Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 29.12.1990 (586/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 17. června 1980

o odpisování základních prostředků

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje odpisování základních prostředků a stanoví sazby odpisů uvedené v příloze této vyhlášky.

§ 2

Odpisovací povinnost

(1) Základní prostředky 1) odpisují tyto organizace:

a) státní hospodářské organizace; v koncernech odpisují též koncernové podniky a koncernové účelové organizace,

b) příspěvkové organizace,

c) jednotná zemědělská družstva, společné zemědělské podniky a meliorační družstva,

d) organizace zahraničního obchodu s výjimkou družstevních podniků zahraničního obchodu,

e) podniky a hospodářská zařízení společenských organizací, jakož i organizační složky společenských organizací určené jejich ústředním orgánem, pokud tyto složky trvale vykonávají hospodářskou činnost a odděleně evidují základní prostředky pro tuto činnost,

f) jiné socialistické organizace, pokud tak stanoví příslušné ministerstvo financí.

(2) Odpisování základních prostředků družstevních organizací, pokud nejde o organizace uvedené v odstavci 1 písm. c), se řídí touto vyhláškou, stanoví-li to jejich ústřední orgán; případné odchylky v odpisování základních prostředků těchto organizací stanoví příslušný ústřední orgán družstevních organizací v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(3) Základní prostředky odpisuje organizace, která je má ve správě nebo ve vlastnictví nebo koncernový podnik, popřípadě koncernová účelová organizace, která vykonává jejich správu. Základní prostředky odevzdané do trvalého užívání 2) nebo dlouhodobého užívání 3) však odpisuje trvalý uživatel nebo dlouhodobý uživatel.

§ 3

Způsob odpisování

(1) Základní prostředky se odpisují z pořizovací ceny 4) závaznými ročními odpisovými sazbami stanovenými v příloze této vyhlášky bez přerušení do výše pořizovací ceny.

(2) Vznikne-li povinnost odpisovat základní prostředky, na něž se tato povinnost předtím nevztahovala, odpisují se základní prostředky z pořizovací ceny, avšak do výše zůstatkové ceny.

(3) V případě změny pořizovací ceny se základní prostředky odpisují ze změněné pořizovací ceny, a to od počátku měsíce, který bezprostředně následuje po nabytí platnosti změny pořizovací ceny.

(4) Základní prostředky se odpisují podle jejich zatřídění do oborů jednotného třídění základních prostředků stanoveného zvláštními předpisy; 5) v případě, že základní prostředky jsou zatříděny v oborech třídy 3 až 7, avšak příslušné obory nejsou v příloze této vyhlášky uvedeny, odpisují se závaznou roční odpisovou sazbou 12 %.

(5) Zůstatkovou cenou základního prostředku se rozumí rozdíl mezi jeho pořizovací cenou a oprávkami 4) ke konci měsíce, k němuž se zůstatková cena zjišťuje.

§ 4

Zahájení a ukončení odpisování

(1) Základní prostředky se odpisují od počátku měsíce, který bezprostředně následuje po jejich vyúčtování na účet základních prostředků, 6) do konce měsíce, v němž dojde k úplnému odepsání jejich pořizovací ceny, pokud se dále nestanoví jinak; pokud se základní prostředky začnou používat dříve, odpisují se od počátku měsíce, který bezprostředně následuje po jejich uvedení do používání.

(2) Základní prostředky, jež nejsou plně odepsány, přestane organizace odpisovat koncem měsíce, v němž dojde k

a) jejich přeřazení do konzervace 1) nebo zásob,

b) jejich převedení do správy nebo vlastnictví jiné organizace,

c) jejich převzetí do prodeje organizací, která obstarává zprostředkovací službu,

d) jejich odevzdání do trvalého nebo dlouhodobého užívání,

e) zániku práva jejich trvalého nebo dlouhodobého užívání,

f) zahájení jejich fyzické likvidace,

g) jejich vyřazení v důsledku škody nebo manka. 7)

(3) V případech, kdy jsou státní organizace povinny rozhodnout o přebytečnosti nebo neupotřebitelnosti národního majetku, 8) mohou přestat odpisovat základní prostředky, jež nejsou plně odepsány, jen na základě tohoto rozhodnutí.

§ 5

Vypořádání zůstatkových cen základních prostředků

(1) V případě, že základní prostředky nejsou plně odepsány a vyřadí se důsledkem fyzické likvidace, škody nebo manka, zahrne organizace jejich zůstatkovou cenu do svých nákladů.

