Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 89/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 01.06.1986 (33/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 26. června 1980

o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 32 odst. 3 a § 33 odst. 1 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Soustava studijních oborů a délka řádného studia na vysokých školách v jednotlivých studijních oborech denního studia a studia při zaměstnání se stanoví v příloze tohoto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Dr. Štrougal v. r.


Příloha

Soustava studijních oborů a délka řádného studia na vysokých školách

Číselný znak*)HLAVNÍ SKUPINA
Skupina oborů
Studijní obor
Délka řádného studia v letechStudium na vysokých školách (fakultách)
směr
v denním studiuve studiu při zaměstnání
12345
1PŘÍRODNÍ VĚDY
11Fyzikálně matematické vědy
11-04-8Matematická analýza56univerzitní
11-05-8Přibližné a numerické metody56univerzitní
11-06-8Pravděpodobnost a matematická statistika56univerzitní
11-08-8Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů56univerzitní
11-63-8Fyzika mezních oborů56univerzitní
11-64-8Fyzika pevných látek56univerzitní
11-65-8Fyzikální elektronika a optika56univerzitní
11-66-8Biofyzika a chemická fyzika56univerzitní
11-67-8Jaderná fyzika56univerzitní
12Geologické vědy
12-05-8Geochemie, základní a ložisková geologie56univerzitní
12-07-8Inženýrská geologie, hydrogeologie a užitá geofyzika56univerzitní
13Geografické vědy
13-11-8Fyzická geografie a kartografie56univerzitní
13-12-8Ekonomické a regionální geografie56univerzitní
13-13-8Geografie a kartografie56univerzitní
14Chemické vědy
14-01 8Anorganická chemie56univerzitní
14-02-8Organická chemie56univerzitní
14-03-8Analytická chemie56univerzitní
14-04-8Fyzikální chemie56univerzitní
14-07-8Jaderné chemie56univerzitní
14-10-8Biochemie56univerzitní
15Biologické vědy
15-01-8Všeobecné biologie5univerzitní
15-02-8Molekulární biologie a genetika56univerzitní
15-30-8Systematická biologie56univerzitní
160chrana životního prostředí
16-01-8Ochrana přírodního prostředí56univerzitní
2,3TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
21Hornictví a hornická geologie
21-10-8Hlubinné dobývání ložisek46technický
21-11-8Lomové dobývání užitkových surovin46technický
21-21-8Hornická geologie a geologický průzkum46technický
21 22 8Výstavba dolů a geotechnika46technický
21-23 8Úprava nerostných surovin46technický
23-21-8Ekonomika a řízení hornictví46technický
21-30-8Automatizované systémy řízení v hornictví46technický
21 31 8Učitelství odborných předmětů hornických a geologických56technický
22Hutnictví
22-11-8Hutnictví železa46technický
22-12 8Hutnictví neželezných kovů46technický
22-14-8Nauka o kovech a tvarování kovů46technický
22 16-8Ekonomika a řízení hutnictví46technický
22-20-8Automatizované systémy řízení výrobních procesů v hutnictví46technický
22-34-8Slévárenství46technický
22-35-8Učitelství odborných předmětů hutnických56technický
23Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
23-07-8Strojírenská technologie46technický
23-15-8Tepelné a jaderné stroje a zařízení56technický
23 16-8Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení56technický
23-20-8Stroje a zařízeni pro strojírenskou výrobu56technický
23-21-8Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl56technický
23-22-8Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství56technický
23-25-8Letadlová technika5btechnický
23-32 8Slévárenská technologie46technický
23-33-8Dopravní a manipulační technika56technický
23-36-8Strojní zařízení dolů a hutí56technický
23-37-8Přístrojová, regulační a automatizační technika56technický
23-38-8Ekonomika a řízení strojírenské výroby46technický
23-40-8Automatizované systémy řízení výrobních procesů ve strojírenství46technický
23-41-8Učitelství odborných předmětů strojírenských56technický
26Elektrotechnika
26-01-8Elektrotechnologie56technický
26-15-8Technická kybernetika56technický
26-20-8Elektronické počítače56technický
26-25-8Radiotechnika56technický
26-26-8Telekomunikační technika56technický
26-30-8Mikroelektronika56technický
26-32-8Silnoproudá elektrotechnika56technický
26-34-8Elektroenergetika56technický
26-37-8Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky56technický
26-40-8Automatizované systémy řízení v elektrotechnice a jejich projektování56technický
