Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Účinnost od 01.03.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. června 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů


Dne 28. června 1978 byla v Lisabonu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 1. března 1980.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Portugalské republiky ve snaze rozvíjet osobní a nákladní silniční dopravu mezi oběma státy, jakož i tranzit jejich územím, se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah působnosti

1. Ustanovení této dohody se vztahují na silniční přepravy osob a nákladů na cizí účet nebo na účet vlastní, vycházející z území nebo určené pro území jedné ze smluvních stran nebo tranzitem jejich územím, prováděné vozidly, evidovanými na území druhé smluvní strany.

2. Ustanovení této dohody neopravňují dopravce jedné smluvní strany zahajovat přepravu osob nebo nákladů na území druhé smluvní strany s tím, že přeprava bude ukončena na tomtéž území.

Článek 2

Stanovení pojmů

1. Pojem "dopravce" označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která v Československu nebo v Portugalsku je oprávněna provádět silniční přepravu osob nebo nákladů na vlastní nebo cizí účet podle platných předpisů svého státu.

2. Pojem "vozidlo" označuje každé silniční vozidlo s mechanickým pohonem, vyrobené nebo upravené pro přepravu více než osmi sedících osob, mimo řidiče pro přepravu nákladů nebo pro tažení vozidel, určených k těmto přepravám, jakož i přívěsy a návěsy.

Za jednotlivé vozidlo se považuje souprava tahače s přívěsem nebo s návěsem za předpokladu, že jsou oba evidovány na území téže smluvní strany.

I. PŘEPRAVY OSOB

Článek 3

Povolovací řízení

S výjimkou ustanovení článku 4 této dohody mohou být přepravy osob ve smyslu této dohody prováděny dopravci jedné ze smluvních stran pouze na základě předchozího povolení, uděleného příslušným orgánem druhé smluvní strany.

Článek 4

Přepravy vyjmuté z povolovacího řízení

Povolovacímu řízení nepodléhají:

a) příležitostné přepravy prováděné vozidly, která dopravují během celé cesty tutéž skupinu cestujících a vracejí se na místo odjezdu, aniž by tito cestující přistupovali nebo vystupovali během cesty za předpokladu, že místa odjezdu a příjezdu jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno;

b) příležitostné přepravy, při nichž se vstup uskutečňuje s obsazeným vozidlem a návrat s prázdným vozidlem za předpokladu, že místo odjezdu je na území státu evidovaného vozidla;

c) příležitostné tranzitní přepravy osob;

d) tranzit prázdných vozidel evidovaných na území jedné smluvní strany územím druhé smluvní strany;

e) vstup a jízda prázdného vozidla, určeného k náhradě vozidla nezpůsobilého k dopravě, přičemž náhradní vozidlo může pokračovat v cestě na základě povolení nebo jiného dokladu, vystaveného pro poškozené vozidlo.

Článek 5

Pravidelné přepravy

1. Pravidelné přepravy musí být povoleny společnou dohodou příslušných orgánů obou smluvních stran, se souhlasem tranzitních států.

2. Každá ze smluvních stran udělí povolení k pravidelným přepravám pro dopravní úsek na svém vlastním území.

3. V zásadě budou povolení udělována na základě reciprocity.

4. Příslušné orgány stanoví společnou dohodou náležitosti pro vydávání povolení, zejména dobu jeho platnosti, četnost přeprav, jízdní řád a stanovené tarify.

5. Zrušení nebo pozastavení povolení podle právních předpisů každé smluvní strany nemůže být provedeno bez předchozího slyšení příslušného orgánu druhé smluvní strany.

II. PŘEPRAVY NÁKLADŮ

Článek 6

Povolovací řízení a kontingent

1. S výjimkou ustanovení článku 7 této dohody mohou být přepravy nákladů prováděny pouze na základě povolení vydaného předem příslušnými orgány státu, kde je vozidlo evidováno, jménem příslušných orgánů druhé smluvní strany, v rámci kontingentů stanovených společnou dohodou příslušných orgánů obou smluvních stran.

2. Pro každou cestu tam a zpět a pro každé vozidlo bude vydáno jedno povolení.

3. Povolení jsou použitelná během kalendářního roku, pro který jsou vydána příslušnými orgány obou smluvních stran. Příslušný orgán jedné smluvní strany může omezit trvání platnosti povolení, která obdržel nevyplněná od příslušných orgánů druhé smluvní strany.

4. Povolení se vydávají na jméno dopravce; mohou být použita pouze jím a jsou nepřenosná.

5. Přepravy nákladů mezi třetím státem a územím druhé smluvní strany mohou být provedeny dopravci jedné ze smluvních stran pouze na základě předchozího zvláštního povolení uděleného příslušným orgánem druhé smluvní strany.

