Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 01.09.1983 (87/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva národní obrany

ze dne 16. července 1980,

kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách

Federální ministerstvo národní obrany vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení § 86 písm. a) a b) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách.

Vojenské vysoké školy jsou nedílnou součástí československé výchovně vzdělávací soustavy a nejvyšším stupněm vojenské školské soustavy. Plní významné úkoly při budování Československé lidové armády a zvyšování její bojové a politické připravenosti.

Náročné úkoly budování rozvinuté socialistické společnosti a zabezpečování její obrany kladou zvýšené nároky na připravenost vojenských kádrů a tím i na činnost vojenských vysokých škol.

Úkolem vojenských vysokých škol je zejména

a) v souladu s vojenskou politikou Komunistické strany Československa, vlasteneckým a internacionálním posláním Československé lidové armády ve svazku armád Varšavské smlouvy, s cíli komunistické výchovy a s nejnovějšími poznatky vědy, vojenství a techniky připravovat politicky a odborně vzdělané, ideově pevné a morálně vyspělé absolventy pro zastávání náročných funkcí v Československé lidové armádě,

b) rozvíjet výchovně vzdělávací práci, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost a tak se podílet na rozvoji vědy a techniky podle potřeb Československé lidové armády.


§ 1

Vojenské vysoké školy a fakulty

Podle § 86 písm. a) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon") se stanoví:

(1) Vojenskými vysokými školami univerzitního směru jsou:

a) Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě s fakultami:

- vojenskopolitickou fakultou postgraduální přípravy,

- vojenskopolitickou fakultou vysokoškolské přípravy.

Absolventi ukončují studium podle § 43 zákona vykonáním státní závěrečné zkoušky. V návaznosti na ukončené studium mohou vykonat státní rigorózní zkoušku. Po vykonání státní rigorózní zkoušky jim vysoká škola přiznává podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona titul "doktor sociálně politických věd" (ve zkratce RSDr."). Vysoká škola může také přiznat titul podle § 44 odst. 3 zákona bez vykonání státní rigorózní zkoušky.

b) Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Absolventi studijních oborů všeobecné lékařství a stomatologie ukončují studium podle § 42 odst. 1 zákona vykonáním státní rigorózní zkoušky. Vysoká škola jim přiznává podle § 42 odst. 2 zákona titul "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr.").

Absolventi studijního oboru všeobecná farmacie ukončují studium podle § 43 zákona vykonáním státní závěrečné zkoušky . V návaznosti na ukončené studium mohou vykonat státní rigorózní zkoušku. Po vykonání státní rigorózní zkoušky jim vysoká škola přiznává podle § 44 odst. 2 písm. e) zákona titul "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr."). Vysoká škola může také přiznat titul podle § 44 odst. 3 zákona bez vykonání státní rigorózní zkoušky.

(2) Vojenskými vysokými školami technického směru jsou:

a) Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně s fakultami:

- fakultou vševojskovou, druhů vojsk a služeb postgraduální přípravy,

- vojenskoinženýrskou fakultou,

- zahraniční fakultou.

Fakulta vševojsková, druhů vojsk a služeb postgraduální přípravy poskytuje v organizátorsko-ekonomických studijních oborech postgraduální vzdělání i ekonomického směru.

b) Vysoká vojenská škola pozemního vojska trojnásobného hrdiny ČSSR a hrdiny SSSR armádního generála Ludvíka Svobody ve Vyškově na Moravě s fakultami:

- vševojskovou fakultou,

- fakultou druhů vojsk.

c) Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání v Košicích s fakultami:

- velitelskoinženýrskou fakultou,

- vojenskoinženýrskou fakultou.

d) Vysoká vojenská technická škola Československo-sovětského přátelství v Liptovském Mikuláši s fakultami:

- fakultou protiletadlové techniky protivzdušné obrany státu,

- fakultou radiolokace a automatizovaných systémů velení,

- fakultou protivzdušné obrany pozemního vojska,

- spojovací fakultou.

e) Vojenská fakulta Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.

(3) Vojenskou vysokou školou ekonomického směru je:

Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení hrdiny ČSSR Jana Švermy v Žilině.

(4) Absolventi vojenských vysokých škol technického a ekonomického směru ukončují studium podle § 41 odst. 1 zákona vykonáním státní závěrečné zkoušky. Vysoké školy jim přiznávají podle § 41 odst. 2 zákona titul "inženýr" (ve zkratce "Ing.").

§ 2

Studijní obory a délka studia

Podle § 86 písm. b) zákona se v příloze stanoví studijní obory a délka řádného studia pro jednotlivé studijní obory ve vojenských vysokých školách.


