Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1981 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků

Částka 32/1981
Platnost od 05.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

109.

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 17. listopadu 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti:


Čl. I

Vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 3 odst. 1 věta druhá zní:

"V písemné žádosti o souhlas uvede organizace, koho hodlá ustanovit vedoucím souboru (§ 7), popřípadě jeho zástupcem, dále jméno, příjmení a ostatní osobní data všech členů budoucího souboru, jeho název, umělecké zaměření, repertoár a u souboru, který dosud vyvíjí hudební činnost výhradně jako kolektiv zájmové umělecké činnosti, též doklady o jeho dosavadním působení.".

2. Za § 3 odst. 2 se vkládají nové odstavce 3 a 4, které zní:

"(3) Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá okresní národní výbor na základě výsledku zkoušky před jím ustavenou kvalifikační komisí; rozhodnutí obsahuje též jména, příjmení a ostatní osobní data všech osob, které se zkoušce podrobily, a pokud žádosti je vyhověno, i který člen souboru je pověřen jeho vedením, popřípadě zastupováním vedoucího, a zařazení souboru do jednoho ze tří kvalifikačních stupňů pro účely odměňování jeho členů podle příslušných předpisů. 1)

(4) Jestliže se podstatně změní umělecká úroveň souboru lidových hudebníků, je organizace, která soubor zřídila, povinna předložit okresnímu národnímu výboru žádost o přezkoušení souboru. Organizace je povinna takovou žádost podat ve stanovené lhůtě také na vyzvání okresního národního výboru. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 1. Nebude-li žádost podána ve stanovené lhůtě nebo bude-li sice podána včas, ale soubor se kvalifikační zkoušce v určeném termínu bezdůvodně nepodrobí anebo ji nevykoná s úspěchem, okresní národní výbor odvolá svůj souhlas ke zřízení souboru lidových hudebníků a nedovolí souboru další činnost za úplatu. Soubor lidových hudebníků může být přeřazen do jiného kvalifikačního stupně pro účely honorování jeho členů pouze na základě nově vykonané zkoušky.".

3. Ustanovení dosavadního § 3 odst. 3 se označuje jako odstavec 5.

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Organizace, která zřídila soubor lidových hudebníků přede dnem 1. ledna 1982, je povinna požádat do 31. března 1982 okresní národní výbor o souhlas s další činností souboru lidových hudebníků. Při rozhodování o této žádosti postupuje okresní národní výbor obdobně podle § 3 odst. 4.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Ministr: Doc. Dr. Klusák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 110/1981 Sb., o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků.

Přesunout nahoru