(2) Při úplatném převodu správy nebo vlastnictví základních prostředků upraví předávající organizace své náklady o rozdíl mezi jejich prodejní cenou a zůstatkovou cenou.

(3) Zahrnutí zůstatkové ceny základních prostředků plánovaných k fyzické likvidaci do nákladů je organizace povinna řádně a včas vyjádřit ve svém finančním plánu.

§ 6

Základní prostředky nepodléhající odpisování

Povinnost odpisovat se nevztahuje na

a) základní prostředky v konzervaci, 1)

b) základní prostředky výlučně určené pro účely civilní obrany a pro zvláštní úkoly, pokud jsou vedeny jako samostatné inventární předměty,

c) pozemky,

d) lesní porosty,

e) porosty chmelnic a vinic, jakož i ovocné stromy a keře, jež nedosáhly plodonosného stáří nebo jejichž počet nepřesahuje stanovenou hranici pěstitelského celku, 9)

f) objekty hrazení bystřin a lesnicko-technické meliorace,

g) ostatní meliorace do dvou roků po jejich dokončení,

h) rekreační zařízení organizací v zahraničí. 10)

§ 7

Výjimky

Federální ministerstvo financí může na žádost federálního orgánu povolit pro organizace jím řízené výjimku z ustanovení § 2, 3, 5 a 6 nebo upravit závaznou roční odpisovou sazbu (dále jen "výjimka z odpisování") zejména v případě, že základní prostředky jsou

a) trvale po celou dobu používání vystaveny mimořádným vlivům prostředí nebo podmínkám provozu,

b) účelově použity pro splnění jedné dodávky, výkonu nebo prací a tímto splněním se stávají přebytečnými nebo neupotřebitelnými.

(2) Výjimku z odpisování lze povolit zejména za podmínek, že

a) u základních prostředků nejde o konstrukční, projekční, technologické, funkční a jiné nedostatky nebo závady,

b) základní prostředky jsou používány, udržovány, opravovány a chráněny před vlivy prostředí v souladu s právními předpisy, technickými normami a návody výrobce nebo dovozce.

(3) Výjimku z odpisování lze povolit jen s platností od 1. ledna následujícího roku, pokud žádost o výjimku z odpisování byla předložena federálnímu ministerstvu financí nejpozději do 1. července běžného roku. Žádost o výjimku musí být řádně zdůvodněna a doložena ve smyslu odstavců 1 a 2 a musí též vyjadřovat důsledky požadovaného opatření podle zvláštních předpisů. 11)

(4) Ministerstva financí republik mohou obdobně povolit výjimku z odpisování podle odstavců 1, 2 a 3 pro organizace řízené orgány republik, národními výbory a zemědělskými správami; pokud nejde o organizace řízené národními výbory, postupují přitom ministerstva financí republik v dohodě s federálním ministerstvem financí.


§ 8

Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění vyhlášek č. 103/1970 Sb. a č. 97/1976 Sb.

(2) Pokud byly podle zrušované vyhlášky povoleny výjimky, pozbývají ke dni 1. ledna 1982 platnosti; nadřízené ústřední orgány však mohou po prověření opodstatněnosti dosavadních výjimek podle § 7 této vyhlášky požádat příslušné ministerstvo financí o jejich opětovné projednání a povolení.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 94/1980 Sb.

