Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.

Částka 32/1981
Platnost od 05.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.04.1990 (28/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

107

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu

ze dne 30. října 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství, federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu, v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. a) zní:

"a) strojírenských výrobků a náhradních dílů k nim,".

2. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

Náhradní díly

(1) Dodavatel je povinen na včas předložený návrh odběratele uzavřít smlouvu o dodávce nezbytných náhradních dílů v odpovídajícím množství a sortimentu k výrobkům, které dodal.

(2) Za účelem uvedeným v odstavci 1 organizace uzavírají zpravidla smlouvu o přípravě dodávek.

(3) Povinnost dodávat náhradní díly trvá po dobu, po kterou je obvyklé a účelné výrobky opravovat; není-li tato doba stanovena nebo dohodnuta, trvá tato povinnost po dobu 10 let od skončení výroby výrobku, pro který jsou náhradní díly určeny.

(4) Povinnost podle odstavce 1 může dodavatel splnit též tak, že zajistí dodávky náhradních dílů jiným dodavatelem.

(5) Dovozní gestor 1) není povinen uzavřít smlouvu o dodávce náhradních dílů, pokud nebude uvolněno devizové krytí pro úhradu nákladů v zahraničí, 2) bez jejichž vynaložení nelze dodávku náhradních dílů uskutečnit.".

3. Ustanovení § 34f odst. 2 se vypouští.


Čl.II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR: Ing. Saul v. r.

Ministr všeobecného strojírenství ČSSR: Ing. Bahyl v. r.

Ministr elektrotechnického průmyslu ČSSR: Prof. Ing. Kubát DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 239 hospodářského zákoníku.

2) § 14 odst. 1 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
§ 21 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.
§ 23 odst. 3 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

Přesunout nahoru