Článek 7

Přepravy vyjmuté z povolovacího řízení

Povolovacímu řízení nepodléhají:

a) přepravy nákladů k poskytování léčebné péče v případě naléhavé pomoci, zejména v případě přírodních pohrom;

b) přepravy předmětů a uměleckých děl určených pro výstavy a veletrhy;

c) přepravy materiálu, příslušenství a zvířat určených pro divadelní, hudební, filmová a cirkusová představení nebo k sportovním a veletržním účelům;

d) přepravy nákladů určených pro rozhlasové, filmové a televizní přenosy;

e) vstup a jízda vozidel určených k poskytování technické pomoci, jakož i přeprava vozidel nezpůsobilých k jízdě;

f) vstup a jízda prázdného vozidla, určeného k náhradě vozidla nezpůsobilého k dopravě, přičemž náhradní vozidlo může pokračovat v cestě na základě povolení nebo jiného dokladu, vystaveného pro poškozené vozidlo;

g) pohřební přepravy.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Daňový systém

1. Nepravidelné přepravy osob obou smluvních stran jsou osvobozeny od všech daní a poplatků platných na území druhé smluvní strany.

2. Přepravy nákladů, uskutečněné dopravci jedné smluvní strany, podléhají daním a poplatkům platným na území druhé smluvní strany.

Článek 9

Hmotnost a rozměry vozidel

1. Pokud jde o hmotnost a rozměry silničních vozidel, zavazuje se každá ze smluvních stran nepodrobovat vozidla evidovaná na území druhé smluvní strany přísnějším omezením, než jsou uložena vozidlům na vlastním území.

2. Přesahuje-li hmotnost nebo rozměry vozidla nebo nákladu meze přípustné na území druhé smluvní strany, musí být vozidlo vybaveno zvláštním povolením, vydaným příslušným orgánem této smluvní strany.

V případě, že toto povolení vymezuje pro jízdu vozidla určitou trasu, musí být přeprava vykonána pouze po této trase.

Článek 10

Přestupky

1. Dopravci, kteří se dopustí na území druhé smluvní strany závažných nebo opětovných přestupků proti ustanovení této dohody nebo proti zákonům a předpisům platným na uvedeném území a souvisejícím se silniční dopravou a silničním provozem, podléhají na žádost orgánů státu, kde došlo k přestupku, jednomu z těchto opatření:

a) výstraha;

b) zákaz, dočasný (dílčí nebo úplný), možnosti provádět přepravy na území smluvní strany, kde byl přestupek spáchán.

2. Použití opatření, uvedených v předchozím odstavci, musí být bez prodlení ohlášeno příslušným orgánům smluvní strany, která je bude vyžadovat.

3. Ustanovení tohoto článku nevylučují trestní postih podle platných zákonů a předpisů státu, kde byl přestupek spáchán.

Článek 11

Kontrola dokladů

Povolení a ostatní nutné doklady podle této dohody musí být v příslušných vozidlech a na požádání být předloženy každému orgánu obou smluvních stran, který je oprávněn vyžádat si jejich předložení.

Článek 12

Vnitrostátní právní řád

Otázky, které nejsou upraveny touto dohodou ani mezinárodními úmluvami, jejímiž účastníky jsou obě smluvní strany, se řídí podle vnitrostátních právních předpisů každé smluvní strany.

Článek 13

Příslušné orgány

1. Každá ze smluvních stran označí příslušné orgány, které na jejím území budou provádět opatření a řešit otázky vztahující se k provádění této dohody.

2. Příslušné orgány budou tyto záležitosti projednávat v přímém styku.

Článek 14

Provádění Dohody

1. Příslušné orgány obou smluvních stran upraví způsob provádění této dohody Protokolem.

2. Příslušný orgán jedné ze smluvních stran může požádat o svolání Smíšené komise k projednání otázek týkajících se provádění této dohody.

3. Smíšená komise je oprávněná měnit Protokol.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Vstup Dohody v platnost a doba platnosti

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem stanoveným výměnou diplomatických nót o jejím schválení podle vnitrostátních právních předpisů každé smluvní strany.

2. Tato dohoda platí jeden rok ode dne jejího vstupu v platnost a bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví ve lhůtě tří měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Na důkaz toho, níže podepsaní, řádně zmocnění svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Lisabonu dne 28. června 1978 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Portugalské republiky:

Vitor Sá Machado v. r.

Přesunout nahoru