§ 3

Zrušují se:

1. vyhláška ministra národní obrany č. 90/1966 Sb., kterou se uveřejňuje výpis z Rozkazu prezidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol,

2. vyhláška federálního ministerstva národní obrany č. 16/1973 Sb., o změnách v organizaci vojenských vysokých škol,

3. vyhláška federálního ministerstva národní obrany č. 133/1979 Sb., o změnách v organizaci vojenských vysokých škol,

4. rozkaz ministra národní obrany č. 16 ze dne 12. září 1966 k zabezpečení Rozkazu prezidenta republiky ze dne 9. září 1966 "Ustanovení k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol", reg. částka 39/1966 Sb.,

5. směrnice ministerstva národní obrany pro rigorózní zkoušky na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda (rigorózní řád), reg. částka 26/1967 Sb.,

6. směrnice ministerstva národní obrany pro přiznávání titulů absolventům Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách a Rozkazu prezidenta republiky č. 15/1966, reg. částka 26/1967 Sb.,

7. sdělení ministerstva školství a kultury a ministerstva národní obrany o vojenských vysokých školách, částka 38/1961 Ú. l.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


První náměstek ministra:

generálplukovník

Ing. Rusov v. r.


Příloha k § 2 vyhlášky č. 95/1980 Sb.

Soustava studijních oborů a délka řádného studia na vojenských vysokých školách

Číselný znak1)HLAVNÍ SKUPINA
Skupina oborů
Obor studia
Délka řádného
studia (v letech)
Studium na vojenských
vysokých školách
(fakultách)
směr
denní
studium
studium
při
zaměstnání
12345
2,3 TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
OBORY VOJENSKOINŽENÝRSKÉ2)
OBORY VOJENSKOPRŮMYSLOVÉ3)
23 Strojírenství a ostatní kovovýroba
23-51-8 Ženijní strojní 5 6 technický
23-53-8 Tankový a automobilní3)5 6 technický
23-54-8 Výzbrojně technický3)5 6 technický
23-55-8 Letecký strojní3)5 6 technický
26 Elektrotechnika
26-52-8 Radiolokace 5 6 technický
26-53-8 Vojenská spojovací technika 5 8 technický
26-54-8 Letecký elektrotechnický3)5 6 technický
26-56-8 Automatizace velení - elektronické počítače 5 6 technický
26-57-8 Inženýrská služba protiletadlové techniky 5 6 technický
26-58-8 Výzbrojně elektrotechnický3)5 6 technický
26 59-8 Automatizované systémy velení 5 6 technický
26 Technická chemie
28-41-8 Vojenská chemie 4 5 technický
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-36-8 Geodézie a kartografie 5 6 technický
36-38-8 Vojenské stavby 5 6 technický
37 Doprava, pošty a telekomunikace
37-31-8 Stavba a obnova železnic 5 6 technický
37-32-8 Stavba a obnova silniční sítě 5 6 technický
37-33-8 Vojenská doprava 5 6 technický
39 Speciální technické obory
39-60-8 Vojenská povětrnostní služba 5 6 technický
5 LÉKAŘSKÉ A FARMACEUTICKÉ VÉDY A NAUKY
51-17 8 Stomatologie 5 - univerzitní
51-41-8 Všeobecné lékařství 6 - univerzitní
52-15-8 Všeobecná farmacie 4 5 univerzitní
6,7 SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
62-60-8 Ekonomika armády 4 5 ekonomický
67-11-8 Vojenskopolitický 4 5 univerzitní
75-01-8 Vojenskopedagogický 4 5 univerzitní
9 VOJENSKÉ VĚDY OBORY VELITELSKO-INŽENÝRSKÉ
91-30-8 Motostřelecký 4 5 technický
91-31-8 Tankový 4 5 technický
91-33-8 Průzkumný 4 5 technický
91-35-8 Raketového vojska a dělostřelectva 4 5 technický
91-36-8 Vojska PVO pozemního vojska4 5 technický
91-37-8 Ženijní 4 5 technický
91-39-8 Spojovací 4 5 technický
91-43-8 Vojska PVO státu 4 5 technický
91-47-8 Letecký 4 5 technický
91-49-8 Letecký pilotní 4 5 technický
91-57-8 Radiotechnický 4 5 technický
OBORY POSTGRADUÁLNÍHO STUDIA
06-01-8 Velitelsko-štábní 3 - technický
97-60-8 Inženýrsko-štábní 2 - technicky
98-70-8 Organizátorsko-ekonomický 2 - ekonomický
Specializace vševojskový týl 3 - ekonomický

1) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.

2) Délka studia v oborech vojenskoinženýrských je stanovena pro studium absolventů civilních středních škol , vojenských gymnázií, jednoročních maturitních kursů a absolventů vojenských středních odborných škol bez praxe. U absolventů ročních a dvouletých důstojnických škol a vojenských středních odborných škol s praxí je ve všech uvedených oborech délka denního studia 4 roky, délka studia při zaměstnání 5 roků.

3) V uvedených vojenskoprůmyslových studijních oborech mohou být připravováni i posluchači pro potřeby závodů se speciální výrobou.

Přesunout nahoru