Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1981 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.11.1991 (425/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 18. listopadu 1981

o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 239 zákoníku práce v dohodě s Českou odborovou radou:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou se upravuje odměňování pracovníků za práce uvedené v dalších ustanoveních konané pro organizace

a) na základě dohod o pracovní činnosti (§ 232 odst. 2 zákoníku práce),

b) na základě dohod o provedení práce (§ 232 odst. 3 zákoníku práce).

(2) Vyhláška se nevztahuje na odměňování

a) činností podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů,

b) tvůrčích činností, jejichž výsledkem jsou díla a umělecké výkony chráněné zákonem č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),

c) přednáškových a výukových činností a odborných posudkových a obdobných činností vykonávaných pro školy a školská zařízení tvořící jednotnou školskou soustavu, 1)

d) projektových činností vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 2)

e) činností zabezpečovaných Revolučním odborovým hnutím.

§ 2

Přednášková a výuková činnost

(1) Výše odměny za přednáškovou a výukovou činnost se stanoví se zřetelem na její povahu, obtížnost, rozsah nutné přípravy a kvalifikaci pracovníka takto:

Skupiny přednáškové a výukové činnosti  činnostiOdměna za 1 hodinu přednáškové a výukové činnosti
a)Přednášková a výuková  činnost odpovídající svou náplní výuce na  školách poskytujících základní vzdělání (zejména kursy, ve kterých se opakuje nebo doplňuje učivo základních škol a základních devítiletých škol, přípravné kursy pro školy poskytující střední vzdělání, základní jazykové kursy anebo praktická výuka odpovídající svou náplní dílenskému vyučování a praktickému výcviku na středních školách nebo kursy a školení v závodních školách práce pro pracovníky dělnických povolání v I. a II. kvalifikačním stupni)Pracovníci s vysokoškolskou kvalifikací až 20 Kčs Ostatní až 20 Kčs 
b)Přednášková a výuková činnost odpovídající svou náplní výuce na školách poskytujících střední a úplné střední vzdělání (zejména školení pracovníků o technických, zdravotnických a ekonomických otázkách nebo kursy, ve kterých se opakuje nebo doplňuje učivo škol poskytujících střední nebo úplné střední vzdělání, přípravné kursy pro vysoké školy a odborné jazykové kursy, kursy a školení v závodních školách práce pro pracovníky dělnických povolání ve III. a IV. kvalifikačním stupni)až 35 Kčsaž 25 Kčs 
c)Přednášková a výuková činnost odpovídající svou náplní výuce na vysokých školách (zejména kursy pro  vedoucí pracovníky a specialisty o nejnáročnějších ekonomických, právních a technických otázkách, kursy intenzívní jazykové výuky pro specialisty  vysílané do zahraničí) . až 50 Kčsaž 35 Kčs

(2) Je-li činnost uvedená v odstavci 1 písm. c) vykonávána zvlášť vynikajícími odborníky, zejména jde-li o předávání vědeckých a vysoce odborných poznatků a zkušeností nebo jde-li o mimořádně důležité otázky ideologického, politického, výchovného nebo sociálně ekonomického významu, zpravidla na úrovni postgraduálního studia, může být ve výjimečných případech stanovená odměna zvýšena až o 30 %. Odměnu je možno též stejně zvýšit ve zcela výjimečných případech za činnost uvedenou v odstavci 1 písm. b), je-li vykonávána zvlášť vynikajícími novátory - nositeli státních vyznamenání a řádů a čestných titulů "zasloužilý vynálezce" a "zasloužilý zlepšovatel".

(3) Ustanovení odstavce 1 platí též pro odměňování vedení diskuse, konzultace, semináře nebo zkoušek souvisejících s přednáškovou a výukovou činností.

(4) Za cvičení, praktickou výuku s demonstrací a vedení exkurze s výkladem se poskytují odměny uvedené v odst. 1 písm. b) a c) snížené nejméně o 20 %.

(5) Za přípravu, vedení a posouzení případných závěrečných prací nebo písemných prací předem určených učebním plánem, poskytne se odměna až 14 Kčs za 1 hodinu.

(6) Za sylaby (hrubé osnovy přednášek nebo výuky) se poskytne odměna pouze tehdy, bylo-li jejich vypracování mezi organizací a pracovníkem předem sjednáno. Odměny za sylaby přizná organizace podle obtížnosti a rozsahu zpracované látky až do výše 30 % celkové odměny za příslušnou přednášku nebo výuku.

