Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem

Částka 30/1981
Platnost od 10.11.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.08.1991 (238/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

103.

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství

ze dne 30. září 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Za kovový odpad se považují i zbytky kovů obsažené v haldách, struskách, kalech apod., pokud jejich využití pro potřeby národního hospodářství z hlediska vynaložených nákladů a daných technických možností je ekonomické; v tom směru lze využít poradenské činnosti národních podniků Kovošrot podle ustanovení § 9.".

2. § 2 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Dodávaný kovový odpad nesmí být silně mechanicky znečištěn látkami, které brání efektivnímu využití běžnými hutnickými pochody (např. gumou, PVC, dehty, oleji, barvami, chemikáliemi); kovový odpad ocelový a litinový nesmí být mechanicky znečištěn přimísenými neželeznými kovy, kromě výjimek uvedených v příslušné státní normě.".

3. V § 4 se za slova "československých státních norem (ČSN)" vkládá odkaz pod čarou "1)", který zní:

"1) ČSN 42 0030 a ČSN 42 1331.".

4. V § 4 se slova "nákladnímu vozidlu" nahrazují slovy "dopravním a mechanizačním prostředkům".

5. § 5 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Dodávky speciálního kovového odpadu se uskutečňují v předem stanovených případech za podmínek dohodnutých mezi dodavatelskými organizacemi a národními podniky Kovošrot.".

6. V § 7 odst. 1 se v první větě slova "národních podniků Kovošrot" nahrazují slovy "národního hospodářství".

7. V § 7 odst. 3 se za slova "připraveného k dodání" vkládá čárka a slova "jeho včasném a pravidelném odvozu".

8. V § 8 písm. f) se slovo "provozoven" nahrazuje slovem "provozů".

9. V § 8 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1, za který se připojuje odstavec 2, který zní:

"(2) Národní podniky Kovošrot vykonávají dohled na správné hospodaření s kovovým odpadem na všech místech, kde se kovový odpad vyskytuje. Dohled zaměřují zejména na dodržování předpisů o hospodaření s kovovým odpadem a na hospodárné nakládání s ním a jsou oprávněny požadovat od vedoucích pracovníků organizací opatření k odstranění zjištěných závad.".

10. V § 9 odst. 1 se vypouštějí slova "na všech místech, kde se kovový odpad vyskytuje,".

11. V § 9 odst. 2 se v první větě před slova "poradenskou činnost" vkládají slova "Dohled a".

12. V § 10 se na konci připojuje tato věta: "Pro dodavatele průmyslového kovového odpadu platí dále v tomto směru ještě ustanovení příslušných československých státních norem. 1)".

13. V § 10 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1, za který se připojuje odstavec 2, který zní:

"(2) Dodavatel muničního kovového odpadu je povinen současně s jeho odesláním zaslat odběrateli potvrzení o bezpečnosti, vydané pyrotechnikem.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Ministr: Ing. Saul v. r.

Přesunout nahoru