Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Částka 2/1980
Platnost od 04.02.1980
Účinnost od 22.09.1979
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. listopadu 1979

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky


Dne 1. února 1979 byla v Nairobi podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dnem 22. září 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Keňské republiky, v této dohodě dále uváděné jako "smluvní strany", přejíce si upevňovat a rozvíjet obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod, se dohodly takto:

Článek 1

(a) Smluvní strany si navzájem poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech věcech, které se týkají obchodních vztahů mezi oběma zeměmi.

(b) Smluvní strany budou vydávat dovozní a vývozní povolení, pokud taková povolení jsou nebo budou požadována, v souladu se zákony a předpisy příslušné smluvní strany. Povolení budou vydávána za podmínek ne méně výhodných, než za jakých jsou udělována jakékoliv třetí zemi.

(c) Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se však nebudou vztahovat na výhody, které

1. jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím k usnadnění pohraničního styku;

2. budou vyplývat z celní unie nebo oblasti volného obchodu nebo jiného mezinárodního obchodního ujednání sjednaného v rámci GATTu.

Článek 2

(a) Obě smluvní strany budou v rámci svých zákonů a předpisů podporovat a usnadňovat co nejširší obchod mezi oběma zeměmi, zvláště ve zboží, které je uvedeno v přiložených listinách "A" a "B", které tvoří nedílnou součást této dohody. Tyto listiny jsou pouze indikativní a nikoliv vyčerpávající povahy.

(b) Obě smluvní strany se vynasnaží udržovat obchod mezi oběma zeměmi pokud možno v co největší vyrovnanosti.

Článek 3

(a) Pro účely této dohody bude zboží pocházející z Československa považováno za československé výrobky a zboží pocházející z Keni za keňské výrobky.

(b) Za zemi původu bude považována země, kde výrobek byl vyroben a zpracován nebo prošel posledním podstatným zpracováním, nebo v případě nezpracovaných zemědělských výrobků, země, kde byly výrobky skutečně vypěstovány. Obě smluvní strany si vyhrazují právo podřídit dovoz jakéhokoliv zboží předložení potvrzení o původu zboží příslušnou organizací pověřenou v tomto směru vládou země původu zboží.

Článek 4

(a) Ze strany Československé socialistické republiky budou obchodní kontrakty o dodávkách zboží a poskytování služeb v rámci této dohody uzavírány československými organizacemi náležitě zmocněnými československými zákony provozovat zahraniční obchod (dále již jen "právnické osoby Československé socialistické republiky").

(b) Ze strany Keňské republiky budou obchodní kontrakty o dodávkách zboží a poskytování služeb v rámci této dohody uzavírány fyzickými osobami a obchodními podniky Keni.

Článek 5

Zboží dovezené kteroukoliv smluvní stranou může být reexportováno do třetí země bez předchozího souhlasu příslušných úřadů smluvní strany, na jejímž území bylo zboží nakoupeno za předpokladu, že kterákoliv smluvní strana může s výhradou jakýchkoli podmínek a omezení odvolat tento souhlas k reexportu nebo vyhradit si souhlas k němu v případě kteréhokoliv druhu zboží.

Článek 6

(a) Každá smluvní strana se bude řídit - pokud jde o osvobození od celních poplatků a dávek ze vzorků zboží a propagačního materiálu druhé smluvní strany, které budou dovezeny na její území nebo přechodně dovezeny a opět vyvezeny z jejího území - zásadami uvedenými v příslušných ustanoveních Mezinárodní konvence k usnadnění dovozu obchodních vzorků a propagačního materiálu uzavřené v Ženevě dne 7. listopadu 1952 nebo jakékoliv doplňující konvence k ní po dobu, pokud obě smluvní strany budou smluvními stranami takových konvencí.

(b) Každá smluvní strana poskytne v souladu s platnými zákony a předpisy zacházení podle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o osvobození od celních poplatků a dávek těchto předmětů druhé smluvní strany dovezených nebo přechodně dovezených a opět vyvezených z jejího území: 1. předměty určené ke zkouškám a pokusům schváleným příslušnými úřady, 2. předměty určené pro výstavy, soutěže a veletrhy.