Odborné posudky a jiná obdobná činnost

§ 3

(1) Za písemné vypracování odborných a lektorských posudků, rozborů, studií, odborných dobrozdání a vyjádření obdobného charakteru se stanoví odměna s přihlédnutím ke kvalifikaci pracovníka a k odborné náročnosti úkolu, jeho společenskému významu, rozsahu, předpokládaným výsledkům, popřípadě jiným výstižným hlediskům

 za 1 hodinu této činnosti
a)jde-li o práci, jejíž úspěšné provedení nevyžaduje vysokoškolskou, vědeckotechnickou nebo vědeckou kvalifikaci až 17 Kčs 
b)jde-li o práci, jejíž úspěšné provedení vyžaduje vysokoškolskou nebo vědeckotechnickou kvalifikaci až 25 Kčs
c)jde-li o práci, jejíž úspěšné provedení vyžaduje vědeckou kvalifikaci až 35 Kčs.

(2) Pokud se pro stanovení odměny použije hlediska rozsahu posuzované práce vyjádřeného počtem stránek, poskytne se za jednu stránku posuzovaného textu s přihlédnutím k podmínkám uvedeným v odstavci 1 odměna až 6 Kčs.

(3) Jde-li o činnost vykonávanou zvlášť vynikajícími odborníky, zejména jde-li o předávání vědeckých nebo vysoce odborných poznatků, lze zvýšit odměny uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) a odstavci 2 až o 30 %.

§ 4

Jsou-li odborné posudky, odborná dobrozdání nebo vyjádření podávána ústně nebo do zápisu v rámci jednání odborných komisí, přísluší pracovníku za vyjádření odborného stanoviska odměna, která se stanoví obdobně podle hledisek uvedených v § 3; nejvyšších částek odměn lze použít jen výjimečně, jde-li o odborné práce mimořádného významu konané zvlášť vynikajícími odborníky.

Překlady a revize překladů

§ 5

(1) Za překlady textů z cizího jazyka do češtiny nebo slovenštiny se poskytne odměna

a) u všech cizích jazyků s výjimkou jazyků uvedených pod písm. b) za jednu stránku překladuaž 20 Kčs
b) u čínštiny, korejštiny, japonštiny a dalších znakových jazyků za jeden slovní znakaž 0,40 Kčs.

(2) Za překlady textů z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyka se poskytne odměna

a) u všech cizích jazyků s výjimkou jazyků uvedených pod písm. b) za jednu stránku překladu až 30 Kčs
b) u čínštiny, korejštiny, japonštiny a dalších znakových jazyků za jeden slovní znak až 0,70 Kčs.

(3) Za překlady textů z češtiny do slovenštiny a naopak se poskytne odměna za jednu stránku překladů až 10 Kčs.

(4) U překladu z cizího jazyka do jiného cizího jazyka se poskytnou odměny uvedené v odstavci 2 zvýšené až o 50 %.

(5) Odměny stanovené v odstavcích 1 až 4 lze dále zvýšit

a) za zvlášť odborně náročné překlady zejména při uskutečňování hospodářské spolupráce mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci až o 50 %,

b) je-li překlad pořizován z magnetofonového nebo jiného zvukového záznamu až o 30 %,

c) je-li překlad jinak mimořádně náročný, zejména je-li požadován v mimořádně krátké lhůtě, až o 20 %.

(6) Za překlad hesel z cizího jazyka do češtiny nebo slovenštiny se poskytne odměna až 2 Kčs za jedno heslo, za překlad hesel z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyka až 2,50 Kčs za jedno heslo. V takto stanovených odměnách je zahrnuta i odměna za případné utřídění hesel.

(7) Za překlad hesel z cizího jazyka do cizího jazyka a jejich případné utřídění se poskytne odměna až 3 Kčs za jedno heslo.

§ 6

(1) Za jazykové revize překladů se poskytne odměna

a) u všech cizích jazyků s výjimkou jazyků uvedených pod písm. b) za jednu stránku překladuaž 20 Kčs
b) u čínštiny, korejštiny, japonštiny a dalších znakových jazyků za jeden slovní znakaž 0,40 Kčs.

(2) Za jazykové revize zvlášť odborně náročných překladů zejména při uskutečňování hospodářské spolupráce mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci se poskytne odměna za jednu stránku překladu až 7 Kčs.

