goldhauben

Mandlinger Loden

Mühlviertler Leinen

Mühlviertler Leinengewebe

Murauer Wollwebereiwaren

Schladminger Loden

Schladminger Socken

Schladminger Walkjanker (Lodenwalker)

Vöslauer Kammgarn

Vöslauer Wolle

Wachauer Goldhauben

Waldviertler Filetvorhänge, Tisch- und Bettdecken

Waldviertler handgestochene Zwirnknöpfe

Waldviertler Strickhandschuhe

Wöllersdorfer Wollwaren

Jiné průmyslové a řemeslné výrobky

Augarten Porzellan

Berndorfer (Metallwaren)

Ferlacher Gewehre

Ferlacher Waffen

Frauenthaler Porzellanisolatoren

Frauenthaler Porzellanwaren

Gmundner Keramik

Hirtenberger Munition

Hirtenberger Patronen

Hirtenberger Zündhütchen

Imster Tonwaren

Karlsteiner Uhren

Kramsacher Glas

Mürztaler Keramik

Neuzeug-Besteck

Neuzeug-Hohlwaren

Neuzeug-Messer

Neuzeug-Tischgeräte

Plansee-Produkte (Metallwaren)

Schwazer Majolika

Steyr LKW

Steyr Omnibus

Steyr Traktor

Steyr Wälzlager

Steyr Waffen

Steyr Waffenrad

Stoober Tonwaren

St. Egydener Feilen

St. Egydener Skistockrohre

St. Peter Keramik

Stubaier Eisenwaren

Stubai-Werkzeuge

Treibacher Feuerzeuge

Treibacher Gasanzünder

Treibacher Zündseine

Vöcklabrucker Keramik

Kamenina, kámen, zeminy

Adneter Marmor

Alpenländisches Konglomerat

Gebhartset Syenit

Herschenberger Granit

Mannersdorfer Kalkstein

Margarethner Kalksandstein

Naarntaler Granit

Naintscher Mineralprodukte

Neuhauser Granit

Perger Granit

Schwarzenseer Marmor

Talkum Naintsch

Tauerngrün

Ternitzer Konglomerat

Veitscher Magnesit

Weingrabner Granit

Příloha B

ČESKOSLOVENSKÁ OZNAČENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ

A.

VÍNA

Česká socialistická republika

Blatnický roháč

Bohemia Sekt

Bohemia Sekt Rosé

Bzenecká lipka

Bzenecké zámecké

Château Bzenec

Château Radyně

Jihomoravský hrozen

Karlštejnské víno

Malostranský granát

Mělnické víno

Mikulovská romance

Mikulovská Venuše

Moravěnka

Moravia

Pálavské

Pavlovické ohnivé

Pražské Karlovo

Pražský výběr

Radyňský kastelán

Sekt Radyně

Slovácký rubín

Staroměstské červené

Šumavské bylinné víno

Tasovjanka

Valtické zámecké víno

Velkomoravské

Znojemská Libuše

Znojemské radniční

Znojemský Bacchus

Žernosecké víno

Slovenská socialistická republika

Bratislavské hradné

Bratislavské hrozno

Cassovia

Čaro Zemplína

Čermanské červené

Ipeľské tajomstvo

Južnoslovenský výber

Košický poklad

Limbašský sylván

Malokarpatské zlato

Modranská harmónia

Modranská zlatá perla

Modranské kráľovské

Modrokamenský krištáľ

Nitrianské hradné

Orešanské červené

Pezinské kláštorné

Pezinské zámocké

Račianska frankovka

Skalický rubín

Slovenské hrozno

Sobranecká sľňava

Svätojurský muškatel

Svätopeterský ryzling

Šírava

Viniansky strapec

Zoborské zlato

B.

VÝŽIVA V ZEMĚDĚLSTVÍ (bez vín)

1. Pekařské a cukrářské výrobky

Česká socialistická republika

Františko-lázeňské oplatky

Hořické trubičky

Mariánsko-lázeňské oplatky

Pardubický perník

2. Pivo

Česká socialistická republika

Bránické pivo

Bud

Budějovické pivo

Budějovické pivo - Budvar

Budějovický Budvar

Flekovské pivo

Karlovarské pivo

Karlovarský Karel IV.

