Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1981 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků

Částka 32/1981
Platnost od 05.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 28.04.1990 (139/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 17. listopadu 1981

o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Touto vyhláškou se upravuje odměňování členů souborů lidových hudebníků 1) (dále jen "soubory"), pokud příležitostně provádějí hudební díla s textem nebo bez textu při veřejných hudebních produkcích (dále jen "produkce") za úplatu; jde zejména o taneční zábavy, módní přehlídky, hudební doprovod artistů a sportovců, o účinkování při smutečních, svatebních a jiných občanských obřadech, při průvodech a při koncertních vystoupeních.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na odměňování členů souborů, kteří účinkují

a) v zahraničí na základě smluv se zahraniční organizací a odměna je jim vyplácena zahraniční organizací v cizí měně,

b) na území České socialistické republiky jako devizoví cizozemci.

Sazby odměn

§ 2

(1) Soubory se zařazují pro účely odměňování podle této vyhlášky na podkladě výsledku zkoušky před kvalifikační komisí podle příslušných předpisů 2) do tří kvalifikačních stupňů.

(2) Za účinkování v rámci produkce přísluší členovi souboru zařazeného

do kvalifikačního stupněza každou celou hodinu produkce
I.    10-15 Kčs
II.    16-20 Kčs
III.    21-30 Kčs

přičemž první (i nedokončená) hodina produkce se považuje vždy za celou hodinu; při druhé a další nedokončené hodině produkce se odměny členů souboru poměrně krátí.

(3) Svatební, pohřební a jiné občanské obřady konané v obřadních síních a krematoriích, které na sebe časově bezprostředně navazují, se považují za jedinou produkci; její délka se rovná součtu časového trvání jednotlivých obřadů.

(4) V odměně podle odstavce 2 jsou zahrnuty též zkoušky, příprava produkce, popřípadě i náhrada za používání vlastního hudebního nástroje, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 3)

§ 3

(1) Vedoucímu nejméně tříčlenného souboru, pokud v souboru současně účinkuje nebo soubor řídí, přísluší odměna až do výše dvojnásobku odměny, která by mu příslušela jako členovi souboru.

(2) V případě, že vystoupení nejméně tříčlenného souboru řídí pověřený zástupce vedoucího souboru a v souboru současně účinkuje, přísluší mu odměna až do výše jedenapůlnásobku odměny, která by mu příslušela jako členovi souboru.

§ 4

Sjednávání odměn

Výši odměny v rozpětí sazeb podle této vyhlášky sjedná po předchozím souhlasu zřizovatele souboru 4) pořadatel produkce 5) s vedoucím souboru nebo s jeho pověřeným zástupcem pro každou produkci zvlášť.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Soubory , jimž byly přiznány příplatky k sazbám odměn podle dosavadních předpisů, se zařazují do vykonání kvalifikačních zkoušek 6)

a) do I. kvalifikačního stupně, pokud měly přiznány příplatky do 50 % základních sazeb,

b) do II. kvalifikačního stupně, pokud měly přiznány příplatky do 80 % základních sazeb,

c) do III. kvalifikačního stupně, pokud měly přiznány příplatky nad 80 % základních sazeb.

§ 6

Zrušuje se vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče č. 1391/1946 Ú. l. I., o úpravě pracovních a platových podmínek hudebníků (kapelníků) zaměstnaných při provozování hudby, ve znění vyhlášky č. 180/1950 Ú. l. I.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Ministr: Doc. Dr. Klusák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti.

2) § 3 odst. 3 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků, ve znění vyhlášky č. 109/1981 Sb.

3) Výměr Českého cenového úřadu ze dne 15. 11. 1972 č . 1052/570/1972, o přeřazení úplat za užívání zvukových aparatur a elektrofonických varhan do kategorie limitovaných cen maximálních a rozhodnutí Českého cenového úřadu ze dne 7. 3. 1978 čj. 25-467/78.

4) § 2 vyhlášky č. 112/1960 Sb.

5) § 11 zákona č. 81/1957 Sb.
§ 4 vyhlášky č. 112/1960 Sb.

6) § 8a vyhlášky č. 112/1960 Sb., ve znění vyhlášky č. 109/1981 Sb.

Přesunout nahoru