(3) Za jazykové revize překladů z češtiny do slovenštiny a naopak se poskytne odměna až 1,50 Kčs za jednu stránku překladu.

(4) Za odborné revize překladů se poskytují odměny uvedené v odstavcích 1 až 3 zvýšené až o 30 %.

(5) Za jazykové nebo odborné revize překladu hesel (včetně hesel slovníkových) je možno místo odměn uvedených v předchozích odstavcích poskytnout odměnu až 0,70 Kčs za jedno heslo.

(6) Bylo-li nutno text překladu při revizi převážně nebo zcela přepracovat, může organizace pracovníkovi provádějícímu revizi místo odměn uvedených v předchozích odstavcích poskytnout odměnu až do výše částky nevyplacené z tohoto důvodu překladateli (§ 238 odst. 3 zákoníku práce), 3) pokud je to pro tohoto pracovníka výhodnější.

§ 7

V odměnách za překlady podle této vyhlášky jsou zahrnuty i odměny za vyhotovení strojopisu překladu včetně nejvýše dvou průklepů. V případě, že jsou při vyhotovení strojopisu požadovány více než dva průklepy, lze zvýšit odměnu až o 0,50 Kčs za jednu stránku překladu.

§ 8

Tlumočnická činnost

(1) Pracovníkům tlumočícím z cizího jazyka do češtiny nebo slovenštiny nebo naopak se poskytne za každou hodinu tlumočení

 odměna:
a)doprovodného (zejména při běžné konverzaci, prohlídkách stavebních, kulturních a uměleckých památek, doprovodů turistů formou volného překladu nebo komentáře) až 15 Kčs
b) informativního (zejména tlumočení podstatného obsahu politických rozhovorů, odborných nebo obchodních jednání) až 20 Kčs
c) odborného - současného i následného - (zejména při různých obchodních, odborných, vědeckých i politických jednáních, přednáškách, školeních) až 25 Kčs
d) konferenčního - současného -(zejména při vrcholových politickohospodářských jednáních, veřejných projevech, na konferencích, kongresech a jiných obdobných veřejných a společenských akcích) až 35 Kčs.

(2) Odměny stanovené v odstavci 1 lze zvýšit

a) za ztížené podmínky, zejména provádí-li se tlumočení za extrémních vnějších podmínek (teplota, exhalace, hluk apod.) až o 10 %
b) za tlumočení politicky mimořádně významných a na přesnost tlumočení zvlášť odborně náročných projevů, zejména při uskutečňování hospodářské spolupráce mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci až o 20 %
c) za tlumočení afrických a asijských jazyků až o 10 % 
d)za tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka až o 50 %.

(3) Do doby tlumočení podle odstavce 1 písm. c) a d) se započítává též doba nezbytně nutného odpočinku během výkonu tlumočnické činnosti.

§ 9

Korektury a redakční práce

(1) Za odborné korektury a úpravy textů se poskytne odměna za jednu stránku rukopisu

a) za redakční (stylistickou, logickou a věcnou) úpravu rukopisu až 8 Kčs
b) za jazykovou (gramatickou) úpravu rukopisu až 4 Kčs
c)za sloupcovou nebo stránkovou korekturu až 1,50 Kčs
d) za korekturu cizojazyčného textu až 5 Kčs
e)za imprimování až 1 Kčs
f)za technickou úpravu rukopisuaž 3 Kčs
g)za zhotovení zrcadla- jednobarevného 
                                   - vícebarevného 
až 30 Kčs
až 50 Kčs.

(2) Odměny se stanoví podle náročnosti a obtížnosti zadané práce; přitom se přihlíží zejména k obsahu rukopisu a jeho složitosti.

(3) Odměny podle odstavce 1 nepříslušejí za autorské korektury.

§ 10

Písařské práce

(1) Odměny za psaní na stroji se stanoví podle těchto obtížnostních kategorií

A - běžný druh psaní, tj. originál s nejvýše dvěma průklepy

B - psaní na kovolist, blánu, průsvitku, ormig, popřípadě s jedním až dvěma průklepy

C - psaní fotografických předloh pro tisk

D - psaní cizojazyčné latinkou s nejvýše dvěma průklepy

E - psaní cizojazyčné azbukou, arabským písmem apod.