Sazby odpisů

Kód oboru5)Stručný název oboruZávazná roční odpisová sazba v %Orientační doba odpisováni v letech
Třída 1. Budovy (včetně příslušenství)
801Budovy občanské výstavby1,377
802Haly občanské výstavby1,377
803Budovy pro bydlení1,377
811Haly pro výrobu a služby2,050
812Budovy pro výrobu a služby2,050
V oboru 812 budovy pro
- těžbu paliv a rud2,540
- energetiku4,025
- vodní hospodářství1,567
- dopravu a spoje1,377
- skladování1,567
Ve třídě 1. budovy
- dřevěné a podobné4,025
- dočasné12)10,010
Třída 2. Stavby (včetně staveb rozvodných)
813Věže, stožáry, komíny3,330
814Nádrže, jímky, zásobníky, jámy, pozemní1,567
V oboru 814 čistírny průmyslových odpadních vod4,025
815Objekty pozemní zvláštní2,050
821Mosty1,377
822Komunikace pozemní a letiště1,377
823Plochy a úpravy území1,377
824Dráhy kolejové1,0100
V oboru 824 železniční svršek3,330
825Objekty podzemní (mimo důlní)1,377
V oboru 825 štoly1,0100
826Objekty podzemní důlní2,540
V oboru 826 vrty dočasné20,05
827Vedení trubní dálková a přípojná1,377
V oboru 827
- vodovody3,567
- kanalizace z cementových rour5,020
- parovody, teplovody, ropovody, plynovody a vzduchovody3,330
- kabelová vedení sdělovací5,020
- kabelová vedení ostatní3,330
828Vedení elektrická a dráhy visuté3,330
831Hydromeliorace2,540
832Hráze a objekty na tocích1,0100
833Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály2,050
Ve třídě 2. stavby dočasné12)10,010
Třída 3. Energetické a hnací stroje a zařízení
348Zdroje proudu elektrochemické20,05
354Kondenzátory silové, součásti montážních rozvodů a hromosvodů5.020
356Měniče (usměrňovače) výkonové nad 0,1 kW5,020
357Rozvaděče5,020
359Elektromotory8,012
361Zdroje proudu rotační4,025
362Transformátory a tlumivky výkonové5,020
364Jednotky měnírenské5,020
365Transformovny blokové a stožárové a rozvodny blokové5,020
386Soustrojí zdrojová a soustavy pohonné elektrické5,020
428Čerpadla8,012
427Kompresory a vývěvy objemové6,017
423Turbokompresory5,020
429Zařízení vzduchotechnická7,014
432Zařízení chladicí a mrazicí7,014
436Zařízení pro úpravy vody7,014
482Motory pístové6,017
483Kotle průmyslové a lodní5,020
484Zařízení pro ústřední vytápění3,330
485Turbíny parní4,025
486Turbíny plynové a turbosoustrojí5,020
487Turbíny vodní4,025
488Reaktory jaderné a zařízení pro elektrárny jaderné5,020
Ve třídě 3. stroje a zařízení přenosné a pojízdné10,010
Třída 4. Pracovní stroje a zařízení
363Zařízení elektrotepelná průmyslová7,014
414Nářadí ruční mechanizované25,04
431Sušárny7,014
433Stroje plnicí a balicí a stroje na úpravu obalů8,012
434Pece palivové průmyslové (bez keramických)5,020
435Zařízení pro čerpání a měření kapalných paliv7,014
463Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí8,012
492Stroje a zařízení pro hlubinné dobývání17,06
V oboru 492 dopravníky25,04
493Zařízení těžná hlubinných dolů4,025
494Stroje a zařízení pro úpravu uhlí a rud7,014
495Rypadla kolesová a zakladače5,020
496Stroje a zařízení pro geologický průzkum12,08
497Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny6,017
498Stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky a pro výrobu surového železa5,020
499Stroje a zařízení koksoven5,029
501Stroje a zařízení oceláren5,020
502Zařízení válcovací5,020
503Stroje a zařízení sléváren8,017
506Zařízení společná převážně pro chemický a potravinářský průmysl6,017
V oboru 506 plynojemy3,330
507Stroje a zařízení pro chemický průmysl7,014
V oboru 507 plynárny5,020
508Stroje a zařízení pro výrobu a zpracování celulózy, papíru a lepenky6,017
509Stroje a zařízení pro zpracování pryže a plastických hmot7,014
512Stroje obráběcí (mimo strojů dřevoobráběcích)7,014
513Stroje tvářecí na kovy a plastické hmoty7,014
V oborech 512 a 513 stroje numericky řízené10,010
514Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů8,012
515Zařízení pro povrchovou úpravu8,012
516Stroje a zařízení zvláštní pro strojírenskou výrobu a hutní druhovýrobu10,010
519Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl10,010
521Stroje a zařízení pro sklářský průmysl7,010
522Stroje a zařízení pro textilní a konfekční průmysl6.017
V oboru 522 šicí stroje pro průmysl14,07
524Stroje a zařízení pro kožedělný průmysl6,017
525Stroje a zařízení pro polygrafický a knihařský průmysl7,014
526Stroje a zařízení pro cukrovary, pivovary, sladovny, lihovary, pálenice, likérny, zpracování vína, výrobu kvasnic, plísní, octa, kyselin, enzymů, tuků, škrobárny a sušárny brambor7.014