Litovelské pivo

Plzeň, Pilsen

Plzeňské, Pilsner, Pilsener

Plzeňské pivo, Pilsner Bier

Plzeňský Prazdroj, Pilsner Urquell

Pils

Protivínské pivo

Radhost

Smíchovské pivo

Smíchovský Staropramen

Starobrno - starobrněnské pivo

Třeboňský regent

Uherskobrodské pivo

Velkopopovický kozel

Velkopopovický světlý ležák

Slovenská socialistická republika

Bratislavské pivo

Gemerské pivo

Hurbanovské pivo

Nitrianske pivo

Šarišské pivo

Topoľčianske pivo

3. Ryby

Česká socialistická republika

Třeboňský kapr

4. Masné výrobky

Česká socialistická republika

Česká vepřová plec

Kostelecké párky

Pražská husa

Pražská masitá kachna

Pražská šunka

Pražské párky

Slovenská socialistická republika

Čabianska klobása

Karpatská saláma

Prešovská saláma

5. Zemědělské výrobky

Československá socialistická republika

Československý sladovnický ječmen

Československý včelí med

Česká socialistická republika

Český chmel

Český slad

Hanácký ječmen

Tršický chmel

Úštěcký chmel

Žatecký chmel

Slovenská socialistická republika

Slovenský chmeľ

Slovenský slad

6. Zahradnické výrobky

Česká socialistická republika

Bánovský česnek

Blatenská růže

Bzenecká karotka

Český heřmánek

Klatovský karafiát

Malínský křen

Vracovská majoránka

Všetatská cibule

Tuřanské zelí

Znojemské okurky

7. Mléčné a sýrařské výrobky

Česká socialistická republika

Krkonošský pivní sýr

Moravská cihla

Moravský blok

Moravský bochník

Olomoucké tyčinky

Olomoucké tvarůžky

Otavan

Sázavský sýr

Šumavský sýr

Slovenská socialistická republika

Liptovská bryndza

Slovenská parenica

Slovenský oštiepok

8. Vody a minerální vody

Česká socialistická republika

Bilinská kyselka

Františko-lázeňská přírodní minerální voda

Karlovarská minerální voda

Karlovarská přírodní minerální voda

Karlovarská voda

Karlovarský mlýnský pramen

Kyselská (Kysibelská) Mattoniho kyselka

Luhačovická Vincentka

Luhačovická přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská Rudolfka

Poděbradská minerální voda

Šaratica (přírodní hořká voda)

Slovenská socialistická republika

Baldovská minerálna voda

Lipovecká minerálna voda Salvator

Maštinská minerálna voda

Minerálna voda Budiš

Minerálna voda Fatra

Minerálna voda Korytnica

Minerálna voda Slatina

Minerálna voda Cígeľka

Minerálna voda Santovka

9. Lihoviny

Česká socialistická republika

Karlovarská hořká

Praděd

Prostějovská starorežná

Slovácká borovička

Slovácká domácí meruňkovice

Staropražská medovina Šárka

Vizovická slivovice

Slovenská socialistická republika

Bošácka slivovica

Dargovka - bylinná pálenka

Karpatská horká

Karpatské Brandy

Prešovská vodka

Spišská borovička

Trenčianska borovička

C.

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

1. Skleněné a porcelánové zboží

Česká socialistická republika

České sklo

Český křišťál

Český porcelán

Duchcovský porcelán

Jablonec

Karlovarské sklo

Karlovarský křišťál

Karlovarský porcelán

Škrdlovické sklo

Železnobrodské figurky

Železnobrodské sklo

2. Výrobky uměleckoprůmyslové a uměleckořemeslné

Česká socialistická republika

Chodská keramika

Chodský kanafas

Jindřichohradecký gobelín

Kraslické krajky

Kraslické výšivky

Kunštátská keramika

Litomyšlská keramika

Tupesská keramika

Slovácké kraslice

Slovácké výšivky

Valašské papuče

Valašské sukno

Valašské vlňáky

Slovenská socialistická republika

Čičmianska výšivka

Detvianska činovať

Detvianske výšivky

Horehronské výšivky

Ľubietovská keramika

Ľubietovská majolika

Modranská keramika

Modranská majolika

Piešťanská krojovaná bábika

Piešťanské gátrové výšivky

Piešťanské krojované dievča

Piešťanské výšivky

Piešťanský kroj

Piešťanský krojovaný chlapec

Pozdišovská keramika

Pozdišovská majolika

Rajecké drevorezby

Sklo z Lednického Rovného

Slovenská keramika

Slovenská majolika

Slovenské paličkované čipky

Važecké tkaniny a výšivky

Západoslovenská modrotlač

3. Šperky, bižuterie

Česká socialistická republika

Bijoux de Bohęme

Český granát

Český granátový šperk

Jablonec

Kozákovské drahé kameny

4. Stroje, ocelové a železné výrobky, jiné průmyslové výrobky

Česká socialistická republika

Lišovský nábytek

Ostravský koks

Rousínovský nábytek

Vítkovická ocel, Vítkovice Steel

5. Hry, hračky, hudební nástroje

Česká socialistická republika

Kraslické hudební nástroje

6. Kamenina, kámen, zeminy

Česká socialistická republika

Sedlecký kaolín

Slovenská socialistická republika

Banskobeliansky dinas

Drevnický travertín

Slovenský haloyzit

Slovenský magnezit

Slovenský perlit

Spišský travertín

7. Textilní výrobky

Strakonické fezy

Vratislavické koberce

8. Soli a slatiny

Česká socialistická republika

Darkovská jodová sůl

Františko-lázeňská sirnoželezitá slatina

Františko-lázeňská sůl

Karlovarská přírodní vřídelní sůl

Karlovarská sůl

Karlovarská vřídelní sůl

Slovenská socialistická republika

Piešťanské bahno

Prešovská soľ

Poznámky pod čarou

*) Do seznamu vinařských oblastí a krajů byla v zájmu uceleného přehledu zahrnuta i označení, pro která se stanoví zvláštní ochrana již v čl. 4 Smlouvy.

Přesunout nahoru