(2) Odměna za jednu stránku strojopisu činí až Kčs

 Obtížnostní kategorie
E
a)hladký text
  1.podle předlohy 2,50 3,-5,- 3,50 4,50
  2.podle ústního diktátu  3,- 3,50 4,-5,-
  3.podle zvukového záznamu   5,-5,50 - -6,-6,50
b)složitý text
 1.podle předlohy obsahující vzorce, rovnice, řecká písmena, značky, symboly apod. 3,50 4,-6,-4,505,50
  2. podle předlohy s převažujícími vzorci, rovnicemi, značkami, symboly nebo vyžaduje-li přepis náročné vyměřování, ruční dopisování apod.4,-4,50  6,50 5,-6,-
c)celostránkové tabulky
 1.textu s malým podílem čísel 3,504,- 6,-4,505,50
 2.s převahou čísel 4,505,-7,-5,506,50.

(3) Odměny podle předchozího odstavce lze zvýšit

a)za psaní více než dvou průklepů až o 0,50 Kčs
b)za psaní cizojazyčných textů     
  1.na blány, ormig, kovolist, průsvitku až o 0,50 Kčs
  2.na předlohy pro fotografování pro tisk až o 2,50 Kčs
c) za psaní na stroji s typem písma perličkaaž o 20 %
d)za přepisy předloh 
   1. psaných ručně, špatně čitelných nebo opravovanýchaž o 20 %
   2. s texty odborně vysoce náročnýmiaž o 30 %
   3. jsou-li požadovány v mimořádně krátké lhůtě až o 20 %

(4) Za psaní adres na obálky se poskytne odměna

za jednu adresu českou nebo slovenskou až 0,20 Kčs
za jednu adresu cizojazyčnou - latinkou až 0,30 Kčs
za jednu adresu cizojazyčnou - azbukou, arabským písmem apod. až 0,40 Kčs.

(5) Je-li výjimečně nutno odměňovat písařské práce časovou mzdou, stanoví se podle množství, složitosti textu a nároků na přesnost odměna za 1 hodinu práce ve výši až 10 Kčs, při psaní cizojazyčných textů až 12 Kčs.

(6) V odměnách za písařské práce jsou zahrnuty i opravy případných chyb a překlepů.

(7) Pokud ve výjimečných případech organizace neposkytne materiál (papíry, indiga, blány, ormig apod.), uhradí pracovníkovi vzniklé náklady v prokázané výši.

§ 11

Promítání filmů a diapozitivů

(1) Za 1 hodinu práce při promítání filmů a diapozitivů se poskytne odměna

a) u filmů 16 mm nebo diapozitivů    až 10 Kčs
b) u filmů 35 mm pro klasický formát 4)   až 12,50 Kčs
c)u filmů 35 mm pro širokoúhlé promítání a 70 mm 4)   až 14,50 Kčs.

(2) Do doby promítání je možné zahrnovat pouze dobu nezbytně nutnou k přípravě a zakončení práce.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 12

Jednou stránkou ve smyslu této vyhlášky se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech (při psaní perličkou po 72 úhozech), včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část. Jedna strana scénáře slovesných děl se posuzuje maximálně jako 80 % strany, jedna strana veršovaného textu jako 60 % strany.

§ 13

(1) Je-li v dohodě výslovně sjednáno, že práce a činnosti uvedené v § 8, 10 a 11 se konají v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v noci, lze poskytnout příplatek, jestliže pracovník nepracuje doma.

(2) Výše příplatku činí za práci konanou v sobotu a v neděli 25 % a ve svátek 100 % sjednané odměny bez zvýšení podle § 8 odst. 2 a § 10 odst. 3 a za činnost konanou v noci 2,50 Kčs za každou hodinu práce v noci.

§ 14

Činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které nejsou uvedeny v § 2 až 11, se odměňují podle předpisů vydaných příslušnými ústředními orgány. Nebyly-li tyto předpisy vydány, postupuje organizace podle mzdových předpisů platných v příslušném odvětví pro odměňování stejných nebo obdobných prací vykonávaných v pracovním poměru a to za podmínek stanovených ústředním orgánem, do jehož působnosti organizace patří.

§ 15

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 91/1966 Sb., o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Ministr: Dr. Hamerník v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání, ve znění změn a doplňků.
Zákon č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.
Zákon č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.
Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

2) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

3) Zákoník práce v § 238 odst. 3 stanoví, že odměna může být přiměřeně snížena, neodpovídá-li provedení práce sjednaným podmínkám.

4) Včetně výměny opotřebovaných součástek přístroje.

Přesunout nahoru