527Stroje na zpracování mléka, vajec, obilí a krmiv, mouky, masa, ryb, tabáku, výroby čokolády, cukrovinek a konzervování potravin6,017
533Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce14,07
534Rypadla lopatová a korečková10,010
535Stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot7,014
536Stroje a zařízení zemědělské10,010
V oboru 536 stroje a zařízení pro hnojení a ochranu rostlin20,05
538Stroje a zařízení pro veřejné stravování a prodej7,014
539Zařízení a přístroje čisticí, prací, žehlící, úklidové, holičská a kadeřnická10,010
541Zařízení topná a varná10,010
544Stroje šicí a pletací pro domácnost7,014
Třída 5. Přístroje a zvláštní technická zařízení
348Svítidla20,05
382Zařízení pro drátovou telekomunikaci5,020
383Zařízení pro radiokomunikace a televizi12,08
388Přístroje měřicí mechanické (mimo vah a přístrojů časoměrných)7,014
389Přístroje měřicí elektrické (mimo přístrojů časoměrných)8,012
391Přístroje měřicí elektronické a mikroskopy elektronové17,06
392Přístroje opticko-mechanické (včetně zařízení pro zpracování filmového a fotografického materiálu)10,010
393Váhy (bez vah laboratorních a vah pro domácnost)7,014
394Přístroje časoměrné7,014
395Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu7,014
396Přístroje vědecké a laboratorní a zařízení vakuová10,010
397Technika zdravotnická včetně přístrojů8,012
401Zařízení reprografická20,05
402Stroje, přístroje a zařízení kancelářské10,010
403Stroje na zpracování dat12,08
404Zařízení návěstní a zabezpečovací5,020
405Přístroje pro automatickou regulaci a řízení8,012
409Měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin8,012
425Zařízení mazací průmyslová12,08
Třída 6. Dopravní prostředky
429Zařízení vzduchotechnická7,014
444Automobily osobní a dodávkové12,08
445Automobily nákladní a Jejich účelové modifikace12,08
446Přívěsy a návěsy12,08
447Autobusy17,06
448Trolejbusy a elektrobusy9,011
449Automobily protipožární a zařízení hasicí (prostředky požární ochrany)6,017
451Vozidla motorová jednostopá a jejich užitkové modifikace a návěsy.17,08
454Zařízení pro technickou obsluhu dopravních Prostředků7,014
456Lokomotivy elektrické4,025
457Lokomotivy motorové a parní (mimo elektrické)4,025
V oborech 456 a 457 lokomotivy důlní10,010
458Vozidla kolejová pro osobni dopravu5,020
459Vozidla kolejová pro nákladní dopravu3,035
V oboru 459
- vozíky důlní17,06
- vozy důlní velkoprostorové5,020
463Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí3,330
464Lodě námořní a lodě smíšené plavby5,020
465Letadla14,07
V oboru 465 letadlové pohonné Jednotky25,04
468Jeřáby8,017
469Mechanismy zvedací6,017
471Výtahy8,017
472Zařízení transportní pro přepravu sypkých materiálu6,817
473Zařízení pro dopravu po laně6,017
474Zařízení pro ložné operace8,017
V oborech 468 až 474 zařízení pro stavebně montážní práce14,07
475Vozíky dopravní17,08
476Zařízení transportní pro přepravu kusových materiálů7,014
477Prostředky přepravní kovové pro paletizaci a kontejnerizaci17,08
531Traktory kolové a pásové8,012
V oboru 531 traktory lesnické speciální17,06
Třída 7. Inventář
384Přijímače rozhlasové a televizní a přístroje reprodukční12,08
478Zařízení pro sklady kusového zboží6,017
537Prostředky technické hromadné zábavy12,08
542Spotřebiče elektrické a chladničky pro domácnost (bez topných zařízení, zdrojů světla a svítidel)10,010
557Nábytek kovový4,025
615Nábytek ze dřeva a ostatních hmot (mimo kovový)6,017
739Zařízení jevištní a potřeby divadelní6,017
742Nástroje hudební10,010
744Potřeby sportovní10,010
Třída 9. Pozemky a trvalé porosty
094Porosty trvalé (mimo lesní)7,014

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

2) § 70 hospodářského zákoníku.

3) § 350 hospodářského zákoníku.

4) § 34 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

5) Vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

6) Směrnice federálního ministerstva financí k účtové osnově.

7) Vyhláška č. 155/1971 Sb., o inventarizacích hospodářských prostředků.

8) Vyhláška č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

9) Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb.

10) Vyhláška č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

11) § 18 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

12) Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu.

Přesunout nahoru