Článek 7

(a) Výrobky kterékoliv smluvní strany dopravované průvozem přes území jedné nebo více třetích zemí nebudou podléhat při dovozu na území druhé smluvní strany vyšším celním poplatkům nebo dávkám, než jakým by podléhaly v případě, že by byly dovezený přímo z území příslušné smluvní strany.

(b) Ustanovení odstavce (a) tohoto článku se vztahují rovněž na zboží, které bylo během dopravy přes území třetí země překládáno, přebalováno nebo skladováno ve skladištích.

Článek 8

Každá smluvní strana poskytne v souladu se zákony a předpisy platnými ve své zemi svobodu průvozu přes své území po cestách nejvýhodnějších pro mezinárodní transit pro zboží na cestě do území nebo z území druhé smluvní strany za podmínek ne méně výhodných, než jaké poskytuje kterékoliv třetí zemi.

Článek 9

(a) Národnost a rozměry obchodních plavidel registrovaných na území jedné ze smluvních stran budou uznávány na území druhé smluvní strany na základě certifikátů vydaných k tomu příslušnými úřady v souladu se zákony a nařízeními platnými na území příslušné smluvní strany.

(b) Každá smluvní strana bude uznávat obchodní lodě druhé smluvní strany a poskytne těmto lodím a jejich nákladům, pokud jde o volný přístup do přístavů otevřených pro mezinárodní plavbu, zakotvení v přístavech, používání přístavních zařízení a služeb, nakládací a vykládací poplatky, dávky a ostatní formality a služby, stejné zacházení, které je poskytováno lodím zemí požívajících zacházení podle zásady nejvyšších výhod.

(c) Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se nebude vztahovat na zjišťování rozměrů rybářských lodí, jacht, sportovních plavidel a člunů, na něž bude aplikováno národní zákonodárství příslušné smluvní strany.

(d) Každá smluvní strana poskytne kapitánu a členům posádky obchodních lodí druhé smluvní strany zacházení podle zásady nejvyšších výhod.

(e) Smluvní strana poskytne na svém území zacházení podle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o zásobování plavidel druhé smluvní strany.

Článek 10

Každá strana se zavazuje, že v případě, že založí nebo bude udržovat státní podnik nebo poskytne jakýmkoliv podnikům formálně nebo ve skutečnosti výhradní nebo zvláštní výsady, že tyto podniky budou jednat při svých nákupech a prodejích týkajících se jak dovozu, tak i vývozu, způsobem, který bude shodný se všeobecnou zásadou nediskriminačního zacházení. Za tím účelem tyto podniky provedou s náležitým zřetelem k ostatním ustanovením této dohody jakékoliv nákupy nebo prodeje výlučně na základě obchodních úvah zahrnujících cenu, jakost, dosažitelnost zboží, prodejnost zboží, dopravní a ostatní podmínky nákupu nebo prodeje, a poskytnou podle obchodních zvyklostí takovým podnikům druhé strany dostatečnou příležitost k soutěži o účast na těchto nákupech a prodejích.

Článek 11

(a) Obě smluvní strany přijmou opatření, která mohou být nezbytná k zajištění, aby ceny zboží vyměňovaného podle této dohody byly stanoveny na základě cen světového trhu, tj. cen hlavních trhů příslušného zboží. Na zboží, u kterého ceny světového trhu nemohou být určeny, budou použity ceny konkurence na podobné zboží obdobné jakosti.

(b) Všechny platby plynoucí z kontraktů a transakcí uzavřených v rámci této dohody mezi osobami a obchodními podniky Keňské republiky a právnickými osobami Československé socialistické republiky, stejně tak jako běžné platby mezi oběma zeměmi, budou prováděny v souladu s platnými devizovými předpisy příslušné země v jakékoliv volně směnitelné měně.

Článek 12

Smluvní strany se budou navzájem radit na žádost jedné ze smluvních stran o opatřeních k rozvoji vzájemné hospodářské spolupráce, obchodních vztahů a o řešení problémů týkajících se plnění této dohody.

Článek 13

Tato dohoda nedává právo nebo neukládá závazek, který by byl v rozporu s kteroukoliv mezinárodní dohodou, jejíž smluvní stranou je nebo později se může stát jedna ze smluvních stran.

