Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 17.12.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. března 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci


Dne 3. dubna 1979 byla v Adenu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 17. prosince 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské lidové demokratické republiky (dále označené jako smluvní strany), přejíce si upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a podporovat vědeckou a technickou spolupráci v zájmu rozvoje národního hospodářství obou zemí, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany majíce na zřeteli vzájemnou výhodnost a vzájemné respektování svrchovanosti obou zemí budou prostřednictvím svých příslušných organizací usilovat o rozvoj vztahů v oblasti techniky, vědy, výchovy a ve zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany usnadní v oblastech uvedených v článku 1 této dohody výměnu a návštěvy technických výzkumných pracovníků, poskytování teoretického a praktického výcviku a zaměstnávání expertů druhé země, při respektování platných ustanovení a možností obou zemí.

Článek 3

Obě smluvní strany umožní účast odborníků druhé strany, kteří o to projeví zájem, na kongresech, sympoziích, vědeckých konferencích, seminářích atd. organizovaných jejich zeměmi.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat výměnu písemných informací a materiálů obsahujících výsledky dosažené v různých oblastech uvedených v článku 1 této dohody.

Článek 5

Každá smluvní strana se zavazuje poskytnout v souladu s platnými zákony ve své zemi veškerou nezbytnou pomoc státním příslušníkům druhé smluvní strany pobývajícím na jejím území v souvislosti s úspěšným vykonáváním úkolů v rámci této dohody .

Článek 6

Každá smluvní strana učiní vše, aby experti druhé smluvní strany, kteří plní své úkoly podle této dohody na území druhé smluvní strany, požívali stejných výhod, jaké jsou poskytovány expertům jakékoli třetí země.

Článek 7

Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce , včetně úrovně a způsobu odměňování budou dohodnuty mezi Polytechnou z československé strany a ministerstvem plánování z jemenské strany. K tomuto cíli bude na každé dva roky sestaven prováděcí program.

Článek 8

Všechny osoby vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody se budou ve své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zasahování do jiných záležitostí.

Článek 9

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v souvislosti s prováděním této dohody nebudou sděleny třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 10

Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na experty, techniky, úředníky a ostatní osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze smluvních stran podle individuálních kontraktů, jejichž předmětem jsou dodávky zboží nebo poskytování služeb spojených s takovými dodávkami zboží.

Článek 11

Obě smluvní strany se budou na výslovnou žádost kterékoli z nich radit ve všech záležitostech, týkajících se provádění této dohody.

Článek 12

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena příslušnými úřady smluvních stran.

Tato dohoda bude platit na období pěti let a poté bude automaticky prodlužována vždy o jeden další rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně tři měsíce předem, že si přeje dohodu ukončit.

V případě ukončení platnosti této dohody, dohodnou se smluvní strany před ukončením její platnosti na způsobu ukončení projektů započatých v rámci této dohody.

Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Vyhotoveno a podepsáno v Adenu dne 3. dubna 1979.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Josef Kočí v. r.

Za vládu Jemenské lidové demokratické republiky:

Othman Abdul Gabbar v. r.

Přesunout nahoru