26-41-8Učitelství odborných předmětů elektrotechnických56technický
27Technická chemie silikátů
27-06-8Technologie silikátů46technický
28Technická chemie
28-05-8Technologie vody46technický
28-08-8Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů46technický
28-10-8Technologie výroby a zpracování polymerů46technický
28-11-8Technologie celulózy, papíru a textilu46technický
28-15-8Technologie anorganických výrob46technický
28-16-8Technologie organických výrob46technický
28-24-8Chemické a energetické zpracování paliv46technický
28-27-8Technická, fyzikální a analytická chemie46technický
28-28-8Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob46technický
28-29-8Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu46technický
28-33-8Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob46technický
28-34-8Učitelství odborných předmětů chemických56technický
29Potravinářství
29-02-8Kvasná chemie a bioinženýrství46technický
29-21-8Chemie a technologie sacharidů46technický
29-23-8Technologie mléka a tuků46technický
29-24-8Konzervace potravin a technologie masa46technický
29-30-8Učitelství odborných předmětů potravinářských a biochemických56technický
31Textil a oděvnictví
31-12-8Technologie textilu a oděvnictví46technický
31-15-8Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu46technický
31-20-8Automatizované systémy řízení ve spotřebním průmyslu46technický
31-25-8Učitelství odborných předmětů textilních a oděvnických56technický
32Zpracování kůže, plastů a gumy a výroba obuvi
32-11-8Technologie kůže, plastů a gumy46technický
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-01-8 Technologie dřeva 4 6 technický
33-15-8 Ekonomika a řízení dřevařského průmyslu 4 6 technický
35 Architektura
35 10-8 Architektura 5 6 technický
35-12-8 Urbanismus a územní plánování 5 6 technický
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-32-8 Pozemní stavby 4 6 technický
36-33-8 Průmyslová výroba stavebních hmot a dílců 4 6 technický
36-34-8 Konstrukce a dopravní stavby 5 6 technický
36-35-8 Vodní hospodářství a vodní stavby 5 6 technický
36-36-8 Geodézie a kartografie 4 6 technický
36-37-8 Ekonomika a řízení stavebnictví 4 6 technický
36-40-8 Automatizované systémy řízení ve stavebnictví 4 6 technický
36-45-8 Učitelství odborných předmětů (stavebnictví a zeměměřictví) 5 6 technický
37 Doprava, pošty a telekomunikace
37-10-8 Stavební údržba a rekonstrukce pozemních komunikací 4 6 technický
37-11-8 Stavební údržba a rekonstrukce tratí 4 6 technický
37-12-8 Provoz a údržba dráhových vozidel 4 6 technický
37-13-8 Elektrická trakce a energetika v dopravě 5 6 technický
37-14-8 Oznamovací a zabezpečovací technika v dopravě 5 6 technický
37-15-8 Technický provoz telekomunikací 5 6 technický
37-10-8 Provoz a ekonomika železniční dopravy 4 6 technický
37-17-8 Provoz a ekonomika silniční a městské dopravy 4 6 technický
37-18-8 Provoz a ekonomika letecké dopravy 4 6 technický
37-19-8 Provoz a ekonomika spojů 4 8 technický
37-22-8 Kybernetika v dopravě a spojích 5 6 technický
37-25-8 Učitelství odborných předmětů dopravních (spojových) 5 6 technický
39 Speciální technické obory
39-05-8 Aplikovaná mechanika 5 6 technický
39-10-8 Matematické inženýrství 5 6 technický
39-39-8 Jaderné inženýrství 5 6 technický
39-40-8 Fyzikální inženýrství 5 6 technický
39-41-8 Jaderně chemické inženýrství 5 6 technický
39-45-8 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 4 6 technický
39-55-8 Automatizované systémy řízení v investiční výstavbě 5 6 technický
4 ZEMĚDELSKO-LESNICKÉ A VETERINÁRNÍ VĚDY A NAUKY
41 Zemědělsko-lesnické vědy
41-41-8 Fytotechnika 4 5 zemědělský
41-42-8Zahradnictví45zemědělský
41 43-8Zootechnika45zemědělský
41-44-8Zemědělské meliorace45zemědělský
41-45-8Mechanizace zemědělství45zemědělský
41-46-8Provoz a ekonomika zemědělství45zemědělský
41-47-8Sadovnictví a krajinářství45zemědělský
41-48-8Lesní inženýrství45zemědělský
41-52-8Tropické a subtropické zemědělství5-zemědělský
41-55-8Automatizované systémy řízení zemědělství45zemědělský
41-60-8Učitelství odborných předmětů zemědělských (lesnických)56zemědělský
43Veterinární vědy
43-20-8Všeobecné veterinární lékařství5-univerzitní
43-25-8Veterinární lékařství - hygiena potravin56univerzitní
43-30-8Učitelství odborných předmětů veterinárních56univerzitní
5LÉKAŘSKÉ A FARMACEUTICKÉ VĚDY A NAUKY
51Lékařské vědy
51-17-8Stomatologie5-univerzitní