Článek 14

Ustanovení této dohody nebudou vykládána tak, že by bránila kterékoliv straně přijímat nebo vykonat opatření týkající se:

a) veřejné bezpečnosti nebo národní obrany nebo udržení mezinárodního míru a bezpečnosti,

b) obchodu se zbraněmi a střelivem a prostředky pro vedení války,

c) ochrany veřejného zdraví a ochrany zvířat a rostlin proti nemocem, škodlivému hmyzu a parazitům,

d) obchodu se zlatem, stříbrem a diamanty.

Článek 15

Tato dohoda nahrazuje dohodu podepsanou v roce 1964.

Článek 16

Tato dohoda může být čas od času doplněna výměnou dopisů vyplývajících z těsné konzultace mezi oběma smluvními stranami a tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této dohody.

Článek 17

Ustanovení této dohody budou používána i nadále po skončení její platnosti pro kontrakty uzavřené v rámci této dohody, které však zůstaly nesplněny ke dni ukončení platnosti této dohody.

Článek 18

(a) Tato dohoda bude schválena v souladu s ústavními předpisy každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících toto schválení, což bude provedeno pokud možno co nejdříve.

(b) Tato dohoda bude platit po dobu 3 let od data vstupu Dohody v platnost. Jestliže žádná ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně svůj úmysl změnit nebo ukončit platnost této dohody do 3 měsíců před jejím vypršením, platnost této dohody bude automaticky prodlužována vždy na dobu 1 roku.

Na důkaz toho zmocněnci obou smluvních stran podepsali tuto dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno v Nairobi dne 1. února 1979 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

A. Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu Keňské republiky:

E. T. Mwamunga v. r.

ministr průmyslu a obchodu

Seznam zboží, které si vláda Československé socialistické republiky přeje vyvážet do Keni

1. Stroje a zařízení pro elektrárny, různé stroje

2. Obráběcí stroje

3. Tiskařské stroje

4. Dřevoobráběcí stroje

5. Šicí stroje

6. Stavební, silniční stroje, zařízení pro zemní práce

7. Zemědělské a zahradnické stroje

8. Pumpy a zavodňovací zařízení

9. Dieselové a ostatní výbušné motory a generátory

10. Kompresory

11. Motorová vozidla a autobusy

12. Motocykly

13. Traktory, nikoliv tahače

14. Měřicí přístroje všeho druhu

15. Elektroměry a vodoměry

16. Zařízení a nástroje pro lékařské a chirurgické účely

17. Psací a počítací stroje

18. Statistické stroje

19. Laboratorní zařízení a vědecké přístroje

20. Zeměměřičské přístroje

21. Optické přístroje a zařízení

22. Výrobky ze železa a oceli

23. Porcelán a keramika

24. Stavební a zdravotnické keramické zboží

25. Potřeby a zařízení pro domácnost

26. Hudební nástroje

27. Skleněné a křišťálové zboží

28. Hračky

29. Kožené zboží

30. Filmy, knihy, gramofonové desky

31. Vysoce kvalitní obuv

32. Umělá bižuterie

33. Pivo

34. Chmel

Seznam zboží, které si vláda Keni přeje vyvážet do Československa

1. Káva

2. Pyrethrum, prostředek proti hmyzu

3. Čaj

4. Výtažek z akáciové kůry (mimóza a kůra)

5. Ananasy: konzervované, porcované, celé a šťáva

6. Ostatní ovocné šťávy

7. Kůže a kožky: hovězí, ovčí, kozí, včetně kůží z divoké zvěře

8. Kukuřice

9. Mléčné výrobky: máslo čerstvé a přepuštěné

10. Éterické oleje: geranium atd.

11. Sisal

12. Bavlna a bavlníkové semeno

13. Vlna

14. Rýže

15. Ořechy kešú s jádry

16. Živočišné oleje a tuky

17. Semena slunečnice

18. Živá divoká zvěř: sloni, lvi, nosorožci, leopardi, pro potřeby ZOO

19. Řezbářské a rukodělné zboží

20. Fazole, hrách a čočka

21. Ricinové semeno a olej

22. Mražené hovězí (přední, zadní, boky) maso

23. Tropické ovoce: papája, mango, avocado, hrušky

24. Proteinové krmivo pro dobytek

25. Diatomit

26. Koření chilli

27. Mimosezónní ovoce

28. Zvláštní dřeva a dřevěné výrobky

29. Masové výrobky a vepři

30. Soda

31. Kazivec

Přesunout nahoru