Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 19.12.1979
Zrušeno k 01.05.2004 (111/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. března 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě


Dne 3. listopadu 1978 byla v New Delhi podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 19. prosince 1979.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indické republiky

přejíce si rozvíjet a posilovat vztahy mezi oběma zeměmi v oblasti námořní dopravy a námořních služeb;

odvolávajíce se na Obchodní a platební dohodu mezi oběma zeměmi ze dne 4. prosince 1974;

majíce na zřeteli doporučení Společného československo-indického výboru pro hospodářskou, obchodní a technickou spolupráci;

berouce v úvahu zeměpisnou polohu Československé socialistické republiky, která je vnitrokontinentální zemí a musí tudíž používat námořních přístavů třetích zemí;

se dohodly takto:

Článek 1

1. Spolupráce mezi oběma zeměmi v námořní dopravě bude založena na zásadách svrchované rovnosti, národních zájmů a vzájemné výhodnosti a pomoci.

2. Ustanovení této dohody budou uplatňována v dvoustranné námořní dopravě mezi stranami.

Článek 2

1. V souladu s článkem 1 této dohody obě strany souhlasí v zájmu podpory vzájemného obchodu napomáhat k účasti svých lodí na přepravách zboží mezi oběma zeměmi.

2. Strany budou napomáhat rozvoji námořních služeb mezi přístavy jmenovanými Československem a přístavy Indie a rozvíjet vzájemné kontakty mezi svými organizacemi odpovědnými za provozování námořní dopravy.

Článek 3

1. Výraz "loď" smluvní strany bude znamenat jakoukoliv obchodní loď plující pod vlajkou oné strany, nebo najatou na čas příslušnými námořními organizacemi kterékoliv ze stran, v souladu s jejími zákony.

2. Tento výraz nezahrnuje válečné lodě a rybářské lodě obou stran.

3. Výraz "člen posádky" obchodní lodi bude znamenat jakoukoliv osobu skutečně zaměstnanou výkonem funkce na lodi během cesty a zapsanou do seznamu posádky.

4. Přístavy jmenované Československem podle článku 2 jsou přístavy jmenované příslušnými československými organizacemi.

Článek 4

1. Smluvní strany se dohodly náležitě přihlížet k zeměpisné poloze Československé socialistické republiky a kapacitě československých lodí, právě tak jako z toho vyplývající nezbytnosti využívat dopravy zboží loděmi třetích zemí, zejména těch, jejichž námořními přístavy zboží prochází a jejichž lodě udržují námořní dopravní spojení mezi vlastními přístavy a přístavy Indie, ve spolupráci s indickými liniovými společnostmi.

2. V uznání shora uvedené zásady obě strany souhlasí vyhradit přiměřený podíl svého národního zboží lodím třetí vlajky, zejména těm, přes jejichž přístavy je národní zboží dopravováno.

3. Smluvní strany dále souhlasí s tím, že organizace obou stran, zabývající se námořní dopravou, mají právo podílet se stejným dílem na přepravách národního zboží přepravovaného mezi oběma zeměmi, v souladu s výhradou učiněnou v bodě 2 tohoto článku.

Článek 5

1. Strany pověřují ČECHOFRACHT, Praha za československou stranu a SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD., Bombay za indickou stranu , úkolem koordinovat činnosti vyplývající z této dohody.

2. Každá národní námořní linka bude provozovat a spravovat své lodě zařazené do této služby nezávisle a bude přijímat plnou odpovědnost za finanční výsledky takovýchto operací, právě tak jako za nároky, které v důsledku provozu lodí mohou vzniknout.

3. Každá ze stran může sdělením druhé straně, jestliže je to nezbytné, jmenovat kteroukoliv jinou organizaci, namísto výše uvedené.

Článek 6

Každá ze stran se vyvaruje soutěže s loděmi druhé strany ve svém obchodě se třetími zeměmi a upustí od takových činností, které škodí růstu a využívání obchodního loďstva druhé strany.

Článek 7

Každá strana může zřídit zastoupení svých námořních společností na území druhé strany, v souladu se zákony dané země.

Článek 8

1. Lodě kterékoliv ze stran, naložené nebo bez nákladů, budou při vstupu, pobytu v nebo při opuštění přístavů druhé země požívat nejvyšších výhod zaručených jejími zákony, pravidly a předpisy pro lodě plující pod vlajkami třetích zemí. Tato zásada se nebude týkat lodí provozujících pobřežní plavbu.

2. Strany budou usilovat o přijetí účinných opatření, majících za cíl poskytnutí pomoci lodím ve svých přístavech, zejména pokud jde o dodávky pohonných hmot, náhradních dílů, obstarávání potravin, atd., opravy a dokování, jednoduché formality odbavení lodi a střídání posádek.

Článek 9

Všechny lodní dokumenty včetně těch, které se vztahují k národnosti, registraci, tonáži a prohlídce, vystavené nebo uznané jednou stranou, budou uznávány i stranou druhou.

Článek 10

Jestliže loď jedné ze stran ztroskotá, najede na mělčinu, je vržena na břeh nebo utrpí jakoukoliv další nehodu, loď, náklad, posádka a cestující obdrží na území druhé strany tutéž pomoc, která je poskytována jejím národním lodím, nákladu, posádce a cestujícím. Toto podléhá příslušným zákonům a mezinárodním závazkům každé ze stran.

Článek 11

Veškeré platby mezi oběma zeměmi, vztahující se k dopravě p o moři, budou uskutečňovány v souladu s ustanoveními platební dohody platné mezi oběma zeměmi.

Článek 12

Z námořního dopravného československých lodí nebude indickými úřady ukládána ani vybírána indická daň z příjmů na základě reciprocity .

Článek 13

Veškeré nesrovnalosti mezi smluvními stranami, týkající se plnění této dohody, budou řešeny jednáním.

Článek 14

1. Všechny záležitosti, týkající se provozování námořních služeb mezi oběma zeměmi, budou projednávány pověřenými organizacemi obou zemí, které budou pro tento účel uzavírat dohody na vymezená období.

2. Takovéto dohody se budou zabývat zejména takovými záležitostmi, jako je hustota odjezdů, jmenování nakládacích a vykládacích přístavů, dopravních sazeb a ostatních podrobností majících souvislost s námořními dopravními službami.

Článek 15

Tato dohoda vstoupí v platnost datem výměny nót potvrzujících, že byla schválena v souladu s ústavními předpisy obou stran a zůstane v platnosti na období 5 let. Po uplynutí tohoto období bude Dohoda automaticky prodloužena vždy o jeden rok, pokud nebude písemně vypovězena jednou ze stran 6 měsíců před uplynutím období platnosti.

Sepsáno a podepsáno v New Delhi dne 3. listopadu 1978 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

František Mareš v. r.

Za vládu

Indické republiky:

S. Y. Ranade v. r.

Přesunout nahoru