51-41-8Všeobecné lékařství6-univerzitní
51-42-8Dětské lékařství6-univerzitní
51-43-8Hygiena6-univerzitní
52Farmaceutické vědy
52-15-8Všeobecná farmacie45univerzitní
52-16-8Klinická farmacie5-univerzitní
52-17-8Technologická farmacie45univerzitní
52-20-8Učitelství odborných předmětů farmaceutických56univerzitní
6,7SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
61Filozofické vědy
61-01-8Marxisticko-leninská filozofie (v kombinaci s politickou ekonomií nebo oborem přírodních věd)56univerzitní
61-02-8Marxisticko-leninská filozofie45univerzitní
61-21-8Marxisticko-leninská sociologie45univerzitní
62Ekonomické vědy
62-01-8Politická ekonomie45ekonomický a univerzitní
62-31-8Národohospodářské plánování45ekonomický a technický
62-32-8Ekonomika průmyslu45ekonomický a technický
62-33-8Ekonomika zemědělství45ekonomický
62-34-8Ekonomika dopravy a spojů45ekonomický
62-35-8Finance45ekonomický
62-36-8Ekonomicko-matematické výpočty45ekonomický
62-37-8Ekonomické informace a kontrola45ekonomický
62-38-8Ekonomika vnitřního obchodu45ekonomický
62-39-8Ekonomika zahraničního obchodu45ekonomický
62-40-8Systémové inženýrství45ekonomický a technický
62-41-8Ekonomická statistika45ekonomický
62-42-8Ekonomika služeb a cestovního ruchu45ekonomický
62-45-8Investice a vědecko-technický rozvoj45ekonomický
62-50-8Automatizované systémy řízení v ekonomice45ekonomický
62-55-8Učitelství odborných předmětů ekonomických58ekonomický
67Politické vědy
67-01-8Vědecký komunismus (v kombinaci s politickou ekonomií nebo historií)56univerzitní
67-02-8Vědecký komunismus45univerzitní
67-15-8Vědecký ateismus45univerzitní
68Právní vědy
68-35-8Právo45univerzitní
71Historické vědy
71-03 8Archeologie45univerzitní
71-05-8Národopis45univerzitní
71-10-8Historie45univerzitní
71-20 -8Archivnictví45univerzitní
72Publicistika, knihovnictví a vědecké informace
72-22-8Žurnalistika45univerzitní
72-36-8Vědecké informace a knihovnictví45univerzitní
73Filologické vědy
73-21-8Český - slovenský jazyk a literatura45univerzitní
73-22-8Moderní filologie45univerzitní
73-23-8Klasická filologie45univerzitní
73-24-8Orientalistika53univerzitní
73-30-8Překladatelství a tlumočnictví45univerzitní
74Vědy o tělesné kultuře
74-01-8Tělesná výchova a sport (trenérství, metodika a rehabilitace)45univerzitní
75Pedagogické vědy
75-01-8Pedagogika45univerzitní
75-22-8Výchova a vzdělávání dospělých45univerzitní
75-45-8Péče o nemocné45univerzitní
76Učitelství
76-11 -8Učitelství pro 1. stupeň základní školy45univerzitní
76-12-8Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů56univerzitní
76-25-8Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči45univerzitní
76-37-8Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy56univerzitní
76-38-8Učitelství pro lidové školy umění56univerzitní
76-40-8Učitelství pro mateřské školy-5univerzitní
76-41-8Vychovatelství45univerzitní
77Psychologické vědy
77-01-8Psychologie45univerzitní
8VĚDY A NAUKY 0 UMĚNÍ
81Vědy o umění
81-01-8Marxisticko-leninská estetika45univerzitní
81-21-8Věda o výtvarném umění45univerzitní
81-25-8Hudební věda45univerzitní
81-31-8Divadelní a filmová věda45umělecký a univerzitní
81-35-8Teorie kultury45univerzitní
82Umění, užité umění a rukodílná umělecko-řemeslná výroba
82-11-8Hudební umění
- skladba55umělecký
- dirigování55umělecký
- operní režie55umělecký
- zpěv44umělecký
- klávesové nástroje44umělecký
- strunné nástroje44umělecký
- dechové nástroje44umělecký
82-12-8Taneční umění
- choreografie44umělecký
- teorie44umělecký
- pedagogika tanečního umění44umělecký
82-13-8Divadelní a rozhlasové umění
- režie55umělecký
- dramaturgie55umělecký
- herectví44umělecký
- loutkářství44umělecký
- scénografie55umělecký
- organizace a řízení44umělecký
82-14-8Filmové a televizní umění
- režie55umělecký
- dramaturgie a scénáristika55umělecký
- dokumentární tvorba55umělecký
- kamera55umělecký
- střihová skladba44umělecký
- umělecká fotografie44umělecký
- produkce a řízeni44umělecký
82-15-8Architektonická tvorba6-umělecký
82-16-8Výtvarné umění
- malířství6-umělecký
- sochařství6-umělecký
- grafika6-umělecký
- užitá grafika6-umělecký
- průmyslové výtvarnictví6-umělecký
82-17-8Restaurátorství výtvarných děl6-umělecký
82-20-8Učitelství odborných uměleckých předmětů (hudební, taneční, divadelní, rozhlasové, filmové a televizní umění)56umělecký

*) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.

Přesunout nahoru