Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Účinnost od 12.02.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. dubna 1980

o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými


Dne 20. dubna 1979 byla v Mexiku podepsána Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VII dnem 12. února 1980.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ZÁKLADNÍ DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojených států mexických vedeny přáním rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma zeměmi, uzavřely tuto základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci:

Článek I

Smluvní strany se zavazují posilovat a podporovat spolupráci na úsecích vědy a techniky a za tímto účelem budou, v souladu se záměry vědeckotechnického rozvoje obou zemí, sjednávat dvouleté programy spolupráce v oblastech společného zájmu.

Článek II

Vědeckotechnická spolupráce podle této základní dohody bude spočívat zejména:

1. ve výměně odborníků, vědeckých pracovníků, expertů a výzkumných pracovníků za účelem jejich účasti na společných výzkumných programech a úkolech, výzkumných programech a úkolech druhé strany, za účelem spolupráce při výchově vědeckovýzkumných pracovníků a za účelem poskytování odborného poradenství při výzkumných programech a úkolech;

2. ve výměně stipendistů vybraných příslušnými úřady a organizacemi vysílající strany k absolvování kursů za účelem prohloubení znalostí o pokroku ve vědě a technologii;

3. v organizování společných výzkumů v oblastech společného zájmu;

4. ve výměně výzkumných misí za účelem studia vybraných témat společného zájmu;

5. ve výměně vědeckotechnických informací a dokumentace z oblastí a otázek společného zájmu;

6. ve výměně vědeckých a technických podkladů a vzorků;

7. v organizaci vědeckých a technických zasedání, konferencí a seminářů o otázkách společného zájmu;

8. v jakékoliv další činnosti vědeckotechnické spolupráce neuvedené v předchozích bodech, která by mohla být dohodnuta mezi institucemi nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek III

Za účelem zabezpečení systematické a pravidelné činnosti při rozvoji vědeckotechnické spolupráce, uskutečňované na základě této základní dohody, zavazují se obě strany:

1. zpracovávat přímo nebo prostřednictvím organizací pověřených smluvními stranami nebo společně s nimi, programy spolupráce v souladu s článkem I;

2. zajistit, aby se při vypracovávání programů a úkolů vědeckotechnické spolupráce braly v úvahu cíle stanovené v zájmu rozvoje obou zemí.

Článek IV

1. Smluvní strany usnadní odborníkům, vysílaným druhou stranou za účelem jakékoliv činnosti podle této základní dohody, vstup na své území a výstup z něho.

2. Smluvní strany rovněž poskytnou potřebná zvýhodnění při dovozu zařízení a materiálů nezbytných ke splnění programů a úkolů.

3. Zvýhodnění podle tohoto článku budou poskytována v souladu s platnými právními předpisy přijímající země .

Článek V

V zájmu plnění této základní dohody se smluvní strany dohodly zřídit smíšenou komisi pro vědeckotechnickou spolupráci, která bude složena ze zástupců obou zemí a která se bude scházet jednou za dva roky střídavě v Mexiku a v Československu za účelem vypracovávání programu příslušných činností a doporučení ke zlepšení rozvoje spolupráce.

Článek VI

Za účelem plnění úkolů zahrnutých do programů vyplývajících z této základní dohody budou strany sjednávat potřebné podmínky při zasedání smíšené komise.

Článek VII

Tato základní dohoda vstoupí v platnost v den výměny nót, jimiž si smluvní strany vzájemně sdělí, že byly splněny zákonné předpisy obou zemí, podle nichž tato základní dohoda vstupuje v platnost.

Článek VIII

Tato základní dohoda bude platit pět (5) let a bude považována za mlčky prodlouženou vždy o jeden rok , pokud jedna ze stran nesdělí druhé straně diplomatickou nótou šest měsíců před skončením příslušného období platnosti svůj úmysl ji vypovědět.

Výpověď této základní dohody neovlivní plnění úkolů dohodnutých během její platnosti, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vyhotoveno ve městě Mexiko dne 20. dubna 1979 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

náměstek ministra zahraničního obchodu

Za vládu Spojených států mexických:

Lic. Santiago Roel v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru