Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 117/1981 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 18. listopadu 1981

o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy

Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:


§ 1

(1) Jednotná klasifikace průmyslových prací výrobní povahy (dále jen "klasifikace") se zavádí jako součást jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků 1) a navazuje na jednotnou klasifikaci průmyslových oborů a výrobků. 2)

(2) Klasifikací se upravuje třídění průmyslových prací výrobní povahy (dále jen "průmyslové práce") jakožto průmyslových činností směřujících k výrobě průmyslových výrobků 3) jako určitá fáze jejich výroby.

(3) V klasifikaci se určuje - s výjimkou oboru 547 (montáže technologických zařízení) - pět klasifikačních stupňů, a to obory, předmětová seskupení, skupiny průmyslových prací, podskupiny průmyslových prací a sortimentní dotřídění. Přehled oborů na prvém klasifikačním stupni tvoří přílohu k této vyhlášce. Pro obor 547 se upravuje členění specificky v metodické části klasifikace.

(4) Úplné identifikační označení konkrétního (sortimentního) typu zatřiďované průmyslové práce nesmí ve styku mezi organizacemi překročit 12 míst číselného kódu.

§ 2

(1) Klasifikace je závazná

a) pro třídění a seskupování informací o průmyslových činnostech směřujících k výrobě průmyslových výrobků, které jsou předmětem dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi organizacemi ve formě samostatných dodávek jako plnění hospodářských závazků o provedení prací, 4) případně hospodářských závazků o dodávkách montáží; 5)

b) pro vedení jednotné údajové základny organizací, 6) zejména v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů.

(2) Klasifikace je doporučená zejména pro třídění a seskupování informací v informační soustavě organizací, 7) pro plánování a financování a při budování automatizovaných systémů řízení podniků.

§ 3

(1) Všechny organizace, vykonávající činnosti zahrnuté do klasifikace, sledují ve své informační soustavě podle oborů průmyslových prací zejména ukazatele výsledků své činnosti, včetně ukazatelů hodnotových, a ukazatele mezd a ostatních nákladů, popřípadě další ukazatele, které stanoví Federální statistický úřad.

(2) Ve zvlášť odůvodněných případech může věcně příslušný ústřední orgán se souhlasem Federálního statistického úřadu vytvořit z prvků klasifikace vybraných pro určitý specifický účel zvláštní (účelovou) nomenklaturu, určenou i pro vnější styk mezi organizacemi.

§ 4

(1) Organizace vstupující do dodavatelsko-odběratelských vztahů označují v objednávkách, v hospodářských smlouvách, v dodacích listech, na fakturách a v ostatních dokladech průmyslové práce, které jsou předmětem těchto vztahů, číselnými kódy podle klasifikace.

(2) Dodávaná průmyslová práce je zpravidla na zakázku svého odběratele vykonána dodavatelem na mezitovaru, který se tak stává hmotným nositelem dodávané průmyslové práce, avšak v daném dodavatelsko-odběratelském vztahu není sám o sobě předmětem dodávky.

(3) Příslušnost hmotného nositele konkrétní dodávky průmyslových prací k určité položce jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků na stupni předmětového seskupení (§ 1 odst. 3) je povinen určit odběratel; tuto povinnost plní uvedením druhého a třetího znaku kódu oboru, v němž je zatříděn hmotný nositel (materiál, polotovar apod.) té průmyslové práce, která na něm má být dodavatelem vykonána, na příslušném místě 8) dokladů dodavatelsko-odběratelského vztahu (v návrhu hospodářské smlouvy dodávkové, na objednávce aj.). Označení průmyslové práce udané odběratelem zavazuje dodavatele uvádět je beze změny na svých dokladech (na dodacích listech, fakturách aj.).

§ 5

Návrhy doplňků klasifikace předkládají ústřední orgány federace i republik nebo gestoři příslušných oborů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 9) Federálnímu statistickému úřadu nejpozději do konce února každého kalendářního roku, aby mohly tyto změny a doplňky nabýt účinnosti od 1. ledna následujícího roku. Doplňky klasifikace provádí Federální statistický úřad opatřeními vyhlašovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a oznamovanými ve Sbírce zákonů.

§ 6

Federální statistický úřad může ze závažných důvodů na žádost věcně příslušného ústředního orgánu povolit výjimku z ustanovení § 1 odst. 3.

§ 7

Z jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků se vypouští obor 547 - montáže technologických zařízení.


§ 8

Zrušují se směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotného třídění prací výrobní povahy a jednotného třídění výkonů zahrnovaných do hodnoty společenského produktu čj. 38 048/1965 ze dne 31. července 1965 v části, týkající se prací výrobní povahy v průmyslu; směrnice byly publikovány ve Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, částka 16-17, ze dne 23. října 1965 a oznámeny ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Předseda: Ing. Mička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně
ekonomických informací.

2) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o
zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a
jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

3) § 4 výnosu Federálního statistického úřadu o doplnění a změnách jednotné
klasifikace průmyslových oborů a výrobků čj. 2754/80-032-1504 ze dne 24. října
1980, publikovaného pod č. 13 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů,
částka 12-13/1980, a oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 2/1981

4) § 356 hospodářského zákoníku.

5) § 315 a násl. hospodářského zákoníku.

6) Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 173/1980 Sb., o jednotné údajové základně organizací.

7) § 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

8) Na dokladech se uvádí identifikační kód dané práce (maximálně 12 znaků - míst), v němž se předmětové seskupení vyjadřuje 4. a 5. znakem.

9) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.


Příloha

Průmyslové práce výrobní povahy

Přehled oborů

Kód Název oboru
110 Práce výrobní povahy v průmyslu paliv
120 Práce výrobní povahy v energetickém průmyslu
170 Práce výrobní povahy v hutnictví železa
210 Práce výrobní povahy v hutnictví neželezných kovů
290 Práce výrobní povahy v chemickém a gumárensko-osinkovém průmyslu
300 Práce výrobní povahy při výrobě částí strojů a přístrojů (kromě elektrotechnických)
370 Práce výrobní povahy v elektrotechnickém průmyslu
480 Práce výrobní povahy při výrobě strojů a zařízení obecného užití a dopravních prostředků
547 Montáže technologických zařízení
550 Práce výrobní povahy ve strojírenství ostatní
560 Práce výrobní povahy v kovodělném průmyslu
600 Práce výrobní povahy v průmyslu stavebních hmot
620 Práce výrobní povahy v dřevozpracujícím průmyslu
630 Práce výrobní povahy v průmyslu papíru a celulózy
650 Práce výrobní povahy v průmyslu skla, keramiky a porcelánu
710 Práce výrobní povahy v textilním průmyslu
720 Práce výrobní povahy v konfekčním průmyslu
730 Práce výrobní povahy v kožedělném průmyslu
750 Práce výrobní povahy v polygrafickém průmyslu
780 Práce výrobní povahy v průmyslu potravin a pochutin
799 Práce výrobní povahy v ostatní průmyslové výrobě
Přesunout nahoru