Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c44/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 44/1980
Platnost od 24.12.1980
Účinnost od 24.12.1980
Zrušeno k 15.04.1988 (o5/c7/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR, Ministerstvom financií SSR, so Slovenskou odborovou radou a Slovenským ústredným výborom Československého Červeného kríža a po prerokovaní s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi vydalo úpravu z 10. 9. 1980 č. Z-8296/1980-B 12 o darcovstve krvi.

Úprava určuje podmienky pre spôsobilosť občanov na darcovstvo krvi a iných tkaniv, nároky darcov na pracovné voľno s náhradou mzdy, cestovné výdavky, poskytnutie občerstvenia a nároky bezpríspevkových darcov krvi a iných tkanív na poskytnutie príspevku na zlepšenie stravovania.

Zrušujú sa smernice č. 25/1968 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (reg. v čiastke 42/1968 Zb.) v znení úpravy č. 11/1974 Vestníka MZ SSR (reg. v čiastke 3/1975 Zb.), úpravy č. 31/1976 Vestníka MZ SSR (reg. v čiastke 1/1977 Zb.), úpravy č. 26 1977 Vestníka MZ SSR (reg. v čiastke 3/1978 Zb.) a úpravy č. 11/1979 Vestníka MZ SSR.

Úprava je uverejnená pod č. 7/1980 Vestníka MZ SSR a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, odboroch zdravotníctva KNV a ONV a na ústavoch národného zdravia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu po dohode s Ministerstvom financií SSR, Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR, so Slovenskou odborovou radou a Slovenským ústredným výborom Československého Červeného kríža vydalo úpravu z 15. júna 1982 č. Z-3942/1982-B/12, ktorou sa mení úprava z 10. augusta 1980 č. Z-8296/1980 B/12 o darcovstve krvi uverejnená pod č. 7/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 44/1980 Zb. Úpravou sa zvyšujú ceny na občerstvenie, na ktoré majú nárok darcovia krvi a kostnej drene. Táto úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní v Zbierke zákonov; uverejnená je pod č. 15/1982 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR. Možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SSR, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru