Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 25.07.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. září 1981

o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky


V Praze dne 26. listopadu 1980 byla podepsána Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky. Podle svého článku 12 Dohoda nabyla platnosti dnem 25. července 1981.


Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mozambické lidové republiky,

vedeny přáním upevňovat vzájemné styky a rozvíjet spolupráci v oblasti školství, kultury, vědy, umění, sportu a zdravotnictví,

přesvědčeny, že tato spolupráce, založená na principech vzájemného respektování svrchovanosti a územní celistvosti, rovnosti, nezasahování do vnitřních záležitostí obou států a vzájemné výhodnosti přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a jejich národy,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblastech školství, kultury, vědy, umění, sportu a tělesné výchovy, informací a zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi školskými, kulturními, zdravotnickými, vědeckými a uměleckými institucemi svých zemí, a to zejména:

- umožňováním vzájemných návštěv univerzitních profesorů a učitelů z odborných a vědeckých institucí,

- organizováním výstav ve svých zemích,

- organizováním koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých akcí zastupujících kulturu lidu obou zemí,

- překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl,

- výměnou knih a jiných publikací z oblastí kultury, vědy a umění,

- výměnou informací o životě v obou zemích za účelem vzájemného poznávání zkušeností lidu obou zemí,

- výměnou odborníků z oblastí školství, kultury, zdravotnictví a vědy,

- výměnou a uváděním filmů na obchodním i neobchodním základě.

Článek 3

Smluvní strany budou dbát o to, aby se v učebnicích a školních osnovách podávaly objektivní informace o životě a pokroku dosaženém lidem obou zemí.

Článek 4

Každá smluvní strana, v souladu se svými možnostmi bude poskytovat stipendia studentům a postgraduantům druhé smluvní strany pro studium na svých univerzitách nebo jiných školských institucích.

Článek 5

Smluvní strany budou zkoumat podmínky, jak zabezpečit rovnocennost vysvědčení, diplomů, zkoušek a titulů získaných na vzdělávacích zařízeních obou zemí. Tyto podmínky budou upraveny zvláštní dohodou.

Článek 6

Smluvní strany budou umožňovat v souladu s platnými předpisy svých zemí, přístup do historických archivů, knihoven, muzeí a galérií.

Článek 7

Každá smluvní strana bude ulehčovat účast delegacím druhé smluvní strany na kongresech, festivalech a na dalších akcích s mezinárodní účastí, organizovaných na jejím území.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi informačními agenturami a rozhlasovými a televizními organizacemi svých zemí.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a mezi organizacemi mládeže obou zemí.

Článek 10

Každá smluvní strana vytvoří, v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, potřebné podmínky státním občanům druhé smluvní strany, vyslaným podle této dohody.

Státní občané vysílajícího státu jsou povinni dodržovat vnitrostátní předpisy přijímajícího státu.

Článek 11

Za účelem plnění této dohody smluvní strany budou uzavírat prováděcí programy na dvouleté nebo tříleté období, které budou obsahovat dohodnuté akce a finanční podmínky.

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení obou stran v souladu se zákony a předpisy každého státu a vstoupí v platnost dnem aktu výměny listin o schválení.

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let, mlčky se bude prodlužovat na období dalších pěti let, pokud jedna strana neoznámí písemně druhé nejméně šest měsíců před uplynutím kteréhokoliv probíhajícího období platnosti svoje přání ji vypovědět.

Dáno v Praze dne 26. listopadu 1980 ve dvou vyhotoveních v jazyku slovenském a portugalském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Mozambické lidové republiky:

Antonio Branco v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru